Tverrfaglig simuleringsdag i sykepleielabene

Sykepleiestudenter på tredje studieår og fjerdeårsstudenter på medisinstudiet gjennomførte en tverrfaglig simuleringsdag på sykepleielabene til Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS. Opplegget er et samarbeid med Stavanger Universitetssykehus, som har medisinstudenter fra UiB i praksis.

Published Endret

Konseptet er knyttet til Ingunn Aase sin PhD, og ble etablert i samarbeid med SAFER - Stavanger Acute Medicine Foundation for Education and Research. Det er en stiftelse og et læringssenter som er opprettet i samarbeid mellom Stavanger Universitetssykehus (SUS), Universitetet i Stavanger og Laerdal Medical AS. Formålet med senteret er å styrke akuttmedisinsk opplæring og pasientsikkerhet, i første rekke gjennom å stimulere kompetanseutvikling av aktuelt personell hos de tre initiativtakerne.

Tiltak for bedre pasientsikkerhet

I lokalene til SAFER oppdaget de i 2013 at sykepleiestudenter trente på et simuleringsrom, mens legestudentene trente på naborommet. Da oppsto ideen om at studentene kunne trene sammen, selv om de tilhørte ulike universiteter. Konseptet startet opp første gang våren 2013, og responsen fra studentene ved UiS var overveldende.

Kvinne i uniform.
Aleksandra Latinovic var fornøyd med studentenes innsats.

Det anbefales globalt av Verdens Helseorganisasjon at studenter i forskjellige helsefag bør lære og trene sammen i større grad for å forberede dem til fremtidige arbeidssituasjoner og redusere barrierene for tverrprofesjonelt samarbeid. Tverrprofesjonell simulering beskrives som læresituasjoner der studenter fra to eller flere yrkesgrupper lærer av, om og med hverandre, med den hensikt å utvikle samarbeidskompetanse.

Imponert over samarbeidet

Universitetslektor Aleksandra Latinovic var ansvarlig for én av fem caseoppgaver under den tverrfaglige simuleringsdagen i Kjell Arholms hus. Hun er ansatt ved Avdeling for folkehelse ved Det helsevitenskapelige fakultet, og er en av to emneansvarlige i emnet Sykepleie i et samfunnsperspektiv (BSY360). Tverrprofesjonell simulering er en del av dette faget.

– Jeg opplevde studentene som veldig motiverte og læringsvillige under simuleringen som jeg var ansvarlig for. De byr på seg selv, støtter hverandre og viser gjensidig respekt underveis. Uten undervisning og trening med søkelys på tverrprofesjonelt samarbeid kan en ikke forvente at en profesjonsutøver mestrer dette når en er ferdigutdannet og ute i arbeidslivet, sier Latinovic.

Den kommende generasjonens helsepersonell

Sykepleiestudenten Kristin Andresen var en del av gruppen som fikk testet kunnskapene sine under tilsyn av universitetslektoren. Hun understreker viktigheten av å opprette dette tverrprofesjonelle samarbeidet mens de ennå er studenter.

– Dette er den kommende generasjonens helsepersonell. Ved å samhandle og trene nå får vi også muligheten til å få vite hva medisinstudentene forventer av oss og motsatt. Dette bidrar til å etablere fornuftige holdninger når vi kommer ut i arbeidslivet etter fullført skolegang. Skal du bli god på å ta blodprøver må du øve, og det samme gjelder samhandling, understreker Andresen.

Hun synes ellers at det å inkludere begge yrkesgruppene i simuleringsdagen er et ufattelig bra konsept, og roser både samarbeidet og selve organiseringen.

Kvinne og mann i helseuniformer.
Kristin Andresen (sykepleiestudent) og Calvin Foshaug (medisinstudent) er begge opptatt av tverrprofesjonell samhandling.

Calvin Foshaug var også en del av gruppen som fikk testet ferdighetene sine under denne simuleringen. Han fullførte nylig en åtte uker lang praksisperiode ved SUS, og er til daglig medisinstudent.

– Vi kommer til å ha et tett samhold med sykepleiestudentene når vi kommer ut i arbeidslivet. Denne relasjonen må være ganske tett for å kunne stole på hverandre og ha en vellykket samhandling i stressende situasjoner. Dette blir mye lettere ved god samhandling og kommunikasjon. Derfor synes jeg det er viktig at vi trener sammen i dag, sier Foshaug.

Kollektiv refleksjon etter simulering

Etter hver simulering hadde gruppen en debrief, der de reflekterte over hva som var vellykket og hvilke momenter som kunne ha blitt utført bedre. Conrad Bjørshol er overlege ved SUS og førsteamanuensis ved UiB, og var fornøyd med studentenes innsats. Han understreker at de jobbet godt sammen selv om de aldri hadde sett hverandre før. Han var også imponert over at de brukte ABCDE (en systematisk undersøkelse) i pasientundersøkelser og ISBAR (et kommunikasjonsverktøy) ved tilkalling av hjelp, som var de to sentrale læringsmålene.

– I tillegg var de veldig engasjerte og interesserte, noe som er et godt utgangspunkt for å starte karrieren som sykepleier eller lege, påpeker Bjørshol avslutningsvis.

Studenter i helseuniform under simulering.

Fra venstre: Marie Sollesnes, Kristin Arnesen, Calvin Foshaug og Karoline Bjørkheim.

Studenter i helseuniform under simulering.

Fra venstre: Marie Sollesnes, Conrad Bjørshol og Kristin Arnesen.

Studenter i helseuniform under simulering.

Fra venstre: Helene Kolle Tvedt, Karoline Bjørkheim, Kristin Arnesen og Calvin Foshaug.

Studenter i helseuniform under simulering.

Fra venstre: Karoline Bjørkheim, Kristin Arnesen og Helene Kolle Tvedt hjelper Marie Sollesnes under simulering.

Studenter i helseuniform under simulering.

Fra venstre: Karoline Bjørkheim, Marie Sollesnes, Helene Kolle Tvedt, Kristin Arnesen og Calvin Foshaug.

Kort beskrivelse av de fem caseoppgavene
  • Postoperativ blødning

Her går lege og sykepleier inn til en pasient etter gjennomført operasjon. Pasienten føler seg ikke bra, er svimmel, forvirret og har magesmerter. Her skal studentene avdekke av pasienten har blødning etter operasjonen.

  • Sepsis

Lege og sykepleier møter en ny pasient som er kommet til avdelingen på grunn av influensa og mulig lungebetennelse. Pasienten er dårlig, har feber og frysninger. Her skal studentene tidlig identifisere sepsis, som er en alvorlig infeksjon som kan føre til at kroppens organer svikter. 

  • Previsitt/visitt

I denne casen øver studentene på previsitt og deretter visitt, der de møter pasienten og pårørende for å overbringe en alvorlig beskjed. Pårørende er en person som står en annen person særlig nær, for eksempel partner/ektefelle eller nærmeste familie. Ordet brukes særlig i sammenhenger der det er snakk om alvorlig sykdom eller død.

  • Bevisstløs pasient med hypoglykemi

I denne simuleringen har vi en pasient som ble funnet bevisstløs på gulvet. Ved hjelp av systematisk undersøkelse skal studentene avdekke av pasienten har lavt blodsukker.

  • Pasient med intox/forgiftning

En ny pasient på avdelingen blir funnet bevisstløs i en seng. Pasienten ble innlagt på grunn av intox/forgiftning. Ved hjelp av systematisk undersøkelse skal studentene avdekke videre behandling.

Tekst og foto: Eigil Kloster Osmundsen

Relevante verktøy for simuleringene

ABCDE - en systematisk undersøkelse

Strukturert undersøkelse av en pasient som er eller kan være kritisk syk eller skadet.

A - Airways (luftveier)

B - Breathing (respirasjon)

C - Circulation (sirkulasjon)

D - Disability (bevissthet)

E - Exposure (eksponering) / Environment (omgivelser)

ISBAR - et kommunikasjonsverktøy

Sikre en relevant utveksling av informasjon som er med å sikre pasientenes behandling.

I - Identifisering

S - Situasjon

B - Bakgrunn

A - Aktuelt før og nå

R - Råd

Aktuelt fra Det helsevitenskapelige fakultet

Filmatiserer fortellinger til etisk refleksjon i helsetjenesten

– Når en fortelling utspiller seg på en scene eller filmatiseres, kan det gi en ny og annen forståelse enn ved tilegnels...

Fikk lærebokstipend fra Fagbokforlaget

UiS-professor Karina Aase har fått stipend for å utvikle en ny lærebok om resiliens i helsetjenesten. Boka vil gjøre et ...

Vil etablere et nasjonalt Safer Births nettverk

I forskningsprosjektet Safer Births jobber forskere for å forbedre overvåkning og behandling av nyfødte etter fødsel og ...

Hva slags teknologisk og digital kompetanse skal sykepleiere ha?

Kompetanseområdet teknologi og digital kompetanse i sykepleierutdanningen er uklart. En felles grunnleggende forståelse ...

Helsefaglige masterstudier åpner for søking

Vil du bli jordmor, spesialsykepleier, helsesykepleier eller få økt kunnskap innen prehospital akuttmedisin? Fra torsdag...

Tildeles 1,5 millioner kroner til prosjekt for Helsetilsynet

Sina Furnes Øyri og Inger Johanne Bergerød skal utføre et oppdragsforskningsprosjekt om Nav-kontor hvor det etter tilsyn...

Ta forskningsresultater raskere i bruk i helsetjenesten!

Prosessen med å overføre forskning til praksis tar all for lang tid. Har vi råd til å vente når helseutfordringer står i...

Trente på kommunikasjon i HelseCampus

Paramedisinstudenter på tredje studieår og sykepleiere fra kommunehelsetjenesten deltok på en felles treningsdag. Det se...

Arrangerer nordisk konferanse i Stavanger

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS skal arrangere Nordic College of Caring Science (NCCS) sin internasjonale forsk...

Forskningssamarbeid mellom kommuner og akademia

Fredag 11. november arrangerte Klyngesamarbeidet for forskning innen helse og velferd i Sør-Rogaland en samling om «Kunn...

Bidrar med ekspertise på årets Pasientsikkerhetskonferanse

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten er en sterk bidragsyter til Pasientsikkerhetskonferansen 2022 ...

Lyser ut stipendiatstilling i samarbeid mellom sjukehus og universitet

Betre tenester for kreftpasientar er målet når Stavanger Universitetssjukehus og Universitetet i Stavanger saman lyser u...

Fikk pris for forskning på pasientsikkerhet

Professor Siri Wiig, en av pilarene i fagmiljøet innen pasientsikkerhet ved UiS, er tildelt Lyses forskningspris for 202...

Ønsker sterkere søkelys på pårørenderollen

Maja Hassel er selv pårørende og synes temaet «Pårørende – fra ekstraoppgave til inkludert?» under årets Pårørendekonfer...

Simulering bør erstatte deler av praksis i sykepleierutdanningen

– Vi står i fare for å utdanne sykepleiere som ikke har fått tilgang til kvalitetsmessige gode læresituasjoner. Dette er...

Deltar i nasjonalt arbeid for å bedre håndteringen av alvorlige hendelser i helsetjenesten

Forsker Sina Furnes Øyri ved Universitetet i Stavanger har nylig blitt medlem i to viktige nasjonale arbeidsgrupper knyt...

Høythengende pris til professor Randi Wågø Aas

Professor og entreprenør Randi Wågø Aas ved Det helsevitenskapelige fakultet er tildelt Erganeprisen 2022.

Delte ny pasientsikkerhetsforskning på nettverksmøte i Helse Vest

Åtte forskere tilknyttet SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten var invitert til å holde innlegg for ...

Pilotprosjekt for jordmorstudenter

Gjennom simuleringsprogrammet SimBegin lærer førsteårstudenter innen jordmorfag hvordan de kan gjennomføre studentdrevet...

Får finansiering til doktorgradsprosjekt om digital hjemmeoppfølging

Prosjektet Digital støtte til egenomsorg ved hjertesvikt får 2.379.000 kr fra Stiftelsen DAM, øremerket til finansieri...

UiS skal tilby master i psykologi

UiS styrker satsningen sin på psykologifeltet og skal nå tilby psykologi på masternivå.

Ulike tilnærminger til fremtidens helsesektor

Forskningsprosjektet Caring Futures inviterte fem ulike aktører i regionen til en panelsamtale på Sølvberget om utfordri...

Samlet ulike interessegrupper innenfor omsorgsteknologi

HelseCampus Stavanger samlet forskere, klinikere, leverandører og pårørende til å dele perspektiver innenfor etikk i utv...

Presenterte forskning om psykisk helse blant unge

Ti unge medforskere og to forskere fra Universitetet i Stavanger presenterte InvolveMENT-prosjektet på internasjonal kon...

Erstattet tastatur med mikrofon

Cecilie Haraldseid-Driftland er postdoktor ved UiS og formidler normalt pasientsikkerhet gjennom forskningsartikler. Und...

Ny professor ved Det helsevitskapelege fakultet

Ingunn Aase er tildelt opprykk til professor i helsevitskap ved Avdeling for kvalitet og helseteknologi ved Det helsevit...

Holdt foredrag om pasientsikkerhet

Jannicke Mellin-Olsen delte sine erfaringer med SHARE – senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten. Forskningssen...

Diskuterte møtet mellom teknologi og mennesker

Både forfatteren Cathrine Knudsen og kunstneren Kari Telstad Sundet er opptatt av denne tematikken. Førsteamanuensis Ing...

Samlet pårørende i Norge digitalt

Pandemien medførte praktiske vanskeligheter med å arrangere den årlige nasjonale Pårørendekonferansen fysisk, men i ette...

– Endelig skjer det

Etter et langt og tett samarbeid kunne Ingvil Hellstrand (UiS) og kurator Hege Tapio holde åpningstalene sine for å mark...

Disputas om selvmordsrisiko og psykosesymptomer

Pasienter som har psykosesymptomer i en depresjon, har klart større risiko for selvmord enn pasienter uten slike symptom...

Sykepleierstudentene fra Ryfylke besøkte UiS-campus

Forrige uke var sykepleierstudentene fra Ryfylke samlet på campus for første gang. Omvisning på campus Ullandhaug og øvi...

Forskning møter kunst i ny utstilling

Kunstutstillingen CARING FUTURES finner sted på Galleri Sølvberget fra 17. september - 18. desember. Utstillingen løfter...

Ny rapport setter søkelys på tidlig innsats tidlig i livet

En ny rapport fra barnehageforskere ved Universitetet i Stavanger har sett på forhold som bidrar til å hindre og fremme ...

Kunnskapskommunikasjon trenger kreativitet

Ny studie viser at koronavideoene fra helsemyndighetene har betydelig lavere seertall enn de mest populære koronavideoen...

Samler internasjonale forskere på UiS

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten er vertskap for et internasjonalt kvalitets- og sikkerhetssemi...

No startar distriktsvenleg sjukepleiarutdanning i Ryfylke!

30 studentar skal no bli utdanna sjukepleiarar ved UiS i Ryfylke. Tysdag vart den distriktsvenlege sjukepleiarutdanninga...

Hanna Katharina skal bli sjukepleiar ved UiS i Ryfylke

Hanna Katharina Hurme er ein av studentane som denne hausten startar på ei distriktsvenleg bachelor i sjukepleie. – Det ...

Undersøkte kurs ved recovery-skoler

Tre av studentene som i juni fullførte master i rus- og psykisk helsearbeid skrev masteroppgaver om deltakere og lærere ...

Dansk sykepleierstudent roser UiS og Stavanger etter utveksling

Anna Julie la Cour Vågen valgte Stavanger som destinasjon da hun skulle på utveksling i sitt fjerde semester. Studenten ...