Profesjonsveiledning i utdanning og yrke (veiledning i barnehage)

Ønsker du å bli praksislærer eller å kunne veilede nyutdannede barnehagelærere og andre barnehagetilsatte? Da er deltidsstudiet ved Universitetet i Stavanger noe for deg. Dette er et deltidsstudium som består av faglige samlinger og selvstudium.

Published Endret

Emnebeskrivelse PVE100

Emnet er et profesjonsrettet videreutdanningstilbud på barnehagefeltet.

Fakta
Studiepoeng

30

Søknadsfrist

1. mars

Samlinger 2023-2024

20. -21. september 18. -19. oktober 29. -30. november 24. -25. januar 21. -22. februar 20. -21. mars

Neste oppstart

Høst 2023

Undervisningsform

Samlingsbasert

Profesjonsveiledning i utdanning og yrke er et videreutdanningstilbud innenfor feltet veiledning. Tilbudet er praksisrettet og skal bidra til å kvalifisere praksislærere i barnehagelærerutdanningen til å gi veiledet, vurdert og variert praksisopplæring i barnehagekontekst. Dette er i tråd med retningslinjene for barnehagelærerutdanningen. I tilegg kvalifiserer denne utdanningen til veiledning for nytilsatte/nyutdannede barnehagelærere( tidligere Profesjonell veiledning for nyutdannede) i tråd med nye retningslinjer for veilderutdanning fra Utdanningsdirektoratet (UDIR).

Innholdet i emnet har fire gjennomgående hovedtema:

  • Læring, profesjon og etikk
  • Organisasjons- og læringskultur
  • Barnehagelærerarbeidet og praksislærerrollen
  • Veiledning, tradisjoner og metoder

Emnet har et omfang på 30 studiepoeng og tilbys som et deltidsstudium over to semester; høst og vår. Undervisningen består av faglige samlinger og selvstudium slik at man kan studere og delvis være i jobb samtidig. Det kan også bli godskrevet som 'profil 2' i masterutdanning innen barnehagevitenskap.

Barnehageeier kan ved søknad til UDIR, få dekket opp for vikarutgifter. Det tilbys tre samlinger à to dager hvert semester, til sammen 12 dager. Studiestedet er Universitet i Stavanger, campus Ullandhaug. Emnet kan etter søknad gi innpass på masterstudier.

Søkere med utenlandsk studiebakgrunn må dokumentere norskkunnskaper tilsvarende kravene som stilles i Nasjonal forskrift om opptak til høyere utdanning, § 2-2.

Slik søker du

Profesjonsveiledning i utdanning og yrke er eit vidareutdanningstilbod gjennom Utdanningsdirektoratet.

For å ta del i finansieringsordninga må du søke via Utdanningsdirektoratet, i perioden 1. februar-1. mars.

Les meir om kva Utdanningsdirektoratet seier om vidareutdanning for barnehagelærarar.

Solaseminar - for deg som er nyutdannet

Solaseminaret er en møteplass for nyutdannede barnehagelærere, lærere, veiledere, styrere, rektorer, og barnehage- og skolefaglig ansvarlige, men det er de nyutdannede lærerne som er den primære målgruppen for seminaret.

UiS arbeider målrettet for at alle kommuner og fylkeskommuner skal tilby veiledning til alle nytilsatte nyutdannede pedagoger i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring, jfr. ny intensjonsavtale mellom KD og KS. Som svar på Utdanningsdirektoratets forventning om å synliggjøre arbeidet gjennom promoteringsarbeid og etablering av møteplasser mellom nyutdannede, veiledere, ledere og eiere, tilbyr UiS «Solaseminar» og «Forum for lokale veiledere».

Solaseminar 2023

29. mars 2023 inviterer vi til årets Solaseminar for nyutdannede barnehagelærere.

Program Sola-seminaret

Læreres yrkesstart

Solaseminaret er en møteplass for nyutdannede barnehage lærere og lærere, veiledere, styrere, rektorer, og barnehage- og skolefaglig ansvarlige, men det er de nyutdannede lærere som er den primære målgruppen for seminaret.

Hensikten ved å invitere bredt er at de ulike partene som skal samarbeide om gode ordninger for nye lærere får kunnskap om nye læreres yrkesstart, om hva nye lærere etterspør veiledning om i yrkesstarten og kan motiveres til å bidra til at nye lærere får oppleve glede og mestring i yrket. Samarbeidet handler om å inkludere nye kollegaer i arbeidsfellesskapet som grunnlag for nye læreres profesjonell utvikling.

Forum for lokale veiledere

Dette er et tilbud for veiledere i barnehage- og skole som er ferdig utdannet. Hensikten er å bidra med faglig påfyll både om lærerarbeidet, hva nye spør etter og å diskutere dilemmaer knyttet til veiledning i tillegg til erfaringsutveksling.

Universitetet i Stavanger arbeider målrettet for at alle kommuner og fylkeskommuner skal tilby veiledning til alle nytilsatte nyutdannede pedagoger i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring, jfr. ny intensjonsavtale mellom KD og KS. Som svar på Utdanningsdirektoratets forventning om å synliggjøre arbeidet gjennom promoteringsarbeid og etablering av møteplasser mellom nyutdannede, veiledere, ledere og eiere tilbyr UiS «Solaseminar» og «Forum for lokale veiledere».

Bidrar til gjensidig læring

Hensikten med «Forum for lokale veiledere», er å bidra med faglig påfyll både om lærerarbeidet, hva nyutdannede spør etter og å diskutere dilemmaer knyttet til veiledning i tillegg til erfaringsutveksling. Denne arenaen bidrar til gjensidig læring, og oppleves like meningsfull for de erfarne veilederne som for faglig ansvarlige for både utdanning og ordning ved UiS. Tilbudet består av to heldagssamlinger i løpet av et studieår. Målgruppen er også skole- barnehage ledere/eiere. 

Program forum for lokale veiledere tirsdag 18. oktober:


Er du veileder for nye kolleger?

UiS inviterer til forum for lokale veiledere i barnehage og skole

Har du spørsmål om veiledning for nyutdannede barnehagelærere?

Førstelektor i pedagogikk
51833559
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning