Barnehagevitenskap - master 2 år

Revidert master med 3 profiler! Er du barnehagelærer og ønsker å styrke den faglige kompetansen din for å heve kvaliteten i barnehagen? Vil du ruste deg som leder og bidra til å forme framtidens barnehage? Da er master i barnehagevitenskap noe for deg! Neste oppstart er høsten 2024.

Published Endret
Fakta
Varighet

2 år / 4 semestre (heltid, men samlingsbasert)

Studiepoeng

120

Undervisningsspråk

Norsk

Antall studieplasser

20

Poenggrense

2022: 2,72

Studiestart

Høst 2024

Søknadsfrist

15. april

Christoffer har tatt master i barnehagevitenskap ved UiS.
Mannlig barnehagelærer leser sammen med fire barn

Om studiet

Mastergradsstudium i barnehagevitenskap er disiplin- og profesjonsbasert. Du får undervisning av dyktige fagfolk som har fokus på kvalitet og utvikling, og som er del av og sitter tett på et aktivt forskningsmiljø på barnehagefeltet. UiS har tre nasjonale barnehagerelevante forskningssentre; FILIORUM senter for barnehageforskning, Lesesenteret og Læringsmiljøsenteret. 

Studiet er et samlingsbasert og nettstøttet heltidsstudium med tre samlinger pr. semester. Nett-delen av kurset gjennomføres primært via læringsplattformen Canvas og innebærer ulike former for undervisning og arbeidskrav, individuelt og i grupper.

Det er også mulig å ta masteren over et lengre tidsløp, gjennom å søke seg inn på enkeltemner dersom det er ledig kapasitet. Opptak til enkeltemner åpner i midten av juni. Les mer om å studere enkeltemner ved Universitetet i Stavanger.

Du kan velge mellom tre profiler etter opptak til studieprogrammet:

 • Profil 1: Mangfold, tilhørighet og bærekraft
 • Profil 2: Profesjon og ledelse
 • Profil 3: Kommunikasjon og språk

Les om hver enkelt profil under "Studieplan og emner".

Et overordna mål med Mastergradsstudium i barnehagevitenskap er å styrke profesjonen, profesjonsforskningen og forskningen på praksis. Pedagogikk vil, sammen med øvrige fagområder i det barnehagevitenskaplige feltet, danne en interdisiplinær basis i masterprogrammet.

Liknende studier:

 

Hva kan du bli?

Studiet kvalifiserer for ulike typer stillinger i barnehager og for stillinger som inkluderer arbeid med pedagogiske tilbud for barn i barnehagealder.

Det kan også kvalifisere for arbeid i høyere utdanning, videregående skole og andre instanser som for eksempel kommunal forvalting av feltet barn og unge.

Masterstudiet danner grunnlag for videre PhD-studier, blant annet i det utdannings- og barnevitenskaplige feltet. Faglige og didaktiske perspektiver vil skape en naturlig tilknytning til aktuelle fagområder og disipliner.

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Etter endt studium skal kandidaten ha tilegnet seg følgende faglige og forskningsmessige kompetanser innenfor kategoriene kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten har

 • spesialisert og forskningsbasert kunnskap om barn, barndom og barnehagen som arena for barns utvikling, lek og læring i et mangfoldig samfunn
 • inngående kunnskap om barnehagelæreren som profesjonell aktør i arbeid med kvalitetsutvikling og ledelse i barnehagen
 • inngående kunnskap om forskningsetiske retningslinjer, profesjonsetikk, vitenskapsteori og forskningsmetode

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • innhente, utvikle og kritisk vurdere kunnskap om barnehagefeltet
 • dele og drøfte profesjonsfaglige problemstillinger
 • anvende sin innsikt i vitenskapelig tenkning, metodologi og forsknings- og profesjonsetikk på en reflektert og relevant måte i eget forskningsarbeid

Generell kompetanse

Kandidaten kan

 • forholde seg kritisk reflekterende til egen og andres forskning og ulik anvendelse av forskningsresultater
 • gjennom forskning og utviklingsarbeid bidra til ny kunnskap og utvikling i sitt fagfelt
 • anvende ulike sjangre og medier for å kommunisere og drøfte relevante problemstillinger og kunnskaper innenfor fagområdet

Opptakskrav

Mastergradsstudium i barnehagevitenskap er rettet mot barnehagelærere og andre som har en relevant bachelorgrad, dvs.:

 • Bachelor i barnehagelærer- eller førskolelærerutdanning
 • Annen relevant utdanning på bachelornivå

Utfyllende regler for opptak.

Søknadsfrister

og annen informasjon om søking

Kontakt

Ved spørsmål om opptak til studiet, kontakt masteropptak@uis.no.

Poenggrenser

Lurer du på hvilket snitt man trengte tidligere år for å få opptak? Poenggrenser fra tidligere år.

slik søker du

Opptak

For å kunne søke opptak til denne mastergraden må du ha bachelor i barnehagelærer- eller førskolelærerutdanning, evt. annen relevant utdanning på bachelornivå. Søknadsprosessen skjer i to trinn dersom du ønsker å søke opptak til profil 2 eller 3.

Søknadsprosessen oppsummert

 • De som ønsker profil 1 skal kun søke lokalt, innen 20. april.
 • De som ønsker profil 2 eller 3 skal søke opptak, både lokalt til UiS innen 20. april, og via Udir innen 1. mars.

Som beskrevet er Master i barnehagevitenskap oppbygd i tre ulike profiler: profil 1, Mangfold og bærekraft i barnehagen er tilknyttet lokalt opptak ved Universitetet i Stavanger, med søknadsfrist 15. april.

Profil 2 og 3 inneholder derimot emner som er en del av ulike videreutdanningstilbud finansiert av Utdanningsdirektoratet.

Dersom du ønsker opptak på profil 2 eller 3 må du søke opptak via Utdanningsdirektoratet (Udir) i tillegg til å søke om opptak på masteren på UiS.

De som ønsker opptak på profil 2, Ledelse og veiledning i barnehagen, må også søke opptak til emnet PVE100, Viderereutdanning for praksislærere. Dette er for øvrig et emne som også kan gjennomføres separat. Søknadsfristen til dette emnet er 1. mars. Det må søkes på Udir sin nettside, og dette gjelder både for masterstudenter og dem som kun ønsker å ta dette ene emnet.

Tilsvarende må de som ønsker opptak på profil 3, Kommunikasjon og språk i barnehagen, søke opptak til Barns språkutvikling og språklæring (VBS210), innen 1. mars på Udir sine nettsider.

Dersom du ikke er innenfor målgruppen til de to videreutdanningene via Udir eller ikke får plass, vil du få mulighet til å søke på emnene i etterkant av opptak dersom det er ledig plasser. Alle som får opptak på master i barnehagevitenskap får plass på profil 1, Mangfold, tilhørighet og bærekraft i barnehagen.

Søkere som tidligere har gjennomført og bestått emner på masternivå innenfor ett av disse videreutdanningstilbudene, eller tilsvarende studier på masternivå, kan søke om innpass til den aktuelle profilen i masterstudiet. Dette gjøres etter opptak.

om studiet

Profil 1: Mangfold, tilhørighet og bærekraft

Innenfor denne profilen vil studentene møte ulike faglige og teoretiske perspektiver på mangfold, tilhørighet og bærekraft i en språklig og kulturelt mangfoldig barnehage. Det vil bli arbeida både med kunnskaps-, ferdighets- og holdningsaspekter knyttet til pedagogisk ledelse og barns medvirkning, lek og læring i en mangfoldig og bærekraftsorientert barnehage.

Gjennom studiet skal studentene få grunnleggende kunnskap om barnehagen som forskningsarena. Dette inkluderer forskningsbasert kunnskap og verktøy til kritisk å analysere og kritisk vurdere forskning og selv bidra til utvikling av barnehagefeltet og forskningsfeltet.

Kvinne og mann står i en innendørs gang og ser på kamera
Om studiet

Profil 2: Profesjon og ledelse

Gjennom denne profilen i masterstudiet vil studentene møte ulike faglige og teoretiske perspektiver på organisasjonsutvikling, ledelse og veiledning. Studentene skal også få grunnleggende kunnskap om barnehagen som forskningsarena. Dette inkluderer forskningsbasert kunnskap og verktøy til kritisk å kunne reflektere over andres forskning og selv bidra både til utvikling av barnehagefeltet og forskningsfeltet.

Veilederutdanning for praksislærere og profesjonsveiledere for nyutdannede, PVE100, er et videreutdanningstilbud som finansieres av Udir (Utdanningsdirektoratet). For å få finansiering for dette emnet må de som ønsker denne profilen søke opptak på studiet innen 1.mars på Udir sine nettsider.

om studiet

Profil 3: Kommunikasjon og språk

Innenfor denne profilen i studiet vil studentene møte ulike faglige og teoretiske perspektiv på barns språkutvikling og språklæring i barnehagen, og blant annet få forskningsbasert kunnskap om og erfaring med lekens rolle, språklige utfordringer, varierte arbeidsmåter og forebyggende tiltak og tilhørighet i barnehagens pedagogiske tilbud.

Gjennom studiet skal studentene også få grunnleggende kunnskap om barnehagen som forskningsarena. Dette inkluderer forskningsbasert kunnskap og verktøy til kritisk å kunne reflektere over andres forskning og selv bidra både til utvikling av barnehagefeltet og forskningsfeltet.

"Barns språkutvikling og språklæring" er et videreutdanningstilbud som finansieres av Udir (Utdanningsdirektoratet). For å få finansiering for dette emnet må de som ønsker denne profilen søke opptak på VBS210 innen 1.mars på Udir sine nettsider.

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Barnehagevitenskap - obligatoriske emner

  • Barnehagen som forskningsarena

   Første år, semester 1

   Barnehagen som forskningsarena (MBV115)

   Studiepoeng: 15

  • Vitenskapsteori og forskningsmetode

   Første år, semester 2

   Vitenskapsteori og forskningsmetode (MBV160)

   Studiepoeng: 15

  • Forum/masteroppgaven

   Andre år, semester 3

   Forum/masteroppgaven (MBV170)

   Studiepoeng: 5

  • Masteroppgaven

   Andre år, semester 3

   Masteroppgaven (MBVMAS)

   Studiepoeng: 40

 • Profil

  • Profil Mangfold, tilhørighet og bærekraft

   • Obligatorisk emne

    • Estetiske, kulturelle og kommunikative perspektiver i en flerkulturell og mangfoldig barnehage

     Første år, semester 1

     Estetiske, kulturelle og kommunikative perspektiver i en flerkulturell og mangfoldig barnehage (MBV125)

     Studiepoeng: 15

    • Verdipedagogikk: mangfold, tilhørighet og bærekraft

     Første år, semester 2

     Verdipedagogikk: mangfold, tilhørighet og bærekraft (MBV135)

     Studiepoeng: 15

   • Utveksling eller emne ved UiS

  • Profil Profesjon og ledelse

   • Obligatorisk emne

    • Profesjonsveiledning i utdanning og yrke

     Første år, semester 1

     Profesjonsveiledning i utdanning og yrke (PVE100)

     Studiepoeng: 30

   • Utveksling eller emne ved UiS

  • Profil Kommunikasjon og språk

   • Obligatorisk emne

    • Barns språkutvikling og språklæring - samlingsbasert

     Første år, semester 1

     Barns språkutvikling og språklæring - samlingsbasert (VBS210)

     Studiepoeng: 30

   • Utveksling eller emne ved UiS

Møt våre studenter

Fagprofil viktig ved valg av master

Møt masterstudent Vilde

Deler erfaringer og får inspirasjon fra medstudenter

Masterstudent Silje ville øke kompetansen

Ofte stilte spørsmål

Spørsmål og svar

Svar på de vanligste spørsmålene vi får om master i barnehagevitenskap ved UiS.

Hvor mange studieplasser er det, og når kan man forvente svar på søknad?

Det er 20 studieplasser totalt, og svar på søknad, evt tilbud, vil komme senest 25. juli.

Når og hvordan foregår undervisning/antall samlinger?

Undervisningen foregår i form av tre samlinger om høsten og tre om våren. Datoer for samlingene legges ut på programmsiden i god tid før oppstart. Det er hovedsakelig fysisk oppmøte på universitetet, men det vil noen ganger være nettundervisning, f.eks. via Zoom. Det vil også bli lagt opp til ulike typer mellomarbeid mellom samlingene. Mer informasjon vil være tilgjengelig på kommunikasjonsplattformen Canvas etter opptak og registrering.

Hvordan søkes det om godkjenning av emner som er gjennomført tidligere?

Flere emner tilknyttet ledelse og veiledning, samt språkutvikling og språklæring vil kunne bli innpasset ved søknad. Søknadsskjema finner du her.

Bruker den nye kompetansen på jobb hver dag

Bjørg liker det sosiale fellesskapet med medstudentene

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester
3. semester

Hvorfor et utenlandsopphold?
Den norske barnehagehverdagen er i høyeste grad internasjonal med behov for personale med interkulturell kompetanse som kan møte et mangfold av barn. Et mål for studiet er at studentene skal tilegne seg kunnskap og innsikt om andre lands barnekultur, barnehagevirksomhet og barnehagelærerutdanning.

Opplegg for utvekslingen
Tanken er at man finner et emnetilbud hos de utvalgte partnerne i utlandet som kan innpasses i graden din her hjemme. I samarbeid med programledelsen, åpnes det for fleksibilitet for både kortere og lengre utenlandsopphold.

Internasjonalisering hjemme
I tillegg til at studentene vil bli presentert for internasjonal barnehageforskning i undervisninga, blir de inviterte til å delta på Forum FILIORUMder både nasjonale og internasjonale forskere presenterer sitt forskningsarbeid. Tredje semester har studentene mulighet for å benytte seg av universitetets utvekslingsavtaler.


Kontaktperson
Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:
Studiekoordinator Inger-Marie Øglænd, Hagbard Lines hus

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

  Linköpings universitet

  Linkøpings universitet er et av Sveriges største universitet med en sterk tradisjon for samarbeid over landegrenser. Universitetet er kjent for sin innovative profil innenfor forskning og utdanning, og er, som UiS, medlem av nettverket European Consortium of Innovative Universities ( ).

 • Sverige

  Linköpings universitet

  Linkøpings universitet er et av Sveriges største universitet med en sterk tradisjon for samarbeid over landegrenser. Universitetet er kjent for sin innovative profil innenfor forskning og utdanning, og er, som UiS, medlem av nettverket European Consortium of Innovative Universities (ECIU).

 • USA

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

Didaktisk digitalt verksted

Lær om hvordan du kan ta i bruk teknologi i barnehagen!

Studentliv i Stavanger

Som student ved Universitetet i Stavanger er mulighetene dine endeløse!

Fagmiljøet ved Institutt for barnehagelærerutdanning

Instituttet består av et allsidig fagmiljø med solid barnehagefaglig kompetanse

Bygning, blomstrende trær, plen og blå himmel
nstitutt for barnehagelærerutdanning holder til i Hagbard Line-huset på Campus Ullandhaug.

De vitenskapelig tilsatte underviser og forsker innen et bredt barnehagefaglig felt som representerer ulike vitenskapelige og faglige perspektiv, forskningstradisjoner og metoder. Instituttet har et nært og godt samarbeid med praksisfeltet både i forskning og utdanning. Her er universitetsbarnehageordningen og REKOMP sentrale.

De vitenskapelig tilsatte ved instituttet inngår i forskningsfellesskap som er knyttet til FILIORUM – nasjonalt senter for barnehageforskning. I tillegg deltar de i forskningsfellesskap med andre enheter på fakultetet og er aktive i lokale, nasjonale og internasjonale forskningsprosjekt.

Spørsmål? Ta kontakt!

51832095
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon IBU
Førsteamanuensis i pedagogikk
51833511
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Professor II i pedagogikk
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning