Hopp til hovedinnhold

Profesjonsveiledning i utdanning og yrke (veiledning i barnehage)

Ønsker du å bli praksislærer eller å kunne veilede nyutdannede barnehagelærere og andre barnehagetilsatte? Da er deltidsstudiet ved Universitetet i Stavanger noe for deg! Dette er et deltidsstudium som består av faglige samlinger og selvstudium. Emnet kan ved søknad bli godskrevet som profil 2 i masterutdanningen Barnehagevitenskap.

Publisert: Endret:
Fakta
Studiepoeng

30

Neste oppstart

Høsten 2021

Søknadsfrist

1. mars

Undervisningsform

Samlingsbasert

Profesjonsveiledning i utdanning og yrke er et videreutdanningstilbud innenfor feltet veiledning. Tilbudet er praksisrettet og skal bidra til å kvalifisere praksislærere i barnehagelærerutdanningen til å gi veiledet, vurdert og variert praksisopplæring i barnehagekontekst. Dette er i tråd med retningslinjene for barnehagelærerutdanningen. I tilegg kvalifiserer denne utdanningen til veiledning for nytilsatte/nyutdannede barnehagelærere( tidligere Profesjonell veiledning for nyutdannede) i tråd med nye retningslinjer for veilderutdanning fra Utdanningsdirektoratet (UDIR).

Innholdet i emnet har fire gjennomgående hovedtema:

  • Læring, profesjon og etikk
  • Organisasjons- og læringskultur
  • Barnehagelærerarbeidet og praksislærerrollen
  • Veiledning, tradisjoner og metoder

Emnet har et omfang på 30 studiepoeng og tilbys som et deltidsstudium over to semester; høst og vår. Undervisningen består av faglige samlinger og selvstudium slik at man kan studere og delvis være i jobb samtidig.

Barnehageeier kan ved søknad til UDIR, få dekket opp for vikarutgifter. Det tilbys tre samlinger à to dager hvert semester, til sammen 12 dager. Studiestedet er Universitet i Stavanger, campus Ullandhaug. Emnet kan etter søknad gi innpass på masterstudier.

Søkere med utenlandsk studiebakgrunn må dokumentere norskkunnskaper tilsvarende kravene som stilles i Nasjonal forskrift om opptak til høyere utdanning, § 2-2.

Emnebeskrivelse "Profesjonsveiledning i utdanning og yrke": PVE100

Emnet er et profesjonsrettet videreutdanningstilbud på barnehagefeltet

Samlinger
Høsten 2021

15-16.september 20-21.oktober 24-25.november

Våren 2022

19-20. januar 9-10. mars 20-21. april

Slik søker du

Profesjonsveiledning i utdanning og yrke er eit vidareutdanningstilbod gjennom Utdanningsdirektoratet.

For å ta del i finansieringsordninga må du søke via Utdanningsdirektoratet, i perioden 1. februar-1. mars.

Les meir om kva Utdanningsdirektoratet seier om vidareutdanning for barnehagelærarar.

Solaseminar - for deg som er nyutdannet

Solaseminaret er en møteplass for nyutdannede barnehagelærere, lærere, veiledere, styrere, rektorer, og barnehage- og skolefaglig ansvarlige, men det er de nyutdannede lærerne som er den primære målgruppen for seminaret.

Solaseminarene 2022 blir gjennomført på Sola Strandhotell 4. april  for barnehage, og 5. april for skole.

Nyutdanna nytilsatte barnehagelærere ønskes velkommen til å delta på Solaseminar den 4. april 2022.

Program og lenke til påmelding til Solaseminaret 2022 kommer høsten 2021

UiS arbeider målrettet for at alle kommuner og fylkeskommuner skal tilby veiledning til alle nytilsatte nyutdannede pedagoger i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring, jfr. ny intensjonsavtale mellom KD og KS. Som svar på Utdanningsdirektoratets forventning om å synliggjøre arbeidet gjennom promoteringsarbeid og etablering av møteplasser mellom nyutdannede, veiledere, ledere og eiere, tilbyr UiS «Solaseminar» og «Forum for lokale veiledere».

Læreres yrkesstart

Solaseminaret er en møteplass for nyutdannede barnehage lærere og lærere, veiledere, styrere, rektorer, og barnehage- og skolefaglig ansvarlige, men det er de nyutdannede lærere som er den primære målgruppen for seminaret.

Hensikten ved å invitere bredt er at de ulike partene som skal samarbeide om gode ordninger for nye lærere får kunnskap om nye læreres yrkesstart, om hva nye lærere etterspør veiledning om i yrkesstarten og kan motiveres til å bidra til at nye lærere får oppleve glede og mestring i yrket. Samarbeidet handler om å inkludere nye kollegaer i arbeidsfellesskapet som grunnlag for nye læreres profesjonell utvikling.

Forum for lokale veiledere

Dette er et tilbud for veiledere i barnehage- og skole som er ferdig utdannet. Hensikten er å bidra med faglig påfyll både om lærerarbeidet, hva nye spør etter og å diskutere dilemmaer knyttet til veiledning i tillegg til erfaringsutveksling.

Universitetet i Stavanger arbeider målrettet for at alle kommuner og fylkeskommuner skal tilby veiledning til alle nytilsatte nyutdannede pedagoger i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring, jfr. ny intensjonsavtale mellom KD og KS. Som svar på Utdanningsdirektoratets forventning om å synliggjøre arbeidet gjennom promoteringsarbeid og etablering av møteplasser mellom nyutdannede, veiledere, ledere og eiere tilbyr UiS «Solaseminar» og «Forum for lokale veiledere».

Bidrar til gjensidig læring

Hensikten med «Forum for lokale veiledere», er å bidra med faglig påfyll både om lærerarbeidet, hva nyutdannede spør etter og å diskutere dilemmaer knyttet til veiledning i tillegg til erfaringsutveksling. Denne arenaen bidrar til gjensidig læring, og oppleves like meningsfull for de erfarne veilederne som for faglig ansvarlige for både utdanning og ordning ved UiS. Tilbudet består av to heldagssamlinger i løpet av et studieår. Målgruppen er også skole- barnehage ledere/eiere. 

Neste forum for lokale veiledere:

Torsdag 02. juni 2022

Her kan du se programmet som vi hadde 13. september.

Program for samlingen 13. september.Lurer du på noe?

Førstekonsulent
51832948
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Fakultetsadministrasjonen UH

Administrasjon IBU
Førstelektor
51833559
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for barnehagelærerutdanning
Førsteamanuensis
51833511
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for barnehagelærerutdanning