Fokus på god språkopplæring i barnehagen

Gjesdal kommune sette seg som mål å ha meir fokus på lesing og språkopplæring i kommunen sine barnehagar. Dette starta som eit samarbeid mellom Lesesenteret og Gjesdal i regional ordning for kompetanseutvikling. For dei tilsette i Oltedal barnehage gav meir kunnskap god grobotn for å utvikla ny praksis.

Published Endret

- Tidlegare har me kanskje planlagt litt mykje. Me legg til rette for nye leikeareal og har visse idear om korleis språk, litteratur og leik skal utførast under eit visst rammeverk. Så blir me kanskje litt skuffa når ungane ikkje lar seg engasjera over det som er planlagt, seier Irene Høiland, styrar i Oltedal barnehage.

Joanna Szalek - pedagogisk leiar, Oltedal barnehage
Joanna Szalek, pedagogisk leiar viser fram Dinoland. Foto: Birgit Rodvelt

Det var nettopp dette pedagogisk leiar, Joanna Szalek, klarte å snu på. I haust satt ho med eit ganske tomt leikeareal det ville vore kjekt å nytta til både læring og leik, og kommunen sitt fokus på god språkopplæring friskt i minne. I tillegg hadde eit av borna i avdelinga mykje kunnskap om eit spesifikt tema, og fortalte engasjert vidare om dette til dei andre. Joanna såg ein moglegheit i nettopp dette, og starta så smått med å gjera leikeområdet til det same temaet. Det blei starten på Dinoland.

Vegen blir til medan me går

- Me hadde ingen garanti for at temaet dinosaurar ville engasjera, men det var verdt eit forsøk. Me starta difor i det små, med figurar, jungel i taket og kunstige planter i vindauga, i tillegg til å nytta biblioteket til å finna bøker om temaet, fortel Joanna Szalek.

Borna i Oltedal barnehage laga dinosaurar i papir til leikeområdet
Borna laga mykje dinosaurrelatert i formgivinga Foto: Joanna Szalek.

Etter kvart som Joanna og hennar kollegaer såg at temaet og bøkene om dinosaurar engasjerte alle ungane, utvikla dei leikearealet meir, i samarbeid med ungane. Ein svær T-Rex i papp blei til i ei eigen temaveke om T-Rexen, og fleire bøker frå biblioteket blei lånt og lest, og temaet blei diskutert på tur ute i naturen.

I bokserien Daniel og dinosaurane skrive av Lisa Bjärbo trør guten Daniel inn i dinosaurane sitt land gjennom ein koffert, så det var klart at leikearealet òg måtte ha sin eigen koffert. Eit så enkelt grep førte til at ungane no fortel og leiker ut liknande dinosaurhistoriene på eigenhand når dei ikkje les i bøkene saman.

Gunn Helen Ofstad
Gunn Helen Ofstad, Lesesenteret UiS. Foto: Elisabeth Tønnessen.

Gunn Helen Ofstad er førstelektor i spesialpedagogikk ved Lesesenteret i Stavanger, og syns måten barnehagen har jobba på er eit godt døme på godt språkarbeid i praksis.

- Det Oltedal barnehage har gjort her, viser korleis godt språkabeid oppstår når dei vaksne i barnehagen skaper felles leikereferanser med borna gjennom bøker. Å saman utvikla ei så god innsikt i eit tema, gjer at ungane aktivt får brukt kunnskapen sin og utviklar språket samtidig, seier Gunn Helen Ofstad.  

Borna utviklar god forteljarkompetanse og godt språk gjennom det tematiske engasjementet.  

«Kan me lesa ei bok om det?»

Ungane i avdelinga har også skjønt at dei vaksne ikkje kan alt om dinosaurar, men at meir informasjon finnes i litteraturen. Når ungane vil vita meir, har dei spurt dei vaksne om å leita fram bøker som handlar om noko spesifikt. Då har ungane møtt på nye omgrep, og Joanna og kollegaene hennar har forklart det ytterlegare gjennom leik.

- Ungane fekk interesse for korleis ein finn skjeletta etter dinosaurane, og då snakka me mykje om paleontologi og arkeologi. For å visualisera dette, laga me ei lita sandkasse kor ungane med hjelp av malekostar skal forsiktig leite fram fossiler, seier Szalek.

To av borna i Oltedal speler dinosaurbingo
Dinobingo blei også ein populær aktivitet i barnehagen. Foto: Joanna Szalek.

Føresette merker også engasjementet på heimebane, både gjennom fyldige forteljingar om dinosaurar og spørsmål om å lesa bøker heime. Også det syns førstelektor Ofstad er med å byggja opp om godt språkarbeid:

- Når borna blir engasjerte og vil dela kunnskapen dei får i barnehagen også heime, får dei samstundes trening i god forteljarkompetanse og oppattaking av vanskelege ord og omgrep. For fleirspråklege barn får ein også moglegheit til å bruka omgrep på fleire språk, avsluttar Ofstad.

Joanna sine beste tips:

- Følg interessa til borna.
- Bli med på leiken.
- Skap litt magi i kvardagen.
- Finn ein raud tråd, som gjer at du kan knytta saman lesing, leikemiljø og periodeplanen.

Tekst: Birgit Rodvelt, Lesesenteret