Feilmelding

Could not retrieve the oEmbed resource.

SELMA – Sosial og emosjonell læring og livsmestring i barnehagen

Forskere og barnehageansatte som deltar i SELMA samarbeider for å utvikle en pedagogisk praksis for å fremme sosial og emosjonell utvikling og livsmestring i barnehagen. De fem kjerneområdene i SELMA er hentet fra Rammeplan for barnehagen: samspill, engasjement, livsglede, mestring og anerkjennelse.

Publisert Sist oppdatert
Korte fakta
Prosjektledelse

Prosjektet drives av forskere ved Læringsmiljøsenteret og Handelshøgskolen ved UiS og har et "Scientific advisory board" med anerkjente og erfarne forskere fra inn- og utland.

Samarbeid

Samarbeidspartnere i prosjektet er Sandnes kommune og KANVAS barnehager.

Varighet

Prosjektet går fra 2021-2025.

Finansiering

SELMA er et kompetanse- og samarbeidsprosjekt finansiert av Forskningsrådet og Sparebankstiftelsen DNB.

Se introduksjonsfilmen om SELMA.

Dette er SELMA

Forskningsprosjektet SELMA har som mål å utvikle og prøve ut en pedagogisk praksis for å støtte opp om barns sosiale og emosjonelle læring og utvikling i barnehagen. Forskere og ansatte i barnehager skal samarbeide om å konkretisere arbeidsmåter, og det skal lages en omfattende nettbasert ressursbank som skal bidra til kompetanseutvikling. Kjerneområder i ressursbanken er samspill, engasjement, livsglede, mestring og anerkjennelse.

Foto: Marie von Krogh/SELMA, Læringsmiljøsenteret.

Det finnes få kartleggingsverktøy for forskning innen sosiale og emosjonell utvikling blant barn, og dette vil utvikles og piloteres i første fasen av prosjektet.

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fremhever respekt, tilgivelse, likeverd, mangfold, fellesskap, demokrati, solidaritet og samspill som sentrale verdier for barnehagen. Det at barna skal få oppleve glede gjennomsyrer rammeplanen; barnehagen skal bidra til trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd. Barna skal støttes i å mestre motgang og håndtere utfordringer. Arbeidsmåter for å fremme barns utvikling og opplevelser innen disse områdene er derimot i liten grad beskrevet i rammeplanen.

I SELMA vil forskere og ansatte i barnehager samarbeide om å konkretisere arbeidsmåter for å fremme barns sosiale og emosjonelle læring og utvikling. De ansatte i barnehagen har ulik bakgrunn og det er behov for lett tilgjengelige ressurser for å styrke felles kompetanse. Det skal lages en omfattende nettbasert ressursbank som skal bidra til ansattes kompetanseutvikling. Ressursbanken skal også inneholde konkrete forslag og eksempler på leker og aktiviteter for barna som kan bidra til deres sosiale og emosjonelle læring og utvikling. Ressursene som blir utviklet vil deretter prøves ut i en stor sammenlignings-studie som inkluderer om lag 150 barnehager. Prosjektet har mange relaterte delmål, blant annet knyttet til implementeringsarbeid, og de ansattes egen trivsel. Samarbeidspartnere i prosjektet er Sandnes og KANVAS barnehager. Prosjektet drives av forskere ved Læringsmiljøsenteret og Handelshøgskolen ved UiS og har et Vitenskapelig rådgivende styre med anerkjente og erfarne forskere fra inn- og utland. Prosjektvarighet er fra 2021 - 2025.

hva lurer du på?

Vanlige spørsmål og svar

Her finner du svar på noen av de vanligste spørsmålene om prosjektet.

To barn sitter i en huske.
Gjennom SELMA får barnehagene forslag til bøker, leker og aktiviteter for å fremme sosial og emosjonell utvikling i barnehagen. Foto: Marie von Krogh/Læringsmiljøsenteret, UiS

Å delta i et forskningsprosjekt er ikke noe vi alle gjør hver dag. Da melder det seg av og til noen spørsmål. I listen under har vi derfor samlet noen av de vanligste spørsmålene vi får henvendelser om. Dersom du ikke finner svar på akkurat det du lurer på, ta kontakt med administrasjonsansvarlig Mads Olsen eller prosjektleder Ingunn Størksen.

Forskningsprosjektet SELMA skal utvikle og prøve ut en pedagogisk praksis og videreutdanning knyttet til barns sosiale og emosjonelle utvikling og livsmestring i barnehagen.

Den pedagogiske praksisen konkretiserer viktige tema fra rammeplanen:

  • Samspill
  • Engasjement
  • Livsglede
  • Mestring
  • Anerkjennelse

Gjennom SELMA får barnehagene forslag til bøker, leker og aktiviteter for å fremme sosial og emosjonell utvikling i barnehagen. SELMA retter seg særlig mot femåringene i barnehagen, men kan også brukes blant alle barn på stor avdeling.

Den pedagogiske praksisen er utviklet i et samarbeid mellom norske barnehageansatte og barnehageforskere og strekker seg over et barnehageår.

Prosjektet drives av forskere ved Læringsmiljøsenteret og Handelshøgskolen ved UiS og har et vitenskapelig rådgivende styre med anerkjente og erfarne forskere fra inn- og utland. Den pedagogiske praksisen er utviklet i et samarbeid mellom norske barnehageansatte og barnehageforskere.

Barnehageåret 2024/2025 vil barnehager i Kristiansand delta i forskningsprosjektet SELMA. Disse barnehagen vil også fordeles tilfeldig i utprøvingsgruppe og sammenligningsgruppe. Utprøvingsgruppen gjennomfører opplæring og den pedagogiske praksisen i SELMA fra høsten 2024, mens sammenligningsgruppen fortsetter som før. Året etter, fra høsten 2025, får sammenligningsgruppen tilbud om opplæring og gjennomføring.

Forskere og barnehageansatte i SELMA har et felles ønske om å skape en god hverdag for barna som fremmer sosial og emosjonell utvikling og mestring. Barna skal få kjenne glede og vennskap i lek med andre. Forskningsprosjektet SELMA skal bidra til å tydeliggjøre god praksis innen disse områdene fra rammeplanen.

Ansatte i barnehagen, som jobber med de eldste barna, får tilbud om videreutdanning som gir kompetanse i å gjennomføre den pedagogiske praksisen i SELMA, og tilgang til alle ressurser som følger med.

Omsorg, lek, læring og danning er en del av barnehagens samfunnsmandat, og er også det pedagogiske utgangspunktet for SELMA.

Forskere og barnehageansatte i SELMA har et felles ønske om å skape en god hverdag for barna som fremmer sosial og emosjonell utvikling og mestring. Barna skal få kjenne glede og vennskap i lek med andre. Det finnes flere vitenskapelige teorier som tar for seg hva som har effekt på barns sosiale og emosjonelle utvikling. På tvers av de ulike teoriene, er det noen tema som er svært sentrale: samspill, engasjement, livsglede, mestring og anerkjennelse. Dette er også sentralt i rammeplanen. Derfor har disse fem blitt valgt ut som kjernetema i SELMA.

Barnehagene som deltar i forskningsprosjektet bruker tid på aktivitetene knyttet til SELMA sammen med femåringene gjennom hele barnehageåret (minst 15 - 20 minutt per dag). Barnehageåret er inndelt i fem moduler knyttet til de fem kjerneområdene i SELMA. Uketema i SELMA blir presentert både i SELMA-boka og i en egen nettressurs med en liten filmsnutt for hver uke. Barnehagene får forslag til bøker, leker og aktiviteter for å fremme sosial og emosjonell utvikling i barnehagen.

Alle ansatte som jobber med de eldste barna i barnehagen får tilbud om videreutdanning som gir kompetanse i å gjennomføre den pedagogiske praksisen i SELMA, og tilgang til alle ressurser som følger med. Videreutdanningen er obligatorisk for den barnehagelæreren som har ansvar for gjennomføring av SELMA, men det er en fordel dersom flest mulig fra barnehagen deltar. Barnehagelærere får 10 studiepoeng og andre ansatte i barnehagen får kursbevis.

Videreutdanningen er praksisnær, noe som betyr at mye av arbeidet gjøres i det daglige arbeidet på avdelingen. I tillegg dokumenteres arbeidet og refleksjonene som gjøres i praksis. Videreutdanningen gir også en øvelse i ledelsesarbeid i en gruppe i barnehagen.

Er du foresatt til et barn som skal være med i SELMA?

Her finner du svar på spørsmål om hva deltakelse vil si for ditt barn.

Foresatte i påmeldte barnehager, får tilsendt invitasjon til deltakelse for deres barn, og informasjon om hva deltakelse innebærer.

Alle barna som har fått samtykke av foresatte til å være med i forskningen knyttet til SELMA blir kartlagt ved starten og slutten av barnehageåret. Barnehagene blir delt i utprøvingsbarnehager og sammenligningsbarnehager. Barna som går i utprøvingsbarnehagene deltar i aktivitetene knyttet til den pedagogiske praksisen i SELMA. Det innebærer 15-20 minutter i barnegruppen hver dag.

Sammenligningsbarnehagene fortsetter som før og får tilbudt om å gjennomføre den pedagogiske praksisen SELMA for neste barnehageår. 

Alle etiske hensyn tas på alvor. Prosjektet er meldt inn til og godkjent av Sikt (tidligere NSD). Sikt skal sikre at berørte parter blir godt nok informert, at kravet om samtykke overholdes og at sikkerheten knyttet til personvern er ivaretatt. Alle data som samles inn om barn, foresatte og ansatte i prosjektet vil bli behandlet konfidensielt. Dette betyr at navn og personnummer blir byttet ut med koder i datamaterialet.

Forskere og medarbeidere i prosjektet

Professor i psykologi
51832934
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Professor i økonomi
51833721
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
førsteamanuensis i pedagogikk/spesialpedagogikk/psykologi
51832943
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Førstelektor i spesialpedagogikk
51832954
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Førsteamanuensis II i pedagogikk
51831336
New Zealand
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
førsteamanuensis i pedagogikk/spesialpedagogikk/psykologi
51832947
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Professor innen barnehagevitenskap
51831329
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
Førsteamanuensis i spesialpedagogikk
51832917
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Professor i barnehagepedagogikk og tidlig utvikling
51834522
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Førsteamanuensis i samfunnsøkonomi
51833771
Handelshøgskolen UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Dosent i spesialpedagogikk
51832944
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Førsteamanuensis i pedagogikk
51834566
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
Universitetslektor i læringsmiljø
51832970
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
Universitetslektor i pedagogisk psykologi
51832828
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Universitetslektor i pedagogikk psykologi
51833103
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
Førstelektor i pedagogikk
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
Seniorrådgiver
51832898
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon NSLA Avd. Stavanger
Seniorrådgiver
51832991
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon NSLA Avd. Stavanger
Rådgiver
51831476
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon NSLA Avd. Stavanger

Hva skjer i SELMA?

Sniktitt: Dette er klart i SELMA

Fra barnehagestart nå snart skal rundt 50 barnehager i gang med SELMA. Gjengen bak prosjektet gleder seg enormt og invit...

Lytter til barnas stemme i forskningsprosjekt

Det var full fres på Vitenfabrikken da et nytt verktøy i forskningsprosjektet SELMA skulle testes ut og barnehagebarn va...

Jobber sammen for barnas beste

– Gjennom SELMA-prosjektet blir ny forskning og kunnskap gjort tilgjengelig, og sammen bidrar vi til noe nytt for hele d...

Derfor er det viktig at barnehagene får påvirke forskningen

– SELMA er et eksempel på et prosjekt hvor det er et sterkt ønske om å få til samarbeid og medvirkning i alle ledd. På...

Millionar til forsking på barn og unge si utvikling og læring

Forskarar ved Fakultet for utdanningsvitskap og humaniora fekk god utteljing på Forskingsrådet si utlysing av prosjekt d...

Glede og begeistring når barnehagene skal få nye nettressurser

Lek, sang, dans og e-bøker er stikkord når barnehagelærere, fagutviklere og forskere skal samarbeide om å utvikle pedago...