Tverrfaglig simuleringsdag i sykepleielabene

Sykepleiestudenter på tredje studieår og fjerdeårsstudenter på medisinstudiet gjennomførte en tverrfaglig simuleringsdag på sykepleielabene til Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS. Opplegget er et samarbeid med Stavanger Universitetssykehus, som har medisinstudenter fra UiB i praksis.

Published Endret

Konseptet er knyttet til Ingunn Aase sin PhD, og ble etablert i samarbeid med SAFER - Stavanger Acute Medicine Foundation for Education and Research. Det er en stiftelse og et læringssenter som er opprettet i samarbeid mellom Stavanger Universitetssykehus (SUS), Universitetet i Stavanger og Laerdal Medical AS. Formålet med senteret er å styrke akuttmedisinsk opplæring og pasientsikkerhet, i første rekke gjennom å stimulere kompetanseutvikling av aktuelt personell hos de tre initiativtakerne.

Tiltak for bedre pasientsikkerhet

I lokalene til SAFER oppdaget de i 2013 at sykepleiestudenter trente på et simuleringsrom, mens legestudentene trente på naborommet. Da oppsto ideen om at studentene kunne trene sammen, selv om de tilhørte ulike universiteter. Konseptet startet opp første gang våren 2013, og responsen fra studentene ved UiS var overveldende.

Kvinne i uniform.
Aleksandra Latinovic var fornøyd med studentenes innsats.

Det anbefales globalt av Verdens Helseorganisasjon at studenter i forskjellige helsefag bør lære og trene sammen i større grad for å forberede dem til fremtidige arbeidssituasjoner og redusere barrierene for tverrprofesjonelt samarbeid. Tverrprofesjonell simulering beskrives som læresituasjoner der studenter fra to eller flere yrkesgrupper lærer av, om og med hverandre, med den hensikt å utvikle samarbeidskompetanse.

Imponert over samarbeidet

Universitetslektor Aleksandra Latinovic var ansvarlig for én av fem caseoppgaver under den tverrfaglige simuleringsdagen i Kjell Arholms hus. Hun er ansatt ved Det helsevitenskapelige fakultet, og er en av to emneansvarlige i emnet Sykepleie i et samfunnsperspektiv (BSY360). Tverrprofesjonell simulering er en del av dette faget.

– Jeg opplevde studentene som veldig motiverte og læringsvillige under simuleringen som jeg var ansvarlig for. De byr på seg selv, støtter hverandre og viser gjensidig respekt underveis. Uten undervisning og trening med søkelys på tverrprofesjonelt samarbeid kan en ikke forvente at en profesjonsutøver mestrer dette når en er ferdigutdannet og ute i arbeidslivet, sier Latinovic.

– Den kommende generasjonens helsepersonell

Sykepleiestudenten Kristin Andresen var en del av gruppen som fikk testet kunnskapene sine under tilsyn av universitetslektoren. Hun understreker viktigheten av å opprette dette tverrprofesjonelle samarbeidet mens de ennå er studenter.

– Dette er den kommende generasjonens helsepersonell. Ved å samhandle og trene nå får vi også muligheten til å få vite hva medisinstudentene forventer av oss og motsatt. Dette bidrar til å etablere fornuftige holdninger når vi kommer ut i arbeidslivet etter fullført skolegang. Skal du bli god på å ta blodprøver må du øve, og det samme gjelder samhandling, understreker Andresen.

Hun synes ellers at det å inkludere begge yrkesgruppene i simuleringsdagen er et ufattelig bra konsept, og roser både samarbeidet og selve organiseringen.

Kvinne og mann i helseuniformer.
Kristin Andresen (sykepleiestudent) og Calvin Foshaug (medisinstudent) er begge opptatt av tverrprofesjonell samhandling.

Calvin Foshaug var også en del av gruppen som fikk testet ferdighetene sine under denne simuleringen. Han fullførte nylig en åtte uker lang praksisperiode ved SUS, og er til daglig medisinstudent.

– Vi kommer til å ha et tett samhold med sykepleiestudentene når vi kommer ut i arbeidslivet. Denne relasjonen må være ganske tett for å kunne stole på hverandre og ha en vellykket samhandling i stressende situasjoner. Dette blir mye lettere ved god samhandling og kommunikasjon. Derfor synes jeg det er viktig at vi trener sammen i dag, sier Foshaug.

Kollektiv refleksjon etter simulering

Etter hver simulering hadde gruppen en debrief, der de reflekterte over hva som var vellykket og hvilke momenter som kunne ha blitt utført bedre. Conrad Bjørshol er overlege ved SUS og førsteamanuensis ved UiB, og var fornøyd med studentenes innsats. Han understreker at de jobbet godt sammen selv om de aldri hadde sett hverandre før. Han var også imponert over at de brukte ABCDE (en systematisk undersøkelse) i pasientundersøkelser og ISBAR (et kommunikasjonsverktøy) ved tilkalling av hjelp, som var de to sentrale læringsmålene.

– I tillegg var de veldig engasjerte og interesserte, noe som er et godt utgangspunkt for å starte karrieren som sykepleier eller lege, påpeker Bjørshol avslutningsvis.

Studenter i helseuniform under simulering.

Fra venstre: Marie Sollesnes, Kristin Arnesen, Calvin Foshaug og Karoline Bjørkheim.

Studenter i helseuniform under simulering.

Fra venstre: Marie Sollesnes, Conrad Bjørshol og Kristin Arnesen.

Studenter i helseuniform under simulering.

Fra venstre: Helene Kolle Tvedt, Karoline Bjørkheim, Kristin Arnesen og Calvin Foshaug.

Studenter i helseuniform under simulering.

Fra venstre: Karoline Bjørkheim, Kristin Arnesen og Helene Kolle Tvedt hjelper Marie Sollesnes under simulering.

Studenter i helseuniform under simulering.

Fra venstre: Karoline Bjørkheim, Marie Sollesnes, Helene Kolle Tvedt, Kristin Arnesen og Calvin Foshaug.

Kort beskrivelse av de fem caseoppgavene

Postoperativ blødning

Her går lege og sykepleier inn til en pasient etter gjennomført operasjon. Pasienten føler seg ikke bra, er svimmel, forvirret og har magesmerter. Her skal studentene avdekke av pasienten har blødning etter operasjonen.

Sepsis

Lege og sykepleier møter en ny pasient som er kommet til avdelingen på grunn av influensa og mulig lungebetennelse. Pasienten er dårlig, har feber og frysninger. Her skal studentene tidlig identifisere sepsis, som er en alvorlig infeksjon som kan føre til at kroppens organer svikter. 

Previsitt/visitt

I denne casen øver studentene på previsitt og deretter visitt, der de møter pasienten og pårørende for å overbringe en alvorlig beskjed. Pårørende er en person som står en annen person særlig nær, for eksempel partner/ektefelle eller nærmeste familie. Ordet brukes særlig i sammenhenger der det er snakk om alvorlig sykdom eller død.

Bevisstløs pasient med hypoglykemi

I denne simuleringen har vi en pasient som ble funnet bevisstløs på gulvet. Ved hjelp av systematisk undersøkelse skal studentene avdekke av pasienten har lavt blodsukker.

Pasient med intox/forgiftning

En ny pasient på avdelingen blir funnet bevisstløs i en seng. Pasienten ble innlagt på grunn av intox/forgiftning. Ved hjelp av systematisk undersøkelse skal studentene avdekke videre behandling.

Tekst og foto: Eigil Kloster Osmundsen

Relevante verktøy for simuleringene

ABCDE - en systematisk undersøkelse

Strukturert undersøkelse av en pasient som er eller kan være kritisk syk eller skadet.

A - Airways (luftveier)

B - Breathing (respirasjon)

C - Circulation (sirkulasjon)

D - Disability (bevissthet)

E - Exposure (eksponering) / Environment (omgivelser)

ISBAR - et kommunikasjonsverktøy

Sikre en relevant utveksling av informasjon som er med å sikre pasientenes behandling.

I - Identifisering

S - Situasjon

B - Bakgrunn

A - Aktuelt før og nå

R - Råd

Aktuelt fra Det helsevitenskapelige fakultet

Satt søkelys på helsenæringsinnovasjon

I den første sesjonen under prekonferansen til Helsetjenesteforskningskonferansen i HelseCampus Stavanger diskuterte rep...

Hvordan opplever ungdom med flyktningbakgrunn helsetilbudet i kommunen?

Forskere ved Universitetet i Stavanger skal undersøke hvordan unge med flyktningbakgrunn fra Afrika opplever møtet med k...

Diskuterte utfordringer i helsetjenestene

Under Helsetjenesteforskningskonferansen ble det satt søkelys på den kommende Nasjonale Helse- og Samhandlingsplanen (NH...

Hvordan lykkes med rask respons i sykehus?

Rask respons er avgjørende når en pasients tilstand forverrer seg. Men hva kan man gjøre når systemer som skal sikre det...

Skal helsetjenesten bare lære av feil og uheldige hendelser?

Det finnes andre måter å bli bedre på, mener forskere. De har utviklet et verktøy som gjør at ledere og helsepersonell b...

Oslo Universitetssjukehus er ny partnar i SHARE

Som ny partnar, styrker Akutt- og Prehospital klinikk ved Oslo universitetssjukehus forskinga på prehospital pasienttryg...

Nye doktorgradsprosjekt i samarbeid med kommunal sektor

Forskingsrådet tildeler kvart år midlar til at tilsette i offentleg sektor skal kunna ta ei doktorgrad. No skal to nye h...

– Det hjelper ikke om du har noe viktig å si hvis ingen lytter

Hva skal egentlig til for å nå fram med det man har på hjertet? I boken «TENK før du snakker» presenterer professor Jo...

Arrangerer nasjonal konferanse om helsetjenesteforskning

Fra 2. til 3. november arrangerer Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning og Universitetet i Stavanger Helsetjenes...

Nytt tilbud for ph.d.-programmet i helse og medisin

Det helsevitenskapelige fakultet ønsket nylig velkommen til en sosial oppstart på semesteret for doktorgradskandidater o...

Samlet ansatte og studenter med interesse for pårørendearbeid

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og Nettverk for pårørendeforskning ved Det helsevitenskapelige...

Kortfilmar skal lære studentar statistikk

– Statistikk er kanskje det faget som aller flest studentar slit med. Meg sjølv inkludert då eg var student, seier stati...

Samarbeid for ei berekraftig helseteneste

Det helsevitskaplege fakultet ved UiS, SAFER – Stavanger Acute Medicine Foundation for Education and Research og Utvikli...

Verdifullt samarbeid om sommarskule for doktorgradskandidatar

– Sommarskulen skil seg frå andre kurs ved at mykje av læringa ligg i den aktive deltakinga og høvet til å diskutere og ...

Høythengende EU-tildeling til helsetjenesteforskning

Forskere ved Universitetet i Stavanger har sikret seg 6 millioner euro i fra det prestisjetunge forskningsprogrammet Hor...

Ingvil Hellstrand får Universitetsfondets formidlingspris

UiS-forskaren hoppar elegant frå likestilling og kjønnsmangfald, velferd og omsorgsforsking til kunstig intelligens og s...

Var vertskap for amerikansk delegasjon

Forskningssenteret SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og Statens undersøkelseskommisjon for helse...

UiS-student er ny nestleder i NSF Student

Sykepleierstudenten Kristoffer Andreas Haugen skal frem til neste sommer fungere som nestleder i NSF Student, som er en ...

Jakob og Desirée er studentassistenter for sykepleierstudenter

Desirée Wennerlund og Jakob Hummelsund Grung har det siste året jobbet som studentassistenter. – Det beste med denne job...

Feiret fullført mastergrad

Denne uken kunne masterstudentene ved Det helsevitenskapelige fakultet slippe jubelen løs. Etter innlevering av masterop...

UiS starter distriktsvennlig sykepleierutdanning i Dalane

Fra høsten 2024 skal Universitetet i Stavanger utdanne sykepleiere i Dalane. – Et viktig tilbud for regionen, sier lokal...

SHARE-forsker får forbedringspris fra Helse Nord

Postdoktor Ellinor Haukland og Avdeling for kreft og lindrende behandling ved Nordlandssykehuset får prisen for sitt for...

Eksoskjeletter kan redusere arbeidsbelastning for sykepleiere

Eksoskjelett kan være et godt hjelpemiddel for operasjonssykepleiere under lange operasjoner, mener studenter og forsker...

Samskaping mellom utdanning og kommunale tjenester

Tett samarbeid med Bergåstjern og Stokka sykehjem har vært avgjørende for resultater i forskningsprosjekt om kvalitet i ...

Oppmodar til involvering av ungdom i forsking

Åtte unge medforskarar og to forskarar ved Universitetet i Stavanger deler kvifor dei meiner forskarar bør engasjera ung...

Vant pris for fremragende tiltak innen utdanning

Ingunn Aase (UiS) og Conrad Bjørshol (SUS) mottok prisen under prisutdelingen ved Det medisinske fakultet ved UiB onsdag...

Overgangen fra student til sykepleier

Tredjeårsstudenter på sykepleierutdanningen ved UiS deltok på et fagseminar der målet var at fagpersoner skulle gjøre de...

Digital ressurs gir trygghet for sykepleierstudenter og veiledere i praksis

Første års sykepleierstudenter har nylig gjennomført sin første praksisperiode. En digital ressurs utviklet ved Universi...

Spiller med piller

Legemiddelregning kan være utfordrende for en del sykepleiestudenter. Med «Pillespillet» kan de spille seg gode.

Reisebrev fra Madagaskar

For første gang sender Universitetet i Stavanger studenter i helsesykepleie på praksisutveksling. Her kan du lese et rei...

Fornyer master i helsevitenskap med studieretninger som er relevante for tjenestene

Til høsten kan du fordype deg i folkehelse eller pasientsikkerhet som del av masterutdanningen i helsevitenskap ved Univ...

Feirer nytt forskningssamarbeid innen helse

Stavanger kommune inngår et forskningssamarbeid med Universitetet i Stavanger og VID vitenskapelige høgskole. Sammen ska...

DigiVis - et skikkelig nyttig verktøy for praksisveiledere i sykehjem

Praksisveiledere for førsteårsstudenter i sykehjemspraksis er samstemte i sine foreløpige tilbakemeldinger: DigiVis er e...

Topper Studiebarometeret for andre år på rad

Bachelor i paramedisin ved UiS har en overordnet tilfredshet på 4,9 av 5 mulige poeng i Studiebarometeret. Ingen studier...

Resultatene fra Studiebarometeret 2022 er klare

Paramedisin-studentene topper listen over de mest fornøyde studentene ved Universitetet i Stavanger.

Filmatiserer fortellinger til etisk refleksjon i helsetjenesten

– Når en fortelling utspiller seg på en scene eller filmatiseres, kan det gi en ny og annen forståelse enn ved tilegnels...

Vil etablere et nasjonalt Safer Births nettverk

I forskningsprosjektet Safer Births jobber forskere for å forbedre overvåkning og behandling av nyfødte etter fødsel og ...

Hva slags teknologisk og digital kompetanse skal sykepleiere ha?

Kompetanseområdet teknologi og digital kompetanse i sykepleierutdanningen er uklart. En felles grunnleggende forståelse ...

Ta forskningsresultater raskere i bruk i helsetjenesten!

Prosessen med å overføre forskning til praksis tar all for lang tid. Har vi råd til å vente når helseutfordringer står i...

Arrangerer internasjonal konferanse i Stavanger

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS arrangerer konferansen sammen med Nordic College of Caring Science (NCCS) og Th...