Adaptive vurderingsverktøy for bedre læring

Fremtidens prøver vil tilpasse seg nivået til eleven, gi individuell tilbakemelding og bedre mulighet for tilpasset opplæring.

Published Endret
Fakta
Prosjekteier:

Utdanningsetaten i Oslo

Finansiering:
Norges forskningsråd

Samarbeidspartnere:

Lesesenteret, UiS Matematikksenteret, NTNU Inspera Assessment

Prosjektleder:

Arild Michel Bakken

Samarbeidskommuner:

Stavanger, Trondheim, Bærum, Sandnes, Fredrikstad og Tromsø

Adaptvurder 
adaptvurder

Om Adaptvurder

Adaptive vurderingsverktøy er digitale prøver som tilpasser seg nivået til eleven underveis, gir individuell tilbakemelding og gir bedre mulighet for tilpasset opplæring.

Skolene er pliktige til å iverksette tidlig innsats for elever som står i fare for å henge etter i lesing, skriving og regning. Lærere og skoleledere har etterlyst et vurderingsverktøy som gir bedre informasjon om elevenes ferdighetsnivå enn dagens prøver. 

Oslo kommune har engasjert Lesesenteret, Matematikksenteret og Inspera i Adaptvurder - et prosjekt med mål om å utvikle adaptive prøver i lesing og regning for tredje trinn. Adaptive vurderingsverktøy er digitale prøver som tilpasser seg nivået til eleven underveis, gir individuell tilbakemelding og gir bedre mulighet for tilpasset opplæring. 

Gir bedre informasjon om alle elevene

Dagens kartleggingsprøver i lesing og regning avdekker de 20 prosent av elevene som presterer svakest. Disse prøvene gir imidlertid lite detaljert informasjon om hva elevene strever med. De gir heller ikke informasjon om ferdighetene til det store flertallet at elevene som gjennomfører kartleggingen uten merknader.

Adaptive prøver vil gi lærerne informasjon om alle elevene, og utfyllende informasjon om dem som presterer lavest og høyest.

Det blir lagt vekt på at prøvene skal gi god informasjon om elevene, være motiverende å gjennomføre og at de skal oppleves som nyttige for lærerne. I perioden frem til prøvene skal implementeres i 2021/22, vil forsknings- og utviklingsarbeidet i stor grad handle om å utvikle rammeverk og prøvespesifikasjon, utvikle en oppgavebank, utvikle rammeverk for pilotering og gjennomføring, prøve ut forskjellige modeller og tekniske løsninger, og undersøke opplevelsene til elever og lærere.

Første tildeling i FORKOMMUNE

ADAPTVURDER ble tildelt midler i den første runden av Programmet Forskning og innovasjon i kommunesektoren (FORKOMMUNE) i Norges forskningsråd. 78 prosjekter søkte på utlysningen, som har en ramme på 50 millioner kroner. 8 prosjekter fikk tildeling. Forskningsrådet ekspertkomité og programstyre har lagt vekt på at prosjektene skal holde høy kvalitet, og bidra til å løse behov og utfordringer i kommunesektoren.

Medarbeidere i prosjektet >>>

Førsteamanuensis i lesevitenskap
51832984
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Professor i statistikk
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Førsteamanuensis i lesevitenskap/spesialpedagogikk
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
førsteamanuensis i psykologi
51831820
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Professor i spesialpedagogikk
51833136
HG-O-216
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Professor i spesialpedagogikk
51831268
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Førsteamanuensis i spesialpedagogikk
51833244
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking