Partners in practice

I Partners in practice går forskere, skoler og lærerutdanning sammen om å utvikle skolens praksis. Elevmedvirkning og motivasjon er sentrale begreper i prosjektet, som er basert på ambisjonene i Fagfornyelsen.

Published Sist oppdatert
I korte trekk

Partners in practice er et partnerskap mellom forskere ved Lesesenteret, UiS, og Jærskulen. Målet er å fornye og utvikle gode faglige praksiser, basert på ambisjonene og signalene i Fagfornyelsen. Forskere, skoleledere, lærere og elever jobber i partnerskap på ungdomstrinnet i fire kommuner.

Jeg tror det er mulig å tenke annerledes om eleven sin rolle i skolen enn det vi gjør i dag.

Atle Skaftun , professor i lesevitenskap

Mot god praksis i fremtidens skole

Fagfornyelsen innebærer implementering av nye læreplaner, men også langsiktig arbeid med å forme en skole for framtiden.

elever i gruppe

I Partners in practice går forskere, skoleledere, lærere og elever sammen om å utforske og forandre skolens praksis med fokus på elevmedvirkning i faglig praksis.

Prosjektet er del av et partnerskap mellom UiS og Jærskulen, en sammenslutning av fire kommuner på Jæren med felles mål for skoleutvikling. 

Hva mener vi med "praksis"?

I partnerskapet og i prosjektet har vi samlet oss om en forståelse av praksis som en sosial struktur, der flere faktorer virker sammen på måter som bestemmer hva som er mulig og verdsatt innenfor den rammen som en praksis representerer.

Hvis vi som har gått på skolen selv, kommer inn i et klasserom, så kjenner vi oss igjen og vi skjønner hvilke regler som styrer det som skjer. Roller, aktiviteter, setting og ressurser påvirker hverandre og former den helheten som vi vi kaller praksis.

Når vi i prosjektet vil arbeide for å styrke vilkårene for elevmedvirkning, så tenker vi at det er klokt å tenke grundig gjennom hele dette komplekset av faktorer – å gjøre det velkjente litt mer ukjent, slik at vi kan gripe det og kanskje dermed også endre på ting. Les også: Hva mener vi med praksis?

En aktiv elevrolle

I Fagfornyelsen står det at elevmedvirkning skal bidra til å utvikle skolens praksis. I partnerskapet forstår vi elevmedvirkning som et spørsmål om deltakelse i faglig praksis. Slik aktiv deltakelse er viktig fordi det gir mer solide læringsprosesser enn hvis elevene er passive mottakere av ferdige kunnskapsbiter. I prosjektet legger vi vekt på at elevene skal få møte og utforske ekte faglige problemer, og oppleve det å arbeide med problemer som engasjerende.

Partnerskap og et system for erfaringsdeling

I prosjektet vil forskere fra UiS samarbeide med lærere i Jærskulen om å utvikle, prøve ut og videreutvikle undervisning i norsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag. Vi vil finne og formulere problemstillinger som vi tror at kan tenne faglig engasjement. Vi vil gi elevene rom for faglig grubling, og sammen med lærerne finne måter å knytte dette engasjementet til langsiktig arbeid med dybdelæring.

Dette arbeidet vil starte med lærere på mellomtrinnet, og videreføres med lærere på ungdomstrinnet. Fire skoler om gangen vil være direkte involvert, men erfaringer og eksempler fra arbeidet på de fire skolene vil deles i digitale seminarer for alle lærerne i Jærskolen, og på egne samlinger for alle skolelederne i Jærskulen. På den måten sikter vi mot å skape et felles grunnlag for utvikling av faglig praksis i Jærskulen. Partnerskapet med Jærskulen har pågått siden 2018, og er utviklet innenfor rammene av  desentralisert ordning for kompetanseutvikling.

Forskningsinteresser

Forskningsinteressene i prosjektet er knyttet til:

•            arbeidet med å utvikle praksis i de fire fagene;

•            hvordan elever og lærere som deltar direkte i utviklingsarbeidet tenker om faglig praksis og rollefordeling i klasserommet;

•            hvordan lærere, skoleledere og skoleeiere i Jærskulen opplever systemet for læring og profesjonsutvikling som prosjektet sikter mot å etablere.

Vi vil bidra med viktig forskning på alle disse områdene. Vi vil også formidle erfaringer og eksempler i form av åpent tilgjengelige læringsressurser til resten av skole-Norge og lærerutdanningen. Til dette formålet vil vi bruke Språkløyper.no, som er en etablert og velkjent kanal for norske lærere.

Partnerskapet med Jærskulen har pågått siden 2018 og er en del av desentralisert ordning for kompetanseutvikling.

Få mer innsikt:

Ledergruppe

Professor i matematikkdidaktikk
51832342
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Professor i nordisk språk
51832301
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Professor i lesevitenskap
51833132
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Førsteamanuensis i lesevitenskap
51833139
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking

Andre forskere i prosjektet >>

Professor i matematikk
51833558
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Førsteamanuensis i norsk
51833118
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Førsteamanuensis i naturfag
51831416
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Professor i lesevitenskap med vekt på historiedidaktikk og historie-/minnekultur
51831380
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
Førsteamanuensis i historie/samfunnsfag
51831019
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
Førsteamanuensis i utdanningsvitenskap/spesialpedagogikk
51831153
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Professor i matematikkdidaktikk
51833494
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Stipendiat i utdanningsvitenskap
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Førstelektor i lesevitenskap
51831157
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Professor II i lesevitenskap
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking