Computational Engineering - master 2 år

En mastergrad i Computational Engineering vil gi deg kunnskap og kompetanse innenfor ingeniørfag, programmering og matematisk modellering. Studiet er i skjæringspunktet mellom ingeniør og data, og vil gjøre deg godt rustet til å bidra til digitaliseringen som skjer i industrien.

Published Endret
Fakta
Varighet

2 år/4 semestre

Studiepoeng

120

Undervisningsspråk

Engelsk

Antall studieplasser

13 for lokale søker og 5 for internasjonale søkere.

Studiestart

August hvert år

Søknadsfrist

For deg som har bachelor fra Norge/Norden: 15. april Søk på Master of Science in Computational Engineering i Søknadsweb:

Angela tok en mastergrad i Computational Engineering.
En gruppe bestående av en mann og tre kvinner sitter sammen ved et bord. Foto.

Om studiet

Har du en bachelor i ingeniørfag (eller tilsvarende) og ønsker kompetanse om hvordan du kan kombinere moderne data-drevne teknikker med matematisk modellering og programmering for å løse ingeniørutfordringer, så er dette studiet for deg. I dette studiet vil du lære hvordan du bruker matematiske og numeriske modeller for å analysere komplekse og usikre systemer. Innsikten brukes for å ta bedre beslutninger om forbedret ytelse, kvalitet og arbeidsflyt.

På studiet vil du møte studenter med ulik ingeniørbakgrunn. Vi har tre obligatoriske emner der fokus er på modellering, programmering og beslutningsstøtte. I emnene våre bruker vi prosjektarbeid, og du vil få muligheter til å jobbe med realistiske problemstillinger og lære hvordan du fremstiller og kommuniserer resultatene profesjonelt. Resten av programmet består av anbefalte valgemner, der du kan velge emner som passer best dine interesser og/eller ingeniørbakgrunn.   

Studiet er internasjonalt, hvor norske og utenlandske studenter studerer sammen. Alle emnene undervises på engelsk. Masterprogrammet introduserer, illustrerer og diskuterer en metodikk som bygger på matematikk, statistikk og grunnleggende programmering fra et bachelorprogram i ingeniør- eller realfag.

Programmet inkluderer avanserte emner innen

 • modellering og algoritmer
 • beslutningsanalyse
 • optimalisering og usikkerhetskvantifisering

Det er en stor etterspørsel etter denne kompetansen i samfunnet. Flere av våre studenter får relevante jobbtilbud før de har fullført masterprogrammet. Noen jobber med dataanalyser, noen med å utvikle og teste programmer, mens andre igjen jobber som ingeniør.  

Studiet går over fire semestre og dekker 120 studiepoeng, og resulterer i en mastergrad i Computational Engineering.

Les mer: 

Liknende studier:

Intervju med tidligere studenter

Steffen Skarås

Fikk jobb som konsulent i Capgemini.

Muhammad Waqar

Fikk jobb hos Equinor.

Habib Ullah

Fikk drømmejobben hos Tietoevry.

Video: NORCE

Hva kan du bli?

Økt automatisering, robotisering, mer bruk av simuleringsmodeller og tilgang til store datamengder endrer de tradisjonelle ingeniørarbeidsoppgavene. Computational Engineers er godt egnet til å ta i bruk og bidra til digitalisering av de nye arbeidsoppgavene, fordi de har spesifikk kunnskap om de interiørmessige aspektene (domenekunnskap), programmering og modelleringskompetanse for å ta nødvendige digitaliseringsskritt. 

Flere av våre studenter får relevante jobbtilbud før de har fullført mastergraden. Noen jobber med dataanalyser, noen utvikler og tester programmer, mens andre jobber som ingeniører. 

En mastergrad i Computational Engineering gir et solid grunnlag for opptak til PhD-studier innen de områdene som er relevante for den valgte akademiske fordypningen, som informatikk, energi, anvendt matematikk og fysikk. 

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

En kandidat med fullført og bestått toårig mastergrad i Computational Engineering skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap  

K1: Kan demonstrere kompetanse innenfor usikkerhetskvantifisering og avansert modellering for beslutningsstøtte. Dette innebærer at kandidaten har evnen til å utvikle matematiske modeller som tar høyde for usikkerhet i ufullstendige data og informasjon. Modellene skal gi grunnlag for forbedret forståelse og tolkning av data samt for beslutningsstøtte. 

K2: Har kunnskap om flere matematiske og datavitenskapelige modeller slik at man kan bestemme passende matematisk formulering for å beskrive et system.

K3: Har kunnskap om numeriske løsningsmetoder slik at man kan kvantifisere begrensninger i de matematiske modellene og de numeriske feilene introdusert av løsningsmetodene.

 

Ferdigheter 

F1: Kan analysere, og være kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse kildene til å strukturere og formulere faglige og vitenskapelige resonnementer i henhold til modellering, usikkerhetskvantifisering, simulering, optimalisering og beslutningsstøtte.


F2: Har detaljert kunnskap og erfaring med programmering i minst ett programmeringsspråk på høyt nivå. Utvikle egne modelleringsprogrammer for spesifikke beslutnings- eller optimaliseringssituasjoner

F3: Kan samle, analysere og kritisk vurdere egnede datasett for å teste modeller. Juster modellparametere ved å bruke data og ekspertkunnskap. Utfør sensitivitetsanalyse av modellparametere for å gi ytterligere innsikt og forståelse.

F4: Er i stand til å finne den rette balansen mellom en modells nytteverdi (hvor troverdig er forståelsen som modellen gir) og håndterbarhet (enhver analyse må gjennomføres innenfor gitte tids- og ressursbegrensninger).

F5: Kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i henhold til gjeldende normer for forskningsetikk.

 

Generell kompetanse 

G1: Kan utvikle hypoteser og foreslå systematiske måter å teste disse på ved hjelp av matematiske modeller.

G2: Kan kommunisere på en profesjonell måte om vitenskapelige problemer, beslutninger, resultater av data, usikkerhet og modelleringsanalyse – både til spesialister og til allmennheten. 

G3: Kan bruke matematisk modellering som et verktøy i et bredt spekter av problemer og anvendelser innen ulike fagområder og bidra til innovasjon.

G4: Kan analysere relevante akademiske, faglige og forskningsetiske problemstillinger

Opptakskrav

Gjennomført og bestått bachelorgrad i ingeniørfag eller tilsvarende. I tillegg må minimum 10 sp med informatikk eller datatekniske emner eller ingeniørfaglig innføringsemne med programmering. Søkere må ha minimum 25 sp i matematikk, 5 sp i statistikk, samt 7,5 sp i fysikk.

Det er satt en laveste gjennomsnittskarakter for opptak på C

Studenter med en 3-årig bachelorgrad i ingeniørfag i henhold til norsk rammeplan for ingeniørutdanning eller tilsvarende (som inneholder minst 25 studiepoeng (sp) matematikk, minst 5 sp statistikk, og minst 7,5 sp i fysikk), og som har opptak til master i datateknologi er dermed kvalifisert for tilleggstittelen «Master i teknologi/sivilingeniør.

Utfyllende regler for opptak.

Hvordan søke?

Søknadsfrister

og annen informasjon om søking

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

  • Modeling for Decision Insight

   Første år, semester 1

   Modeling for Decision Insight (MOD500)

   Studiepoeng: 10

  • Modeling and Computational Engineering

   Første år, semester 1

   Modeling and Computational Engineering (MOD510)

   Studiepoeng: 10

  • Matematisk og numerisk modellering av konserveringsligninger

   Første år, semester 2

   Matematisk og numerisk modellering av konserveringsligninger (MOD600)

   Studiepoeng: 10

  • Masteroppgave i Computational Engineering

   Andre år, semester 3

   Masteroppgave i Computational Engineering (MODMAS)

   Studiepoeng: 30

 • Anbefalte valgemner

  • Introduksjon til datavitenskap

   Første år, semester 1

   Introduksjon til datavitenskap (DAT540)

   Studiepoeng: 10

  • Investerings- og beslutningsanalyse for ingeniører

   Første år, semester 1

   Investerings- og beslutningsanalyse for ingeniører (PET685)

   Studiepoeng: 10

  • Applied Data Analytics and Statistics for Spatial and Temporal Modeling

   Første år, semester 2

   Applied Data Analytics and Statistics for Spatial and Temporal Modeling (MOD550)

   Studiepoeng: 10

  • Beregningsassistert fluiddynamikk (CFD)

   Første år, semester 2

   Beregningsassistert fluiddynamikk (CFD) (MSK610)

   Studiepoeng: 10

  • Modellering og kontroll for automatiseringsprosesser

   Første år, semester 2

   Modellering og kontroll for automatiseringsprosesser (PET575)

   Studiepoeng: 10

 • Andre valgemner 1 og 2. semester

  • Matematisk og numerisk modellering av batteri

   Første år, semester 1

   Matematisk og numerisk modellering av batteri (ENE210)

   Studiepoeng: 5

  • Modellering av reservoar og brønnstrømning

   Første år, semester 1

   Modellering av reservoar og brønnstrømning (PET510)

   Studiepoeng: 10

  • Sannsynlighetsregning og statistikk 2

   Første år, semester 1

   Sannsynlighetsregning og statistikk 2 (STA500)

   Studiepoeng: 10

  • Diskret simulering og ytelsesanalyse

   Første år, semester 2

   Diskret simulering og ytelsesanalyse (DAT530)

   Studiepoeng: 10

  • Maskinlæring

   Første år, semester 2

   Maskinlæring (ELE520)

   Studiepoeng: 10

  • Reservoir Modelling and Simulation 

   Første år, semester 2

   Reservoir Modelling and Simulation  (GEO506)

   Studiepoeng: 10

  • Differensialligninger

   Første år, semester 2

   Differensialligninger (MAT320)

   Studiepoeng: 10

 • 3. semester ved UiS eller utveksling

  • Emner ved UiS 3. semester

   • Anbefalte valgemner 3. semester

    • Utvikle forsknings- og presentasjonsferdigheter

     Andre år, semester 3

     Utvikle forsknings- og presentasjonsferdigheter (GEO620)

     Studiepoeng: 10

    • Investerings- og beslutningsanalyse for ingeniører

     Andre år, semester 3

     Investerings- og beslutningsanalyse for ingeniører (PET685)

     Studiepoeng: 10

    • Statistisk læring

     Andre år, semester 3

     Statistisk læring (STA530)

     Studiepoeng: 10

   • Andre valgemner 3. semester

    • Introduksjon til datavitenskap

     Andre år, semester 3

     Introduksjon til datavitenskap (DAT540)

     Studiepoeng: 10

    • Reservoir Modelling and Simulation 

     Andre år, semester 3

     Reservoir Modelling and Simulation  (GEO506)

     Studiepoeng: 10

    • Integrert reservoarstyring: fra data til beslutninger

     Andre år, semester 3

     Integrert reservoarstyring: fra data til beslutninger (GEO608)

     Studiepoeng: 10

    • Practical Training in Computational Engineering or Energy, Reservoir and Earth Sciences

     Andre år, semester 3

     Practical Training in Computational Engineering or Energy, Reservoir and Earth Sciences (GEO680)

     Studiepoeng: 10

    • Elementmetoder, videregående kurs

     Andre år, semester 3

     Elementmetoder, videregående kurs (MSK540)

     Studiepoeng: 10

    • Statistisk modellering og simulering

     Andre år, semester 3

     Statistisk modellering og simulering (STA510)

     Studiepoeng: 10

  • Utveksling 3. semester

Spørsmål og svar

Kan jeg ta studiet på deltid? Hvor kan jeg dra på utveksling?

spørsmål og svar SOS

Går det an å ta studiet som fjernstudent?

Noen av emnene som inngår i studieprogrammet kan kanskje tas digitalt som fjernstudent. Men flere av emnene på programmet har obligatoriske laboratorieaktiviteter, noe som krever at en er til stede. Du kan alltids høre med studiekoordinator eller forelesere dersom du lurer på om et spesifikt emne kan gjennomføres digitalt.

Kan jeg ta dette studiet på deltid?

Vi har ikke en egen deltidsplan for dette studiet. Men du får studierett i 3 år ved opptak på masterprogrammet, med mulighet for et fjerde år for å fullføre. Dette betyr at du kan legge opp til en individuell utdanningsplan som ikke er et fulltids-studium. Det er lurt å kontakte studiekoordinator slik at dere kan lage en plan sammen.

Når og hvor kan jeg reise på utveksling?

3. semester som utvekslingssemester, altså andre året på studiet er tilrettelagt for utveksling. Vi har flere avtaler i- og utenfor Europa.

Kan jeg ta kurs på Svalbard som en del av graden?

Ja, som student hos oss anbefaler vi at du tar kurs ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) som en del av graden din. UNIS har ledige kurs både i vårsemesteret, høstsemesteret og sommerkurset. Ta gjerne kontakt med UNIS-kontakt Karina Sanni: karina.sanni@uis.no eller sjekk UNIS sin hjemmeside for mer informasjon.

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Opplegg for utvekslingen 

I 3. semester på masterprogrammet i Computational Engineering er det lagt til rette for et studieopphold i utlandet.

Det er satt opp 30 studiepoeng valgemner i 3. semester. I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er også viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.

Flere muligheter 

I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene.

Finn ut mer.

Svalbard
Studenter på dette programmet kan søke om å ta emner ved UNIS som del av studiet. Mer informasjon om dette her.

Kontakt studiekoordinator om du har spørsmål eller ønsker veiledning om forhåndsgodkjenning av emner. 

Kontaktperson 

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner: Karina Sanni 

Generelle spørsmål om utveksling: Gå til utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

  Colorado School of Mines

  Colorado School of Mines (CSM) er et offentlig universitet kjent verden over for sin gode ingeniørutdannelse.

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Politecnico di Milano University

  Politecnico di Milano er Italias største tekniske universitet med om lag 40.000 studenter og er høyt rangert på en rekke internasjonale rankinglister.

  Technical University of Munich

  The Technical University of Munich, also known as TUM, accounts for major advancements in the field of natural sciences. TUM is one of the best universities in Germany and has several awarded scientists and Nobel Prize winners. The Technical University of Munich strives for excellent teaching and research quality.

  Uppsala universitet

  “In Uppsala you walk in the gardens of Linnaeus, follow in the footsteps of Nobel laureates, and at the same time meet today’s and tomorrow’s smartest teachers and researchers.”

 • Australia

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

 • Danmark

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

 • Italia

  Politecnico di Milano University

  Politecnico di Milano er Italias største tekniske universitet med om lag 40.000 studenter og er høyt rangert på en rekke internasjonale rankinglister.

 • Sverige

  Uppsala universitet

  “In Uppsala you walk in the gardens of Linnaeus, follow in the footsteps of Nobel laureates, and at the same time meet today’s and tomorrow’s smartest teachers and researchers.”

 • Tyskland

  Technical University of Munich

  The Technical University of Munich, also known as TUM, accounts for major advancements in the field of natural sciences. TUM is one of the best universities in Germany and has several awarded scientists and Nobel Prize winners. The Technical University of Munich strives for excellent teaching and research quality.

 • USA

  Colorado School of Mines

  Colorado School of Mines (CSM) er et offentlig universitet kjent verden over for sin gode ingeniørutdannelse.

Mer om utdanningen og instituttet

Synergy

Din linjeforening

NCS2030

National Centre for Sustainable Subsurface Utilization of the Norwegian Continental Shelf

Kontakt oss

Rådgiver
51831145
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen TN
Kontor for utdanningsadministrative tjenester
Professor i reservoarteknikk
51831757
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser
Professor i petroleumsteknisk investerings-/beslutningsanalyse
51832260
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser
Professor i anvendt matematikk
51831741
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energi- og petroleumsteknologi

Studentlivet i Stavanger

Presentasjon av fagmiljøet

Institutt for energiressurser

Institutt for energiressurser er et sterkt fagmiljø ved Universitetet i Stavanger, med forskning og utdanning som holder høyt internasjonalt nivå.

Institutt for energiressurser, som er en del av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, har et internasjonalt miljø med vitenskapelige ansatte som driver forskning innen energiressurser, teknologi for økt oljeutvinning, beslutningsanalyse og geologi.

Studieprogram ved instituttet tilbyr kurs i leting og utvinning av petroleum- og naturressurser. Instituttet fokuserer på internasjonalisering, med utvikling av engelsk-språklige studium og stor mobilitet blant vitenskapelige ansatte og studenter.

Instituttet har omfattende forskningsaktiviteter og leder Nasjonalt senter for bærekraftig utnyttelse av energiressurser på norsk sokkel (engelske sider), opprettet av Olje- og energidepartementet.

Mer fra Institutt for energiressurser

Utdanningsprosjekter ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Hvert år siden 2017 har fakultetet lyst ut 1 million kroner til utdanningsprosjekt som skal bidra til å heve kvaliteten ...

Industripriser til toppstudenter

Repsol, IKM Acona og Vår Energi delte ut til sammen ni priser og 275.000 kroner til bachelor- og masterstudenter ved UiS...

Prisdryss over petroleumsstudenter

Repsol, Acona og Vår Energi delte ut til sammen 10 priser og 325.000 kroner til bachelor- og masterstudenter ved UiS.

Ph.d. - program i Energiteknologi og geovitenskap

Energiteknologi og geovitenskap er en retning innenfor doktorgradsprogrammet i teknologi og naturvitenskap ved UiS. Stud...