Leseferdigheter hos voksne

Kunnskap om grunnleggende ferdigheter hos voksne er viktig for at alle nordmenn skal kunne lykkes i utdanning, arbeid og samfunnsliv. Lesesenteret har gjennomført en rekke forskningsprosjekter på voksnes leseferdigheter.

Publisert Sist oppdatert
Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft:

SkillsREAL

SkillsREAL har undersøkt lærings- og kompetansepotensialet blant unge voksne, eldre arbeidstakere og innvandrere.

I Norge trenger vi å utnytte potensialet blant befolkningen i større grad for at vi skal kunne fortsette å ha et bærekraftig velferdssamfunn. Forskning viser også at mennesker som forholder seg aktive i læring gjennom livet, og som følger sine interesser og drømmer, ofte har et lengre og sunnere liv. De er mer fleksible, kreative og produktive, både privat og i arbeidslivet.  

Det sentrale spørsmålet i SkillsREAL har vært hvordan samfunnet kan realisere potensialet som finnes blant de gruppene som ikke deltar for fullt i arbeidslivet i dag, eller som er i risikosonen for å falle utenfor.   

SkillsREAL benyttet data fra den store OECD-undersøkelsen Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC). PIAAC har samlet data om voksnes grunnleggende ferdigheter innen leseforståelse, tallforståelse og teknologisk problemløsning. I SkillsREAL ble disse dataene brukt for å se nærmere på de komplekse sammenhengene mellom ferdigheter, sentrale bakgrunnsvariabler og holdninger.  

Fakta om prosjektet:

Finansieringskilde: Forskningsrådet / FINNUT
Tildelt: 6,8 mill. kr 
Prosjektledelse: Høgskolen Stord/Haugesund (Høgskulen på Vestlandet) 
Samarbeidspartnere: IRIS (Norce) og Lesesenteret, UiS 
Prosjektperiode: 2013 – 2017 
Les mer hos Norges Forskningsråd.

 

Barriers and drivers regarding adult education, skills acquisition and innovative activity:

BRAIN 

BRAIN var et internasjonalt sammenliknende prosjekt som skulle kaste lys over hva voksnes læring betyr på tvers av sektorer, bransjer og land. Sentralt i prosjektet var studiet av ulike former for læring; - formell, ikke-formell og uformell læring.

Målet med BRAIN har vært å utvikle ny kunnskap om sammenhengen mellom voksnes læring, de nasjonale systemene for utdanning og opplæring, og forskjellige forhold knyttet til arbeidsplassen. 

Innsamlede data fra PIAAC-undersøkelsen, spesielt fra Norge, Danmark, Finland og Nederland, har vært viktige datakilder. De har vært supplert med andre sammenlignbare data, for eksempel Community Innovation Surveys (CIS), samt kvalitative data. 

Fakta om prosjektet: 

Finansieringskilde: Forskningsrådet / FINNUT
Prosjektperiode: 2014–2017 
Tildelt: 10,5 mill. kr 
Prosjektledelse: NIFU 
Samarbeidspartnere: Lesesenteret, UiS; University of Maastricht; UCLA; University of Turku; University of Nice Sophia-Antipolis 
Les mer hos NIFU 
Les mer hos Norges Forskningsråd 

Voksnes leseferdigheter:

ALL 

ALL 2003 er en internasjonal kartlegging av voksnes (16–65 år) ferdigheter i lesing, numeracy, problemløsning og IKT. Det er gitt ut en rekke publikasjoner i forbindelse med prosjektet. Disse finner du her.

Fakta om prosjektet:

Prosjektledelse: Statistics Canada, Educational Testing Service (USA) og OECD 
Deltakere i Norge: 5500 
Gjennomført i Norge av Statistisk sentralbyrå i samarbeid Lesesenteret, UiS, på oppdrag fra Utdannings- og forskningsdepartementet.

Les mer hos OECD. 
Internasjonal rapport utgitt av OECD (pdf).

Publikasjoner: 

Egil Gabrielsen:  
Slik kan voksnes leseferdigheter måles. Om teorigrunnlaget for leseskalaene i IALS og ALL 
En innføring i teorigrunnlaget for de to leseskalaene som har vært anvendt i IALS (International Adult Literacy Survey) og ALL (Adult Literacy and Life Skills). Skalaenes begrunnelse og oppbygging blir presentert, blant annet ved å vise eksempler på tekster og oppgaver hentet fra de fem definerte leseferdighetsnivåene. 

Bernt Bratsberg, Torbjørn Hægeland, Oddbjørn Raaum 
Lese- og tallforståelse 
Lese- og tallforståelse gir uttelling på arbeidsmarkedet. Rapporten understreker hvor komplisert samspillet mellom ferdigheter og suksess på arbeidsmarkedet er. 

Egil Gabrielsen og Bengt Oscar Lagerstrøm  
Leseferdigheter hos voksne med innvandrerbakgrunn 
Ved inngangen til 2007 hadde nær 9 prosent av befolkningen i Norge innvandrerbakgrunn. Den største og raskest økende gruppen av innvandrere kommer fra ulike ikke-vestlige land; rundt 70 prosent av de senere årenes innvandring hører til denne gruppen. 

Egil Gabrielsen og Reidar J. Mykletun 
Kan arbeidslivet satse på seniorene? 
Monografien er ferdigstilt i en periode hvor arbeidsmarkedet i Norge kjennetegnes ved en rekordlav ledighet kombinert med at betydelige deler av arbeidslivet har et udekket behov for arbeidskraft. Mye tyder på at denne situasjonen kan bli forverret som følge av forventet demografisk utvikling. 

Christin Tønseth, Liv Finbak, Wenche M. Rønning og Astrid M.Sølvberg, NTNU ViLL: 
Digitale skillelinjer - voksnes bruk av PC og internett 
Hvordan bruker den voksne delen av befolkningen i Norge IKT. (PC og Internett). Hva benytter man PC til? Hvor ofte bruker man PC. Hvordan oppleves nytteverdien? 

Kjersti Lundetræ og Egil Gabrielsen:  
På lik linje? Slik mestrer voksne matematikk i dagliglivet.  
Fokus er satt på de matematikkrelaterte ferdighetene som voksne mennesker trenger for å kunne fungere i dagliglivet i det moderne samfunnet 

Torgeir Nyen 
Hvis jobben krever det 
Denne rapporten er en analyse av sammenhengene mellom krav til basisferdigheter, faktiske ferdigheter og deltagelse i læringsaktiviteter i norsk arbeidsliv. Leseferdighetene er jevnt over gode, men det er forskjeller mellom ulike deler av arbeidslivet. 

Liv Finbak og Heidi Engesbak 
Å delta eller ikke delta 
Rapport om voksnes (25-65 år) deltakelse i etter- og videreutdanning.  

Voksnes leseferdigheter:  

IALS 1998

IALS er en internasjonal kartlegging av leseferdighetene hos personer mellom 16– 65 år i 21 land.

Fakta om prosjektet

International Adult Literacy Survey / Second International Adult Literacy Survey IALS/SIALS. 
Norsk oppdragsgiver: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (Voksenopplæringsavdelingen) 
Prosjektleder: Egil Gabrielsen ved Lesesenteret, UiS. 
Tidsperiode: 1998 
21 land deltok i identiske opplegg i 1994 - 1998.  

Forskere på området:

Pensjonistavlønning vitenskapelig
51831159
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Senterleder
51833260
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking