Erfaringsbasert master i risikostyring og sikkerhetsledelse

Denne erfaringsbaserte mastergraden representerer nye fagområder, og er utarbeidet som en reaksjon på utviklingen i det moderne samfunnet. Studiet passer for ansatte i private og offentlige virksomheter som ønsker økt kompetanse innenfor risiko, sikkerhet og sårbarhet.

Publisert Sist oppdatert
Fakta
Studiepoeng

90

Nivå

Master

Undervisningsform

Både samlings- og nettbasert

Oppstart

Høst og vår

Omfang

Deltid

Undervisningsspråk

Norsk

Jeg ønsket mer kunnskap om risikostyring og sikkerhetstenkning i et samfunnsperspektiv. Derfor ble denne erfaringsbasert masteren et riktig valg for meg.

Torbjørn Heskestad Corneliussen - beredskapssjef i Sandnes kommune

Om masterprogrammet

Trusler mot sikkerhet og robusthet kan være både natur- og menneskeskapte. Eksempler er økologiske endringer som påvirker klima og natur, endringer i energi- og vannforsyning, kommunikasjon og transport, eller endringer i sosiale relasjoner og adferd som kan føre til organisert kriminalitet eller terrorisme.

Undervisning

Risiko- og sikkerhet krever dermed en tilnærming på flere nivåer og med ulike perspektiver. Dette erfaringsbaserte masterprogrammet er et tverrfaglig studium, og bygger på samarbeidet mellom de risiko- og sikkerhetsfaglige miljøene ved Universitetet i Stavanger.

Oppbygging av mastergraden

Mastergraden utgjør totalt 90 studiepoeng og består av et obligatorisk kurs på 20 studiepoeng, 40 studiepoeng med valgfrie kurs, samt en avsluttende masteroppgave på 30 studiepoeng.

NB! Alle kursene kan tas uavhengig av hverandre. Det betyr at du kan ta ett eller flere av kursene før du bestemmer deg for å ta hele mastergraden.

Det arrangeres en avsluttende eksamen etter hvert kurs. Eksamenstype vil variere. Det vil i tillegg være obligatoriske prosjektoppgaver på noen av kursene som studentene kan arbeide med hjemme.

Det er også mulig å starte masteroppgaven sin i høstsemesteret, men du må da melde deg på innen fristen for vårsemesteret. Det er nemlig kun metodesamling på våren.

Videre studier - PhD.

Den erfaringsbaserte masteren gir 90 studiepoeng, noe som betyr at en må ta et sett med 30 studiepoeng utover dette grunnlaget for å kunne søke opptak til en PhD. Opptaket til en PhD krever 120 studiepoeng på masternivå. Dette avtales i samråd med fagmiljøet i hvert enkelt tilfelle.

Hvem passer studiet for?

Målgruppen for kurset er ansatte som har ansvar for risikostyring og sikkerhet eller som ønsker å utvikle karrieren innenfor dette fagfeltet. Studiet er erfaringsbasert, og dine egne erfaringer blir tillagt stor vekt både i undervisningsform, prosjektarbeid, eksamen og den avsluttende masteroppgaven.

Gjennom studiet utvikler du din forståelse for risiko, sikkerhet og sårbarhet i egen organisasjon og virksomhetsområde. Denne kompetansen representerer et konkurransefortrinn for din arbeidsgiver og for deg selv når du søker nye stillinger.

Graden er yrkesrettet og kvalifiserer som sådan ikke for opptak til et doktorgradsstudium.

En kandidat med fullført og bestått master i risikostyring og sikkerhetsledelse skal ha følgende læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

 • Risiko, sikkerhet og sårbarhet i organisasjoner, i institusjoner og i samfunnskritiske infrastrukturer, - funksjoner og -institusjoner.
 • Ekstraordinære hendelser og påkjenninger som organisasjoner og samfunnet (samfunnskritiske infrastrukturer, - funksjoner og -institusjoner) kan utsettes for.
 • Natur- og menneskeskapte trusler mot samfunnet som økologiske endringer som påvirker klima og naturforhold, endringer i infrastruktur som energi- og vannforsyning, kommunikasjon og transport, men også endringer i sosiale relasjoner og atferd som kan føre til organisert kriminalitet eller terrorisme.
 • At risikostyring og sikkerhetsledelse som studiefelt krever en tilnærming på flere organisatoriske og institusjonelle nivå og med ulike faglige perspektiv.
 • Sterke og svake sider ved bruk av risikoanalyser i beslutningsprosesser
 • Kjennetegn ved god og dårlig sikkerhetskultur og sikkerhets styring

Ferdigheter

 • Vurdere trusler mot sikkerheten og risikoer forbundet med ulike aktiviteter.
 • Forebygge skader og ulykker gjennom planlegging, regulering og organisering.
 • Analysere risiko, pålitelighet, tilgjengelighet og ytelse av beredskap i forbindelse med virksomheter, kritiske infrastrukturer og kritiske samfunnsfunksjoner.
 • Forstå hva som foregår i kriser og katastrofer, og kunne håndtere beslutningsprosesser og utfordringer man står over for i slike situasjoner.
 • Kunne anvende analyseverktøy innenfor risiko- og sikkerhetsforskning og andre studier av sikkerhet og beredskap i samfunnet.
 • Arbeide i tverrfaglige prosjektgrupper og team.

Generell kompetanse

 • Hvordan sikkerhets- og beredskapsmessige hensyn kan ivaretas i samfunnet.
 • Teoretiske perspektiv og metodisk tilnærming når det gjelder skadeforebygging, skadebegrensning og krisehåndtering innenfor privat og offentlig sektor.
 • En teknologisk og samfunnsvitenskapelig tilnærming til risiko og sikkerhet i samfunnet.

Studiet er modulbasert og tilrettelagt for å kunne kombineres med jobb.

Det vil si at studentene studerer hjemme og møter på UiS til samlinger for hvert kurs. Forelesningene foregår på dagtid. På samlingene vil vi veksle mellom forelesninger og diskusjoner av caser i plenum.

Studiet bruker Canvas som kommunikasjonsplattform.

Hvert kurs har individuelle priser. Semesteravgift og innkjøp av pensumlitteratur kommer i tillegg.

For å bli tatt opp til mastergradsstudiet i risikostyring og sikkerhetsledelse kreves:

a) Bachelorgrad, cand.mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høyskoler er godkjent som jevngode med ovennevnte grader eller utdanningsløp.

b) Det teknisk naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdige med utdanningsløpene nevnt i a. – Opptak på bakgrunn av realkompetanse.

c) I tillegg kreves minst to års relevant yrkespraksis inn mot den tematikken som ligger i studieprogrammet.

Realkompetanse

Det er mulig å søke opptak på bakgrunn av realkompetanse, og det vil da bli gjort en individuell vurdering.

Opptak

Alle de valgfrie kursene har egne opptak, og du må søke om opptak til hvert enkelt kurs.

Vi praktiserer førstemann til mølla prinsippet ved påmelding til alle emnene.

Blir du tatt opp til grunnmodulen Risiko, sikkerhet og sårbarhet, er du automatisk kvalifisert til Masteroppgaven når de valgfrie kursene er bestått.

Det kan være aktuelt å søke godkjenning av inntil 30 studiepoeng for relevante kurs på mastergradsnivå tatt ved andre studieretninger ved UiS eller ved andre utdanningsinstitusjoner. Disse kan da komme til erstatning for ett eller flere av de valgfrie kursene.

Kriterier for å søke om innpass:

 • Må ha oppnådd bachelorgrad/ 180 stp ved opptak til studiet.
 • Innpassemnet kan ikke være en del av opptaksgrunnlaget

Administrative kontaktpersoner

Førstekonsulent
51831499
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning
Rådgiver
51833056
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning

Pendler fra Oslo for å lære risikostyring

Jeg pendler fra Oslo for å ta mastergrad i risikostyring og sikkerhetsledelse, det er det absolutt verdt, sier Cyber Sec...

Fikk ny karriere med Master i risikostyring og sikkerhetsledelse

Etter å ha fullført en master ved siden av jobben, fikk fengselsbetjent Shpetim Halimi ny jobb som seniorinspektør i Arb...

Behov for flere med kompetanse på samfunnssikkerhet

Hvem skulle trodd at et virus kunne sette hele verden ut av spill? At både liv, helsesystemer, industrier og verdensøkon...