Two Teachers:
Forskning på effekten av økt lærertetthet

Opplæringsloven sier at det skal være flere lærere på 1. til 4. klassetrinn i norsk/samisk og matematikk. Men forskningen på hvor mye lærertetthet har å si for elevenes læring spriker. Det er behov for kunnskap om hvordan lærerne kan utnytte ressursene best mulig, slik at hver enkelt elev kan få mer tilpasset undervisning.

Published Endret
Two Teachers

Two Teachers er et forskningsprosjekt ledet av Lesesenteret, UiS, som undersøker effekten av flere lærere i klasserommet. 5750 norske elever som startet i første trinn i 2016 deltar i prosjektet, som er et av de største som er blitt gjennomført innenfor norsk utdanningsforskning. Prosjektet ledes av Lesesenteret med norske og internasjonale samarbeidspartnere. Norges Forskningsråd: LÆREEFFEKT har tildelt 29,1 mill. kr til prosjektet, som foregår fra 2016-2021. Prosjektets sider hos Norges Forskningsråd.

Vi trenger kunnskap om hvordan økt lærertetthet gir bedre læring for elevene.

Professor Oddny Judith Solheim , prosjektleder
bakgrunn

Det er behov for mer kunnskap om lærertetthet

Two Teachers undersøker om systematisk arbeid med skolebasert kompetanseutvikling og forskningsbaserte undervisningstiltak fører til at lærerne blir bedre til å utnytte at de er flere lærere i klasserommet, og om elevene dermed lærer mer og trives bedre i klassen.

Foto: Elisabeth Tønnessen

Lærertetthet er et tema som har vakt stor interesse og mye engasjement de siste årene, og det er gitt mye penger til flere lærere i klasserommene.

Flere studier viser imidlertid at det å sette inn flere lærere i klassen alene, har liten effekt på elevenes læring.

Stortinget har derfor bevilget opp mot 400 millioner kroner til nye lærerstillinger, og 50 millioner kroner til å forske på effekten av økt lærertetthet i to store forskningsprosjekter: Two Teachers ledes av Lesesenteret og skal se på effekten av økt lærertetthet i leseundervisningen. I tillegg undersøker Nordisk Institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) effekten av smågruppeundervisningen i matematikk.

Two Teachers ledes av professor Oddny Judith Solheim ved Lesesenteret. 28 millioner av midlene fra NFR går direkte til forskningsprosjektet, mens 132 millioner kroner går til lærerressurser ved 150 deltakerskoler i utvalgte fylker og kommuner. Lesesenteret gjennomføre prosjektet i samarbeid med Læringsmiljøsenteret og Handelshøgskolen UiS. Prosjektet har også norske og internasjonale samarbeidspartnere i Universitetet i Bergen, NIFU, Texas A&M University og University of Jyväskylä

Ekstra lærere alene er ikke nok

Mens det i dag legges føringer for antallet lærere i klasserommet, er det ingen føringer for hvordan lærertettheten skal påvirke innholdet og organiseringen av undervisningen. Slik står skolen i fare for å gå glipp av de mulighetene økt lærertetthet kan gi, særlig i form av tilpasset opplæring.

– De siste årene har det blitt bevilget mye penger til flere lærere de første skoleårene. Men å bare sette inn en ekstra lærer i klasserommet og fortsette som vanlig, vil ikke nødvendigvis føre til at elevene lærer veldig mye mer. Økt lærertetthet gir økt handlingsrom. Men vi må se på hvordan lærerne kan utnytte ressursene best mulig sånn at hver enkelt elev kan få mer tilpasset undervisning, sier Solheim.

– Er det nok med ressurser? Blir effekten større dersom den kombineres med kompetanseheving på den enkelte skole? Og kan vi utnytte det å ha flere lærere enda mer effektivt ved å kombinere både ressurser, kunnskap og bestemte måter å differensiere undervisningen på? Målet er å se hvordan lærerne bør jobbe for at det å ha flere lærere kan utnyttes best mulig, og gi best mulig læringsutbytte for elevene. Dette er blant det vi ønsker å finne ut mer av.

forskning

Om Two Teachers

Two Teachers er en gruppe-randomisert kontrollert studie av elever i 300 klasser på 150 skoler fra 9 fylker i Sør-Norge.

to førsteklassejenter i klasserommet

På hver skole er det en tiltaksklasse og en kontrollklasse. Deltagerskolene har fått midler til å ansette en ekstra lærer i lese- og skriveopplæringen fra august 2016, og denne lærerressursen har fulgt tiltaksklassen gjennom 1. og 2. trinn. Lærerressursen har vært lagt til norskfaget som har hovedansvaret for lese- og skriveopplæringen, som utgjør 8 x 45 minutter undervisning i uka, samt for- og etterarbeid knyttet til disse timene.

Tre betingelser

Skoler som oppfylte kriterier for deltagelse er randomisert til en av tre betingelser:

  • Skolene i gruppe 1 har hatt en ekstra lærer inn i lese- og skriveopplæringen.
  • Skolene i gruppe 2 har hatt en ekstra lærer i lese- og skriveopplæringen og har i tillegg forpliktet seg til å arbeide systematisk med kompetanseutvikling knyttet til lese- og skriveopplæringen på 1. til 2. trinn.
  • Skolene i gruppe 3 har hatt en ekstra lærer i lese- og skriveopplæringen og har forpliktet seg til å arbeide systematisk med kompetanseutvikling knyttet til lese- og skriveopplæringen på 1. til 2. trinn. Skoler i gruppe 3 fikk i tillegg noen føringer for hvordan den ekstra lærerressursen skulle brukes i undervisningen.

Ved skolestart 2016 var det 5750 elever med i prosjektet. 95% av foreldrene gav sitt samtykke til at barna deres kunne delta i prosjektet. Prosjektet følger elevene fra starten av 1. trinn, høsten 2016, til de går ut av videregående skole.

Gjennomføring

Kvaliteten på implementeringen av intervensjonene har vært fulgt opp på ulike måter. Lærerne har svart ukentlig på om den ekstra læreren var til stede i alle de avtalte undervisningstimene (gjelder alle tiltaksklasser), omfanget av skolebasert kompetanseutvikling (gjelder alle klasser i gruppe 2 og 3), og hvorvidt undervisningen var gjennomført i tråd med føringene som er gitt (gjelder tiltaksklasser i gruppe 3). To ganger i året har vi også gjennomført stikkprøver der lærere i både kontroll- og tiltaksklasser har svart på hvor mange voksne (lærere og assistenter) som var involvert i undervisning av klassens elever i forrige norsktime. En gang i året har skoleledere rapportert om bruk av ressurser og om skolens arbeid med skolebasert kompetanseutvikling.

Kommunikasjon og infrastruktur er avgjørende for å sikre kvalitet i implementering og gjennomføring av et så stort prosjekt. I prosjektets første halvår la vi derfor vekt på å utvikle god infrastruktur og gode kommunikasjonskanaler. Vi møtte lærere og skoleledere på brukerkonferanser og kurs, og vi brukte prosjektets nettside aktivt i kommunikasjonen med skolene. Vi utviklet også datasystemer, databaser og annen infrastruktur for å håndtere informasjonsmengden i prosjektet.

Første datainnsamling i prosjektet ble gjennomført i løpet av 3 uker i august/september 2016. Datainnsamlingen ble gjennomført av 65 forskningsassistenter som hadde utdanning eller påbegynt utdanning som lærer eller innenfor psykologi. Forskningsassistentene fikk opplæring av ansatte i prosjektet, og måtte bestå sertifisering i bruk av testbatteriet. Forskningsassistentene gjennomførte kartleggingen individuelt med elevene, ved hjelp av en app på nettbrett.

I tillegg har lærerne i prosjektet besvart flere spørreundersøkelser. Temaene har blant annet vært undervisningspraksis, læringsmiljø, og erfaringer med samundervisning.
Som et resultat av ny lærernorm for grunnskolen fra høsten 2019, har intervensjonsdelen blitt justert ned fra opprinnelig 4 til 2 år, og intervensjonen ble avsluttet etter skoleåret 2017/18.
Datainnsamlingen vil imidlertid fortsette som planlagt i prosjektperioden.

Les mer og finn vitenskapelige publikasjoner fra Two Teachers på prosjektets sider hos Norges Forskningsråd.

Forskning i Two Teachers

Ph.d-prosjekt:

Undervisningspraksis og elevenes skriftspråklige utvikling

Masteroppgave:

Organisering av lærerressurser på 1.-4. trinn

Masteroppgave:

To lærere i klasserommet - utnytter de mulighetene for differensiert undervisning?

Nytt fra prosjektet

Lykkes med meningsfull skriving i første klasse

De fleste førsteklassinger bruker mest tid på å øve på bokstavene. Men i denne førsteklassen skriver elevene brev hjem flere ganger i uka. Å skrive meningsfulle tekster til ekte mottakere gir motivasjon og god læring, sier læreren, og hun får støtte fra forskere.

Raske bokstaver: Utnytt mulighetene!

I førsteklasser som går gjennom alle bokstavene før jul, ligger det store muligheter for en spennende lese- og skriveundervisning.

Når syvåringer føler seg likt av læreren, går lesingen bedre

Det er helt tydelige sammenhenger mellom at førsteklassinger føler seg sett og respektert av læreren, og at de utvikler gode leseferdigheter.

Rask tilgang til bokstavene gjør at flere førsteklassinger blir gode lesere

Førsteklassinger som får tilgang til alle bokstavene raskere, har mindre sannsynlighet for å ha lave leseferdigheter ved slutten av skoleåret, viser en fersk studie fra Lesesenteret.

seaside

Seaside

Seaside-prosjektet er en casestudie av literacypraksiser i begynneropplæringen, og inngår som en kvalitativ delstudie i Two Teachers.

elever leser med lærer

I Seaside studerer vi seks av intervensjonsklassene fra Two Teachers (dvs klasser som hadde 2 lærere i alle norsktimer i første og andre klasse) fra seks skoler i «Seaside» kommune. Datamaterialet vårt består av klasseromsobservasjoner (totalt 131 timer) samt intervjuer med lærere og skoleledere. 

Vi er interessert i å forstå hva som skjer i klasserommene, og de overordnede forskningsspørsmålene våre er:

(1) Hva kjennetegner literacypraksiser i begynneropplæring med to lærere i norskfaget?
(2) Hvordan utnyttes den ekstra lærerressursen i norskfaget, og hva kjennetegner samhandling, diskursmønstre, organisering og roller i klasserommet (lærere og elever)?
(3) Hvordan er elevenes vilkår for deltakelse, engasjement og dialog i begynneropplæring med to lærere i norskfaget?
Les mer om Seaside.

Personvern i Two Teachers

Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger er ansvarlig for at alle personopplysninger som samles inn i Two Teachers tilfredsstiller kravene i Personopplysningsloven, med hjemmel i personvernforordningen artikkel 6.

Det er svært strenge regler for håndtering av forskningsdata i Norge.

Bakgrunn og formål 

Two Teachers er et forskningsprosjekt som skal undersøke individuelle og komplementære effekter av å være flere lærere i klasserommet, og av skolebasert kompetanseutvikling knyttet til lese- og skriveopplæringen. I tillegg gir prosjektet innsikt i innhold og organisering av lese- og skriveopplæringen i norske klasserom. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd og blir ledet av Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning (Lesesenteret) ved Universitetet i Stavanger. 150 skoler på Vest-, Sør- og Østlandet har vært med i prosjektet siden 2016. Prosjektet involverer skoleeiere, skoleledere, lærere i deltakende klasser og elever med deres foresatte. 

Vi tar godt vare på svarene dine! 

Det er svært strenge regler for håndtering av forskningsdata i Norge. Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger er ansvarlig for at alle personopplysninger som samles inn i Two Teachers tilfredsstiller kravene i Personopplysningsloven, med hjemmel i personvernforordningen artikkel 6. Two Teachers er tilrådd av Personvernombudet for forskning, som vurderer om alle involverte er godt nok informert, at kravet om samtykke er overholdt og at sikkerheten knyttet til personvern er ivaretatt. 

Elevene som deltar i Two Teachers og deres foresatte fikk utlevert informasjon om prosjektet ved oppstart i 2016. Prosjektet har kun forskningsdata om elever og foreldre som har samtykket til deltakelse. Det er frivillig å delta i prosjektet, og samtykket kan trekkes når som helst, uten at det er nødvendig å oppgi grunn. Deltakere kan be om innsyn, retting og sletting, og har rett til å klage til Datatilsynet. Lærernes samtykke til deltakelse gis ved besvarelse av spørreundersøkelser. 

For å gi et så godt forskningsgrunnlag som mulig, vil prosjektet koble sammen data fra ulike tidspunkt og ulike kilder. Vi har samlet inn informasjon fra skolens kontaktperson i prosjektet og fra lærere og elever i deltakerklassene.  

Deltakernes anonymitet er sterkt ivaretatt. Forskerne har kun tilgang til anonymisert informasjon om deltakerne. Det er ingen kobling mellom forskningsdata (som svar på spørreundersøkelser eller oppgaver gitt til elevene) og deltakernes personopplysninger. Det vil heller aldri være mulig å gjenkjenne enkeltpersoners svar i publisering av data fra undersøkelsen. Ingen forskningsdata har blitt eller vil bli utlevert til andre enn forskerne og medarbeiderne i prosjektet.  

Innsamlede resultater lagres så lenge prosjektet pågår, til 31.12.2035. Etter prosjektslutt vil anonymiserte forskningsdata bli gjort tilgjengelig i dataarkivet DataverseNO, i tråd med Nasjonal strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata. 

Dette innebærer det å delta i Two Teachers 

Det ble inngått samarbeidsavtaler med skoleeier (kommunene) ved prosjektstart. På grunn av innføringen av ny nasjonal lærernorm høsten 2018, ble det gjort en justering av skolens forpliktelser i prosjektet.  

Hver skole har hatt en kontaktperson, og kontaktopplysninger til lærerne i deltakerklassene har blitt gjort tilgjengelig for prosjektledelsen. Involverte personer har fått tilsendt ulike spørreundersøkelser i løpet av prosjektet. Skolene har blitt gitt kompensasjon for tid brukt i prosjektet. 

Elevenes deltakelse 

Elevene som deltar, har blitt bedt om å gjøre oppgaver knyttet til lesing og skriving årlig frem til utgangen av 3. trinn. De har også svart på spørreskjema om motivasjon for lesing, læringsmiljøet i klassen og lærer-elev relasjoner. Det har blitt lagt vekt på at barna skulle føle seg trygge og ivaretatt i denne prosessen, og at de har fått en positiv opplevelse av å delta. Alle som har vært sammen med barna i forbindelse med kartleggingen, har fått grundig opplæring. Dersom det er ønskelig, kan foresatte få se oppgavene og spørreskjemaene som barna har blitt bedt om å besvare. For å få fullt utbytte av informasjonen som gis fra deltakerne i prosjektet, har vi hentet inn enkelte opplysninger fra offentlige register, inkludert mors og fars utdanning, inntekt og fødeland. Det vil også innhentes informasjon om elevens resultater fra nasjonale prøver på 5. og 8. trinn, og opplysninger om eleven fullfører videregående skole. 

Læreres deltakelse 

Vi ønsker å undersøke om økt lærertetthet i leseopplæringen påvirker elevenes engasjement og innsats. Vi er også interesserte i å finne ut om det å være flere lærere og/eller å delta i skolebasert kompetanseutvikling påvirker lærernes undervisningspraksis, mestringsfølelse og/eller arbeidsmiljø. Lærerne som deltar i prosjektet, har derfor svart på spørsmål om hver enkelt elevs engasjement i timene knyttet til leseopplæringen. 

De har også jevnlig måttet svare på spørsmål om hvordan de underviser, om læringsmiljøet i klassen, mestringsfølelse knyttet til klasseledelse og undervisning, og hvordan de opplever egen arbeidssituasjon. I tillegg har lærerne svart på spørsmål om sine erfaringer med å være to lærere og med å delta i skolebasert kompetanseutvikling gjennom Språkløyper. 

Undersøkelsene til lærerne har bedt om informasjon om lærernes bakgrunn, blant annet alder, utdanning og erfaring.

 Vi har også gjennomført individuelle intervju med et utvalg lærere, og observert undervisningen i utvalgte klasser. Observasjonene er tatt opp på film. 

Skoleledelses deltakelse 

Ledelsen ved skolen har svart på spørsmål om egen tidsbruk, læringstrykk og skolens satsingsområder. Ledelsen har også svart på spørsmål om deltakelse i Two Teachers-prosjektet inkludert spørsmål om organisering og oppfølging av tolærerundervisning og gjennomføring og evaluering av skolebasert kompetanseutvikling. Undersøkelsene har også bedt om informasjon om ledelsens bakgrunn, blant annet alder, utdanning og erfaring. 

Personvern 

Dersom du har spørsmål om prosjektet, ta kontakt med lesesenteret@uis.no. Universitetet i Stavangers personvernombud er Rolf Jegervatn: personvernombud@uis.no.

Prosjektledelsen i Two Teachers

Professor
51833136
HG-O-216
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Forsker
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Professor
51832301
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Professor
51833721
Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Professor
51831268
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Senterleder
51833260
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking

Daglig ledelse

Professor
51833136
HG-O-216
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Kontorsjef
51833541
Nasjonalt senter for leseforsking og leseopplæring
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF
Rådgiver
51833145
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF
Seniorrådgiver
51833206
Lesesenteret
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF

Andre forskere i prosjektet

Professor
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Førsteamanuensis II
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Førsteamanuensis
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Førstelektor
51833252
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Avdelingsleder
51833752
Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Førsteamanuensis
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Professor
51833132
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Professor
51831820
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning