Spesialsykepleie - masterstudium


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Vekting (stp)

120

Studieprogramkode

M-SYKEPL

Studienivå

Mastergrad iht §3, 2 år

Fører til grad

Master i spesialsykepleie

Heltid/deltid

Heltid

Varighet

4 Semestre

Grunnstudium

Nei

Undervisningsspråk

Norsk

Mastergradsutdanningen bygger på bachelorutdanningen i sykepleie eller tilsvarende norsk autorisasjon som sykepleier og i tråd med samfunnets og helsevesenets behov for spesialutdannet personell.

Utdanningene er utarbeidet i samsvar med forskrifter om nasjonale retningslinjer for henholdsvis anestesi-, intensiv-, operasjon- og kreftsykepleie fastsatt av Kunnskapsdepartementet 26. oktober 2021.

Utdanningen skal gi teoretisk, praktisk og forskningsbasert kunnskap innen spesialsykepleie ut fra samfunnets og helselovgivningens krav til yrkesutøvelse. Kandidaten kvalifiseres til å utøve kunnskapsbasert praksis for å ivareta pasientsikkerheten gjennom kritisk analyse og faglig refleksjon i møte med eget fag for å kunne anvende relevant forskning i direkte pasientkontakt, undervisning, forskning og fagutvikling.

Kandidaten skal gjennom utdanningen bli selvstendig ved å utvikle situasjonsbevissthet, observasjons-, vurderings- og beslutningskompetanse, samt evne til å håndtere planlagte, komplekse og uforutsigbare pasientsituasjoner. Utdanningen danner grunnlag for livslang læring og motivere kandidaten til å tilegne seg ny kompetanse gjennom hele arbeidskarrieren. Studiet skal bidra til kunnskap om kulturelle og globale helse- og velferdsutfordringer, og fremme evne til refleksjon omkring etiske og bærekraftige vurderinger i en kompleks arbeidshverdag. De skal kunne medvirke til innovasjon, endrings- og forbedringsarbeid og brukermedvirkning på individ- og systemnivå. Utdanningen skal sikre kompetanse og holdninger som danner grunnlag for likeverdige tjenestetilbud for alle grupper i samfunnet. Etter endt utdanning skal kandidaten kunne bidra til en bærekraftig utvikling av helsetjenesten i takt med demografiske og teknologiske endringer.

Mastergradsutdanningen er et fulltidsstudium over 2 år (120 stp). Fullført masterutdanning kvalifiserer for arbeid som spesialsykepleier og gir handlingskompetanse til forsknings-, fagutviklings- og kvalitetsforbedrende arbeid. Etter fullført masterstudium kan studenten være kvalifisert til opptak til PhD- studier.

Det vil være mulig å avslutte studiet etter 90 stp i starten av 4. semester. Studenten vil da ha fullført en videreutdanning som kvalifiserer til arbeid som spesialsykepleier, samt til å medvirke i utvikling av kunnskapsbasert praksis innen eget ansvarsområde.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått studium vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten har:

 • avansert kunnskap om aktuelle områder innenfor spesialsykepleie
 • inngående kunnskap om fagområdets vitenskapelige teori og metoder
 • avansert kunnskap om bruk og kontroll av medisinsk - teknisk utstyr og teknologiens muligheter og begrensninger
 • avansert kunnskap i observasjon, overvåking og behandling for å forebygge svikt i vitale funksjoner
 • avansert kunnskap om reaksjoner hos pasienter, pårørende og personale ved akutt og kritisk sykdom, undersøkelse, behandling og død

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • analysere ulike situasjoner ut fra teoretisk og klinisk kunnskap, og faglig innsikt
 • arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
 • beherske forebyggende arbeid i forhold til pasient, miljø og medisinsk-teknisk utstyr
 • beherske aktuell spesialsykepleie ved ulike undersøkelser og behandling
 • ivareta pasientens menneskeverd, integritet og juridiske rettigheter i et personsentrert perspektiv
 • beherske akutte situasjoner selvstendig, prioritere, handle raskt og forsvarlig slik at vitale funksjoner opprettholdes eller gjenopprettes
 • analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder, og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • gjennomføre et selvstendig forsknings- eller utviklingsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer, og formidle resultatet til praksisfelt og eget fagområde

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

 • analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger
 • beherske planlagte, akutte og uforutsette situasjoner selvstendig
 • samarbeide med andre yrkesgrupper i et høyteknologisk miljø
 • kommunisere faglige problemstillinger, analyse og dra konklusjoner innenfor spesialiseringen
 • bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser

Fagplan

Studieprogrammet bygger på forskrifter om nasjonale retningslinjer for henholdsvis anestesi-, intensiv-, operasjon-, og kreftsykepleie fastsatt av Kunnskapsdepartementet 26. oktober 2021 og vektlegger følgende kompetanseområder:

 • Fag og profesjon
 • Klinisk observasjons-, vurderings-, beslutnings- og handlingskompetanse
 • Palliasjon (kreft)
 • Faglig ledelse, samhandling og kommunikasjon
 • Kvalitet, pasientsikkerhet og innovasjon
 • Teknologi og digital kompetanse
 • Vitenskapsteori, forskningsmetode og kunnskapsbasert praksis
 • Forskning, kvalitetsarbeid og formidling.

Innholdet i de fagspesifikke emnene er tilpasset de ulike spesialiseringene, men en del undervisning vil være sammenfallende. Informasjon om de ulike emnene i spesialiseringene fremkommer av emnekombinasjonen.

Spesialisering i anestesisykepleie

Mastergradsutdanningen skal sikre at kandidaten har avansert kompetanse til å ivareta kvaliteten på anestesisykepleien som ytes til pasienter i alle aldre på ulike helsetjenestenivåer både i og utenfor sykehus. Utdanningen legger vekt på utøvelse av anestesisykepleie og anestesiologisk virksomhet i og utenfor operasjonsavdelinger, hvor anestesisykepleier selvstendig skal kunne gjennomføre anestesi til funksjonsfriske pasienter klassifisert som ASA I og II, og i samarbeid med anestesilege og andre profesjoner til mer komplekse pasienter og inngrep. Utdanningen skal gi kandidaten kompetanse i preanestetiske vurderinger, planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av generell anestesi, regional anestesi og ikke-våken sedasjon samt observasjon med anestesiberedskap og overvåkning. Videre skal utdanningen gi kompetanse i ivaretakelse av akutt og kritisk syke pasienter i ulike kontekster som for eksempel smertebehandling, prehospitalt arbeid, transportmedisin, nyfødtresuscitering, hjertestans- og traumeteam, ved katastrofer og i beredskapssituasjoner og i tverrfaglige team.

Spesialisering i intensivsykepleie

Mastergradsutdanningen skal sikre at kandidaten har avansert kompetanse i sykepleie til kritisk syke pasienter som har svikt i ett eller flere organsystemer. Kandidaten skal etter endt utdanning inneha handlingskompetanse i komplekse pasientsituasjoner, med hyppige og raske fokusskifter i et høyteknologisk miljø. Den skal kvalifisere kandidaten til å foreta selvstendige kliniske vurderinger, prioriteringer og beslutninger, slik at forverring av pasientens tilstand kan oppdages tidlig og hensiktsmessige tiltak blir iverksatt. Utdanningen skal utdanne kandidater som anerkjenner pårørende som en ressurs og som støtter og veileder pårørende slik at de kan ta del i omsorgen for pasienten. Utdanningen skal sikre at kandidaten har avanserte kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse til å utøve faglig forsvarlig pasient- og familiesentrert sykepleie til akutt og/eller kritisk syke i alle aldre. Kandidaten skal utøve etisk forsvarlig omsorg med respekt for den enkelte pasients autonomi og verdighet og gi kontinuerlig oppmerksomhet og nærvær for å fremme trygghet, håp og livsmot i en kritisk livsfase.

Spesialisering i operasjonssykepleie

Mastergradsutdanningen i operasjonssykepleie skal sikre at kandidaten har avansert kompetanse til å ivareta kvaliteten på operasjonssykepleie. Utdanningen har som mål å utdanne reflekterte og velkvalifiserte operasjonssykepleiere som har handlingskompetanse til å ivareta pasientens og pårørendes behov ved planlagt eller akutt kirurgisk inngrep. Operasjonssykepleie gjennomføres i en kompleks, uforutsigbar og raskt skiftende hverdag i et høyteknologisk miljø og innebærer å forebygge pasientskader, ivareta hygiene og aseptiske prosedyrer i den steril og koordinerende funksjon. Kandidatene skal ha handlingskompetanse til å ivareta pasientens og pårørendes behov gjennom å utføre kliniske vurderinger og utøve operasjonssykepleie i både den sterilt utøvende og koordinerende funksjon. Videre skal kandidatene kunne samhandle og kommunisere i tverrprofesjonelle team. Etter endt utdanning skal kandidatene kunne utøve personsentrert operasjonssykepleie til mennesker i alle aldre i et individ-, gruppe- og samfunnsperspektiv.

Spesialisering i kreftsykepleie

Mastergradsutdanningen i kreftsykepleie skal sikre at kandidaten har avansert kompetanse til å ivareta faglig forsvarlig og omsorgsfull kreftsykepleie til kreftpasienter og deres pårørende under hele pasientforløpet, både i spesialist- og kommunehelsetenestene. Utdanningen skal sette kandidaten i stand til å gi person-familiesentret kreftsykepleie til pasienter i alle aldre, samt dekke et helsefremmede, forebyggende, behandlende, rehabiliterende og lindrende perspektiv. Utdanningen skal kvalifisere kandidaten til å foreta kliniske observasjoner, vurderinger, beslutninger og iverksette handlinger som fremmer mestring, håp og god livskvalitet uavhengig av behandlingsmål. Utdanningen er praksisnær, profesjonsrettet og kunnskapsbasert.

Hva kan du bli?

Etter fullført grad kvalifiserer du til arbeid som henholdsvis anestesi- intensiv operasjon- eller kreftsykepleier. Aktuelle arbeidsområder kan også være undervisning, fagutvikling og forskning.

Fullført mastergrad kan kvalifiserer til opptak på PhD-studier.

Emneevaluering

Studentevaluering av emnene i programmet vil bli gjennomført i henhold til Universitetet i Stavanger sine retningslinjer for dette.

Studieplan og emner

 • Spesialisering

  • Spesialisering i anestesisykepleie

   • Velg master eller viderutdanning i anestesisykepleie

    • Master

     • MAN220: Anestesisykepleie 3 – avansert anestesisykepleie

      Andre år, semester 3

      Anestesisykepleie 3 – avansert anestesisykepleie (MAN220)

      Studiepoeng: 5

     • MANP30: Anestesisykepleie - praksis 3

      Andre år, semester 3

      Anestesisykepleie - praksis 3 (MANP30)

      Studiepoeng: 10

     • MMF202: Fordypning i forskningsmetode

      Andre år, semester 3

      Fordypning i forskningsmetode (MMF202)

      Studiepoeng: 5

     • MANP40: Anestesisykepleie - praksis 4

      Andre år, semester 4

      Anestesisykepleie - praksis 4 (MANP40)

      Studiepoeng: 10

    • Videreutdanning

     • MAN220: Anestesisykepleie 3 – avansert anestesisykepleie

      Andre år, semester 3

      Anestesisykepleie 3 – avansert anestesisykepleie (MAN220)

      Studiepoeng: 5

     • MANP30: Anestesisykepleie - praksis 3

      Andre år, semester 3

      Anestesisykepleie - praksis 3 (MANP30)

      Studiepoeng: 10

     • MFF201: Faglig fordypningsoppgave

      Andre år, semester 3

      Faglig fordypningsoppgave (MFF201)

      Studiepoeng: 5

     • MANFP40: Anestesisykepleie - Praksis 4

      Andre år, semester 4

      Anestesisykepleie - Praksis 4 (MANFP40)

      Studiepoeng: 10

  • Spesialisering i intensivsykepleie

   • Velg master eller viderutdanning i intensivsykepleie

    • Master

     • MIS220: Avansert intensivsykepleie

      Andre år, semester 3

      Avansert intensivsykepleie (MIS220)

      Studiepoeng: 5

     • MISP30: Intensivsykepleie – praksis 3

      Andre år, semester 3

      Intensivsykepleie – praksis 3 (MISP30)

      Studiepoeng: 10

     • MMF202: Fordypning i forskningsmetode

      Andre år, semester 3

      Fordypning i forskningsmetode (MMF202)

      Studiepoeng: 5

     • MISP40: Intensivsykepleie – praksis 4

      Andre år, semester 4

      Intensivsykepleie – praksis 4 (MISP40)

      Studiepoeng: 10

    • Videreutdanning

     • MFF201: Faglig fordypningsoppgave

      Andre år, semester 3

      Faglig fordypningsoppgave (MFF201)

      Studiepoeng: 5

     • MIS220: Avansert intensivsykepleie

      Andre år, semester 3

      Avansert intensivsykepleie (MIS220)

      Studiepoeng: 5

     • MISP30: Intensivsykepleie – praksis 3

      Andre år, semester 3

      Intensivsykepleie – praksis 3 (MISP30)

      Studiepoeng: 10

     • MISFP40: Intensivsykepleie - praksis 4

      Andre år, semester 4

      Intensivsykepleie - praksis 4 (MISFP40)

      Studiepoeng: 10

  • Spesialisering i operasjonssykepleie

   • Velg master eller viderutdanning i operasjonssykepleie

    • Master

     • MMF202: Fordypning i forskningsmetode

      Andre år, semester 3

      Fordypning i forskningsmetode (MMF202)

      Studiepoeng: 5

     • MOP220: Operasjonssykepleie 3 - avansert operasjonssykepleie

      Andre år, semester 3

      Operasjonssykepleie 3 - avansert operasjonssykepleie (MOP220)

      Studiepoeng: 5

     • MOPP30: Operasjonssykepleie – praksis 3

      Andre år, semester 3

      Operasjonssykepleie – praksis 3 (MOPP30)

      Studiepoeng: 10

     • MOPP40: Operasjonssykepleie – praksis 4

      Andre år, semester 4

      Operasjonssykepleie – praksis 4 (MOPP40)

      Studiepoeng: 10

    • Videreutdanning

     • MFF201: Faglig fordypningsoppgave

      Andre år, semester 3

      Faglig fordypningsoppgave (MFF201)

      Studiepoeng: 5

     • MOP220: Operasjonssykepleie 3 - avansert operasjonssykepleie

      Andre år, semester 3

      Operasjonssykepleie 3 - avansert operasjonssykepleie (MOP220)

      Studiepoeng: 5

     • MOPP30: Operasjonssykepleie – praksis 3

      Andre år, semester 3

      Operasjonssykepleie – praksis 3 (MOPP30)

      Studiepoeng: 10

     • MOPFP40: Operasjonssykepleie - praksis 4

      Andre år, semester 4

      Operasjonssykepleie - praksis 4 (MOPFP40)

      Studiepoeng: 10

 • Spesialisering

  • Spesialisering i anestesisykepleie

   • Obligatoriske emner

    • MAN210: Anestesisykepleie 1 - profesjon, fag og klinisk kompetanse

     Første år, semester 1

     Anestesisykepleie 1 - profesjon, fag og klinisk kompetanse (MAN210)

     Studiepoeng: 15

    • MANP10: Anestesisykepleie - praksis 1

     Første år, semester 1

     Anestesisykepleie - praksis 1 (MANP10)

     Studiepoeng: 10

    • MAN211: Anestesisykepleie 2 - anestesiologi, helserett og pasientsikkerhet

     Første år, semester 2

     Anestesisykepleie 2 - anestesiologi, helserett og pasientsikkerhet (MAN211)

     Studiepoeng: 10

    • MANMAS: Masteroppgave i spesialsykepleie med spesialisering i anestesisykepleie

     Første år, semester 2

     Masteroppgave i spesialsykepleie med spesialisering i anestesisykepleie (MANMAS)

     Studiepoeng: 30

    • MANP20: Anestesisykepleie - praksis 2

     Første år, semester 2

     Anestesisykepleie - praksis 2 (MANP20)

     Studiepoeng: 10

    • MSS200: Vitenskapsteori, forskningsmetode, kunnskapsbasert praksis og etikk

     Første år, semester 2

     Vitenskapsteori, forskningsmetode, kunnskapsbasert praksis og etikk (MSS200)

     Studiepoeng: 15

   • Velg master eller viderutdanning i anestesisykepleie

    • Master

     • MAN220: Anestesisykepleie 3 – avansert anestesisykepleie

      Andre år, semester 3

      Anestesisykepleie 3 – avansert anestesisykepleie (MAN220)

      Studiepoeng: 5

     • MANP30: Anestesisykepleie - praksis 3

      Andre år, semester 3

      Anestesisykepleie - praksis 3 (MANP30)

      Studiepoeng: 10

     • MMF202: Fordypning i forskningsmetode

      Andre år, semester 3

      Fordypning i forskningsmetode (MMF202)

      Studiepoeng: 5

     • MANP40: Anestesisykepleie - praksis 4

      Andre år, semester 4

      Anestesisykepleie - praksis 4 (MANP40)

      Studiepoeng: 10

    • Videreutdanning

     • MAN220: Anestesisykepleie 3 – avansert anestesisykepleie

      Andre år, semester 3

      Anestesisykepleie 3 – avansert anestesisykepleie (MAN220)

      Studiepoeng: 5

     • MANP30: Anestesisykepleie - praksis 3

      Andre år, semester 3

      Anestesisykepleie - praksis 3 (MANP30)

      Studiepoeng: 10

     • MFF201: Faglig fordypningsoppgave

      Andre år, semester 3

      Faglig fordypningsoppgave (MFF201)

      Studiepoeng: 5

     • MANFP40: Anestesisykepleie - Praksis 4

      Andre år, semester 4

      Anestesisykepleie - Praksis 4 (MANFP40)

      Studiepoeng: 10

  • Spesialisering i intensivsykepleie

   • Obligatoriske emner

    • MIS210: Intensivsykepleie 1 - profesjon, fag og klinisk kompetanse

     Første år, semester 1

     Intensivsykepleie 1 - profesjon, fag og klinisk kompetanse (MIS210)

     Studiepoeng: 15

    • MISP10: Intensivsykepleie – praksis 1

     Første år, semester 1

     Intensivsykepleie – praksis 1 (MISP10)

     Studiepoeng: 10

    • MIS211: Intensivsykepleie 2- intensivmedisinsk behandling, helserett og pasientsikkerhet

     Første år, semester 2

     Intensivsykepleie 2- intensivmedisinsk behandling, helserett og pasientsikkerhet (MIS211)

     Studiepoeng: 10

    • MISMAS: Masteroppgave i spesialsykepleie med spesialisering i intensivsykepleie

     Første år, semester 2

     Masteroppgave i spesialsykepleie med spesialisering i intensivsykepleie (MISMAS)

     Studiepoeng: 30

    • MISP20: Intensivsykepleie – praksis 2

     Første år, semester 2

     Intensivsykepleie – praksis 2 (MISP20)

     Studiepoeng: 10

    • MSS200: Vitenskapsteori, forskningsmetode, kunnskapsbasert praksis og etikk

     Første år, semester 2

     Vitenskapsteori, forskningsmetode, kunnskapsbasert praksis og etikk (MSS200)

     Studiepoeng: 15

   • Velg master eller viderutdanning i intensivsykepleie

    • Master

     • MIS220: Avansert intensivsykepleie

      Andre år, semester 3

      Avansert intensivsykepleie (MIS220)

      Studiepoeng: 5

     • MISP30: Intensivsykepleie – praksis 3

      Andre år, semester 3

      Intensivsykepleie – praksis 3 (MISP30)

      Studiepoeng: 10

     • MMF202: Fordypning i forskningsmetode

      Andre år, semester 3

      Fordypning i forskningsmetode (MMF202)

      Studiepoeng: 5

     • MISP40: Intensivsykepleie – praksis 4

      Andre år, semester 4

      Intensivsykepleie – praksis 4 (MISP40)

      Studiepoeng: 10

    • Videreutdanning

     • MFF201: Faglig fordypningsoppgave

      Andre år, semester 3

      Faglig fordypningsoppgave (MFF201)

      Studiepoeng: 5

     • MIS220: Avansert intensivsykepleie

      Andre år, semester 3

      Avansert intensivsykepleie (MIS220)

      Studiepoeng: 5

     • MISP30: Intensivsykepleie – praksis 3

      Andre år, semester 3

      Intensivsykepleie – praksis 3 (MISP30)

      Studiepoeng: 10

     • MISFP40: Intensivsykepleie - praksis 4

      Andre år, semester 4

      Intensivsykepleie - praksis 4 (MISFP40)

      Studiepoeng: 10

  • Spesialisering i kreftsykepleie

   • Obligatoriske emner

    • MKS100: Vitenskapsteori, etikk og forskningsmetode

     Første år, semester 1

     Vitenskapsteori, etikk og forskningsmetode (MKS100)

     Studiepoeng: 10

    • MKS110: Kreftsykepleie og behandling til pasienter med kreft – del 1

     Første år, semester 1

     Kreftsykepleie og behandling til pasienter med kreft – del 1 (MKS110)

     Studiepoeng: 20

    • MKS120: Kreftsykepleie og behandling til pasienter med kreft – del 2

     Første år, semester 2

     Kreftsykepleie og behandling til pasienter med kreft – del 2 (MKS120)

     Studiepoeng: 10

    • MKS130: Å leve med uhelbredelig kreft - palliasjon

     Første år, semester 2

     Å leve med uhelbredelig kreft - palliasjon (MKS130)

     Studiepoeng: 10

   • Praksisemner

    • Praksisemner klasse A

     • MKSPS1: Kreftsykepleie, Kliniske studier 1 – i spesialisthelsetjenesten

      Første år, semester 2

      Kreftsykepleie, Kliniske studier 1 – i spesialisthelsetjenesten (MKSPS1)

      Studiepoeng: 10

    • Praksisemner klasse B

     • MKSPK1: Kreftsykepleie, Kliniske studier 1 – i kommune- eller spesialisthelsetjenesten

      Første år, semester 2

      Kreftsykepleie, Kliniske studier 1 – i kommune- eller spesialisthelsetjenesten (MKSPK1)

      Studiepoeng: 10

   • Velg master eller viderutdanning i kreftsykepleie

    • Master

     • MKS200: Forskningsdesign og anvendt metode

      Andre år, semester 3

      Forskningsdesign og anvendt metode (MKS200)

      Studiepoeng: 10

     • MKS210: Kvalitet, pasientsikkerhet og e-helse i kreftsykepleie

      Andre år, semester 3

      Kvalitet, pasientsikkerhet og e-helse i kreftsykepleie (MKS210)

      Studiepoeng: 10

     • MKSMAS: Masteroppgave i spesialsykepleie med spesialisering i kreftsykepleie

      Andre år, semester 4

      Masteroppgave i spesialsykepleie med spesialisering i kreftsykepleie (MKSMAS)

      Studiepoeng: 30

    • Praksisemner 3. semester

     • Praksisemner klasse A

      • MKSPK2: Kreftsykepleie, Kliniske studier 2 – i kommune- eller spesialisthelsetjenesten

       Andre år, semester 3

       Kreftsykepleie, Kliniske studier 2 – i kommune- eller spesialisthelsetjenesten (MKSPK2)

       Studiepoeng: 10

     • Praksisemner klasse B

      • MKSPS2: Kreftsykepleie, Kliniske studier 2 – i spesialisthelsetjenesten

       Andre år, semester 3

       Kreftsykepleie, Kliniske studier 2 – i spesialisthelsetjenesten (MKSPS2)

       Studiepoeng: 10

    • Videreutdanning

     • Obligatoriske emner videreutdanning

      • MKS210: Kvalitet, pasientsikkerhet og e-helse i kreftsykepleie

       Andre år, semester 3

       Kvalitet, pasientsikkerhet og e-helse i kreftsykepleie (MKS210)

       Studiepoeng: 10

      • MKS220: Faglig fordypning – forskningsdesign

       Andre år, semester 3

       Faglig fordypning – forskningsdesign (MKS220)

       Studiepoeng: 10

     • Praksisemner 3. semester videreutdanning

      • Praksisemner klasse A

       • MKSPS2: Kreftsykepleie, Kliniske studier 2 – i spesialisthelsetjenesten

        Andre år, semester 3

        Kreftsykepleie, Kliniske studier 2 – i spesialisthelsetjenesten (MKSPS2)

        Studiepoeng: 10

      • Praksisemner klasse B

       • MKSPK2: Kreftsykepleie, Kliniske studier 2 – i kommune- eller spesialisthelsetjenesten

        Andre år, semester 3

        Kreftsykepleie, Kliniske studier 2 – i kommune- eller spesialisthelsetjenesten (MKSPK2)

        Studiepoeng: 10

  • Spesialisering i operasjonssykepleie

   • Obligatoriske emner

    • MOP210: Operasjonssykepleie 1 - profesjon, fag og klinisk kompetanse

     Første år, semester 1

     Operasjonssykepleie 1 - profesjon, fag og klinisk kompetanse (MOP210)

     Studiepoeng: 15

    • MOPP10: Operasjonssykepleie – praksis 1

     Første år, semester 1

     Operasjonssykepleie – praksis 1 (MOPP10)

     Studiepoeng: 10

    • MOP211: Operasjonssykepleie 2 - kirurgisk behandling, helserett og pasientsikkerhet

     Første år, semester 2

     Operasjonssykepleie 2 - kirurgisk behandling, helserett og pasientsikkerhet (MOP211)

     Studiepoeng: 10

    • MOPMAS: Masteroppgave i spesialsykepleie med spesialisering i operasjonssykepleie

     Første år, semester 2

     Masteroppgave i spesialsykepleie med spesialisering i operasjonssykepleie (MOPMAS)

     Studiepoeng: 30

    • MOPP20: Operasjonssykepleie – Praksis 2

     Første år, semester 2

     Operasjonssykepleie – Praksis 2 (MOPP20)

     Studiepoeng: 10

    • MSS200: Vitenskapsteori, forskningsmetode, kunnskapsbasert praksis og etikk

     Første år, semester 2

     Vitenskapsteori, forskningsmetode, kunnskapsbasert praksis og etikk (MSS200)

     Studiepoeng: 15

   • Velg master eller viderutdanning i operasjonssykepleie

    • Master

     • MMF202: Fordypning i forskningsmetode

      Andre år, semester 3

      Fordypning i forskningsmetode (MMF202)

      Studiepoeng: 5

     • MOP220: Operasjonssykepleie 3 - avansert operasjonssykepleie

      Andre år, semester 3

      Operasjonssykepleie 3 - avansert operasjonssykepleie (MOP220)

      Studiepoeng: 5

     • MOPP30: Operasjonssykepleie – praksis 3

      Andre år, semester 3

      Operasjonssykepleie – praksis 3 (MOPP30)

      Studiepoeng: 10

     • MOPP40: Operasjonssykepleie – praksis 4

      Andre år, semester 4

      Operasjonssykepleie – praksis 4 (MOPP40)

      Studiepoeng: 10

    • Videreutdanning

     • MFF201: Faglig fordypningsoppgave

      Andre år, semester 3

      Faglig fordypningsoppgave (MFF201)

      Studiepoeng: 5

     • MOP220: Operasjonssykepleie 3 - avansert operasjonssykepleie

      Andre år, semester 3

      Operasjonssykepleie 3 - avansert operasjonssykepleie (MOP220)

      Studiepoeng: 5

     • MOPP30: Operasjonssykepleie – praksis 3

      Andre år, semester 3

      Operasjonssykepleie – praksis 3 (MOPP30)

      Studiepoeng: 10

     • MOPFP40: Operasjonssykepleie - praksis 4

      Andre år, semester 4

      Operasjonssykepleie - praksis 4 (MOPFP40)

      Studiepoeng: 10

Utveksling

Utvekslingssemester
3. semester (praksisopphold)

Opplegg for utvekslingen
Det helsevitenskapelige fakultet oppfordrer studenter til å benytte seg av tilbudet hvor du får spesielle faglige erfaringer, et internasjonalt nettverk, nye vennskap og bedre språkkunnskaper.

I Master i spesialsykepleie er det lagt til rette for utveksling i praksisemnet 3.semester (4 – 12 uker). Det helsevitenskapelige fakultet har inngått Erasmus+-avtaler for studenter på mastergrad i spesialsykepleie ved Sahlgrenska Akademia ved Gøteborg Universitet,University of Iceland, Reykjavik og Umeå University.

Utenlandsopphold må planlegges tidlig. Ta kontakt ved studiestart, søknadsfrist for utreise er tidlig i 2. semester

Karakterkrav
Alle emner må være bestått.

Kontaktperson

Administrativ internasjonal koordinator Magdalena Brekke

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  Sahlgrenska Akademin

  Göteborg er Sveriges nest største by. Her blir man aldri mett på inntrykk med gode shoppingmuligheter, koselige kafeer, flotte museer og ikke minst en skjærgård med mange severdigheter og øyer å besøke.

  Umeå universitet

  Umeå Universitet ble grunnlagt i 1965 og er Sveriges 5. største universitet.

  University of Iceland

  I hjerte av Islands hovedstad, Reykjavik, ligger University of Iceland omringet av et utrolig landskap. Reis på utveksling til Island og Reykjavik, og få stipend gjennom Nordlys, Nordtek eller Erasmus+.

 • Island

  University of Iceland

  I hjerte av Islands hovedstad, Reykjavik, ligger University of Iceland omringet av et utrolig landskap. Reis på utveksling til Island og Reykjavik, og få stipend gjennom Nordlys, Nordtek eller Erasmus+.

 • Sverige

  Sahlgrenska Akademin

  Göteborg er Sveriges nest største by. Her blir man aldri mett på inntrykk med gode shoppingmuligheter, koselige kafeer, flotte museer og ikke minst en skjærgård med mange severdigheter og øyer å besøke.

  Umeå universitet

  Umeå Universitet ble grunnlagt i 1965 og er Sveriges 5. største universitet.

Opptakskrav

Spesialisering i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie:
Bachelor i sykepleie (eller tilsvarende grunnutdanning i sykepleie), norsk autorisasjon som sykepleier og minimum ett år fulltidspraksis som sykepleie overfor pasienter etter endt utdanning.

Spesialisering i kreftsykepleie:
Bachelor i sykepleie (eller tilsvarende grunnutdanning i sykepleie), og norsk autorisasjon som sykepleier.

For fullstendig oversikt over opptaksreglene til spesialsykepleie, vises det til Utfyllende regler til master i spesialsykepleie.

Politiattest
Dette studiet har krav om politiattest. Politiattest søkes gjennom Studentweb etter du har takket ja til studieplass og fått studierett på studieprogrammet. Følg instruksjonene i Studentweb.
Ta kontakt med Det helsevitenskapelige fakultet på helsefag@uis.no for spørsmål om politiattest.

Søknad: via lokalt opptak.
Søknadsfrist: 5. februar

Kontaktinformasjon

Telefon: 51 83 41 00 E-post: helsefag@uis.no