Tverrfaglig simuleringsdag i sykepleielabene

Sykepleiestudenter på tredje studieår og fjerdeårsstudenter på medisinstudiet gjennomførte en tverrfaglig simuleringsdag på sykepleielabene til Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS. Opplegget er et samarbeid med Stavanger Universitetssykehus, som har medisinstudenter fra UiB i praksis.

Publisert Sist oppdatert
Kvinne i uniform.
Aleksandra Latinovic var fornøyd med studentenes innsats.

Konseptet er knyttet til Ingunn Aase sin PhD, og ble etablert i samarbeid med SAFER - Stavanger Acute Medicine Foundation for Education and Research. Det er en stiftelse og et læringssenter som er opprettet i samarbeid mellom Stavanger Universitetssykehus (SUS), Universitetet i Stavanger og Laerdal Medical AS. Formålet med senteret er å styrke akuttmedisinsk opplæring og pasientsikkerhet, i første rekke gjennom å stimulere kompetanseutvikling av aktuelt personell hos de tre initiativtakerne.

Tiltak for bedre pasientsikkerhet

I lokalene til SAFER oppdaget de i 2013 at sykepleiestudenter trente på et simuleringsrom, mens legestudentene trente på naborommet. Da oppsto ideen om at studentene kunne trene sammen, selv om de tilhørte ulike universiteter. Konseptet startet opp første gang våren 2013, og responsen fra studentene ved UiS var overveldende.

Det anbefales globalt av Verdens Helseorganisasjon at studenter i forskjellige helsefag bør lære og trene sammen i større grad for å forberede dem til fremtidige arbeidssituasjoner og redusere barrierene for tverrprofesjonelt samarbeid. Tverrprofesjonell simulering beskrives som læresituasjoner der studenter fra to eller flere yrkesgrupper lærer av, om og med hverandre, med den hensikt å utvikle samarbeidskompetanse.

Imponert over samarbeidet

Universitetslektor Aleksandra Latinovic var ansvarlig for én av fem caseoppgaver under den tverrfaglige simuleringsdagen i Kjell Arholms hus. Hun er ansatt ved Det helsevitenskapelige fakultet, og er en av to emneansvarlige i emnet Sykepleie i et samfunnsperspektiv (BSY360). Tverrprofesjonell simulering er en del av dette faget.

– Jeg opplevde studentene som veldig motiverte og læringsvillige under simuleringen som jeg var ansvarlig for. De byr på seg selv, støtter hverandre og viser gjensidig respekt underveis. Uten undervisning og trening med søkelys på tverrprofesjonelt samarbeid kan en ikke forvente at en profesjonsutøver mestrer dette når en er ferdigutdannet og ute i arbeidslivet, sier Latinovic.

– Den kommende generasjonens helsepersonell

Sykepleiestudenten Kristin Andresen var en del av gruppen som fikk testet kunnskapene sine under tilsyn av universitetslektoren. Hun understreker viktigheten av å opprette dette tverrprofesjonelle samarbeidet mens de ennå er studenter.

– Dette er den kommende generasjonens helsepersonell. Ved å samhandle og trene nå får vi også muligheten til å få vite hva medisinstudentene forventer av oss og motsatt. Dette bidrar til å etablere fornuftige holdninger når vi kommer ut i arbeidslivet etter fullført skolegang. Skal du bli god på å ta blodprøver må du øve, og det samme gjelder samhandling, understreker Andresen.

Hun synes ellers at det å inkludere begge yrkesgruppene i simuleringsdagen er et ufattelig bra konsept, og roser både samarbeidet og selve organiseringen.

Kvinne og mann i helseuniformer.
Kristin Andresen (sykepleiestudent) og Calvin Foshaug (medisinstudent) er begge opptatt av tverrprofesjonell samhandling.

Calvin Foshaug var også en del av gruppen som fikk testet ferdighetene sine under denne simuleringen. Han fullførte nylig en åtte uker lang praksisperiode ved SUS, og er til daglig medisinstudent.

– Vi kommer til å ha et tett samhold med sykepleiestudentene når vi kommer ut i arbeidslivet. Denne relasjonen må være ganske tett for å kunne stole på hverandre og ha en vellykket samhandling i stressende situasjoner. Dette blir mye lettere ved god samhandling og kommunikasjon. Derfor synes jeg det er viktig at vi trener sammen i dag, sier Foshaug.

Kollektiv refleksjon etter simulering

Etter hver simulering hadde gruppen en debrief, der de reflekterte over hva som var vellykket og hvilke momenter som kunne ha blitt utført bedre. Conrad Bjørshol er overlege ved SUS og førsteamanuensis ved UiB, og var fornøyd med studentenes innsats. Han understreker at de jobbet godt sammen selv om de aldri hadde sett hverandre før. Han var også imponert over at de brukte ABCDE (en systematisk undersøkelse) i pasientundersøkelser og ISBAR (et kommunikasjonsverktøy) ved tilkalling av hjelp, som var de to sentrale læringsmålene.

– I tillegg var de veldig engasjerte og interesserte, noe som er et godt utgangspunkt for å starte karrieren som sykepleier eller lege, påpeker Bjørshol avslutningsvis.

Studenter i helseuniform under simulering.

Fra venstre: Marie Sollesnes, Kristin Arnesen, Calvin Foshaug og Karoline Bjørkheim.

Studenter i helseuniform under simulering.

Fra venstre: Marie Sollesnes, Conrad Bjørshol og Kristin Arnesen.

Studenter i helseuniform under simulering.

Fra venstre: Helene Kolle Tvedt, Karoline Bjørkheim, Kristin Arnesen og Calvin Foshaug.

Studenter i helseuniform under simulering.

Fra venstre: Karoline Bjørkheim, Kristin Arnesen og Helene Kolle Tvedt hjelper Marie Sollesnes under simulering.

Studenter i helseuniform under simulering.

Fra venstre: Karoline Bjørkheim, Marie Sollesnes, Helene Kolle Tvedt, Kristin Arnesen og Calvin Foshaug.

Kort beskrivelse av de fem caseoppgavene

Postoperativ blødning

Her går lege og sykepleier inn til en pasient etter gjennomført operasjon. Pasienten føler seg ikke bra, er svimmel, forvirret og har magesmerter. Her skal studentene avdekke av pasienten har blødning etter operasjonen.

Sepsis

Lege og sykepleier møter en ny pasient som er kommet til avdelingen på grunn av influensa og mulig lungebetennelse. Pasienten er dårlig, har feber og frysninger. Her skal studentene tidlig identifisere sepsis, som er en alvorlig infeksjon som kan føre til at kroppens organer svikter. 

Previsitt/visitt

I denne casen øver studentene på previsitt og deretter visitt, der de møter pasienten og pårørende for å overbringe en alvorlig beskjed. Pårørende er en person som står en annen person særlig nær, for eksempel partner/ektefelle eller nærmeste familie. Ordet brukes særlig i sammenhenger der det er snakk om alvorlig sykdom eller død.

Bevisstløs pasient med hypoglykemi

I denne simuleringen har vi en pasient som ble funnet bevisstløs på gulvet. Ved hjelp av systematisk undersøkelse skal studentene avdekke av pasienten har lavt blodsukker.

Pasient med intox/forgiftning

En ny pasient på avdelingen blir funnet bevisstløs i en seng. Pasienten ble innlagt på grunn av intox/forgiftning. Ved hjelp av systematisk undersøkelse skal studentene avdekke videre behandling.

Tekst og foto: Eigil Kloster Osmundsen

Relevante verktøy for simuleringene

ABCDE - en systematisk undersøkelse

Strukturert undersøkelse av en pasient som er eller kan være kritisk syk eller skadet.

A - Airways (luftveier)

B - Breathing (respirasjon)

C - Circulation (sirkulasjon)

D - Disability (bevissthet)

E - Exposure (eksponering) / Environment (omgivelser)

ISBAR - et kommunikasjonsverktøy

Sikre en relevant utveksling av informasjon som er med å sikre pasientenes behandling.

I - Identifisering

S - Situasjon

B - Bakgrunn

A - Aktuelt før og nå

R - Råd

Aktuelt fra Det helsevitenskapelige fakultet

Feiret fullført helsevitenskapelig mastergrad

Denne uken kunne masterstudentene ved Det helsevitenskapelige fakultet slippe jubelen løs. Etter innlevering av masterop...

Menn bør få bedre informasjon når de utredes for prostatakreft

Mange pasienter mottar ikke tilfredsstillende informasjon fra helsepersonell under utredning for prostatakreft. Det vise...

Sjukepleiarar som realiserer seg, blir verande i jobben

Det er meldt om stor mangel på sjukepleiarar. Linda Horne Mæland har forska på norske helsesjukepleiarar for å forstå me...

Sykepleierstudenten Andreas drømmer om å bli redningsmann

Andreas Torjussen Osgjelten går tredje året på sykepleierutdanningen ved Universitetet i Stavanger. Han har drømt om å j...

Hvordan håndterte ledere i hjemmetjenesten pandemien?

En ny studie ved SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten har undersøkt helsepersonell sine erfaringer ...

Menn i sykepleien: - Det er ikke bare én fasit på hva god omsorg er

– Som menn kan vi ofte bidra på en annen, men like god måte i en krevende livssituasjon eller omsorgssituasjon, sier syk...

Årsrapport for SHARE 2023

I 2023 gikk Oslo Universitetssykehus inn som partner i SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten, forske...

Tilsyn etter alvorlige hendelser på sykehus

En ny studie fra SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten har undersøkt hvordan tilsyn blitt gjennomfør...

Å skreddersy helsetjenester: Ungdom som deltakere i tjenesteutvikling av psykisk helsevern

Bekymringen for ungdommens psykiske helse er et globalt fenomen som skaper overskrifter, også utenfor Norges grenser. Fr...

Fremtidens sykepleier(utdanning) – en felles utfordring

Over 200 personer deltok på et arrangement arrangert av Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS, der tematikken var hvo...

Sikkerhet for både ansatte og pasienter- hvordan håndterer ledere det?

En ny artikkel fra SHARE handler om hvordan virksomhetsledere i sykehjem opplever og håndterer å ha ansvar for ansattes ...

De skal bli sykepleiere. Hva tenker de om utdanningen og yrket?

Sykepleierstudentene Brage, Ida og Eirik forteller om en sosial og hektisk studiehverdag og ønsket om et meningsfylt yrk...

Veien videre for helsesektoren: innovasjon, samarbeid og brukerinvolvering

HelseCampus Stavanger-dagen 24. januar omhandlet hvordan vi møter fremtidens utfordringer i helsesektoren og hva som ska...

Resiliens og regulering – en motsetning eller en smart kombinasjon i arbeidet med å forbedre helsetjenestene fremover?

Forskere ved SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten mener at regulatorisk resiliens bør spille en sen...

Signerte samarbeidsavtale med NORCE

Det helsevitenskapelige fakultet, UiS og Norwegian Research Centre (NORCE) har inngått en samarbeidsavtale tilknyttet et...

Nakne tal - ein podkast om statistikk

PODKAST: – Det å bruka feil oppsummeringstal for å beskriva eit datasett er veldig, veldig nært det å lyga, seier statis...

Magnus studerer paramedisin

Det er en veldig givende utdanning, i et fagfelt som er i stadig utvikling. Her får man muligheten til å utvikle seg mye...

Satt søkelys på helsenæringsinnovasjon

I den første sesjonen under prekonferansen til Helsetjenesteforskningskonferansen i HelseCampus Stavanger diskuterte rep...

Anbefaler å søke master i rus- og psykisk helsearbeid

Hedda Aurora valgte dette studieprogrammet for å bedre forstå hvordan man kan støtte enkeltpersoner innen rus- og psykis...

Hvordan opplever ungdom med flyktningbakgrunn helsetilbudet i kommunen?

Forskere ved Universitetet i Stavanger skal undersøke hvordan unge med flyktningbakgrunn fra Afrika opplever møtet med k...

Diskuterte utfordringer i helsetjenestene

Under Helsetjenesteforskningskonferansen ble det satt søkelys på den kommende Nasjonale Helse- og Samhandlingsplanen (NH...

Hvordan lykkes med rask respons i sykehus?

Rask respons er avgjørende når en pasients tilstand forverrer seg. Men hva kan man gjøre når systemer som skal sikre det...

Skal helsetjenesten bare lære av feil og uheldige hendelser?

Det finnes andre måter å bli bedre på, mener forskere. De har utviklet et verktøy som gjør at ledere og helsepersonell b...

Oslo Universitetssjukehus er ny partnar i SHARE

Som ny partnar, styrker Akutt- og Prehospital klinikk ved Oslo universitetssjukehus forskinga på prehospital pasienttryg...

Nye doktorgradsprosjekt i samarbeid med kommunal sektor

Forskingsrådet tildeler kvart år midlar til at tilsette i offentleg sektor skal kunna ta ei doktorgrad. No skal to nye h...

– Det hjelper ikke om du har noe viktig å si hvis ingen lytter

Hva skal egentlig til for å nå fram med det man har på hjertet? I boken «TENK før du snakker» presenterer professor Jo...

Bevar kompetansen i helsevesenet!

Rekruttering av mer helsepersonell er ikke nok. Hvordan få syke helsearbeidere på jobb igjen, og hvordan bør vi forebygg...

Arrangerer nasjonal konferanse om helsetjenesteforskning

Fra 2. til 3. november arrangerer Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning og Universitetet i Stavanger Helsetjenes...

Nytt tilbud for ph.d.-programmet i helse og medisin

Det helsevitenskapelige fakultet ønsket nylig velkommen til en sosial oppstart på semesteret for doktorgradskandidater o...

Samlet ansatte og studenter med interesse for pårørendearbeid

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og Nettverk for pårørendeforskning ved Det helsevitenskapelige...

Kortfilmar skal lære studentar statistikk

– Statistikk er kanskje det faget som aller flest studentar slit med. Meg sjølv inkludert då eg var student, seier stati...

Samarbeid for ei berekraftig helseteneste

Det helsevitskaplege fakultet ved UiS, SAFER – Stavanger Acute Medicine Foundation for Education and Research og Utvikli...

Verdifullt samarbeid om sommarskule for doktorgradskandidatar

– Sommarskulen skil seg frå andre kurs ved at mykje av læringa ligg i den aktive deltakinga og høvet til å diskutere og ...

Hvorfor slutter så mange sykepleiere? Vi mener det har sammenheng med kompetanseutvikling

Det viktigste vi sammen kan gjøre for å rekruttere, hindre frafall og beholde sykepleiere i yrket, er å iverksette kompe...

Høythengende EU-tildeling til helsetjenesteforskning

Forskere ved Universitetet i Stavanger har sikret seg 6 millioner euro i fra det prestisjetunge forskningsprogrammet Hor...

Ingvil Hellstrand får Universitetsfondets formidlingspris

UiS-forskaren hoppar elegant frå likestilling og kjønnsmangfald, velferd og omsorgsforsking til kunstig intelligens og s...

Elias har sommerjobb i ambulansetjenesten

Elias Fiksen tilbringer tilnærmet hele sommeren som sommervikar i ambulansetjenesten i Kvam ved Helse Bergen. I august e...

Var vertskap for amerikansk delegasjon

Forskningssenteret SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og Statens undersøkelseskommisjon for helse...

Jakob og Desirée er studentassistenter for sykepleierstudenter

Desirée Wennerlund og Jakob Hummelsund Grung har det siste året jobbet som studentassistenter. – Det beste med denne job...

Feiret fullført mastergrad

Denne uken kunne masterstudentene ved Det helsevitenskapelige fakultet slippe jubelen løs. Etter innlevering av masterop...