Batteri- og energiteknologi - bachelor

Framtiden er elektrisk – og lagring av energi står helt sentralt når «alt» skal gå på strøm. Nå kan du bli en av de aller første ingeniørene i batteri- og energiteknologi.

Published Endret
Varighet

3 år / 6 semestre

Antall studieplasser

30

Studiepoeng

180

Poenggrense

2022: Alle kvalifiserte

Søknadsfrist

15. april via Samordna opptak

Framtiden er elektrisk!

For å møte framtidens energibehov i samfunnet, må det produseres og lagres mye energi. Tenk bare på hvor mange ting du har rundt deg i hverdagen som trenger strøm for å fungere? For at vi skal kunne ta ut strøm når den trengs til elektrifiseringen og den grønne omstillingen vi står midt i, må vi finne gode løsninger på energilagring. Batteriteknologi gjør dette mulig. 

Norge er i en særstilling med tilgang på ren og fornybar vannkraft som vi kan styre produksjonen av. Andre energikilder som sol og vind, er uforutsigbare, men energien kan likevel lagres til senere bruk.  

Tverrfaglig og høyteknologisk

Med en bachelor i batteri- og energiteknologi får du kompetanse innen et nytt, høyteknologisk område. Universitetet i Stavanger har lang tradisjon for å utdanne ingeniører, og fagmiljøene samarbeider tett med industrien og potensielle arbeidsgivere for å tilby en bachelorgrad med stor relevans til arbeidslivet.  

Utdanningen bachelor i batteri- og energiteknologi er tverrfaglig og kombinerer materialteknologi, datateknologi, fornybar energi, kjemiteknikk og matematisk modellering. 

Studiet passer for deg som er interessert i teknologi, energi, matematikk og bærekraft.  

Arbeidsformene under studiene varierer, men du er innom både laboratorium, gruppearbeid, praktisk og teoretisk oppgaveløsning i løpet av studiet. Det vektlegges praktisk tilnærming til case og yrkesrettet opplæring. 

Du vil være kvalifisert til jobber innen blant annet energibransjen, industri og produksjon og ulike tekniske stillinger.

Studiet kvalifiserer også til å søke opptak på flere ulike masterprogram. På denne siden finner du en oversikt over hvilke program som kan være aktuelle etter fullført bachelorgrad.

Du er kanskje også interessert i :

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

En kandidat som har fullført og bestått 3-årig bachelorgrad i ingeniørfag batteri- og energiteknologi skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

K1: Kandidaten har bred kunnskap om hele livsløpet til batterier; konstruksjon, virkemåte, produksjon og avfallshåndtering og om hvordan batterier kan inngå som en energibærer og lagringsmedium i ulike energisystemer.

K2: Kandidaten har grunnleggende kunnskaper i matematikk, naturvitenskap og relevante
samfunns- og økonomifag, og kunnskap om hvordan disse danner basisen for, og kan
integreres i batteri- og energiteknologi.

K3: Kandidaten har kunnskap om teknologiens historie, teknologiutvikling og ingeniørens rolle i
samfunnet. Kandidaten har kunnskap om konsekvenser av utvikling og bruk av
teknologi.

K4: Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid, relevante metoder og
arbeidsmåter innen eget fagfelt.

K5: Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom
informasjonsinnhenting, kontakt med fagmiljøer og praksis.

Ferdigheter

F1: Kandidaten kan anvende både grunnleggende og ny kunnskap for å formulere, planlegge og løse batteri- og energirelaterte problemstillinger på en velbegrunnet og systematisk måte.

F2: Kandidaten har kunnskap om faglig relevant programvare og har bred digital kompetanse, inkludert grunnleggende programmeringsferdigheter.

F3: Kandidaten kan arbeide i relevante fysiske og digitale laboratorier og behersker metoder og verktøy som grunnlag for målrettet arbeid.

F4: Kandidaten kan identifisere, planlegge og gjennomføre prosjekter, eksperimenter og
simuleringer, samt analysere, tolke og bruke framkomne data, både selvstendig og i
team.

F5: Kandidaten kan finne, vurdere, og utnytte teknisk viten på en kritisk måte innen sitt
område, og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling, både skriftlig og
muntlig.

F6: Kandidaten kan bidra til nytenkning, innovasjon, kvalitetsstyring og entreprenørskap
ved utvikling og realisering av bærekraftige og samfunnsnyttige produkter, systemer
og/eller løsninger.

Generell kompetanse

G1: Kandidaten har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger innenfor sitt fagområde og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv.

G2: Kandidaten kan identifisere sikkerhets-, sårbarhets-, personverns- og datasikkerhetsaspekter i produkter og systemer som anvender IKT.

G3: Kandidaten kan formidle ingeniørfaglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og
muntlig på norsk og engelsk og kan bidra til å synliggjøre teknologiens betydning og
konsekvenser.

G4: Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig
sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon.

G5: Kandidaten kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner
innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanseog matematikk R1 (S1 og S2) og R2 og Fysikk 1 eller 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning.

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april.

Hva kan du bli?

En bachelorgrad i batteri- og energiteknologi vil kvalifisere for jobber i batterifabrikker som Beyonder, Morrow og Freyr i Norge og i store og små bedrifter som inngår i verdikjeden til disse fabrikkene. Du vil også kunne jobbe i konsulent- og rådgivingsselskaper som har energiløsninger der batterier inngår som aktivitetsområde. 

En kandidat med bestått studium vil være kvalifisert til følgende masterstudier ved UiS; master i energiteknikk (planlagt oppstart høsten 2024), Master i Computational Engineering, master i industriell teknologi og driftsledelse, master i industriell økonomi og Master i Risk Analysis  

Studieplan og emner
Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

 • Valgemner eller utveksling 5. semester - 30 studiepoeng

  • Emner ved UiS 5. semester

   • Anbefalte valgemner 5. semester

    • Batteriproduksjon

     Tredje år, semester 5

     Batteriproduksjon (ENE200)

     Studiepoeng: 5

    • Matematisk og numerisk modellering av batteri

     Tredje år, semester 5

     Matematisk og numerisk modellering av batteri (ENE210)

     Studiepoeng: 5

    • Batteriteknologi

     Tredje år, semester 5

     Batteriteknologi (ENE220)

     Studiepoeng: 10

    • Materialer og kjemi for energiomforming og -lagring

     Tredje år, semester 5

     Materialer og kjemi for energiomforming og -lagring (ENE230)

     Studiepoeng: 10

    • Praksis i batteri- og energiteknologi

     Tredje år, semester 5

     Praksis i batteri- og energiteknologi (ENE300)

     Studiepoeng: 10

   • Andre valgemner 5. semester

  • Utveksling 5. semester

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester 5. semester

Opplegg for utvekslingen

I 5. semester på bachelorprogrammet i batteri- og energiteknologi er det lagt til rette for et studieopphold i utlandet. Dette semesteret har 30 studiepoeng valgemner. I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er også viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.

Flere muligheter

I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene.

Finn ut meir : https://www.uis.no/nb/nettverk-og-avtaler-utveksling.

Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:

Anita Malde Rasmussen

Generelle spørsmål om utveksling: Gå til utvekslingsveilederen i Digital Studentekspedisjon

Utveksling
 • Alle land

  Memorial University of Newfoundland

  Memorial University (MUM) is uniquely positioned in the harsh maritime environment of Newfoundland and Labrador. Memorial’s faculty members are global experts in the fields of ocean engineering and science, offshore industry and policy and technology.

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

  Teknisk högskola Lund

  Lunds Universitets historie går tilbake til 1666, og det rangeres jevnlig blant verdens 100 beste universiteter.

  The University of Western Australia

  University of Western Australia (UWA) er et av de ledende universitetene i Australia som medlem av den såkalte Group of Eight, og rangert blant de 100 beste universitetene i verden. Et opphold ved dette universitetet vil sikre deg et godt faglig utbytte.

 • Australia

  The University of Western Australia

  University of Western Australia (UWA) er et av de ledende universitetene i Australia som medlem av den såkalte Group of Eight, og rangert blant de 100 beste universitetene i verden. Et opphold ved dette universitetet vil sikre deg et godt faglig utbytte.

 • Canada

  Memorial University of Newfoundland

  Memorial University (MUM) is uniquely positioned in the harsh maritime environment of Newfoundland and Labrador. Memorial’s faculty members are global experts in the fields of ocean engineering and science, offshore industry and policy and technology.

 • Sverige

  Teknisk högskola Lund

  Lunds Universitets historie går tilbake til 1666, og det rangeres jevnlig blant verdens 100 beste universiteter.

 • USA

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

Praksis

Du kan velge praksis som en del av utdanningen din. Dette gir deg praktisk erfaring og mulighet til å fordype deg i utvalgte problemstillinger. Du kan for eksempel ha praksis i en teknologibedrift, ved et forskningsinstitutt eller som en del av et større prosjektarbeid ved UiS. Praksis kan også skje i regi av et godkjent studentprosjekt ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. Du må selv finne en arbeidsplass eller et prosjekt. Praksis i et studentprosjekt må avtales med instituttets faglig ansvarlige for det aktuelle studentprosjektet.

Sammen med arbeidsplassen og faglærer utarbeider dere en avtale/kontrakt og plan for gjennomføring av praksisarbeidet og hvordan veiledningen skal skje. Evalueringen vil skje på grunnlag av en kritisk reflekterende rapport som du skriver, samt en presentasjon. Rapporten skal inneholder en drøfting av en nærmere spesifisert problemstilling knyttet til virksomhetens praksis, en refleksjon av eget bidrag til arbeidsstedets virksomhet, samt dokumentasjon på utført arbeid og attesterte timelister.

Emnet starter høsten 2024. Les mer om praksis i batteri- og energiteknologi (ENE300) her.

Kontakt:

seniorkonsulent
51831704
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen TN
Kontor for utdanningsadministrative tjenester
Instituttleder
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energi- og petroleumsteknologi

Livet som student i Stavanger: