E-læring og simulering i helse og utdanning

Vi vil utvikla kunnskapar om og undersøka effekten digitale læringsressursar og simulering har på kvalitet og kompetanse i helseutdanning og klinisk praksis.

Publisert Sist oppdatert
Fakta
Forskingsområde

E-læring, omsorgsteknologi og simulering (ELOS)

Varigheit

2021-2024

Forskarar

26

Stipendiatar

5

Sykepleiestudentar tar i bruk ulike digitale verktøy i ferdigheitstrening (Film: NETTOP)

Helsepersonell skal handtera kompleksiteten i helsetenester og sikra kunnskapsbasert praksis. Samtidig blir behovet for samhandling mellom ulike profesjonar og yrkesgrupper og evna til å tilpassa seg endringar stadig viktigare i helsesektoren.

Digitale og simuleringsbaserte læringsmetodar legg til rette for effektiv og relevant undervisning. Dei eksponerer studentar for realistiske faglege og kliniske utfordringar, og aukar praktisk handlingskompetanse. Meir simulering på tvers av helseprofesjonar gjer òg trening i å kommunisera godt. Det er derfor eit nyttig verktøy i utdanning av helsepersonell og viktig kompetanse for kontinuerleg kvalitetsbetring i helsetenestene.

Forskargruppa har jobba systematisk for å opparbeida seg kunnskap og kompetanse innan e-læring og simulering for bruk i helseutdanning. UiS er nasjonalt leiande innan utvikling av digitale læringsmetodar for sjukepleiarutdanning, og har dei siste åra vore spesielt aktive på implementering av digitale læringsverktøy i samarbeid med NETTOP, og nasjonale og internasjonale partnarar.

Aktuelt

prosjekt

Simuleringstrening ved bruk av 360°-video

360ViSi er eit internasjonalt samarbeidsprosjekt med mål om å utvikle innovativ læringsmetodikk i helseutdanning ved bruk av VR og 360° videoteknologi.

Sykepleiestudent med VR-briller
Prosjektet vil tilby nye verktøy til bruk i simuleringstrening i helseutdanning (Foto: Cathrine Sneberg).

Europa har eit aukande behov for helsearbeidarar, delvis som følgje av ei aldrande befolkning med behov for langvarig pleie. Utdanning av helsearbeidarar, og særleg sjukepleiarar, inneber svært mykje praktisk trening. Dette gjer utfordringar når det gjeld tilgang til treningsfasilitetar, kostnadar og kvalitet i utdanningar.

Prosjektet tar sikte på å utvikle ein innovativ læringsmetodikk der 360-video og interaktivitet blir kombinert for å lage engasjerande simuleringstrening på en rimeleg og enkel måte. Metoden vil gi undervisarar auka kompetanse innan produksjon av digitale verktøy, samt auke og gjere tilgjengeleg fleire digitale læringsverktøy over landegrenser. Vidare ønskjer prosjektet å gi nye idear til bedrifter som utviklar tenester, produkt og teknologi inn mot undervisning.

På UiS er prosjektet et samarbeid mellom Det helsevitenskapelige fakultet og NETTOP, som er UiS sin sentrale avdeling for utvikling av digitale læremidler og løsninger for nettbaserte utdanninger.

Finn meir informasjon om prosjektet på 360visi.eu

Prosjektleiarar: Atle Løkken, avdelingsdirektør NETTOP
Finansiering: 963.566 euro frå Erasmus+ kunnskapsallianse
Prosjektperiode: 2020-2022
Samarbeidspartnarar: UiS, University of Nottingham (Storbritannia), Catholic University of Valencia (Spania), Turku University of Applied Sciences (Finland), Screen Story (Norge), Quasar Dynamics (Spania) og ADE Animations Designs & Effects (Finland).

Prosjekt

SAFETY

I prosjektet SAFETY skal det utviklast eit innovativt opplæringskurs innan akuttmedisin ved bruk av e-læring og simulering.

Paramedisinstudent i ferdighetstrening
Foto: Hilde Garlid, Validé

SAFETY, som blir leia av Università degli Studi di Foggia i Italia, er eit Erasmus+ Kunnskapsalliansar prosjekt med 10 partnarar frå 7 europeiske land. I prosjektet går fleire europeiske universitet og selskap som utviklar simuleringsverktøy saman for å utvikla eit nytt kurs i akuttmedisin som vil bestå av både praktiske og teoretiske modular. Studentar vil få tilgang til eit kurs som bygger på beste praksis frå alle utdanningsinstitusjonar i Europa som tilbyr slik utdanning.​​​​​​​

Kontaktperson: Thor Ole Gulsrud

Prosjekt

Implementering av simuleringsbasert helseutdanning

Eit nytt utdanningsprosjekt skal styrka kapasiteten og kvaliteten i sjukepleie- og jordmorutdanning ved partnaruniversitet i Malawi og Tanzania.

Helsepersonell i Malawi øver på behandling av pasient som ligger i en sykehusseng
Simuleringstrening i Malawi (Foto: Ingrid Tjoflåt).

Simuleringsbasert opplæring blir i stadig større grad tatt i bruk for å forbetra eller utfylla tradisjonell undervisning og praksisopplæring slik at studentar blir betre førebudd på kliniske utfordringar. Likevel er ikkje bruken av slike undervisningsmetodar utbreidd blant helseutdanningar i Afrika sør for Sahara.

For å løysa identifiserte kunnskapshol i sjukepleie- og jordmorutdanning i Malawi og Tanzania, vil kapasitetsbygging innan simuleringsbasert utdanning ved universiteta og praksisfeltet vera ein nøkkelkomponent.

Det overordna målet for prosjektet er derfor å dela kunnskap om og implementera simuleringsbasert undervisning for å styrka kapasiteten og kvaliteten i sjukepleie- og jordmorutdanning i Malawi og Tanzania. Betre kompetanse blant vitskapleg tilsette og kliniske rettleiarar kan auka kvaliteten på helseutdanning og tenester i låg- og mellominntektsland.

Prosjektleiarar: Ingrid Tjoflåt
Les meir om prosjektet: Implementering av simuleringsbasert helseutdanning

Prosjektet blir utført i samarbeid med SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten.

Prosjekt

SimBegin - fasilitatorkurs for jordmorstudenter

Prosjektet er et samarbeid mellom jordmorutdanningen ved UiS og SAFER/Laerdal Medical for å pilotere fasilitatorutdanningskurset SimBegin (nivå 1) for jordmorstudenter.

Jordmorstudenter under simulering
Foto: Bernt-Erik Rossavik, Laerdal Medical.

SimBegin-kurset er en modulær opplæringspakke utviklet av SAFER og Laerdal Medical, med mål om å trene enkeltpersoner i fasilitering av simulering. Kurset består av tre nivåer, med klart definerte mål og ansvarsområder.

Hensikten med å implementere SimBegin i jordmorutdanningen, er å øke simuleringsaktiviteten og å tilrettelegge for studentdrevet simulering på studieprogrammet. Studentdrevet simulering er mindre ressurskrevende, men krever kompetanse, planlegging og tilrettelegging fra lærere.

Kurset SimBegin nivå 1 er et innovativt fasilitatorkurs (på norsk og engelsk), opprinnelig utviklet for utviklingsland under pandemien. Kurset er en kombinasjon av e-læringsmoduler om fasilitering, og to dagers fysisk workshop. Dag 1 er en virtuell treningsøkt om debriefing og dag 2 er en praktisk simuleringsdag hvor deltagerene fungerer som fasilitatorer. Deltagerne øver på å fasilitere ved hjelp av CORE-verktøyet. CORE står for Context, Observation, Reflection og Enhanced practice, og er et verktøy som brukes for å strukturere fasilitering.

Planleggingen av kurset for studenten startet i 2022, med oppstart samme år. 18 jordmorstudenter fra kull 2022 deltok i en pilot. Etter implementering av SimBegin har i tillegg 21 studenter fra kull 2023 gjennomført kurset og fått fasilitatorkompetanse på nivå 1.

Etter evaluering av piloten er kurset videreutviklet til å ha en jordmorfaglig profil med scenarioer som er tilpasset helt nye jordmorstudenter. Jordmorstudenter fra kull 2022 ble invitert med på å lage nye videoer på norsk, som de nye studentene fra kull 2023 brukte i virtuell trening.

Kursholdere fra SAFER og Laerdal Medical var med i piloten i 2022. Alle lærerne ved Master i jordmorfag har siden gjennomført 4 dagers opplæring i SimBegin (nivå 1,2,3) med kursholdere fra SAFER og Laerdal Medical, og er nå SimBegin mentorer. De er anerkjent som SimBegin-fakultet og er selvdrevne kursholdere for studenter. Ansatte ved UiS som har tatt Simbegin nivå 3, kan utdanne andre ansatte og studenter på nivå 1 og 2.

Erfaringer fra SimBegin på jordmorutdanningen har bidratt til at andre studieprogram som Master i prehospital critical care nå har implementert SimBegin for sine studenter. Det er knyttet flere forskningsprosjekt til SimBegin med planlagte kvalitative og kvantitative studier. Forskningsprosjektene er knyttet til master i jordmorfag, og til samarbeid med SAFER, Laerdal Meidical og UiB.

Prosjektleder: Synnøve Eidsvik Folkvord, master i jordmorfag

prosjekt

E-VEI - kurs for praksisveiledere.

E-VEI er et innovativt kurs for praksisveiledere i spesialist- eller kommunehelsetjenesten som veileder masterstudenter i jordmorfag og spesialsykepleie.

Sykepleier og student i samtale
Skjermbilde fra E-vei.

 Å være praksisveileder for jordmorstudenter og studenter i spesialsykepleie, krever både faglig- og veiledningskompetanse. UiS og utdanningsavdelingen ved Stavanger universitetssjukehus, ønsker å bidra til å utvikle gode og profesjonelle veiledere som får frem det beste i studenten.

Forskning viser at relasjonen til veileder er det viktigste for studentens læring når studenten er i praksis. Målet med kurset er at praksisveiledere etter kurset har kunnskaper og ferdigheter som gir større trygghet i rollen som veileder, samt bidra til læring og et trygt læringsmiljø for studentene i praksis.

Om kurset

Kurset E-VEI består av fem e-læringsmoduler som gir praksisveilederen en kort innføring i teori omkring veiledning med henvisning til anbefalt litteratur. E-læringen etterfølges av to dagers fysisk samling på UiS. Hver modul avsluttes med refleksjonsspørsmål som kan bli utgangspunkt for den fysiske samlingen. Modulene vil kunne gjennomføres i løpet av 3-5 timer.

 Den fysiske delen av kurset består av dialogbasert undervisning og simulering i små tverrfaglige grupper, hvor de simulerer på kommunikasjons- og relasjonsferdigheter etterfulgt av refleksjon. Simulering som metode for læring er en viktig del av kurset, og i e-læringen har NETTOP bidratt med innspilling av simuleringsvideoer som deltagerne reflekterer over.

Tema som gjennomgås på kurset er: hva er veiledning, forventningssamtalen (TALK/debrief i veiledning, Tospann/peer learning, Relasjonsbygging, profesjonalitet og objektivitet, hvordan gi tilbakemelding, den vanskelige samtalen og vurdering av praksis.

Nye kurs er planlagt for våren og høsten 2024. Meld deg på her.

Samarbeidsprosjekt

E-VEI arrangeres som et samarbeid mellom Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger (UiS) og utdanningsavdelingen ved Stavanger universitetssjukehus (SUS). Planleggingen av kurset startet i 2019, og første kurs ble gjennomført i 2021.

Det er gjennomført ti kurs siden den første ble arrangert høsten 2021. Til sammen har 195 veiledere for studenter i praksis på jordmorutdanningen, i intensiv-, operasjon, anestesi- og kreftsykepleie ved SUS gjennomført E-VEI. Det har også vært deltakere fra kommunen innen jordmor og kreftsykepleie.  Stadig nye veiledere viser at det fortsatt er et stort behov.

Veiledningskurs er etterspurt ved sykehuset, og E-vei har fått gode evalueringer fra deltagere og ledelse ved SUS. Tilbakemeldingene er at kurset har banet vei for en kulturendring. Den enkelte veileder gir uttrykk for større grad av trygghet som følge av bevissthet og refleksjon rundt sin rolle. De opplever og større grad av anerkjennelse for den viktige jobben de gjør.

Det er også knyttet et forskningsprosjekt til kurset, med to påbegynte forskningsartikler.

Prosjektleder: Synnøve Eidsvik Folkvord

Kursutvikling og kursholdere: Synnøve Eidsvik Folkvord (master i jordmorfag, UiS), Jorunn Flaten Lyngset (Stavanger universitetssjukehus), Grethe Bjerga (UiS), Christina Risa (master i jordmorfag, UiS), Ida Mykkeltveit (master i spesialsykepleie, UiS) og Dagrunn Nåden Dyrstad (master i spesialsykepleie, UiS).

NETTOPP-UIS har bidratt med utviklingen av kurset. Foruten disse deltar også flere lærere fra master i jordmorfag og spesialsykepleie som kursholdere.

Prosjekt

Øvingsapp til sjukepleiarutdanning

I prosjektet DIGISIM er det utvikla ein digital app til bruk i ferdigheitstrening for europeisk sjukepleiarutdanning

Lærere i DIGISIM-prosjektet
Internasjonalt partnerskap: Venche Hvidsten (UiS), Esther Navarro (UCV), Kristin Hjorthaug Urstad (UiS), Katharine Whittingham og Heather Wharrad (UoN) (Foto: Leiv Gunnar Lie).

Sjukepleiestudentar skal beherske prosedyrar som injeksjonar, stell av operasjonssår og måling av blodsukker og blodtrykk. Ved å repetere, og øve på eiga hand kan dei perfeksjonere utføringa av praktiske prosedyrar.

Gjennom prosjektet DIGISIM (Development and implementation of a digital Skills Simulation App for European Nursing Education) er det utvikla ein øvingsapp som studentar kan ta i bruk i trening på ferdigheiter og prosedyrar. Appen, som blei lansert i 2020, skal gjere det mogleg for studentar å auke si ferdigheitskompetanse gjennom ein studentaktiv læringsmetode. Slik kan den hjelpe til auka sjølvtillit og redusere nervøsiteten før studentar skal setje kunnskapen ut i praksis.

Appen inneheld til saman ti ulike prosedyrar og inkluderer funksjonar som demonstrasjonsfilmar, utstyrs- og sjekklister. Det inngår også ein «stemmeguide» som stegvis forklarar korleis prosedyren skal gjennomførast. Ein nærleiks-/lyssensor sørgjer dessutan for at studentane enkelt kan gå vidare til neste steg. Uten å måtte røre skjermen kan studentane dermed vere sterile mens dei øver på prosedyren. Les meir om appen her.

DIGISM er utvikla i samarbeid mellom studentar og lærarar ved UiS, University of Nottingham, Universidad Católica de Valencia. Appen er tilgjengeleg på norsk, engelsk og spansk, og er tilpassa dei nasjonale sjukepleiarprosedyrane til dei ulike landa.

Tilgjengeleg på Appstore og Google play.

Prosjektleiarar: Kristin H. Urstad og Atle Løkken, UiS
Finansiering: 3 millionar frå Erasmus+ Strategiske partnerskap
Samarbeidspartnarar: UiS, University of Nottingham og Universidad Católica de Valencia
Periode: 2018 - 2020

prosjekt

Simuleringsbasert undervisning i sjukepleiarutdanning

Målet med prosjektet er å utforske, utvikle og implementere simulering som ein pedagogisk metode i to sjukepleiarutdanningar på Madagaskar og i Tanzania.

Sykepleiestudenter fra Madagskar i simulering
Sjukepleiestudentar frå Madagaskar under simulering (Foto: Ingrid Tjoflåt).

Global kunnskapsutvikling er viktig og særleg ser vi det som meiningsfullt å dele kunnskap til sjukepleieutdanningar i låginntektsland.

Forskarar har et pågåande prosjekt med mål å utforske, utvikle og ta i bruk simulering som undervisningsmetode innan akuttsjukepleie i utdanningsprogram i to låginntektsland.

Gjennom å styrke lærarane sine kunnskapar og ferdigheiter innan simulering som pedagogisk læringsmetode, og gjennomføre simuleringsøkter med sjukepleiestudentar ved Haydom School of Nursing i Tanzania og Malagasy Lutheran Institute of Nursing Education i Madagaskar, ville forskargruppa undersøke både studentane og lærarane sine erfaringar med bruk av simulering i undervisning. Simuleringsprogramma er tilpassa dei ulike faglege og kulturelle kontekstane i Tanzania og på Madagaskar. Les meir om erfaringane frå Tanzania her.

Prosjektleiarar: Ingrid Tjoflåt og Bodil Bø
Samarbeidspartnarar: UiS, Stavanger Universitetssjukehus, Haydom School of Nursing og Helsedepartementet i Tanzania, og Malagasy Lutheran Institute of Nursing Education i Madagascar er samarbeidspartnarar i prosjektet.

Prosjektet er utført i samarbeid med SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten.

Prosjekt

Simuleringstrening for gjenoppliving av nyfødde i Tanzania

Formålet med prosjektet er å undersøka effekten på gjenopplivning av nyfødde ved eit distriktssjukehus i Tanzania etter systematisk simuleringstrening ved bruk av nyfødtsimulatoren NeoNatalie Live.

Simuleringstrening med NeoNatalie Live (Foto: Laerdal Global Health)
Bruk av NeoNatalie Live under simuleringstrening (Foto: Laerdal Global Health)

NeoNatalie Live er utvikla og produsert av Laerdal Global Health, og vart implementert på Haydom Lutheran Hospital i Tanzania i 2016. NeoNatalie Live er ein vidareutvikling av ein tidlegare simulator, NeoNatalie, som har vore ein viktig del av det globale opplæringsprogrammet for nyfødt gjenoppliving; Helping Babies Breathe. Den nye simulatoren gir realistisk trening på ventilering av nyfødde, og helsepersonellet får automatisk tilbakemelding om kvaliteten på ventilasjonene og eventuelle betringspunkt rett etter trening.

Det er samla inn data frå alle treningane på Haydom Lutheran Hospital via Ipad som kommuniserer med simulatoren og ein server. I tillegg er det registrert kliniske data og informasjon om pasientutfall frå over 40 000 fødslar på sjukehuset sidan 2009. Denne studien vil vurdera effekten av simuleringstreningen med bakgrunn i dette datamaterialet. Studien har som mål å beskriva utviklinga i treningshyppigheit, eventuelle endringar i klinisk praksis ved gjenoppliving av nyfødde på fødeavdelinga og endringar i pasientutfall i form av alvorlege komplikasjonar og dødsfall.

Prosjektet er ein del av Safer Births, eit forskings-, utviklings- og implementeringsprosjekt som sidan 2012 har jobba for å betre mellom anna nyfødt resuscitering globalt.

Kontaktperson: May Sissel Vadla

May Sissel Vadla disputerte 2. oktober 2023 for ph.d.-graden i helse og medisin ved Det helsevitskaplege fakultet ved UiS.

prosjekt

Bruk av virtuell simulering som læringsverktøy

vSim® er en nettbasert plattform utvikla for simulering av ulike kliniske sjukepleiescenario. Lærarar ved UiS har testa bruk av plattformen i praksisforberedande undervisning.

Studenter bruker Vsim
Målet med prosjektet er å utforska korleis sjukepleiestudentar utviklar klinisk skjønn ved å bruke vSim® for sjukepleie.

Ved bruk av plattformen kan studentar samhandle med virtuelle pasientar og få direkte tilbakemeldingar på deira prestasjonar. Scenario kan hjelpe sjukepleiestudentane til å anvende kunnskap, ta avgjersler, fullføre intervensjonar, få tilbakemeldingar og repetere aktivitetar og innhald i sitt eige tempo.

Virtuell klinisk simulering er en ny teknologi som er antyda til å være effektiv i sjukepleieutdanning. For å utvide kunnskapsbasen om fordelane med vSim® som læringsverktøy blant norske sjukepleiestudentar, ble bruken av det virtuelle simuleringsverktøyet vSim® i dette prosjektet evaluert frå studentane sitt perspektiv.

Prosjektet ble gjennomført blant 65 andreårsstudentar på bachelor i sjukepleie ved UiS som skulle ha praksis ved en kirurgisk avdeling i spesialisthelsetenesten. Simuleringsøkta og evalueringa av denne blei gjennomført som del av studentane si praksisforberedande undervisning uka før praksisstart.

Fleirtalet av studentane vurderte bruken av vSim® i kirurgisk sjukepleie som nyttig, realistisk og lærerikt, særleg i forbindelse med forberedelser til kirurgisk praksis. Imidlertid hadde en liten del av sjukepleiestudentane problem med å forstå og navigere i programmet. Innføring av virtuelle simuleringsverktøy i sjukepleieutdanning må derfor inkludere forberedelse, rettleiing under simuleringsøkta og støtte til studentar som syns det er vanskeleg å bruke simuleringsprogrammet. Les fleire erfaringar her.

vSim® er et amerikansk simuleringsverktøy som ble utvikla i 2014 gjennom et samarbeid mellom Wolters Kluwer Health, Laerdal Medical og National League for Nursing.

Kontaktpersoner: Ingrid Tjoflåt og Tone Knudsen Brandeggen

prosjekt

Previsitt på podkast

Lærarar på sjukepleiarutdanninga ved UiS har laga podkast av tre ulike previsittar for å styrke kompetanse i tverrfagleg samarbeid og kommunikasjon.

Ingunn Aase og Kristin H. Urstad i UiS sitt podkaststudio
Ingunn Aase og Kristin H. Urstad i UiS sitt podkaststudio.

Tverrfagleg samarbeid er eit helt nødvendig steg for å gjere morgondagens helsepersonell i stand til å ta vare på pasientanes behov. For å oppnå tverrfagleg kompetanse må studentane innanfor helseutdanningar lære å jobbe tverrfagleg.

Sjølv om previsitt er sterkt forankra i praksis, får denne tematikken lite plass i utdanning av både leger og sjukepleiarar. Det er derfor laga podkast av tre ulike previsittar kor studentar kan høyre reelle samtaler mellom leger og sjukepleiarar.

Studentane lyttar til podkastane og reflekterer over ulike previsittar dei har deltatt i under praksisperioden. Målet er å utvikle kunnskap og undersøke om bruk av podkast kan auke sjukepleiestudentars kompetanse innanfor tverrfagleg samarbeid og kommunikasjon.

Prosjektleiar: Ingunn Aase

prosjekt

«Ein dag i heimetenesta»

For å førebu studentar til kliniske studiar i heimesjukepleie er det laga ein film som visar glimt frå kvardagen i heimetenesta.

Student og sykepleier under rapport i hjemmetjenesten
Med utgangspunkt i filmen vil det utviklast eit tilpassa undervisningsopplegg.

Bakgrunnen for studien var at det finnes få læringsverktøy til bruk i opplæring av sjukepleiarstudentar i heimesjukepleie. I prosjektet har UiS produsert ein film som viser glimt frå ein arbeidsdag for ein sjukepleiar og ein sjukepleiarstudent i heimeteneste.

Med utgangspunkt i filmen vil det vidare utarbeidast interaktive læringsverktøy som tilrettelegg for refleksjonar og diskusjonar kring sentrale faglege tema som blir tekne opp i filmen. Målet er å utvikle kunnskapar om interaktive læringsverktøy kan hjelpe til djupare læring, innsikt og forståing av fenomen og samanhengar, samt utviklar eit kritisk evaluerande skjønn.

Prosjektet gjennomførast i samarbeid med Hundvåg/Storhaug heimeteneste, Stavanger kommune, Utviklingssenter for sjukeheim og heimetenester (USHT) og NETTOP.

Prosjektleiar: Malene Søiland

prosjekt

Digital historieforteljing i klinisk praksis

I samarbeid med OsloMet søkar prosjektet å få økt kunnskap om digitale verktøy kan bidra til refleksjon i klinisk praksis.

Sykepleiestudenter i lab
Sjukepleiarar treng evne til etisk refleksjon, kristisk tenking og problemløysing (Foto: Siv Sivertsen).

Helsetenestene treng ikkje berre helsepersonell med meir tverrfagleg kompetanse. Det er eit faktum at dei også har behov for helsepersonell som kan utøva etisk refleksjon, kreativ problemløysing og kritisk tenking, og som kan handtera komplekse situasjonar og samarbeida på tvers av faglege og kulturelle grenser.

Det blir derfor viktig at det forskast på pedagogiske verkemiddel som stimulerer slike ferdigheiter. Digital historieforteljing i klinisk praksis er eit prosjekt i samarbeid med forskarar frå OsloMet som har som formål å få økt kunnskap om digitale verktøy kan bidra til refleksjon i klinisk praksis både hos sjukepleiestudentar og sjukepleiarar.

Det digitale læringsverktøyet «digital historieforteljing» har blitt utprøvd i sjukepleieutdanninga ved UiS. Studentane tok i bruk verktøyet for å dela sine erfaringar frå praksis. Læringsverktøyet skal fremme læring og refleksjon hos studentane i kliniske studiar. Det er gjennomført semistrukturerte fokusgruppeintervjuer i perioden 2016-2017 med studentar frå ulike sjukepleiarutdanningar i Noreg.

Funna viste at bruken av digital historieforteljing var ein trigger for engasjement, fremma kjensler av eigarskap til refleksjonen, resulterte i djupare forståing og blir høgt verdsett av studentane.

Studien avslørte likevel òg at historieforteljaren kan bli plassert i ein sårbar posisjon. Derfor bør ein vera klar over aspekt som gjeld den sårbare rolla til historieforteljaren, då det å dela erfaringar med jamaldra studentar på denne måten ser ut til å få elevane til å føla seg meir utsett.

Kontaktperson: Kristin Glenna Bodsberg

Forskarar

Professor i sykepleiefag
51831664
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
Avd.direktør
51831045
3. etg Kitty Kiellands hus
Divisjon for utdanning
NettOp UiS
Førsteamanuensis
51834183
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Professor i helsevitenskap og ledelse
51834109
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Førsteamanuensis i helsevitenskap
51834260
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Førsteamanuensis i sykepleievitenskap
51833279
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Førstelektor i spesialsykepleie
51834188
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Førstelektor i sykepleie
51834245
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Universitetslektor i helsevitenskap
51831147
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Universitetslektor i helsevitenskap
51833595
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for omsorg og etikk
Universitetslektor i helsevitenskap
51834539
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Senioringeniør
51832442
Divisjon for utdanning
NettOp UiS
Senioringeniør
51831046
Divisjon for utdanning
NettOp UiS
Seniorrådgiver
51833051
Divisjon for utdanning
NettOp UiS
Senioringeniør
51832722
Divisjon for utdanning
NettOp UiS
Førstelektor i sykepleiefag
51834147
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for omsorg og etikk
Ekstern tilknyttet UiS
51834167
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Universitetslektor i sykepleiefag
51834232
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Universitetslektor i paramedic
51831257
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Førsteamanuensis i sykepleievitenskap/helsevitenskap
51834142
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for omsorg og etikk
Førsteamanuensis i helsevitenskap
51833688
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for omsorg og etikk
Førstelektor i sykepleievitenskap/helsevitenskap mot jordmorfag
51831379
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for omsorg og etikk
Førsteamanuensis i sykepleievitenskap/helsevitenskap
51834291
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Universitetslektor i sykepleiefag
51834157
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
Førsteamanuensis i sykepleievitenskap/helsevitenskap
Paviljong 15 Kontor P-227
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi