Åse Kari Hansen Wagner

Professor i nordisk språk

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
OD B-24100

Bio

Åse Kari H. Wagner er professor ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking (Lesesenteret), Universitetet i Stavanger. Wagner har arbeidet med emner som spenner fra språkhistorie, språkkontakt og flerspråklighet – til tidlig språkutvikling, begynneropplæring og observasjon/testing (språk og lesing). Hun er (med)forfatter av en rekke bøker, artikler og materiell, og har vært involvert i mange samarbeidsprosjekt med barnehager og skoler. For tiden leder hun Norges deltakelse i PIRLS 2021, en internasjonal studie av 10-åringers leseferdigheter, med over 60 deltakende land. Hun er også involvert i Partners in practice, et prosjekt hvor forskere, skoler og lærerutdanning samarbeider om å utvikle skolens praksis med fokus på elevmedvirkning og motivasjon, samt i Two Teachers-studien, med et særlig ansvar for en casestudie av literacypraksiser og lærersamarbeid i 6 intervensjonsklasser. Wagner har undervisnings- og veiledningserfaring fra alle språklige emner av nordiskfaget (bachelornivå), fra norskfaget i barnehage- og grunnskolelærerutdanning, ulike typer videreutdanningsstudier for barnehage- og grunnskolelærere (bachelor- og masternivå), masterutdanningene i lesevitenskap, literacy studies, spesialpedagogikk og utdanningsvitenskap (temaområder som språkutvikling, flerspråklighet, andrespråksutvikling, lesing mm.), samt doktorgradsstudiet i utdanningsvitenskap. Hun var senterleder ved Lesesenteret fra 2010 til 2018.

For fullstendig oversikt over publikasjoner se Cristin. For oversikt over nyere artikler, se GoogleScholar.

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Wagner, Åse Kari H.; Støle, Hildegunn

   (2024)

   Tid for lesing! Norske tiåringers leseforståelse i PIRLS 2021.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-05324-0.

  • Wagner, Åse Kari H.; Støle, Hildegunn

   (2024)

   Innledning. I: Tid for lesing! Norske tiåringers leseforståelse i PIRLS 2021.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-05324-0.

   s.13-18.

   DOI: 10.18261/9788215053257-24-01

  • Støle, Hildegunn; Wagner, Åse Kari H.

   (2024)

   Implikasjonar av funn frå PIRLS 2021. I: Tid for lesing! Norske tiåringers leseforståelse i PIRLS 2021.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-05324-0.

   s.242-248.

   DOI: 10.18261/9788215053257-24-13

  • Wagner, Åse Kari H.; Strand, Olaug; Støle, Hildegunn; Knudsen, Knud; Hovig, Johanne Birgitte; Huru, Christina; Hadland, Trond

   (2023)

   Norske tiåringers leseforståelse. PIRLS 2021 - Kortrapport..

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-7649-086-2.

  • Wagner, Åse Kari H.; Støle, Hildegunn

   (2022)

   Norway: Education Policy and Curriculum in Reading. I: PIRLS 2021 Encyclopedia : Education Policy and Curriculum in Reading.

   ISBN 978-1-889938-66-0.

  • Mossige, Margunn; Wagner, Åse Kari H.; Rongved, Elisabeth

   (2016)

   The national strategi for language, reading and writing 2016 - 2019. I: Successful approaches to raising attainment and tackling unequity. CIDREE Yearbool 2016.

   ISBN 978-1-5262-0628-2.

   s.120-135.

  • Hoel, Trude; Oxborough, Gunn Helen Ofstad; Wagner, Åse Kari H.

   (2012)

   Læsefrø : sprogstimulering gennem læseaktiviteter i daginstitutioner.

   Dansk Psykologisk Forlag.

   ISBN 978-87-7706-781-5.

  • ESPENAKK, Unni; Frost, Jørgen; Færevaag, Margaret Klepstad; Horn, Erna; Løge, Inger Kristine; Solheim, Ragnar Gees; Wagner, Åse Kari H.

   (2011)

   TRAS: Observasjon av språk i daglig samspill.

   ISBN 978-82-7649-072-5.

  • Wagner, Åse Kari Hansen; Strömqvist, Sven; Uppstad, Per Henning

   (2010)

   Den flerspråkiga människan. En grundbok om skriftspråklärande.

   Studentlitteratur AB.

  • Håland, Anne; Helgevold, Lise; Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari Hansen; Mangen, Anne

   (2008)

   Lesing er....

  • Wagner, Åse Kari Hansen; Strömqvist, Sven; Uppstad, Per Henning

   (2008)

   Det flerspråklige mennesket En grunnbok om skriftspråklæring.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 9788245005967.

  • Særheim, Inge; Uppstad, Per Henning; Wagner, Åse Kari Hansen

   (2006)

   Busetnadsnamn på -stadir: Rapport frå NORNAs 33.symposium på Utestein kloster 7. - 9. mai 2004.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 9789172760806.

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2004)

   Hvordan leser minoritetsspråklige elever i Norge? En studie av minoritetsspråklige og majoritetsspråklige 10-åringers leseresultater og bakgrunnsfaktorer i den norske delen av PIRLS 2001.

   ISBN 8276490344.

  • Espenakk, Unni; Frost, Jørgen; Færevaag, Margaret Klepstad; Grove, Hans; Horn, Erna; Løge, Inger Kristine; Solheim, Ragnar Gees; Wagner, Åse Kari Hansen

   (2004)

   TRAS - Tidig registrering av språkutveckling. Handbok och schema.

   ISBN 8776070670.

  • Solheim, Ragnar Gees; Tønnessen, Finn Egil; Wagner, Åse Kari Hansen

   (2003)

   Culturally balanced assessment of reading (c-bar).

  • Espenakk, Unni; Frost, Jørgen; Færevaag, Margaret Klepstad; Grove, Hans; Horn, Erna; Løge, Inger Kristine; Solheim, Ragnar Gees; Wagner, Åse Kari Hansen

   (2003)

   TRAS : Tidlig registrering av språkutvikling : Håndbok og registreringsskjema.

   ISBN 8276490271.

  • Espenakk, Unni; Frost, Jørgen; Færevaag, Margaret Klepstad; Grove, Hans; Horn, Erna; Løge, Inger Kristine; Solheim, Ragnar Gees; Wagner, Åse Kari Hansen

   (2003)

   TRAS: Tidlig registrering af sprogudvikling – en håndbog om sprog og sprogudvikling + TRAS – Tidlig registrering af sprogudvikling (registreringsskjema). Oversatt av Inge Post og Jan Katlev i samarbeid med Helen Nielsen.

   ISBN 8773999407.

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2000)

   Språkkontakt i gammelt koloniområde : en studie av normannerbosetningens stedsnavn, med særlig vekt på navnegruppa -tuit.

   Universitetet i Bergen.

 • Formidling
  • Wagner, Åse Kari H.; Strand, Olaug

   (2024)

   De mest sårbare tiåringene har tapt mest i lesing. Det er alvorlig.

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

   ISSN 0804-3116.

  • Wagner, Åse Kari H.; Mossige, Margunn; Hoem, Toril Frafjord

   (2024)

   PIRLS 2021 - Norske tiåringers leseprestasjoner i en omskiftelig tid .

   Nasjonal konferanse om lesing;

   2024-03-18 - 2024-03-19.

  • Strand, Olaug; Wagner, Åse Kari H.

   (2024)

   Hva betyr hjemmemiljø for elevenes leseresultater?.

   PIRLS konferansen 2024;

   2024-04-12.

  • Strand, Olaug; Wagner, Åse Kari H.

   (2024)

   Hjemmemiljø.

   Skriv! Les! 2024 – Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving, og literacy;

   2024-05-07 - 2024-05-08.

  • Dessingué, Alexandre; Wagner, Åse Kari Hansen; Jensen, Ingeborg Marie

   (2023)

   Enhancing dialogic practices in elementary history education in Norway: The students’ perspectives.

   The role of dialogue in history education;

   2023-03-11 - 2023-03-12.

  • Wagner, Åse Kari H.; Strand, Olaug; Støle, Hildegunn; Knudsen, Knud

   (2023)

   I 20 år har vi fulgt med på tiåringers leseprestasjoner: Nå er vi bekymret..

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

   ISSN 0804-3116.

  • Wagner, David-Alexandre; Dessingué, Alexandre; Wagner, Åse Kari H.; Jensen, Ingeborg Marie

   (2023)

   Enhancing dialogic practices in elementary history education in Norway: The students’ perspectives.

   The role of dialogue in historical knowledge education;

   2023-03-11 - 2023-03-12.

  • Lundetræ, Kjersti; Wagner, Åse Kari H.

   (2023)

   PIRLS 2021: Bekymringsverdig nedgang i norske tiåringers leseferdigheter.

   Debattinnlegg, Arendalsuka;

   2023-08-15 - .

  • Lundetræ, Kjersti; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek; Wagner, Åse Kari H.

   (2023)

   – Hvis norske elever skal vi bedre lesere, må det en skikkelig innsats til .

  • Rangnes, Hege; Hoem, Toril Frafjord; Wagner, Åse Kari H.

   (2023)

   Veiledet lesing i samtale om tekst. Fire læreres erfaringer med en læringsressurs i språkheterogene klasserom på ungdomstrinnet.

   NOA 2023: Den 10. nasjonale forskingskonferansen om norsk som andrespråk;

   2023-05-25.

  • Rangnes, Hege; Hoem, Toril Frafjord; Wagner, Åse Kari H.

   (2023)

   «Det ble veldig sånn tekstnært». Fire ungdomsskolelæreres erfaringer med å bruke læringsressursen. Veiledet lesing i samtale om tekst. Innlegg på MuMo, Muntlighetsdidaktik i modersmålsfaget-seminar .

   Foredrag;

   2023-11-14 - .

  • Wagner, Åse Kari H.; Hoem, Toril Frafjord

   (2023)

   Veiledet lesing i samtale om tekst. Lesesenteret. UiS..

  • Hoem, Toril Frafjord; Rangnes, Hege; Wagner, Åse Kari H.

   (2023)

   Veiledet lesing i samtale om tekst. .

  • Wagner, Åse Kari H.; Frønes, Tove Stjern

   (2023)

   Hvordan står det til med norske elevers leseferdigheter?.

   Norske elevers skrive- og leseferdigheter 20 år etter innføringen av Kunnskapsløftet - et seminar;

   2023-12-14.

  • Wagner, Åse Kari H.; Støle, Hildegunn; Knudsen, Knud; Strand, Olaug

   (2023)

   Relative Age, Gender and Reading Achievement for Students in four Nordic countries (PIRLS 2016-2021) ​.

   10th IEA International Research Conference (IEA IRC) ;

   2023-06-28 - 2023-06-30.

  • Wagner, Åse Kari H.

   (2023)

   PIRLS 2021.

   Referansegruppemøte for internasjonale studier;

   2023-12-11.

  • Wagner, Åse Kari H.

   (2023)

   PIRLS 2021.

   Fagmøte på Lesesenteret;

   2023-05-15.

  • Wagner, Åse Kari H.

   (2023)

   PIRLS 2021. Progress in International Reading Literacy Study. Norske resultater..

   Lansering av de norske resultatene i PIRLS 2021-studien;

   2023-05-16.

  • Wagner, Åse Kari H.

   (2023)

   PIRLS 2021 og veien videre.

   Møte med gruppe fra Kunnskapsdepartementet;

   2023-05-22.

  • Wagner, Åse Kari H.

   (2023)

   PIRLS 2021, norske resultater.

   Presentasjon for politisk ledelse;

   2023-04-24.

  • Wagner, Åse Kari H.

   (2023)

   PIRLS 2021. Norske tiåringers leseforståelse.

   Mini-konferanse for phd-studenter;

   2023-11-24.

  • Hoem, Toril Frafjord; Wagner, Åse Kari H.

   (2022)

   Leseleksens plass i norskfagets begynneropplæring.

   Forskerkonferanse;

   2022-05-10 - 2022-05-11.

  • Skaftun, Atle; Sønneland, Margrethe; Wagner, Åse Kari H.

   (2022)

   Partners in Practice: Establishing a System for Educational Development towards Student Participation .

   ARLE-konferansen 2022;

   2022-06-15 - 2022-06-17.

  • Wagner, Åse Kari H.; Strand, Olaug

   (2022)

   PIRLS 2021.

   Nasjonal konferanse om lesing 2022;

   2022-04-03 - 2022-04-04.

  • Skaftun, Atle; Berge, Ingeborg Margrete; Jensen, Ingeborg Marie; Nygard, Arne Olav; Rangnes, Hege; Sønneland, Margrethe; Wagner, Åse Kari H.

   (2022)

   Partners in Practice: Establishing a system for educational development.

   MUMO, Muntlighedsdidaktik i modersmålsfaget;

   2022-11-29 - 2022-11-30.

  • Wagner, Åse Kari H.; Rangnes, Hege; Jensen, Ingeborg Marie

   (2022)

   Lærere og elevers forståelse av praksis og roller i norskfaget.

   Skriv! Les!;

   2022-05-09 - 2022-05-11.

  • Wagner, Åse Kari H.

   (2022)

   Elevene trenger ikke mer frilek, men skolen har mye å lære av barnehagen.

   Nettavisen.

  • Wagner, Åse Kari H.; Hoem, Toril Frafjord; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2022)

   For at elevene skal ha utbytte av leseleksene, er det viktig at lærerne er leksebevisste.

  • Wagner, Åse Kari H.; Hoem, Toril Frafjord; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2022)

   To ting må klaffe om elevene skal ha utbytte av leseleksene .

  • Wagner, Åse Kari Hansen; Hovig, Johanne Birgitte

   (2021)

   Webinar for deltakende skoler, PIRLS 2021.

   Webinar for deltakende skoler, PIRLS 2021;

   2021-03-19.

  • Wagner, Åse Kari H.; Lundetræ, Kjersti; ten Braak, Dieuwer; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2021)

   Læring for livet - Har vi egentlig et "gutteproblem"?.

  • Håland, Anne; Wagner, Åse Kari H.

   (2021)

   Veiledet lesing. Materiell til bruk i begynneropplæringen (brosjyre, plakat og observasjonsskjema). .

  • Håland, Anne; Wagner, Åse Kari H.

   (2021)

   Veileda lesing. Materiell til bruk i begynnaropplæringa (brosjyre, plakat og observasjonsskjema)..

  • Wagner, Åse Kari H.; Esmaeeli, Sara

   (2021)

   The Importance of Home Environment in Early Age for later Literacy Development: Evidence from PIRLS and On Track.

   Collaboration between families and external stakeholders in Early Childhood Education : European fields and methods;

   2021-10-21 - 2021-10-23.

  • Støle, Hildegunn; Wagner, Åse Kari H.; Schwippert, Knut

   (2021)

   The influence of Nordic parents' reading interest on 10-year-olds' reading achievement in PIRLS.

   Internasjonal konferanse om storskalaundersøkelser IRC IEA;

   2021-11-16 - 2021-11-18.

  • Lundetræ, Kjersti; Wagner, Åse Kari H.

   (2021)

   Gutter trenger ikke annen undervisning enn jenter.

   Forskersonen.no.

  • Hoem, Toril Frafjord; Wagner, Åse Kari Hansen

   (2021)

   En kvalitativ undersøkelse av leseleksepraksiser på 2. trinn .

   Nordiskt nätverk för modersmålsforskning (NNMF);

   2021-11-24 - 2021-11-25.

  • Hoel, Trude; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Wagner, Åse Kari H.

   (2020)

   Skolestart: Se til barnehagen!.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Wagner, Åse Kari Hansen; Hovig, Johanne Birgitte

   (2020)

   Webinar for skoler som deltar i PIRLS-pilot.

   Webinar for skoler som deltar i PIRLS-pilot;

   2020-03-10.

  • Nygard, Arne Olav; Skaftun, Atle; Wagner, Åse Kari H.

   (2019)

   Rammer for muntlighet i småskolen.

   Skriv! Les! Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving og literacy;

   2019-05-07 - 2019-05-09.

  • Håland, Anne; Wagner, Åse Kari H.

   (2019)

   Hvordan utnytter norske 2.- trinnslærere potensialet i veileda lesing?.

   Skriv! Les! Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving og literacy;

   2019-05-07 - 2019-05-09.

  • Nygard, Arne Olav; Skaftun, Atle; Wagner, Åse Kari H.

   (2019)

   Conditons for orality in primary school.

   ARLE 2019;

   2019-06-26 - 2019-06-28.

  • Wagner, Åse Kari H.

   (2019)

   Two Teachers in the class: Le RCT et l´étude de cas.

   Gjesteforelesning;

   2019-04-18.

  • Wagner, Åse Kari H.; Ofstad, Gunn Helen

   (2019)

   LA TRANSITION DU JARDIN D'ENFANTS A L'ELEMENTAIRE EN NORVEGE. LANGUAGE ET LITTERATIE. .

   Symposium;

   2019-03-20 - 2019-03-21.

  • Wagner, Åse Kari H.

   (2019)

   Apprentissage de la lecture/écriture/oralité (littératie) pour les débutants (CP, CE1) en Norvège.

   Gjesteforelesning;

   2019-01-29.

  • Wagner, Åse Kari H.

   (2019)

   Two Teachers in the Class: Le RCT et l'étude de cas.

   Gjesteforelesning;

   2019-03-18.

  • Wagner, Åse Kari H.; Johanne Birgitte, Hovig

   (2019)

   PIRLS 2021, Progress in International Reading Literacy Study.

   Seminar;

   2019-10-14.

  • Skaftun, Atle; Wagner, Åse Kari H.

   (2018)

   Oracy in year one: A blind spot in Norwegian language and literacy education?.

   forskerkonferanse;

   2018-04-03 - 2018-04-05.

  • Wagner, Åse Kari H.; Uppstad, Per Henning

   (2017)

   På sporet – effekt av tidlig innsats for minoritetsspråklige elever med risiko for å utvikle lese- og skrivevansker..

   Statpedkonferansen 2017;

   2017-03-21 - 2017-03-22.

  • Mossige, Margunn; Wagner, Åse Kari H.; Uppstad, Per Henning; Skaftun, Atle

   (2017)

   Hvordan kan en ekstra lærerressurs bidra til å skape økte læringsmuligheter i lesing og skriving for mangfoldet av elever?.

   Skriv!Les!;

   2017-05-09 - 2017-05-11.

  • Wagner, Åse Kari H.; Foldnes, Njål; Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2017)

   På sporet - effekt av tidlig innsats for andrespråkselever med risiko for å utvikle lese- og skrivevansker.

   SkrivLes! 2017 Nordisk forskerkonferanse om lesing og skriving;

   2017-05-09 - 2017-05-11.

  • Strand, Olaug; Wagner, Åse Kari H.; Foldnes, Njål

   (2017)

   Flerspråklige elevers leseresultater i PIRLS 2016.

   PIRLS konferanse;

   2017-12-06.

  • Scarbocci, Paolo Haaland; Færevaag, Margaret Klepstad; Bjerkan, Kirsten Meyer; Refvik, Linda; Wagner, Åse Kari H.

   (2017)

   Språkvansker (barnehage).

  • Uppstad, Per Henning; Foldnes, Njål; Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Wagner, Åse Kari H.

   (2016)

   Effect of early intervention for minority children at-risk for reading difficulties.

   National Network series on Perspectives on Developmental Deficits;

   2016-04-15.

  • Mossige, Margunn; Wagner, Åse Kari H.

   (2015)

   Språkløyper: Et helhetlig løft for språk, lesing og skriving 2016 - 2019.

  • Wagner, Åse Kari H.

   (2015)

   Barns språkutvikling.

   Språkløyper;

   2015-11-01 - .

  • Wagner, Åse Kari H.; Toft, Trond Egil

   (2015)

   Byråkratikrøll fra Giske.

   Utdanningsnytt.no.

  • Wagner, Åse Kari H.

   (2014)

   Hvordan videreutvikle dagens grunnleggende ferdigheter?.

   Ludvigsenutvalgets innspillskonferanse 17. og 18. november 2014. ;

   2014-11-17 - 2014-11-18.

  • Wagner, Åse Kari H.

   (2014)

   De nasjonale sentrenes tilleggsoppdrag for PPT..

   Nasjonal nettverkskonferanse for ledere i PP-tjenesten. ;

   2014-10-15 - .

  • Wagner, Åse Kari H.

   (2014)

   Hvordan kan Lesesenteret støtte PP-tjenesten?.

   Nasjonal nettverkskonferanse for ledere i PP-tjenesten. ;

   2014-10-15 - .

  • Wagner, Åse Kari H.; Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2014)

   Presentasjon av forskningsarbeid med utgangspunkt i språklig utvikling: 1) Flerspråklige barn, 2) Gutter og jenter, 3) Barn med svake vs barn med sterke språkferdigheter..

   Forskningssamling med presentasjon av siste års resultater fra Stavangerprosjektet. ;

   2014-11-05 - .

  • Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari H.

   (2013)

   Nei, ikke hold igjen!.

  • Lundetræ, Kjersti; Wagner, Åse Kari H.

   (2013)

   Kamp om å få bli med.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke; Wagner, Åse Kari H.

   (2013)

   flerspråklige og enspråklige barn. Språklig og sosial fungering i barnehagen.

   Skriv! Les!;

   2013-05-06 - 2013-05-08.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke; Wagner, Åse Kari H.; Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2013)

   Enspråklige og flerspråklige barns språklige og sosiale fungering i barnehagen.

   Den 2. Skriv! Les!-konferansen;

   2013-05-06 - 2013-05-08.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke; Wagner, Åse Kari H.

   (2013)

   Enspråklige og flerspråklige barns språklige og sosiale fungering i barnehagen.

   Seminar;

   2013-11-05.

  • Stangeland, Elisabeth Brekke; Wagner, Åse Kari H.

   (2013)

   Enspråklige og flerspråklige barns språklige og sosiale fungering i barnehagen.

   Gjesteforelesning;

   2013-09-20.

  • Wagner, Åse Kari H.

   (2013)

   Barn med flere språk - utfordringer og tiltak. Fordypningskurs i regi av Stavangerprosjektet.

   Seminar;

   2013-11-08 - .

  • Wagner, Åse Kari H.; Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning

   (2013)

   På sporet-prosjektet.

   Møte med Oslo kommune;

   2013-12-10 - .

  • Reikerås, Elin Kristi Lie; Toft, Trond Egil; Wagner, Åse Kari H.

   (2012)

   Barn leker og teller.

   VG : Verdens gang.

   ISSN 0805-5203.

  • Frost, Jørgen; Wagner, Åse Kari H.

   (2012)

   Stigen og edderkoppen – om det å kunne bygge bro mellom teoretiske oppfatninger av læring og utvikling.

   nettbasert www.forebygging.no.

  • Wagner, Åse Kari H.; Frost, Jørgen

   (2012)

   Faren ved å kaste stein i glasshus.

   Dagbladet.

   ISSN 0805-3766.

  • Wagner, Åse Kari H.; Toft, Trond Egil

   (2012)

   Å ikke prioritere norsk i barnehagen er uansvarlig.

  • Wagner, Åse Kari H.

   (2012)

   Det lærende barnet: 4-5-åringen. Språkutvikling – og observasjon med TRAS.

   Fagdag for førskolelærere;

   2012-03-01.

  • Wagner, Åse Kari H.

   (2012)

   Viktigheten av å stimulere flerspråklige barns norsk.

   Fagdag for ansatte ved Senter for flerspråklige barn og unge;

   2012-04-25.

  • Wagner, Åse Kari H.

   (2012)

   Barn og unge med flere språk. Utfordringer og tiltak.

   Foredrag på nett, for lærere;

   2012-02-20 - 2012-06-15.

  • Wagner, Åse Kari H.

   (2012)

   Barn med flere språk.

   Fordypningskurs i regi av Stavangerprosjektet.;

   2012-09-06.

  • Wagner, Åse Kari H.

   (2012)

   TRAS – og nyere forsknings- og utviklingsprosjekt. TRAS og flerspråklige barn.

   2 innlegg ved regional konferanse om revidert TRAS. Bergen, 05.10.2012.;

   2012-10-05.

  • Wagner, Åse Kari H.

   (2012)

   TRAS og flerspråklige barn.

   Innlegg ved regional konferanse om revidert TRAS.;

   2012-10-18.

  • Wagner, Åse Kari H.

   (2012)

   Lesesenterets ressurser og forskning.

   Foredrag for politikere, Høgres hus;

   2012-10-29.

  • Wagner, Åse Kari H.

   (2011)

   Ordproduksjon. I: TRAS: Observasjon av språk i daglig samspill.

   ISBN 978-82-7649-072-5.

   s.90-97.

  • Wagner, Åse Kari H.; Hoel, Trude

   (2011)

   Språkstimulering gjennom høgtlesingsaktiviteter - i barnehager med stor andel flerspråklige barn. Lesefrø-prosjektet. I: TRAS: Observasjon av språk i daglig samspill.

   ISBN 978-82-7649-072-5.

   s.133-138.

  • Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari H.; Begnum, Anne Charlotte

   (2011)

   Effekten av språkstimulering i barnehager med stor andel minoritetsspråklige barn.

   Nordisk konferanse om barns språk: Observasjon og tiltak hånd i hånd – i barnehage og skole;

   2011-12-01 - 2011-12-02.

  • Wagner, Åse Kari H.

   (2011)

   Førskolebarns språklige utvikling (4,5 år).

   Kurs i regi av Stavanger-projektet;

   2011-11-03.

  • Wagner, Åse Kari H.

   (2011)

   Barnet og språket.

   Kurs i regi av Stavanger-prosjektet, UiS;

   2011-03-03.

  • Wagner, Åse Kari H.

   (2011)

   TRAS og tilpasninger til ulike språk.

   Nordisk TRAS-seminar;

   2011-11-30.

  • Wagner, Åse Kari H.

   (2011)

   TRAS: Bakgrunn, innhold og erfaringer.

   Utdanningskonferansen i regi av Utdanningsforbundet;

   2011-11-12.

  • Wagner, Åse Kari H.

   (2011)

   Lesesenterets flerkulturelle perspektiv.

   Fagseminar for nasjonale sentre;

   2011-11-16 - 2011-11-17.

  • Wagner, Åse Kari H.

   (2011)

   Lesesenterets arbeid på barnehagefeltet.

   Fagseminar for nasjonale sentre;

   2011-11-16 - 2011-11-17.

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2010)

   Innslag om språkstimulering voksne innvandrere.

  • Wagner, Åse Kari Hansen; Løge, Inger Kristine

   (2010)

   Multilingual children in the Stavanger project.

   20th EECERA CONFERENCE;

   2010-09-06 - 2010-09-08.

  • Wagner, Åse Kari Hansen; Hoel, Trude

   (2010)

   Lesefrø. Del 1: Språkstimulering gjennom leseaktiviteter i småbarnsavdelingen.

   Jeg forstår ikke... - om språk, lesing og skriving;

   2010-05-26 - 2010-05-27.

  • Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari Hansen

   (2010)

   Effekten av språkstimulering i barnehager med stor andel minoritetsspråklige barn ? sett i lys av lesestimuleringsprosjektet Lesefrø.

   Tekst og tegn;

   2010-09-20 - 2010-09-21.

  • Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari Hansen

   (2010)

   Språkstimulering og lesing i barnehagen.

   heldagskurs;

   2010-04-09.

  • Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari Hansen

   (2010)

   Språkstimulering og lesing i barnehagen.

   heldagskurs;

   2010-09-21.

  • Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari Hansen

   (2010)

   Språkstimulering og lesing i barnehagen.

   heldagskurs;

   2010-09-24.

  • Espenakk, Unni; Frost, Jørgen; Horn, Erna; Løge, Inger Kristine; Solheim, Ragnar Gees; Wagner, Åse Kari Hansen

   (2010)

   Er kartlegging av barns språk farlig?.

   Utdanning.

   ISSN 1502-9778.

   Volum 13.

   Hefte 13.

  • Wagner, Åse Kari Hansen; Kaltvedt, Elsa

   (2010)

   Stavangerprosjektet Det lærende barnet. Fagmøte for foreldre i Stavanger-prosjektet.

   utenTitteltekst;

   2010-05-06.

  • Wagner, Åse Kari Hansen; Solheim, Oddny Judith; Andreassen, Anne Brit

   (2010)

   Språk og lesing. Foredrag i anledning statsråd Kristin Halvorsens besøk ved Lesesenteret.

   utenTitteltekst;

   2010-01-29.

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2010)

   Flerspråklige barn i Stavanger-prosjektet.

   Nordisk nettverksmøte TOBANO (Tospråklige barn i Norden);

   2010-03-16 - 2010-03-18.

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2010)

   Hvordan stimulere til god språkutvikling ? for både Kari og Mohammed? (Gjesteforelesning v Fagdag for nyutdannede lærere.).

   utenTitteltekst;

   2010-04-13.

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2010)

   Førskolebarns språklige utvikling. 4-åringene. Stavangerprosjektet.

   Stavanger-prosjektkurs;

   2010-04-16.

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2010)

   Adoptivbarn og språk Fagmøte for medlemmer av Adopsjonsforum.

   utenTitteltekst;

   2010-04-20.

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2010)

   Barns språkutvikling: Sammenhenger mellom språkutvikling i tidlig alder og seinere lesing og læring i skolen.

   Lesefrø-konferansen;

   2010-05-20.

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2010)

   Språkutvikling i førskolealder.

   utenTitteltekst;

   2010-06-10.

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2010)

   Le projet de Lesefrø: Comment stimuler la langue chez les enfants ? à partir de la lecture.Foredrag for Fredskorpsdelegasjon fra Madagaskar.

   utenTitteltekst;

   2010-09-17.

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2010)

   Førskolebarns språklige utvikling. 4-åringene. Stavanger-prosjektkurs.

   utenTitteltekst;

   2010-11-16.

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2010)

   Barn med flere språk. Stavangerprosjekt-kurs.

   utenTitteltekst;

   2010-12-01.

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2010)

   TRAS. Tidlig registrering av språkutvikling.

   utenTitteltekst;

   2010-10-07.

  • Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari Hansen; Oxborough, Gunn Helen Ofstad

   (2010)

   Effekten av språkstimulering i barnehager med stor andel minoritetsspråklige barn ? sett i lys av lesestimuleringsprosjektet Lesefrø.

   Tekst og tegn;

   2010-09-20 - 2010-09-21.

  • Wagner, Åse Kari Hansen; Hoel, Trude; Oxborough, Gunn Helen Ofstad

   (2010)

   Lesefrø. Del 2: Språkstimulering gjennom leseaktiviteter i småbarnsavdelingen.

   Jeg forstår ikke... - om språk, lesing og skriving;

   2010-05-26 - 2010-05-27.

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2009)

   L'importance de la langue maternelle dans l'enseignement.

   Atelier de dissemination des études sur la réforme de l'enseignement post-fondamentale, arrangert av det gassiske utdanningsministeriet (MEN).;

   2009-01-14 - 2009-01-15.

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2009)

   Kultur for lesing i barnehagen. Om prosjektene BOKTRAS og LESEFRØ.

   utenTitteltekst;

   2009-03-11.

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2009)

   Kultur for lesing i barnehagen. Om prosjektene BOKTRAS og LESEFRØ.

   utenTitteltekst;

   2009-04-02.

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2009)

   Om noen av de barna som vi bør være spesielt oppmerksomme på når det gjelder språkutvikling.

   utenTitteltekst;

   2009-04-14.

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2009)

   Kultur for lesing i barnehagen. Om Lesefrø.

   utenTitteltekst;

   2009-04-24.

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2009)

   Lesefrø-seminar 2. (Kveldsseminar for Lesefrø-barnehagene og samarbeidsbibliotekene.).

   utenTitteltekst;

   2009-04-28.

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2009)

   Lesefrø-seminar 2. (Kveldsseminar for Lesefrø-barnehagene og samarbeidsbibliotekene.).

   utenTitteltekst;

   2009-04-28.

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2009)

   Lesefrø-seminar 2. (Kveldsseminar for Lesefrø-barnehagene og samarbeidsbibliotekene.).

   utenTitteltekst;

   2009-05-04.

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2009)

   Kultur for lesing i barnehager med stor andel minoritetsspråklige.

   utenTitteltekst;

   2009-08-28.

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2009)

   Barn og unge med flere språk, og lesing når norsk ikke er morsmålet.

   utenTitteltekst;

   2009-09-17.

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2009)

   Kultur for lesing i barnehager med stor andel minoritetsspråklige.

   utenTitteltekst;

   2009-09-23.

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2009)

   Adopterte barn og språk.

   utenTitteltekst;

   2009-09-29.

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2009)

   Førskolebarns språklige utvikling - 3-4 år.

   utenTitteltekst;

   2009-10-23.

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2009)

   Førskolebarns språklige utvikling - 3-4 år.

   utenTitteltekst;

   2009-10-23.

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2009)

   Førskolebarns språklige utvikling. 3-4 år.

   utenTitteltekst;

   2009-11-24.

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2009)

   Lesing når norsk ikke er morsmålet.

   utenTitteltekst;

   2009-10-28.

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2009)

   Barn og unge med flere språk, og lesing når norsk ikke er morsmålet. Halvdagskurs for lærere i Klepp.

   utenTitteltekst;

   2009-09-19.

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2009)

   Språkstimulering, fortelling og høgtlesing. Om prosjektene BOKTRAS og LESEFRØ. Foredrag ved fagdag for øvingslærere.

   utenTitteltekst;

   2009-01-30.

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2009)

   Utenlandsadopterte barn og språklig mestring. Foredrag ved Logopediens dag.

   Logopediens dag;

   2009-03-06.

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2009)

   Joie de lire - Comment dévélopper la langue maternelle chez les enfants à l'école.

   utenTitteltekst;

   2009-01-12.

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2009)

   Joie de lire - Comment dévélopper la langue maternelle chez les enfants à l'école.

   utenTitteltekst;

   2009-01-13.

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2009)

   Lesefrø ? Boka som språkstimulerende aktivitet i barnehager med stor andel minoritetsspråklige.

   ?.

   Volum 17.

   s.3-8.

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2008)

   Kultur for lesing i barnehagen.

   utenTitteltekst;

   2008-12-03.

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2008)

   Kultur for lesing i barnehagen.

   utenTitteltekst;

   2008-09-18.

  • Wagner, Åse Kari Hansen; Uppstad, Per Henning

   (2008)

   Det flerspråklige mennesket.

   Pro-salong, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening;

   2008-10-02.

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2008)

   Lesefrø.

   Lesefrø;

   2008-10-16 - 2008-10-27.

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2008)

   Barn med flere språk.

   utenTitteltekst;

   2008-12-10.

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2008)

   Utenlandsadopterte barn og språk.

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2008)

   Adoptivbarn og språk.

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2008)

   Språkstimulering gjennom leseaktiviteter.

   BOKTRAS;

   2008-09-22.

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2008)

   Språkstimulering gjennom leseaktiviteter.

   BOkTRAS;

   2008-09-25.

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2008)

   Hva skjer når barn får nytt morsmål?.

  • Wagner, Åse Kari Hansen; Wagner, David-Alexandre

   (2008)

   God morgen Norge - Innslag om adopsjon og spørsmål fra barn.

  • Uppstad, Per Henning; Wagner, Åse Kari Hansen; Solheim, Oddny Judith; Røskeland, Marianne

   (2006)

   Tror du dine egne øyne?.

  • Uppstad, Per Henning; Wagner, Åse Kari Hansen; Solheim, Oddny Judith; Røskeland, Marianne

   (2006)

   Tror du dine egne øyne.

  • Uppstad, Per Henning; Wagner, Åse Kari Hansen; Solheim, Oddny Judith; Røskeland, Marianne

   (2006)

   Tror du dine egne øyne?.

  • Røskeland, Marianne; Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith; Wagner, Åse Kari Hansen

   (2006)

   Are there age differences in utilization of illustrations in reading science textbooks?.

   The 1st Scandinavian Workshop on Applied Eye-Tracking;

   2006-02-06 - 2006-02-08.

  • Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith; Wagner, Åse Kari Hansen

   (2006)

   The doubling of consonants in a text-writing task.

   SIGWriting 10th international conference of the EARLI special interest group in writing;

   2006-09-20 - 2006-09-22.

  • Wagner, Åse Kari Hansen; Hoel, Trude

   (2006)

   TRAS og barns språkutvikling.

   Hvordan arbeide med språkutvikling hos førskolebarn?;

   2006-10-18 - 2006-10-19.

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2006)

   Tospråklige barnehagebarn.

   Boktras-konferansen;

   2006-09-22.

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2006)

   Hva er TRAS, og hvorfor er det viktig å observere og stimulere førskolebarns språkutvikling?.

   utenTitteltekst;

   2006-02-15.

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2006)

   Språk og språkutvikling hos minoritetsspråklige barn.

   utenTitteltekst;

   2006-09-19.

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2006)

   Språk og språkutvikling hos minoritetsspråklige barn.

   utenTitteltekst;

   2006-09-26.

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2006)

   Språk 4: Språk og språkutvikling hos minoritetsspråklige barn.

   utenTitteltekst;

   2006-11-28.

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2006)

   Minoritetsspråklige elever som faller mellom mange stoler Joron Pihls Etnisk mangfold i skolen : Det sakkyndige blikket.

   ?.

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2005)

   Hvorfor leser ikke minoritetsspråklige 10-åringer bedre?.

   ?.

   Volum 1.

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2005)

   Tanker om mulige prosjekter vedrørende TRAS og minoritetsspråklige barn.

   Nordisk TRAS-seminar;

   2005-08-26 - 2005-08-28.

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2005)

   Tidlig registrering av språkutvikling (TRAS).

   utenTitteltekst;

   2005-09-21.

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2005)

   Adoptivbarn - språk, lesing, læring.

   utenTitteltekst;

   2005-11-08.

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2005)

   Minoritetsspråklige elever og lesing – med bakgrunn i PIRLS 2001.

   Lesing og språkutvikling (Gi rom for lesing), Bergen, 26. oktober 2005;

   2005-10-26.

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2004)

   Språk og lesing: Arv er langt fra alt!.

   ?.

   Volum 2.

  • Uppstad, Per Henning; Wagner, Åse Kari Hansen

   (2003)

   Bilingual literacy: narrative performance in bilingual students.

   The 4th international symposium on bilingualism;

   2003-04-30 - 2003-05-03.

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2003)

   Språk og lesing: Arv er langt fra alt!.

   Adopsjonsforum.

   ISSN 0802-7617.

   Volum 5.

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2003)

   Språk og lesing: Arv er langt fra alt!.

   Adopsjonsforum.

   ISSN 0802-7617.

   Volum 5.

  • Wagner, Åse Kari Hansen; Uppstad, Per Henning

   (2003)

   ScriptLog – a new approach to Writing Processes.

   Seminaret “A Norwegian Approach to the Treatment of Dyslexia in Connection with E-learning” holdt i anledning det kongelige s atsbesøk i Brüssel, mai 2003.;

   2003-05-20 - 2003-05-22.

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2003)

   Peder Gammeltoft: The place-name element bólstađr in the North Atlantic area.

   ?.

   Volum 37.

   s.113-119.

  • Akselberg, Gunnstein; Wagner, Åse Kari Hansen

   (2003)

   Nordisk namnforskning 2002: Litteraturkrönika: Norge.

   Namn och bygd.

   ISSN 0077-2704.

   Volum 91.

   s.120-127.

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2002)

   Tospråklige: Læringsfortrinnet som blir en byrde?.

   utenTitteltekst;

   2002-11-21.

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2002)

   Språkkompetanse, lesing og skriving hos personer med norsk som andrespråk.

   Voksenopplæringskonferansen i Trondheim;

   2002-03-11 - 2002-03-12.

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2002)

   Språkets verdi i et flerkulturelt samfunn.

   På veg mot universitet: Hva er verd noe i forskning og undervisning?;

   2002-04-24.

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2002)

   Språkets verdi i et flerkulturelt samfunn.

   ?.

   Hefte 1.

   s.1-3.

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2002)

   Nordisk namnforskning 2001: Litteraturkrönika: Norge.

   ?.

   Volum 90.

   s.146-153.

  • Wagner, Åse Kari Hansen; Akselberg, Gunnstein

   (2001)

   Nordisk namnforskning 2000: Litteraturkrönika: Norge.

   ?.

   Volum 89.

   s.127-136.

  • Espenakk, Unni; Frost, Jørgen; Horn, Erna; Løge, Inger Kristine; Solheim, Ragnar Gees; Wagner, Åse Kari Hansen

   (2001)

   TRAS - Tidlig registrering av språkutvikling.

   Et forskningstorg;

   2001-11-30.

  • Uppstad, Per Henning; Wagner, Åse Kari Hansen

   (2001)

   Norsk som andrespråk og andrespråksperspektivet i norskfaget.

   Fagmøte;

   2001-03-23.

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2001)

   Å vokse opp med to språk.

   Nasjonal SAMTAK-konferanse;

   2001-03-27 - 2001-03-28.

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (2001)

   Tospråklige elever og leseferdighet: Et forskningsprosjekt i tilknytning til leseundersøkelsen PIRLS.

   konferansen ”Hvordan skape gode begynnerlesere?";

   2001-10-24 - 2001-10-26.

  • Akselberg, Gunnstein; Wagner, Åse Kari Hansen

   (2000)

   Nordisk namnforskning 1999. 2. Litteraturkrönika, 2.5 Norge.

   Namn och bygd.

   ISSN 0077-2704.

   s.148-155.

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (1998)

   Analyse av stedsnavn i gammelt språkkontaktområde. En metodediskusjon.

   Tolvte nordiske navneforskerkongress;

   1998-06-13 - 1998-06-17.

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (1998)

   Lucien Musset. Nordica et Normannica. Recueil d'études sur la Scandinavie ancienne et médiévale, les expéditions des Vikings et la fondation de la Normandie [...].

   Namn och bygd.

   ISSN 0077-2704.

   Volum 86.

   s.173-176.

  • Wagner, Åse Kari Hansen

   (1996)

   Forskningsfaget navnegransking.

   Den 8. nasjonale konferansen i namnegransking.;

   1996-11-22.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Bakken, Arild Michel; Hoem, Toril Frafjord; Wagner, Åse Kari H.

   (2023)

   Podcast: Hvilken plass har leseleksen i norskfagets begynneropplæring?.

  • Færevåg, Margaret Klepstad; Wagner, Åse Kari H.; Bjerkan, Kirsten Meyer; Rege, Elisabeth

   (2017)

   Språkvansker i barnehagen.

  • Wagner, Åse Kari H.

   (2017)

   Film: Lese- og skrivevansker: Fins det risikotegn vi kan se etter allerede i barnehagealder?.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway