Daniela Müller-Eie

Førsteamanuensis i Byutvikling og Urban Design

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
KE C-323
Follow me

Bio

With an education in architecture and urban design (Mackintosh School of Architecture/Glasgow University), Daniela Müller-Eie realised early that understanding individual behaviour within urban settings is at the core of achieving more sustainable cities. She has since devoted research activities to understanding the interactive effects between physical structures, and socio-cultural and psychological conditions. Her focus is on achieving more sustainable travel behaviour and increasing the quality in public space.
Her pedagogic aim is to install a critical capacity and evoke a sensitivity for an antropocentric approach to urban planning in her students. She teaches courses within spatial understanding and urban planning theory and history, regional planning and the development of local and regional centres, as well as urban analysis and planning methods. Using problem-based learning, she also tutors students in theoretical, analytical and design projects in the fields of sustainable urban development, urban analysis and public place design for their bachelor and master projects. She currently supervises three PhD candidates.

Research interests
•    Urban sustainability: sustainable development of the urban built environment and urban mobility, related land use and transport planning measures and the assessment of their effectiveness (including best practice and urban performance indicator development)
•    Urban sustainable behaviour: the human, social and cultural aspects of urban sustainable lifestyles and the need for behaviour change
•    Urban quality: spatial quality and its relationship to human behaviour and pecption
•    Urban structure: integrated land use and transport planning including the design of feasible urban cores/centres in cities and regions

Bakgrunn
Med bakgrunn i arkitektur og urban design har Daniela Müller-Eie en forståelse for individuell atferd i bymiljøet som nøkkelen for å skape mer bærekraftige byer. Hun har siden jobbet med forskning som undersøker sammenhengen mellom det fysiske miljøet, og  sosiokulturelle og psykologiske kondisjoner. Hun fokuserer særlig på bærekraftig mobilitet og kvalitet i byrommet.
Hennes pedagogisk tilnærming bygger på kritisk refleksjon og søker å formidle en antroposentrisk tilnærming til byplanlegging. Hun underviser innen stedsforståelse og byplanleggingsteori og -historie, lokal og regional sentrumsutvikling, og byplanleggings- og analysemetoder. Ved hjelp av problem-basert læring veileder hun bachelor- og masterstudenter innen bærekraftig byutvikling og mobilitet, stedsanalyse og utforming av offentlige rom. Hun veileder for tiden tre PhD kandidater.

Forskningsområder
•    Urban bærekraft: bærekraftig byutvikling og mobilitet, tilknyttet arealbruk og transporttiltak og evalueringen av deres effekt (inkl. best-practive og indikatorutvikling)
•    Bærekraftig atferd: menneskelige, sosiale og kulturelle aspekter ved urbane livsstiler og behovet for atferdsendring
•    Kvalitet i byromet: stedskvalitet og sammenheng med subjektiv atferd og oppfatninger
•    Bystruktur: samordnet areal- og transportplanlegging og lokal og regional sentrumsutvikling

Publikasjoner