Vidareutdanning for deg som jobbar i PPT

Ta vidareutdanning tilpassa kvardagen din!

Published Sist oppdatert
Alle vidareutdanningane våre er anten samlingsbasert eller digitale. (Foto: Getty Images)

Emne

Dette emnet vil gje deg økt kunnskap om språkforstyrringar hos barn, med særleg vekt på utviklingsmessige språkforstyrringar. Du vil få innsikt i faglege og sosiale vanskar som ofte opptrer saman med språkforstyrringar.

Emnet er for deg med minst eit års erfaring som pedagogisk-psykologisk rådgjevar eller spesialpedagog i PPT.

Emnet går i over to semester. med oppstart om hausten.

Les meir om emnet.

Sakkyndigheitsarbeid og systemarbeid kan vera to sider av samme sak!

Samarbeid og dialog i utreiing og tiltak kan bidra til meir kvalitet for både elevane og skulen når man arbeidar med lese- og skrivevansker. Det er kva dette emnet vil ta for seg.

Emnet går i vårsemesteret.

Les meir om emnet.

Studiet er for deg som jobbar i skulen og ønskjer å bli betre til å handtere mobbeproblematikk i praksis.

Studiet gir grunnleggjande kunnskap og forståing om mobbing slik at du blir betre rusta til å følgje opp aktivitetsplikten i kapittel 9A. Dette ved å setje i verk forskingsbaserte metodar for å:  førebyggje, avdekkje og stoppe mobbing, i tillegg til å følgje opp i etterkant av ei mobbesak.

Les meir og søk på emnet.

Fleire videreutdanningar