Batteri- og energiteknologi - bachelor

Framtiden er elektrisk – og lagring av energi står helt sentralt når «alt» skal gå på strøm. Hos oss kan du bli ingeniør i batteri- og energiteknologi.  

Sist oppdatert
Fakta
Varighet

3 år / 6 semestre

Studiepoeng

180

Antall studieplasser

25

Fører til grad

Bachelor i ingeniørfag

Poenggrense

2023: Alle kvalifiserte

Søknadsfrist

15. april via Samordna opptak.

Framtiden er elektrisk!

Om studiet

Ved å ta dette studieprogrammet får du kompetanse innen et nytt, høyteknologisk område. For å møte framtidens energibehov i samfunnet, må det produseres og lagres mye energi. Tenk bare på hvor mange ting du har rundt deg i hverdagen som trenger strøm for å fungere. For at vi skal kunne ta ut strøm når den trengs til elektrifiseringen og den grønne omstillingen vi står midt i, må vi finne gode løsninger på energilagring. Batteriteknologi gjør dette mulig.     

Denne bacheloren er tverrfaglig. Den kombinerer materialteknologi, datateknologi, fornybar energi, kjemiteknikk og matematisk modellering. Studiet passer for deg som er interessert i teknologi, energi, matematikk og bærekraft.

Arbeidsformene under studiet varierer, men du er innom både laboratorium, gruppearbeid, praktisk og teoretisk oppgaveløsning i løpet av studiet. Det vektlegges praktisk tilnærming til caser og yrkesrettet opplæring.  

Studiet kvalifiserer til å søke opptak på flere ulike masterprogram. Se hvilke studieprogram som kan være aktuelle for deg etter fullført bachelorgrad.

Hva kan du bli?

En bachelorgrad i batteri- og energiteknologi vil kvalifisere deg for en rekke stillinger innenfor energifeltet, primært innenfor verdikjeden til batteriindustrien. Programmet har høyt fokus på ingeniørvitenskap og vil i tillegg til å kvalifisere til jobber for batteri- og energiselskaper, kvalifisere til jobber innenfor bedrifter som tilbyr service og tjenester i dette segmentet.

En bachelor i batteri- og energiteknologi kvalifiserer for flere masterstudier ved Universitetet i Stavanger, avhengig av hvilke valgfag man tar. Blant annet kan masterstudier i, Computational Engineering, Industriell teknologi og driftsledelse og Industriell økonomi være aktuelle.

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

En kandidat som har fullført og bestått treårig bachelor i ingeniørfag - batteri- og energiteknologi skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap

 • K1: Kandidaten har bred kunnskap om hele livsløpet til batterier; konstruksjon, virkemåte, produksjon og avfallshåndtering og om hvordan batterier kan inngå som en energibærer og lagringsmedium i ulike energisystemer.
 • K2: Kandidaten har grunnleggende kunnskaper i matematikk, naturvitenskap og relevante 
  samfunns- og økonomifag, og kunnskap om hvordan disse danner basisen for, og kan 
  integreres i batteri- og energiteknologi.
 • K3: Kandidaten har kunnskap om teknologiens historie, teknologiutvikling og ingeniørens rolle i 
  samfunnet. Kandidaten har kunnskap om konsekvenser av utvikling og bruk av 
  teknologi.
 • K4: Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid, relevante metoder og 
  arbeidsmåter innen eget fagfelt.
 • K5: Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom 
  informasjonsinnhenting, kontakt med fagmiljøer og praksis.

Ferdigheter

 • F1: Kandidaten kan anvende både grunnleggende og ny kunnskap for å formulere, planlegge og løse batteri- og energirelaterte problemstillinger på en velbegrunnet og systematisk måte.
 • F2: Kandidaten har kunnskap om faglig relevant programvare og har bred digital kompetanse, inkludert grunnleggende programmeringsferdigheter.
 • F3: Kandidaten kan arbeide i relevante fysiske og digitale laboratorier og behersker metoder og verktøy som grunnlag for målrettet arbeid.
 • F4: Kandidaten kan identifisere, planlegge og gjennomføre prosjekter, eksperimenter og 
  simuleringer, samt analysere, tolke og bruke framkomne data, både selvstendig og i 
  team.
 • F5: Kandidaten kan finne, vurdere, og utnytte teknisk viten på en kritisk måte innen sitt 
  område, og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling, både skriftlig og 
  muntlig.
 • F6: Kandidaten kan bidra til nytenkning, innovasjon, kvalitetsstyring og entreprenørskap 
  ved utvikling og realisering av bærekraftige og samfunnsnyttige produkter, systemer 
  og/eller løsninger.

Generell kompetanse

 • G1: Kandidaten har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger innenfor sitt fagområde og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv.
 • G2: Kandidaten kan identifisere sikkerhets-, sårbarhets-, personverns- og datasikkerhetsaspekter i produkter og systemer som anvender IKT.
 • G3: Kandidaten kan formidle ingeniørfaglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og 
  muntlig på norsk og engelsk og kan bidra til å synliggjøre teknologiens betydning og 
  konsekvenser.
 • G4: Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig 
  sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon.
 • G5: Kandidaten kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner 
  innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

  • Grunnleggende programmering

   Første år, semester 1

   Grunnleggende programmering (DAT120)

   Studiepoeng: 10

  • Mekanikk

   Første år, semester 1

   Mekanikk (FYS100)

   Studiepoeng: 10

  • Matematiske metoder 1

   Første år, semester 1

   Matematiske metoder 1 (MAT100)

   Studiepoeng: 10

  • Kurs i studieteknikk og ingeniør- og realfaglig arbeidsmetode

   Første år, semester 1

   Kurs i studieteknikk og ingeniør- og realfaglig arbeidsmetode (TN110)

   Studiepoeng: 0

  • Elektroteknikk 1

   Første år, semester 2

   Elektroteknikk 1 (ELE100)

   Studiepoeng: 10

  • Matematiske metoder 2

   Første år, semester 2

   Matematiske metoder 2 (MAT200)

   Studiepoeng: 10

  • Sannsynlighetsregning og statistikk 1

   Første år, semester 2

   Sannsynlighetsregning og statistikk 1 (STA100)

   Studiepoeng: 10

  • Materialer og kjemi for energiomforming og -lagring

   Andre år, semester 3

   Materialer og kjemi for energiomforming og -lagring (ENE230)

   Studiepoeng: 10

  • Generell kjemi u/ laboratorieøvelser

   Andre år, semester 3

   Generell kjemi u/ laboratorieøvelser (KJE155)

   Studiepoeng: 5

  • Elektrokjemi

   Andre år, semester 3

   Elektrokjemi (KJE210)

   Studiepoeng: 10

  • Numerisk modellering 1

   Andre år, semester 3

   Numerisk modellering 1 (MAF310)

   Studiepoeng: 5

  • Reguleringsteknikk

   Andre år, semester 4

   Reguleringsteknikk (ELE320)

   Studiepoeng: 10

  • Batteriteknologi

   Andre år, semester 4

   Batteriteknologi (ENE220)

   Studiepoeng: 10

  • Energiteknologi

   Andre år, semester 4

   Energiteknologi (ENP120)

   Studiepoeng: 10

  • Bacheloroppgave i batteri- og energiteknologi

   Tredje år, semester 5

   Bacheloroppgave i batteri- og energiteknologi (ENEBAC)

   Studiepoeng: 20

  • Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

   Tredje år, semester 6

   Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse (ING200)

   Studiepoeng: 10

 • Valgemner eller utveksling 5. semester - 30 studiepoeng

  • Emner ved UiS 5. semester

   • Anbefalte valgemner 5. semester

    • Batteriproduksjon

     Tredje år, semester 5

     Batteriproduksjon (ENE200)

     Studiepoeng: 5

    • Matematisk og numerisk modellering av batteri

     Tredje år, semester 5

     Matematisk og numerisk modellering av batteri (ENE210)

     Studiepoeng: 5

    • Praksis i batteri- og energiteknologi

     Tredje år, semester 5

     Praksis i batteri- og energiteknologi (ENE300)

     Studiepoeng: 10

    • Termo- og fluiddynamikk

     Tredje år, semester 5

     Termo- og fluiddynamikk (FYS200)

     Studiepoeng: 10

    • Materialteknologi

     Tredje år, semester 5

     Materialteknologi (MSK200)

     Studiepoeng: 10

   • Andre valgemner 5. semester

  • Utveksling 5. semester

Praksis

Du kan velge praksis som en del av utdanningen din.

Dette gir deg praktisk erfaring og mulighet til å fordype deg i utvalgte problemstillinger. Du kan for eksempel ha praksis i en teknologibedrift, ved et forskningsinstitutt eller som en del av et større prosjektarbeid ved UiS. Praksis kan også skje i regi av et godkjent studentprosjekt ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. Du må selv finne en arbeidsplass eller et prosjekt. Praksis i et studentprosjekt må avtales med instituttets faglig ansvarlige for det aktuelle studentprosjektet.

Sammen med arbeidsplassen og faglærer utarbeider dere en avtale/kontrakt og plan for gjennomføring av praksisarbeidet og hvordan veiledningen skal skje. Evalueringen vil skje på grunnlag av en kritisk reflekterende rapport som du skriver, samt en presentasjon. Rapporten skal inneholder en drøfting av en nærmere spesifisert problemstilling knyttet til virksomhetens praksis, en refleksjon av eget bidrag til arbeidsstedets virksomhet, samt dokumentasjon på utført arbeid og attesterte timelister.

Emnet starter høsten 2024. Mer om praksis i batteri- og energiteknologi (ENE300).

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Opplegg for utvekslingen 

Det 5. semesteret på bachelorprogrammet i batteri- og energiteknologi er tilrettelag for utveksling, ved å tilby 30 studiepoeng valgemner. Emnene tatt i utlandet må imidlertid være relevante for bachelorprogrammet, og må godkjennes av instituttet. Det er også viktig at emnene tatt i utlandet ikke overlapper med emner som allerede er tatt.

Flere muligheter

I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har Universitetet i Stavanger en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på Universitetet i Stavanger med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Innen Norden og Baltikum kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene.  

Finn ut mer    

Kontaktperson   

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:  Stine Thu Johannessen

Generelle spørsmål om utveksling: Gå til utvekslingsveilederen i Digital Studentekspedisjon  

Utveksling

 • Alle land

  Memorial University of Newfoundland

  Memorial University (MUM) is uniquely positioned in the harsh maritime environment of Newfoundland and Labrador. Memorial’s faculty members are global experts in the fields of ocean engineering and science, offshore industry and policy and technology.

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

  Teknisk högskola Lund

  Lunds Universitets historie går tilbake til 1666, og det rangeres jevnlig blant verdens 100 beste universiteter.

  The University of Western Australia

  University of Western Australia (UWA) er et av de ledende universitetene i Australia som medlem av den såkalte Group of Eight, og rangert blant de 100 beste universitetene i verden. Et opphold ved dette universitetet vil sikre deg et godt faglig utbytte.

 • Australia

  The University of Western Australia

  University of Western Australia (UWA) er et av de ledende universitetene i Australia som medlem av den såkalte Group of Eight, og rangert blant de 100 beste universitetene i verden. Et opphold ved dette universitetet vil sikre deg et godt faglig utbytte.

 • Canada

  Memorial University of Newfoundland

  Memorial University (MUM) is uniquely positioned in the harsh maritime environment of Newfoundland and Labrador. Memorial’s faculty members are global experts in the fields of ocean engineering and science, offshore industry and policy and technology.

 • Sverige

  Teknisk högskola Lund

  Lunds Universitets historie går tilbake til 1666, og det rangeres jevnlig blant verdens 100 beste universiteter.

 • USA

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanseog matematikk R1 (S1 og S2) og R2 og Fysikk 1 eller 1-årig forkurs for ingeniør.

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april

– Eg kan absolutt anbefale studiet til andre. Det er eit veldig spennande felt for tida. 

Philip Halfdan Prøsch , student

Slik er det å studere ved UiS

Andre utdanninger

Kontakt oss

Seniorkonsulent
51831715
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen TN
Kontor for utdanningsadministrative tjenester
Instituttleder
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energi- og petroleumsteknologi