– Kapasitetsbygging er en forutsetning for kvalitetsutvikling

Pål Roland er redaktør og medforfatter for en ny bok om ledelse og prosesser knyttet til kapasitetsbygging i utdanningssektoren.

Publisert Sist oppdatert
Pål Roland viser fram boken Kapasitetsbygging i barnehage, skole og PPT
Pål Roland viser fornøyd fram boken Kapasitetsbygging i barnehage, skole og PPT som han har skrevet og redigert sammen med ansatte ved UiA og Læringsmiljøsenteret. Foto: Maria Gilje Strand

Hvordan kan barnehager, skoler og PP-tjenester orientere seg i, organisere og drive komplekse endringsprosesser med kvalitet? Det spørsmålet er utgangspunktet for boken Kapasitetsbygging i barnehage, skole og PPT som kom ut på forsommeren 2023. 

Hva legger dere i begrepet kapasitet i denne sammenhengen? Vi stiller spørsmålet til Pål Roland som både er medforfatter og en av redaktørene for boken. 

– Vi har sett på begrepet fra mange vinkler, men det handler først og fremst om ulike områder: kompetanse, motivasjon og verdi. Disse temaene henger sammen og påvirker hverandre. 

Kapasitet kan bygges med systematikk

Hvorfor er kapasitetsbygging et viktig tema i pedagogiske organisasjoner? 

– Det er en sammenheng mellom kapasitetsbygging og kvalitetsutvikling i skolen. Det ble understreket i NOU 2023:1. Begrepene kapasitet og kapasitetsbygging går igjen i flere dokumenter som er viktige for utdanningssektoren, men de blir i liten grad definert og beskrevet. Et sentralt tema i boken er hvordan kapasitet kan bygges med systematikk i organisasjonen og i hvilken grad ledelsen har betydning for dette arbeidet. 

Hvorfor har dere skrevet denne boken? 

– Vi ønsket å sette kapasitetsbegrepet på dagsorden i barnehager, skoler og PPT for å stimulere til utvikling av disse viktige organisasjonene, noe som i neste omgang kommer barn og elever til gode. Vi har videre benyttet oss av en kombinasjon av teoretiske og kapitler. Vi viser hva som skjer når teori og strategier skal omsettes i praksis. Vi trekker fram ulike tiltak og initiativer rettet mot det å utvikle og mobilisere kapasitet, og nærmer oss fenomenet gjennom ulike temaer som f eks.: profesjonelle læringsfellesskap, ledelse, kultur, implementering, lærende nettverk, problemløsing og mestringstro. Disse ulike temaene diskuteres relatert til kapasitetsteorien og settes videre inn i en systemisk forståelsesramme (jf. Senge 1990; 1996). 

Lærerikt og inspirerende

Hvem kan ha nytte av å lese boken? 

– Vi skrevet den med tanke på forskere, ledere på ulike nivåer og masterstudenter. Men den er også beregnet på ansatte i barnehage, skole og PPT som er involvert i endringsprosesser, sier Pål Roland som er veldig fornøyd med at den er ute. 

– Vi har jobbet med boken i to år. Vi håper den kan være et viktig bidrag, og at den kan være nyttig for mange. Det har vært lærerikt og inspirerende å skrive sammen med kollegaer fra et annet universitetsmiljø. Det bringer inn nye perspektiver og andre måter å tenke på, avslutter han. 

Redaktører for boken er senterleder Linda Hye og professor Morten Øgård, som begge er ansatt ved Senter for anvendt kommunalforskning ved Universitetet i Agder og dosent Pål Roland fra Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger. De tre har skrevet boken i samarbeid med kollegaer fra de to senterne. Ved Læringsmiljøsenteret har Elsa Westergård vært bidragsyter og skrevet et kapittel om kollektiv mestringstro.

Tekst: Torunn Helene Lindstad Fredriksen
Foto: Maria Gilje Strand/UiS

Ansatte som er omtalt i artikkelen:

Dosent i spesialpedagogikk
51832944
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning