Adaptive vurderingsverktøy for bedre læring

Fremtidens prøver vil tilpasse seg nivået til eleven, gi individuell tilbakemelding og bedre mulighet for tilpasset opplæring.

Publisert Sist oppdatert
Fakta
Prosjekteier:

Utdanningsetaten i Oslo

Finansiering:
Norges forskningsråd

Samarbeidspartnere:

Lesesenteret, UiS Matematikksenteret, NTNU Inspera Assessment

Prosjektleder:

Arild Michel Bakken

Samarbeidskommuner:

Stavanger, Trondheim, Bærum, Sandnes, Fredrikstad og Tromsø

Adaptvurder 
adaptvurder

Om Adaptvurder

Adaptive vurderingsverktøy er digitale prøver som tilpasser seg nivået til eleven underveis, gir individuell tilbakemelding og gir bedre mulighet for tilpasset opplæring.

Skolene er pliktige til å iverksette tidlig innsats for elever som står i fare for å henge etter i lesing, skriving og regning. Lærere og skoleledere har etterlyst et vurderingsverktøy som gir bedre informasjon om elevenes ferdighetsnivå enn dagens prøver. 

Oslo kommune har engasjert Lesesenteret, Matematikksenteret og Inspera i Adaptvurder - et prosjekt med mål om å utvikle adaptive prøver i lesing og regning for tredje trinn. Adaptive vurderingsverktøy er digitale prøver som tilpasser seg nivået til eleven underveis, gir individuell tilbakemelding og gir bedre mulighet for tilpasset opplæring. 

Gir bedre informasjon om alle elevene

Dagens kartleggingsprøver i lesing og regning avdekker de 20 prosent av elevene som presterer svakest. Disse prøvene gir imidlertid lite detaljert informasjon om hva elevene strever med. De gir heller ikke informasjon om ferdighetene til det store flertallet at elevene som gjennomfører kartleggingen uten merknader.

Adaptive prøver vil gi lærerne informasjon om alle elevene, og utfyllende informasjon om dem som presterer lavest og høyest.

Det blir lagt vekt på at prøvene skal gi god informasjon om elevene, være motiverende å gjennomføre og at de skal oppleves som nyttige for lærerne. I perioden frem til prøvene skal implementeres i 2021/22, vil forsknings- og utviklingsarbeidet i stor grad handle om å utvikle rammeverk og prøvespesifikasjon, utvikle en oppgavebank, utvikle rammeverk for pilotering og gjennomføring, prøve ut forskjellige modeller og tekniske løsninger, og undersøke opplevelsene til elever og lærere.

Første tildeling i FORKOMMUNE

ADAPTVURDER ble tildelt midler i den første runden av Programmet Forskning og innovasjon i kommunesektoren (FORKOMMUNE) i Norges forskningsråd. 78 prosjekter søkte på utlysningen, som har en ramme på 50 millioner kroner. 8 prosjekter fikk tildeling. Forskningsrådet ekspertkomité og programstyre har lagt vekt på at prosjektene skal holde høy kvalitet, og bidra til å løse behov og utfordringer i kommunesektoren.

Medarbeidere i prosjektet >>>

Førsteamanuensis i lesevitenskap
51832984
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Professor i statistikk
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Førsteamanuensis i lesevitenskap
51831152
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Professor i psykologi
51831820
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Professor i spesialpedagogikk
51833136
HG-O-216
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Professor i spesialpedagogikk
51831268
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Førsteamanuensis i spesialpedagogikk
51833244
OD - 1st floor
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking

Forskningsprosjekter ved Lesesenteret:

Slik kan vi skape eit leseløft

For nokre år sidan las norske tiåringar betre enn dei hadde gjort nokon gong før. Så snudde det. Dei fleste er samde om ...

Konferanse: Leseferdigheter i endring. Hva forteller PIRLS om norske elevers lesing?

Norske tiåringer leser dårligere enn før, viser den internasjonale leseundersøkelsen PIRLS 2021. Hvordan kan vi forstå n...

StøDig: God bruk av læringsteknologi i barneskolen

Hvordan kan læringsteknologi brukes på en god måte i lese-, skrive- og språkopplæringen på 1. til 4. trinn? Det skal for...

Ny kunnskap om skolefritidsordningen gjennom internasjonalt samarbeid: – Målet er å heve kvaliteten på SFO.

SFO-tilbudet er varierende, og det er lite kunnskap om hva som egentlig skjer i skolefritidsordningen. Nå skal UiS-forsk...

Økt lærertetthet alene er ikke nok for at elevene skal lære mer

Forskningen er tydelig: For at økt lærertetthet skal ha betydning for læring og trivsel blant elever og lærere, må skole...

Fremmer elevenes engasjement for skriving gjennom internasjonalt samarbeid

En spillplattform drevet av kunstig intelligens vil gi barn muligheten til å skrive på tvers av landegrenser. Dette kan ...

Human Reading Assessment: Hvordan kan KI brukes i leseprøver - og hva har det å si for elevene?

I "Human Reading Assessment" skal forskere ved Lesesenteret undersøke hvordan kunstig intelligens kan gjøre at leseprøve...

Vil gi barn god undervisning i skapende skriving

Norsklærere i barneskolen skal undervise barn i skapende og kreativ skriving, men mange savner kunnskap om hvordan. I ...

Sprell: Samtalebaserte lesepraksiser

I Sprell samarbeider forskere med barnehagelærere og foreldre om å utvikle flerspråklige digitale bildebøker for barn.

Lærere skal få mer kunnskap om sammenhengen mellom motivasjon og lesing

Forskningsprosjektet Les for meg handler om å vurdere barns lesing mens de leser engasjerende tekster høyt.

Teaching to Be

Prosjektet “Teaching to Be'' er en intervensjonsstudie som har som mål å utvikle og undersøke et digitalt verktøy som ka...

Gameplay: På tide å tenke nytt om lesevansker

Vi fanger opp for få elever som står i faresonen for å utvikle lese- og skrivevansker. Målet med Gameplay er å redusere ...

Skriveteknologi for elever med dysleksi

Forskernettverket Text Performers har utviklet læringsmetoder og bidratt med mer kompetanse på hvordan skriveteknologi k...

DigUp: Ein digital undervisningsplanleggar for lærarar

DigUp er ein digital undervisningsplanleggar som er utvikla for å støtte lærarar i arbeidet med å laga gode planar for e...

Engasjerende leseundervisning på mellomtrinnet

Forskningsprosjektet Engasjer skal gi lærere mer kunnskap om lesevansker på mellomtrinnet, og om hva som kjennetegner ef...

Kva har nettbrett å seie for elevane sine skriveferdigheiter?

Forskingsprosjektet DigiHand svarar på behovet for meir kunnskap om digitalisering i barneskulen.

Digitale verktøy og lesing i barnehagen

Lesesenteret forsker på hvordan digitale tekster kan brukes i barnehagens språkarbeid.

Norske femteklassingers lesing: PIRLS 2021

Resultatene fra den internasjonale leseundersøkelsen PIRLS 2021 viser at det er en betydelig nedgang i norske tiåringers...

På Sporet: Effektive tiltak mot lese- og skrivevansker

På Sporet er et forskningsbasert forebyggende undervisningsopplegg for elever som er i faresonen for å utvikle lesevansk...

Two Teachers: Forskning på effekten av økt lærertetthet

I Two Teachers har forskerne undersøkt betydningen av økt lærertetthet for elevenes læring. Studien viser at økt lærerte...