Barn med utviklingsmessige språkforstyrrelser - videreutdanning for PPT

Høsten 2023 starter vi opp en videreutdanning for deg som er ansatt i PPT: Barn med utviklingsmessige språkforstyrrelser.

Published Endret
Fakta
Varighet

Ett semester.

Gjennomføring

Deltid. Samlingsbasert i Stavanger.

Pris

Kr 15.000

Søknadsperiode

Søknadsfristen er utløpt. Opptaket gjennomføres etter 1. juni.

Studiepoeng

15 (Masternivå)

Oppstart

Høst 2023

Antall studieplasser

Emnet har 20 studieplasser. Ved flere søkere, vil de første 20 kvalifiserte søkerne få plass.

Opptakskrav

Minst ett års erfaring som pedagogisk-psykologisk rådgiver eller spesialpedagog i PPT.

Denne videreutdanningen er for deg som jobber i PPT.

student
Emnet er organisert som samlingsbasert undervisning, med 3 samlinger etterfulgt av 1 nettmøte.

Det stilles stadig større krav til kompetansen hos de ansatte i PPT. Samtidig melder ledere og ansatte i PPT selv at de blant annet ønsker mer kunnskap om språkforstyrrelser hos barn.

For å imøtegå dette behovet i praksisfeltet, tilbyr Lesesenteret, Universitetet i Stavanger, emnet Barn med utviklingsmessige språkforstyrrelser fra høsten 2023.

Studiet er beregnet på deg som har minst 1 års erfaring som pedagogisk-psykologisk rådgiver eller spesialpedagog i PPT.

I dette emnet vil du få økt kunnskap om språkforstyrrelser hos barn, med særlig vekt på utviklingsmessige språkforstyrrelser. Du vil få innsikt i faglige og sosiale vansker som ofte opptrer sammen med språkforstyrrelser, deriblant lese- og skrivevansker, uttalevansker, nedsatt psykisk helse og svake oppmerksomhetsfunksjoner.

Utrednings- og sakkyndighetsarbeid er sentrale oppgaver for PPT. I emnet vil du derfor også lære om identifisering og kartlegging av språkforstyrrelser og ulike former for uttalevansker, samt tolkning av kartleggingsresultater i lys av teori og empiri. Emnet gir deg innsikt i aktuelle tiltak og hvordan tilrettelegge for barn med språkforstyrrelser på individ- og systemnivå.

Det er nært koblet opp mot praksis, samtidig som det du lærer er forankret i ny forskning på feltet. Du vil undervises av forskere og fagpersoner ved Lesesenteret som har lang erfaring fra både PPT og forskning, og som er kjent med problemstillingene som ansatte i PPT møter på i det daglige.

Informasjon om studiet:

Emnebeskrivelse
Samlinger
Høst 2023

15.-16. august 17.-18. oktober 14.-15. november

Spørsmål? Ta kontakt med en av våre studiekoordinatorer!

Rådgiver
51831617
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF
Rådgiver
51833145
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF
Rådgiver
51833556
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF

Emneansvarlig

Førsteamanuensis i utdanningsvitenskap/spesialpedagogikk
51833269
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking

Les mer om våre videreutdanninger >>>

IKT i læring og undervisning

Universitetet i Stavanger tilbyr 4 emner a 15 studiepoeng i læring og undervisning.

Studietilbud ved Lesesenteret

"Lese- og skrivevansker i sakkyndighetsarbeid - videreutdanning for PPT" har oppstart januar 2024, og søknadsportalen er...

Veiledning for nyutdannede lærere i barnehage, grunnskole og videregående opplæring

Det er ikke alt man kan lære i utdanningen. Noe lærer man først når man kommer ut i yrket. Veiledning av nyutdannede lær...

Barnehage- og skolemiljø og ledelse

Videreutdanning for ledere i barnehage og skole som ønsker økt kunnskap og ferdigheter for å fremme trygge og gode lærin...

Enkeltemner ved Fakultet for utdanningsvitskap og humaniora

Les om emnene og søk opptak nedanfor.

Mobbing - forebygging og håndtering i skole og barnehage

Videreutdanning for deg som ønsker å bli bedre til å håndtere mobbeproblematikk i praksis. 

Videreutdanning for deg som jobber i barnehage, skole og PPT

UiS tilbyr en rekke videreutdanninger og emner for deg som er barnehagelærer, lærer i skolen, ledere i skole og barnehag...

Psykisk helsepedagogikk

Universitetet i Stavanger tilbyr 4 emner a 15 studiepoeng i Psykisk helsepedagogikk.

Kompetanse for kvalitet- videreutdanning for lærere

Kompetanse for kvalitet (ofte kalt KFK) er navnet på etter- og videreutdanningene til Utdanningsdirektoratet. Studiene h...