Hopp til hovedinnhold

Sykepleielab gir god læringseffekt

Sykepleierstudenter ved UiS får undervisning og trening i praktiske ferdigheter i realistiske omgivelser. – Å trene er faktisk det gøyeste, mener studentene selv.

Publisert: Endret:
Ferdighetstrening for sykepleiestudenter
Sykepleiestudenter i ferdighetstrening på sykepleielaben. Lab gir god læring mener både lærere og studentene selv (Foto: Siv Sivertsen)

I Kjell Arholms hus har UiS to sykepleielaboratorium hvor studenter kan øve på og får opplæring i praktiske ferdigheter gjennom hele studiet. Den ene laben er utformet som en sengepost på sykehus. Laboratoriet har både vaktrom med alarm, et velutstyrt medisinrom, kjøkkenkrok, lintøyrom, rent lager, skyllerom og sengerom med opplegg for oksygen og sug.

Den andre laben, som åpnet i 2018, er en romslig og lys treningsarena med 12 senger og utstyret studentene trenger for å få realistisk ferdighetstrening. I den «nye» laben kan det åpnes opp til en stor sal, eller deles opp i mindre rom. Lærere kan gå mellom rommene og veilede, slik at det kan gjennomføres flere typer øvelser samtidig

– Gøy å trene

Studenter ved bachelor i sykepleie skal i løpet av utdanningen gjennom flere ferdigheter og simuleringer. Blant annet trener de på hjerte-lunge redning, systematiske undersøkelser av pasienter, og forflytning av pasient med hjerneslag.

studenter i sykepleielab
– Når vi skal snu eller flytte en pasient med hjerneslag er det viktig at vi ikke bare fokuserer på den siden som ikke er lammet, forklarer studentene (Foto: Karoline Reilstad).

– Lab er noe av det viktigste vi gjør, og det er mest gøy også, fortalte tre andreårsstudenter under åpningen av laben i 2018.

Mellom sengene i laben er det god plass til at flere studenter kan trene uten å komme i veien for de som trener ved nabosenga. Her går teori og praksis hånd i hånd. Undervisningen organiseres slik at sykepleierstudentene først går gjennom teorien knyttet til en ferdighet. Deretter setter de kunnskapen ut i praksis i et av laboratoriene. Dette gir en god læringseffekt.

Egentrening

Labene er i hovedetasjen i Kjell Arholms hus, og de er åpne mellom 07.00 og 23.00 for at studentene kan booke tid for egentrening utenom undervisningen gjennom systemet TimeEdit. Det er veldig populært, spesielt før eksamen.

– Her skal vi øve på eksamensoppgaver og lære mye spennende. Det er viktig å trene til vi blir ferdig utdannede sykepleiere og for å få erfaringer, forteller studentene.

Satsing på simulering

Studenter på SAFER
Fra kontrollrommet på SAFER styrer fasilitatorer simuleringsøvelsen (Foto: SAFER).

Simulering er et satsingsområde ved Det helsevitenskapelige fakultet, både innen utdanning og forskning. Det legges stor vekt på simulering som læringsmetode i våre helseutdanninger, tett knyttet opp til digitale verktøy og tverrfaglig samarbeid.

Gjennom simulering og ferdighetstrening får studentene øve på praktiske prosedyrer og simulere situasjoner som er relevante for utfordringene de vil møte i praksis og i arbeidslivet etter fullført utdanning.

I tillegg til trening i laboratoriene, øver studentene våre i HelseCampus og det samarbeides med simuleringssenteret SAFER om både forskning og undervisning.

Viktige forberedelser til yrkeslivet

Nasjonalt og internasjonalt øker behovet for sykepleiere, og UiS har de siste årene tatt inn flere studenter for å møte noe av behovet.

Dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet, Kristin Akerjordet, er opptatt av å utdanne sykepleiere og paramedisinere med høy kompetanse. Da trenger studentene å trene på både tekniske og ikke-tekniske ferdigheter, understreker hun.

– I ferdighetstrening og simulering lærer de også å samarbeide og bygge team. Det er viktig å ha med seg ut i arbeidslivet, sier hun.

Du er kanskje også interessert i:

Positiv tilbakemelding etter digital workshop

Den første digitale workshopen i NORHED II-prosjektet var vellykka, og utvikling av simuleringbasert opplæring er i rute...

HelseCampus lyser ut forskningsmidler

Forskningsmidlene skal gå til samarbeidsprosjekter innen HelseCampus sine tre satsningsområdene simulering, samhandling ...

Ny bok synleggjer betydinga av teamarbeid i helsetenesta

Gjennom boka «Teamarbeid i helsetjenesten». Fra et kvalitets- og pasientsikkerhetsperspektiv» ønsker forfattarane å frem...

Sykepleielæreres erfaringer med simulering som pedagogisk metode i Afrika sør for Sahara

Ny studie presenterer perspektiver på simulering som pedagogisk metode fra sykepleielærere i land sør for Sahara i Afrik...

Implementering av simuleringsbasert helseutdanning

Eit nytt utdanningsprosjekt skal styrka kapasiteten og kvaliteten i sjukepleie- og jordmorutdanning ved partnaruniversit...

Skal styrka sjukepleie- og jordmorutdanning i Malawi og Tanzania

UiS er tildelt 18,7 millionar i prosjektstøtte frå Norad til implementering av simuleringsbasert undervisning i sjukeple...

Delar beste praksis innan akuttmedisinsk opplæring

SAFETY er eit nytt europeisk forskingsnettverk som skal utvikla eit innovativt kurs innan akuttmedisin ved bruk av e-lær...

Ledet utviklingen av et nasjonalt opplæringsprogram i intensivbehandling av covid-19 pasienter

Une Stømer ved Det helsevitenskapelige fakultet har, i regi av Helse Vest, ledet arbeidet med et nasjonalt opplæringspro...

Oppførselen til kreftceller og effektiviteten av kreftmedisin

Jahn Otto Waldeland har forsvart sin doktoravhandling i petroleumsteknologi. Han har utviklet en matematisk modell som i...

Hvordan kan vi bidra til at eldre får leve flere gode dager hjemme?

Sammen med Universitetet i Sørøst-Norge og fire samarbeidskommuner, har UiS fått 16 millioner fra Forskningsrådet til fo...

Utviklet brukerguide for 360° interaktiv video til utdanningsprosjekter

Det internasjonale Erasmus+-prosjektet, 360ViSi, som er ledet av Universitetet i Stavanger, har laget og publisert en op...

Tester ny metode for pustehjelp til nyfødte i Uganda

Sammen med forskere fra Universitetet i Bergen, har professor Hege Ersdal bidratt i en ny studie som tester bruk av lary...

HelseCampus

HelseCampus er navet i en regional forskningsbasert helseklynge. Målet er å bli landets fremste arena innenfor simulerin...

Utviklar simuleringstrening ved bruk av 360°-video

360ViSi er eit internasjonalt samarbeidsprosjekt med mål om å utvikla innovativ læringsmetodikk i helseopplæring ved hje...

EU-støtte til nytt simuleringskurs innan akuttmedisin

Saman med ni partnarar, har Det helsevitskaplege fakultet ved UiS fått omlag 10 millionar kroner frå EU til utvikling av...

Tverrprofesjonelt teamarbeid i operasjonsavdeling

Ny forskning fra SHARE i samarbeid mellom NTNU Gjøvik og UiS har vurdert hvordan et teamtreningsprogram påvirket tverrpr...

E-læring og simulering i helse og utdanning

Vi vil utvikla kunnskapar om og undersøka effekten digitale læringsressursar og simulering har på kvalitet og kompetanse...

Leger og sykepleiere må lære seg å samarbeide

Når pulsen er høy og minuttene teller, er det livsviktig at leger og sykepleiere samarbeider godt. Treningen bør starte ...

Bruk av simulering som læringsmetode

Vil du vite mer om hvordan du kan ta i bruk simulering som læringsmetode i utdanning, praksis eller forskning? Ved UiS k...

Jukseblod og ekte svette

– Aiaiai, det gjør vondt! Den kvinnelige pasienten skriker av smerte på operasjonsbordet. Hun er omringet av grønnkledde...

UiS-utviklet app lærer sykepleiestudenter å sette sprøyter

Norske, engelske og spanske sykepleierstudenter kan nå benytte en ny app når de skal øve på praktiske prosedyrer. Målet ...

Skreddersydd ferdighetstrening for sykepleiestudenter

KRONIKK: Det er sykepleierutdanningens oppgave å sikre at studentene er så dyktige som mulig før de får prøve seg på vir...

Bruk av simulering kan førebu helsetenester på handtering av smitteutbrot

Korleis gjennomføra simuleringsaktivitetar som kjem pasientar til gode, og hjelper tilsette i helsetenesta i førebuing p...

Disputas om bruk av simulering til å læra opp helsearbeidarar

Når ny velferdsteknologi blir tatt i bruk i helsetenesta, må dei tilsette læra seg nye måtar å arbeida på. Veslemøy Guis...

Disputas om læringsverktøy i sjukepleieutdanning

Utdanningsinstitusjonane må fokusera meir på å læra studenten korleis dei skal læra i tillegg til kva som skal lærast, i...

Disputas om bløding etter fødsel

Signe Egenberg har forska på korleis helsepersonell kan bidra til å redusera blodtap etter fødsel, og sett på effekten a...