DigUp: Ein digital undervisningsplanleggar for lærarar

DigUp er ein digital undervisningsplanleggar som er utvikla for å støtte lærarar i arbeidet med å laga gode planar for elevane si læring. Her finn du all informasjon du treng for å ta i bruk DigUp.

Published Sist oppdatert

Dette er DigUp

Les om kva DigUp er og om korleis du kan bruke det til planlegging.

kvinne og mann samarbeider ved en pc-skjerm

Her finn du DigUp.

DigUp er ein forskingsbasert, digital, didaktisk undervisningsplanleggar som er utvikla av forskarar ved UiS i samarbeid med lærarar i Jærskulen og programutviklarar i Grensesnitt. Prosjektet er støtta av Noregs Forskingsråd.

Om DigUp

DigUp kan brukast individuelt eller i profesjonsfellesskapet, på PC, Mac, nettbrett og mobil.
Bruken av DigUp kan bidra til økt oppmerksomhet og bevissthet rundt ein planleggingspraksis med god sammenheng mellom mål, innhold, arbeidsmåter og vurdering.

Rekkefølgje på planlegginga i DigUp er basert på prinsippet om baklengs planlegging der ein først må bestemme seg for mål for undervisninga og tenke gjennom vurderinga, altså korleis elevane skal vise kva dei har lært og forstått, før ein planlegg meir konkret innhaldet i undervisninga, i form av læringsressursar og arbeidsmåtar.

I DigUp kan du:

 • oppretta temaplanar for undervisning i det mellomlange tidsspennet, for eitt eller fleire fag
 • legga planane i ein kalender for å få god oversikt over skuleåret
 • sortera planane på fag og trinn
 • dela planar med kolleger, og redigere og tilpasse planar andre har delt med deg
 • samanlikna årsplanar over fleire år i eitt fag, eller på tvers av fag

Her finn du DigUp.

I denne filmen får du sjå ein presentasjon av DigUp, korleis du bruker verktøyet, og informasjon om baklengs planlegging.

Slik får du tilgang til DigUp

Her finn du praktisk informasjon du treng for å ta i bruk DigUp.

tastaturet av en laptop og to hender som er i ferd med å skrive

Slik tar du i bruk DigUp:

Den som skal ta i bruk DigUp loggar seg på med Feide-brukar og godtar samtidig å ha lest og akseptert personvernerklæringa

Hvis du ikkje får tilgang:

1. Skuleeigarar som ønsker at lærarar og tilsette skal ha tilgang til DigUp må signere databehandlaravtale.

2. Databehandleravtalen må så sendes inn på e-post til post@uis.no og merke e-posten med DigUp

3. Feide-administrator må aktivera DigUp i Feides kundeportal

Personvernerklæring for DigUp

Det stilles strenge krav for personvern når det gjeld innsamling av personopplysningar. Her kan du lese om korleis det håndteres i DigUp.

Personvern

Personvernerklæringen nedenfor omfatter behandling av personopplysninger i DigUp

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Lesesenteret, UiS håndterer bestillers (skoleeier) personopplysninger. Formålet med erklæringen er å informere om Lesesenteret sin behandling av personopplysninger. Herunder innsamling, registrering, sammenstilling, lagring, utlevering av personopplysninger og brukernes rettigheter.

Sentrale begrep og uttrykk

Nedenfor følger definisjoner av begrep og uttrykk som brukes i personvernerklæringen. Det er nyttig å kjenne til disse for å bedre kunne forstå innholdet i erklæringen.

«GDPR» (General Data Protection Regulation), er en europeisk forordning som skal styrke personvernet ved behandling av personopplysninger i hele EU og EØS. Forordningen tredde i kraft 1. juli 2018 i Norge. Forordningen gjelder alle virksomheter som innhenter og lagrer personopplysninger.

«Den registrerte» er personen eller personene som opplysningene handler om. Det gjelder personopplysninger vi får inn og må lagre i forbindelse med administrering og support av DigUp.

«Behandling av personopplysninger» er behandling av all bruk av personopplysninger. Dette kan omfatte en rekke bruksformer, for eksempel innsamling, strukturering, lagring, endring, utlevering og/eller sletting.

«Skoleeier» er kommunen/fylkeskommunen eller styret for privatskolen.

«Behandlingsansvarlig» er virksomheten som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke tekniske hjelpemidler som skal brukes i behandlingen av dem. I DigUp er kommunen behandlingsansvarlig.

«Databehandler» er virksomheten som behandler personopplysninger på vegne av en annen virksomhet, behandlingsansvarlig. Lesesenteret, UiS er skoleeiers databehandler og databehandlers plikter følges av en databehandleravtale mellom den behandlingsansvarlige og databehandleren.

«FEIDE» (Felles Elektronisk Identitet) er kunnskapsdepartementets valgte løsning for sikker identifisering i utdanningssektoren. For å logge på DigUp må lærere ha en FEIDE-identitet.

«Personopplysning» er enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person (den registrerte). Personopplysninger er alle former for data, informasjon, opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. For eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, bilder, fingeravtrykk og fødselsnummer.

«Sensitive personopplysninger» er opplysninger om rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning. For eksempel helseforhold, straffbare handlinger eller seksuelle forhold.

Behandlingsansvar

Når en kommune får tilgang til DigUp er det skoleeier som er behandlingsansvarlig og har ansvaret for behandlingen av personopplysningene.

Lesesenteret, Universitetet i Stavanger er databehandler.

Lesesenteret bruker ikke innsamlet data til andre eller egne formål.

En egen databehandleravtale mellom Lesesenteret og skoleeier regulerer hvilke rettigheter og plikter partene har i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger, samt om oppheving. Avtalen skal sikre at personopplysninger ikke brukes ulovlig, urettmessig, eller at opplysningene behandles på måter som fører til uautorisert tilgang, endring, sletting, skade, tap eller utilgjengelighet.

Formålet med behandling av personopplysninger

Lesesenteret er databehandler, og formålet med behandlingen er å gi brukerne mulighet til å opprette, lagre og dele egne undervisningsplaner.

I en pilotfase vil det også benyttes et dataanalyseprogram som har til hensikt å samle inn anonyme bruksmønstre til forbedring og kvalitetssjekk av DigUp tjenesten.  

Personopplysninger som blir behandlet

Vi samler inn og behandler følgende type personopplysninger:

Feide:

 • E-post
 • Navn
 • FEIDE-id

Grensesnitt:

 • For- og etternavn
 • E-post
 • Trinn
 • Skole
 • Fag

(Rettslig grunnlag for behandling er personvernforordningens artikkel 6 -1 b).

Personopplysninger som kan bli lagret gjelder følgende registrerte:

 • Bestiller (skoleeier/skole)
 • Ansatte ved skolen som har tilknytning til DigUp
 • Andre personer som henvender seg til oss

Informasjon om hvor personopplysningene kommer fra

Personopplysninger kommer fra brukere som logger på DigUp via Feide.

Informasjon om personopplysningene vil bli utlevert til andre parter/virksomheter eller til et annet land utenfor EU/EØS

Det skal i utgangspunktet ikke utleveres personopplysninger til tredjeparter. I lovbestemte tilfeller, eksempelvis ved pålegg fra domstolene, politiet eller andre offentlige myndigheter kan Lesesenteret utlevere personopplysninger i henhold til strenge forhåndsdefinerte prosesser.

Lesesenteret vil kunne oppgi personopplysninger til databehandlere som arbeider som underleverandør og behandler den registrertes opplysninger på Lesesenteret sine vegne. Lesesenteret har egne databehandleravtaler med disse som regulerer dette forholdet. I dette prosjektet gjelder det Grensesnitt og Hotjar.

Lesesenteret leverer ikke personopplysningene til andre parter/virksomheter eller til andre land utenfor EU/EØS.

Hvor lenge lagres personopplysningene?

Formålet med å lagre personopplysningene er å drifte og administrere DigUp. Vi sletter personopplysningene når vi ikke lenger trenger dem til å oppfylle formålet. Særlige lovregler kan medføre plikt eller rett til å oppbevare dem i lengre tid.

Sikkerhet

Dataene er lagret hos UiS, Grensesnitt og Hotjar i henhold til gjeldende standarder og EU lovverk (GDPR). Dataene i Hotjar vil kun benyttes i pilotfasen og vil deretter bli slettet.

Den registrertes rettigheter

De registrerte har – med lovens begrensninger – blant annet rett til innsyn i personopplysninger, å få endret uriktige opplysninger, å få slettet opplysninger, å få begrenset opplysninger, dataportabilitet, og komme med innvending mot behandlingen av personopplysningene, tilbakekalling av evt. samtykke og rett til å klage til Datatilsynet. Dette reguleres i den behandlingsansvarlige sin personvernerklæring.

Kontaktinformasjon

Dersom den registrerte ønsker å benytte seg av sine rettigheter som er omtalt ovenfor, må vedkommende ta kontakt med behandlingsansvarlig for personopplysningene, jf. GDPR art. 4 nr. 7. Dersom den registrerte har spørsmål om Lesesenteret sin behandling av personopplysninger, kan vedkommende ta kontakt med prosjektleder Torild Frafjord Hoem på toril.f.hoem@uis.no Vi forbeholder oss retten til å endre viktig informasjon i denne personvernerklæringen dersom det kommer vesentlige endringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger eller forbedrede funksjoner DigUp. Personvernerklæringen ble sist oppdatert 29.09.2021.

Postadresse: Lesesenteret, Universitetet i Stavanger, Postboks 8600 Forus, 4036 Stavanger‍ Organisasjonsnummer: 97154679 Telefon: +47 51 83 32 00 E-post: lesesenteret@uis.no 

Om utviklinga av DigUp

Arbeidet med å utvikle DigUp har bidratt med kunnskap både om lærarars eksisterande planleggingspraksisar og om bruken av planleggingsverktøyet.

Nærbilde av gutt i klasserom som skriver på ark med chromebook foran seg på pulten. Andre elever i bakgrunnen.
DigUp er utvikla i nært samarbeid mellom lærarar, forskarar og programutviklarar.

Vi har visst lite om lærarars planleggingspraksis og om deira ønske og behov. Partnarskap mellom lærarane i Jærskulen og forskarane ved Lesesenteret er derfor sentralt i DigUP. DigUp er eigd av Time kommune og gjennomført i samarbeid med Jærskulen, som består av fire kommunar på Jæren, samt med forskarar og fagpersonar ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger, og programutviklarar i Grensesnitt.

Forskarane har kartlagt læraranes planleggingspraksisar, og ei spørjeundersøking blant rundt 1000 lærarar våren 2020 la grunnlaget for design av ein prototype. Lærarane sin respons kvalitetssikra og reviderte prototypen, og la grunnlag for den endelege versjonen.

Forskinga

Det finst lite forsking på korleis digitale verktøy kan bidra til å utvikle lærerrolla. DigUp vil bidra med kunnskap både om læraranes eksisterande planleggingspraksisar og om bruken av planleggingsverktøyet.

Eit viktig spørsmål forskarane ønsker å utforske er i kva for grad DigUp bidrar til kvalitet i planleggingsarbeidet, auka samarbeid og delingskultur, og felles språk og forståing blant lærarar. Prosjektet vil dermed gi viktig kunnskap til utdanningsforskarar, lærarutdanningane og andre som driv med kompetanseutvikling i skulen, samt til aktørar som vil utvikle verktøy til bruk i utøving av læraryrket.
DigUp er finanisert av Noregs forskingsråd.

DigUp er utvikla i tett samarbeid med Jærskulen. I denne filmen får du kunnskap om bakgrunnen for arbeidet.

Medarbeidarar i prosjektet

Dosent i lesevitenskap
51833252
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Universitetslektor i lesevitenskap/spesialpedagogikk
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Professor i lesevitenskap
51833264
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Førsteamanuensis i allmennpedagogikk
51831001
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Senioringeniør
51832722
Divisjon for utdanning
NettOp UiS
Førsteamanuensis i norsk
51833118
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Seniorrådgiver
51833206
Lesesenteret
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF
Rådgiver
51832034
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF
Seniorrådgiver
51831259
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF

Forskningsprosjekter ved Lesesenteret:

Slik kan vi skape eit leseløft

For nokre år sidan las norske tiåringar betre enn dei hadde gjort nokon gong før. Så snudde det. Dei fleste er samde om ...

Konferanse: Leseferdigheter i endring. Hva forteller PIRLS om norske elevers lesing?

Norske tiåringer leser dårligere enn før, viser den internasjonale leseundersøkelsen PIRLS 2021. Hvordan kan vi forstå n...

StøDig: God bruk av læringsteknologi i barneskolen

Hvordan kan læringsteknologi brukes på en god måte i lese-, skrive- og språkopplæringen på 1. til 4. trinn? Det skal for...

Ny kunnskap om skolefritidsordningen gjennom internasjonalt samarbeid: – Målet er å heve kvaliteten på SFO.

SFO-tilbudet er varierende, og det er lite kunnskap om hva som egentlig skjer i skolefritidsordningen. Nå skal UiS-forsk...

Økt lærertetthet alene er ikke nok for at elevene skal lære mer

Forskningen er tydelig: For at økt lærertetthet skal ha betydning for læring og trivsel blant elever og lærere, må skole...

Fremmer elevenes engasjement for skriving gjennom internasjonalt samarbeid

En spillplattform drevet av kunstig intelligens vil gi barn muligheten til å skrive på tvers av landegrenser. Dette kan ...

Human Reading Assessment: Hvordan kan KI brukes i leseprøver - og hva har det å si for elevene?

I "Human Reading Assessment" skal forskere ved Lesesenteret undersøke hvordan kunstig intelligens kan gjøre at leseprøve...

Vil gi barn god undervisning i skapende skriving

Norsklærere i barneskolen skal undervise barn i skapende og kreativ skriving, men mange savner kunnskap om hvordan. I ...

Sprell: Samtalebaserte lesepraksiser

I Sprell samarbeider forskere med barnehagelærere og foreldre om å utvikle flerspråklige digitale bildebøker for barn.

Lærere skal få mer kunnskap om sammenhengen mellom motivasjon og lesing

Forskningsprosjektet Les for meg handler om å vurdere barns lesing mens de leser engasjerende tekster høyt.

Teaching to Be

Prosjektet “Teaching to Be'' er en intervensjonsstudie som har som mål å utvikle og undersøke et digitalt verktøy som ka...

Gameplay: På tide å tenke nytt om lesevansker

Vi fanger opp for få elever som står i faresonen for å utvikle lese- og skrivevansker. Målet med Gameplay er å redusere ...

Skriveteknologi for elever med dysleksi

Forskernettverket Text Performers har utviklet læringsmetoder og bidratt med mer kompetanse på hvordan skriveteknologi k...

Engasjerende leseundervisning på mellomtrinnet

Forskningsprosjektet Engasjer skal gi lærere mer kunnskap om lesevansker på mellomtrinnet, og om hva som kjennetegner ef...

Kva har nettbrett å seie for elevane sine skriveferdigheiter?

Forskingsprosjektet DigiHand svarar på behovet for meir kunnskap om digitalisering i barneskulen.

Digitale verktøy og lesing i barnehagen

Lesesenteret forsker på hvordan digitale tekster kan brukes i barnehagens språkarbeid.

Norske femteklassingers lesing: PIRLS 2021

Resultatene fra den internasjonale leseundersøkelsen PIRLS 2021 viser at det er en betydelig nedgang i norske tiåringers...

Adaptive vurderingsverktøy for bedre læring

Fremtidens prøver vil tilpasse seg nivået til eleven, gi individuell tilbakemelding og bedre mulighet for tilpasset oppl...

På Sporet: Effektive tiltak mot lese- og skrivevansker

På Sporet er et forskningsbasert forebyggende undervisningsopplegg for elever som er i faresonen for å utvikle lesevansk...

Two Teachers: Forskning på effekten av økt lærertetthet

I Two Teachers har forskerne undersøkt betydningen av økt lærertetthet for elevenes læring. Studien viser at økt lærerte...