Forretningsjus - masterstudium


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Vekting (stp)

120

Studieprogramkode

M-FORJUS

Studienivå

Mastergrad iht §3, 2 år

Fører til grad

Master i forretningsjus

Heltid/deltid

Heltid

Varighet

4 Semestre

Grunnstudium

Nei

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Etterspørselen etter juridisk kompetanse er stadig økende. Aktører i næringslivet møter problemstillinger som krever spesialkunnskap om skatterett, selskapsrett, formuerett, økonomi og gjerne kombinasjoner av disse. Det er et behov for arbeidstakere som kan se bedriftens juridiske problemer ut fra et bredt forretningsmessig perspektiv. 

Master i forretningsjus er et aktuelt og arbeidslivsrelevant studium som fyller dette behovet for spisskompetanse. Det kan for eksempel dreie seg om etablering, styring, omorganisering av virksomhet, kjøp og salg av virksomhet, arbeid med finansieringsløsninger, kontraktsforhandlinger, gjennomføring av utbyggings-, innovasjons- eller IT-prosjekter osv. Har man spesialkunnskap i forretningsjus, vil man kunne utføre økonomiske analyser som tar høyde for de rettslige begrensningene virksomheten er stilt overfor.

Masterstudiet i forretningsjus er et toårig studium på totalt 120 studiepoeng. Studiet er et fulltidsstudium, og studentene forventes å delta aktivt på campus. Forventet arbeidsmengde per studieår (60 studiepoeng) er 1500-1800 timer.

Dette er spesialkompetanse som er ettertraktet i næringslivet, og karrieremulighetene er mange. 

Læringsutbytte

En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap 

Studenten skal: 

 • ha avansert kunnskap innen de sentrale forretningsjuridiske emner (selskapsrett, skatterett, formuerett) og forstå sammenhengen mellom disse fagdisiplinene
 • ha god forståelse for hvordan lover påvirker næringslivet
 • ha god kjennskap til regler om rettigheter til formuesgoder (formuesrettigheter), særlig regler om dynamisk tingsrett, panterett og konkursrett
 • ha avansert kunnskap om bruk av rettskilder og rettskildeprinsippene 
 • ha kunnskap om akademiske krav til kildehenvisninger og bruk av andres arbeider
 • ha avansert kunnskap om forretningsjus og ha spesialisert innsikt i et avgrenset område innenfor fagfeltet forretningsjus (masteroppgavens tema)

Ferdigheter 

Studenten skal: 

 • kunne identifisere juridiske problemstillinger og gi juridiske råd basert på lovens ordlyd og andre rettskilder innenfor forretningsjus
 • være i stand til å argumentere og legge fram en sak på en god og overbevisende måte
 • kunne forklare rettsregler ved hjelp av samfunnsøkonomiske teorier og begreper
 • kunne identifisere etiske og yrkesetiske problemstillinger relatert til jussen og håndtere disse på en forsvarlig måte
 • kunne innhente og systematisere rettslig relevant materiale fra norske, skandinaviske og engelskspråklige kilder, også ved bruk av digitale verktøy
 • kunne foreta rettspolitiske vurderinger av rettsreglene
 • kunne analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • kunne analyse eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdet forretningsjus, og arbeide selvstendig med praktiske og teoretiske problemløsninger
 • kunne bruke relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid innenfor forretningsjus på en selvstendig måte

Generell kompetanse 

Studenten skal: 

 • kunne bidra med rettslige perspektiver i samfunnsdebatten
 • kunne arbeide selvstendig og i gruppe
 • kunne formidle juridiske resonnementer til jurister, andre profesjoner og allmennheten
 • kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter
 • kunne formidle omfattende selvstendig arbeid og beherske fagområdets uttrykksformer
 • kunne bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser
 • kunne analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.

Fagplan

I første semester tar du Skatterett, Selskapsrett og Banking and Financial Markets law.

I andre semester tar du emnene Juridisk metode II og Formuerett.

I tredje semester kan du dra på utveksling, eller du kan velge mellom en rekke emner på UiS, for eksempel Energy Transition Law and Policy, International Commercial contracts, Grunleggende regnskap og regnskapsrett, Sustainable Business Practices, og flere andre. Du kan også velge å gjøre et internship som et av emnene i tredje semester.

I fjerde semester skriver du masteroppgave.

Hva kan du bli?

En mastergrad i forretningsjus gir deg kompetanse som er ettertraktet i næringslivet, og utdanningen åpner mange og varierte karriereveier, både i privat og offentlig sektor.

Dette er et aktuelt og arbeidslivsrelevant studium som fyller et behov for en spisskompetanse om for eksempel etablering, styring, omorganisering av virksomhet, kjøp og salg av virksomhet, arbeid med finansieringsløsninger og kontraktsforhandlinger, samt gjennomføring av utbyggings-, innovasjons- eller IT-prosjekter. Studiet er særlig aktuelt innenfor arbeidsfeltene saksbehandling, rådgiving, ledelse og økonomisk styring, contract/project management, bank og forsikring, o.l. 

Uteksaminerte studenter med mastergrad i forretningsjus kan fortsette sin utdanning på ph.d-nivå enten i Norge eller i utlandet. Primærmålet for masterstudiet er ikke å rekruttere studenter til doktorgradsstudier, men opplegget vil ha et nivå og innretning som gjør at studentene likevel vil kunne fortsette direkte fra mastergraden til et doktorgradsstudium. 

Emneevaluering

Studenter kan gi tilbakemeldinger på studiet gjennom tidligdialoger og skriftlige sluttevalueringer av emner. Studiet har også et studieprogramråd med studentrepresentanter, representanter fra fagstaben og næringslivet som tar beslutninger angående utviklingen av studietilbudet. Hvert emne i studiet skal ha studenttillitsvalgte.

Ta kontakt med lene.k.hoff@uis.no dersom du ønsker å være studenttillitsvalgt i et emne eller i studieprogramrådet.

Studieplan og emner

 • Obligatoriske emner - masterstudium i forretningsjus

 • Velg mellom utveksling eller 3. semester ved UiS

  • Utveksling 3. semester

  • 3. semester ved UiS -velg 3 emner

   • MSB325: Sustainable Business Practices

    Andre år, semester 3

    Sustainable Business Practices (MSB325)

    Studiepoeng: 10

   • BØK385: Entrepreneurship and Business Plan

    Andre år, semester 3

    Entrepreneurship and Business Plan (BØK385)

    Studiepoeng: 10

   • BØK400: Strategisk human resource management (HRM)

    Andre år, semester 3

    Strategisk human resource management (HRM) (BØK400)

    Studiepoeng: 10

   • MSB255: Supply Chain and Lean Management

    Andre år, semester 3

    Supply Chain and Lean Management (MSB255)

    Studiepoeng: 10

   • MFJ100: Juridisk metode II

    Andre år, semester 3

    Juridisk metode II (MFJ100)

    Studiepoeng: 10

   • MFJ110: Skatt og avgift

    Andre år, semester 3

    Skatt og avgift (MFJ110)

    Studiepoeng: 10

   • MFJ120: Selskapsrett

    Andre år, semester 3

    Selskapsrett (MFJ120)

    Studiepoeng: 10

   • MFJ330: Internship

    Andre år, semester 3

    Internship (MFJ330)

    Studiepoeng: 10

   • MSB415: Sustainable Entrepreneurship

    Andre år, semester 3

    Sustainable Entrepreneurship (MSB415)

    Studiepoeng: 10

   • MFJ130: Banking and Financial Markets Law

    Andre år, semester 3

    Banking and Financial Markets Law (MFJ130)

    Studiepoeng: 10

   • MFJ140: Skatterett I

    Andre år, semester 3

    Skatterett I (MFJ140)

    Studiepoeng: 10

Utveksling

Utvekslingssemester
3. semester

I tredje semester kan du reise på utveksling til en av våre utvalgte partnerinstitusjoner. Våre utvekslingsavtaler kvalifiserer alle til støtte fra Statens lånekasse. Dette er en unik mulighet til å få en internasjonal erfaring gjennom utdanningen du tar. Flere av våre internasjonale partnere tilbyr fagsammensetninger som vi selv ikke har på UiS. Dette gir deg en mulighet til å skille deg ut på arbeidsmarkedet og fordype deg i det som interesserer deg mest. Den internasjonale erfaringen du får gjennom utvekslingsoppholdet er svært ettertraktet og nyttig når du skal ut i arbeidslivet. 

Det er ikke lagt noen føringer på hvilke emner du må ta mens du er på utveksling såfremt det er emner på masternivå, og disse ikke overlapper med emner du har tatt eller skal ta senere i studieprogrammet. Alle emner skal imidlertid forhåndsgodkjennes av fagmiljøet ved HHUiS.

Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:
Monica Lange

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  Kozminski University

  Kozminksi University er det mest internasjonale universitetet i Polen og har i en årrekke blitt rangert høyt på Financial Times' kåring over gode «business schools». Studerer du økonomi og administrasjon så bør du ikke la denne muligheten gå fra deg! Universitetet har også et svært godt tilbud for juss-studenter.

  Paris Cité University

  Penn State Dickinson Law

  Reykjavik University

  Reykjavik er Islands største private universitet og har ca 3000 studenter.

  Tallinn University of Technology (TalTech University)

  Tulane University

  University of Split

  University of Trento

  Bli Erasmus+-student i Italia – Reis på utveksling til Trento!

 • Estland

  Tallinn University of Technology (TalTech University)

 • Frankrike

  Paris Cité University

 • Island

  Reykjavik University

  Reykjavik er Islands største private universitet og har ca 3000 studenter.

 • Italia

  University of Trento

  Bli Erasmus+-student i Italia – Reis på utveksling til Trento!

 • Kroatia

  University of Split

 • Polen

  Kozminski University

  Kozminksi University er det mest internasjonale universitetet i Polen og har i en årrekke blitt rangert høyt på Financial Times' kåring over gode «business schools». Studerer du økonomi og administrasjon så bør du ikke la denne muligheten gå fra deg! Universitetet har også et svært godt tilbud for juss-studenter.

 • USA

  Penn State Dickinson Law

  Tulane University

Opptakskrav

Søkere må ha en bestått bachelorgrad i rettsvitenskap eller en grad som kombinerer jus og økonomi. Ved sistnevnte må minst 50 studiepoeng være juridiske emner.

En integrert master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen eller Universitetet i Tromsø kvalifiserer også.

Juridisk metode er et krav.

Det er et krav til en gjennomsnittskarakter på minst C.

Søknad: via lokalt opptak.
Søknadsfrist: 15. april
Søknadsfrist for søkere med utdanning fra utenom nordiske land: 1. mars

Kontaktinformasjon

Veiledning og forhåndsgodkjenning

Studierådgiver: Monica Lange,

monica.lange@uis.no, tel: 51832332

Generelle spørsmål om utveksling:

Internasjonalt kontor, Kitty Kiellands hus

Utveksling@uis.no