Hopp til hovedinnhold

Alle barn fortjener en god start på livet

– Når vi vet hvor mye hjerneutvikling som skjer hos barn i de første leveårene, har vi ikke råd til å «gamble» når det kommer til kvaliteten på barnehagene, sier Cecilie Evertsen-Stanghelle som skal undersøke vurderingsverktøy som kan fremme kvalitet i barnehagen.

Publisert: Endret:

Seks barn klemmer en barnehageansatt
– En god barnehage er et sted der de voksne møter barna med omsorg, innlevelse og trygghet, sier stipendiaten. Foto: iStock photo.

I dag går over 90 prosent av alle barn i Norge i barnehage (SSB, 2019). Likevel finnes det lite informasjon om systematisk kartlegging av kvaliteten i de norske barnehagene. Det skal stipendiat Cecilie Evertsen-Stanghelle ved Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger gjøre noe med.

Som en del av sitt doktorgradsprosjekt skal hun gå i gang med å undersøke hvordan en kan jobbe med å kartlegge kvaliteten i barnehagene, og gi ansatte mulighet for fagligutvikling – noe som i liten grad er gjort før.

– Vi har ikke råd til å stole på at man har flaks med barnehagen man ender opp med. Det er derfor viktig med systematisk kartlegging av barnehagene – og dette er et steg i riktig retning. Vi håper det vi utvinner av kunnskap i prosjektet skal komme barna og de voksne til gode, sier hun. 

Kan kvalitet måles?

God kvalitet i barnehagen vil bidra til å fremme barns trivsel, læring og god psykisk helse, som på sikt vil virke forebyggende i et folkehelseperspektiv, og kan være med å utjevne sosiale forskjeller.

– De siste årene har forskning om sped- og småbarn gitt oss en forståelse for hvordan de tidlige erfaringene i hjemmet og i barnehagen påvirker hjernens utvikling og videre deres psykiske og fysiske helse. Barn er lett påvirkelige de første leveårene, og barnehagekvalitet ser ut til å ha stor påvirkning på barns trivsel og utvikling, sier hun.

Likevel, hva kvalitet er, og om det er mulig å måle dette, har vært temaet for en pågående debatt i barnehagesektoren de siste årene. Det har også blitt stilt spørsmål om bruken av internasjonale verktøy i norske barnehager. Ifølge Evertsen-Stanghelle skal noen av disse kartleggingsverktøyene evalueres i dette prosjektet, og målet er å undersøke om de kan kopieres rett inn i norsk kontekst, eller om det er behov for å utvikle egne verktøy.

– Det er viktig at vi får en forståelse av om verktøyene er forenlige med vår forståelse av hva en god barnehage er, sier hun.

Cecilie Evertsen-Stanghelle
Cecilie Evertsen-Stanghelle. Foto: Jeanette Larsen.

Tegner et bilde av kvalitetsforskjellene

I prosjektet vil flere barnehager i Sandnes kommune og Stavanger kommune delta. Det som skal undersøkes er hvordan barnehageansatte, barnehagemyndighetene, ressurssenter og PPT i kommunene Stavanger og Sandnes opplever bruken av måle- og utviklingsverktøyene SSTEW og CLASS.

 – Vi ønsker å undersøke om brukergruppene opplever at disse kartleggings- og utviklingsverktøyene er en god måte å jobbe på for å fremme kvalitet i barnehagen, og om disse verktøyene oppleves som nyttige, sier Evertsen-Stanghelle.

Hun legger til at grunnen til at verktøyene skal testes ut på kommunalt nivå er for å sikre at hele kommunen jobber systematisk for å forhøye kvaliteten i barnehagene. OECD-rapporten fra 2018 viser at barnehageeiere bør ha et system for å samle data på prosesskvalitet og bruke disse dataene til å utvikle kvalitet. Per i dag finnes det få redskap for å vurdere samspillskvalitet i barnehagene.

– Foreldreundersøkelsen, medarbeiderundersøkelsen og selvevalueringer slik det er i dag er i seg selv ikke gode nok redskaper for å måle kvalitet, sier Evertsen-Stanghelle.

Ikke norsk tradisjon å måle kvalitet

Selv om det er ganske vanlig i internasjonal sammenheng, har det ikke vært en tradisjon for å systematisk måle kvalitet i utdanningssystemet i Norge.

– Vi har hatt en tradisjon for å kartlegge barna, men ikke de voksne som skaper utviklingsmulighetene for barna. Det har jeg lyst til å endre på, sier Evertsen-Stanghelle.

Kartleggingsverktøyene som skal benyttes i prosjektet, bygger på forskningsbasert kunnskap om hva som utgjør god prosesskvalitet i barnehagen, og kan potensielt sett kunne måle kvaliteten på samspillet mellom voksne og barn i barnehagene. Prosesskvalitet anses som selve kjernen i kvalitetsbegrepet, og hovednæring for hjerneutvikling.

Hva er en god barnehage?

Ifølge stipendiaten er det mye godt arbeid som gjøres av de ansatte i barnehagene i Norge i dag. En god barnehage, mener hun, er et sted der de voksne møter barna med omsorg, innlevelse og trygghet. Et sted der barnehagelærerne – og de andre ansatte – videre er i stand til å skape miljøer som stimulerer til kritisk tenkning og fremmer kognitiv og emosjonell utvikling hos barna.

– Jeg mener at en god barnehage er en barnehage tydelig preget av gjensidig glede over å få være sammen, samt et sted krydret med litt hverdagsmagi, sier hun.

Stipendiaten håper på sikt at prosjektet kan gjøre at alle barnehagebarn får et mer likeverdig tilbud, at de ansatte i barnehagene motiveres og at barnehageledere- og eiere får oversikt over samspillskvalitet i egen organisasjon og kommune – og kan gi tilpasset støtte ved behov.Tekst: Maria Gilje Strand

Foto: iStock photo

Stipendiat
51832828
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Les mer om forskning fra Læringsmiljøsenteret

Elevers tro på å mestre læringsaktiviteter i skolen er forbundet med sosiale og emosjonelle kompetanser

Spesielt interessant er det at elevenes emosjonsregulering har en klar sammenheng med mestringstro. Dette ser ut til å v...

Land som gjør det bra i PISA-undersøkelsen har én ting felles: Høy grad av likestilling

Det mest gjennomgående ved land som er «skolevinnere» er hvor likestilt kjønnene i befolkningen er. Forsker Janine Campb...

Derfor er implementeringsteori viktig i utdanningsforskning

Endringsarbeid i barnehage og skole er ofte krevende. Implementeringsteori kan være en nyttig ressurs for å lykkes i dis...

Apekatten Ani Banani hjelper forskere med å studere barns tidlige matematikk-utvikling

Norske og internasjonale forskere ønsker å bruke nettbrett-testen som er utviklet av Læringsmiljøsenteret og UiS. En omf...

Dette er oppdragerstilen som fungerer

En bestemt måte å utøve voksenrollen på viser seg bedre enn alle andre i utviklingen hos barn og unge. Den fungerer like...

Hvordan gi førsteklassingene en best mulig skolestart?

En god kommunikasjon mellom barnehage og skole er viktig for at barn som skal begynne på skolen får en god start. – Skol...

Slik kan du hjelpe elever tilbake til skolen

Disse tiltakene kan få elever som sitter hjemme til å komme tilbake på skolebenken.

Blir vi kvitt mobbing og trakassering i barnehagen?

I januar 2021 ble barnehageloven endret. Den nye loven sier at barnehagen skal ha nulltorelanse mot krenkelser, utesteng...

Impact case: Agderprosjektet

UiS forskere har utviklet og testet en strukturert lekbasert læreplan for barn som går det siste året i barnehagen, det ...

– SFO må få høyere status

SFO skal få rammeplan. Endelig, vil mange si. Men hva bør SFO være?

Mobbing i norske barnehager – en kunnskapsoversikt

Rapporten gir en oppdatert kunnskapsoversikt over erfaringer og forskning om temaet mobbing i norske barnehager.

Korleis kan barnehagen bli betre over tid?

Lokale og nasjonale tiltak skal sikre at barnehagane jobbar aktivt med å bygge kapasitet, både materielt og menneskeleg....

Tilhørighet er viktigere for ungdom med innvandrerbakgrunn enn for andre

For ungdom mellom 10 og 15 år henger tilhørighet sterkt sammen med psykisk helse. Særlig for elever med innvandrerbakgru...

Har barns ferdigheter i barnehagen noe å si for lesing og regning i femteklasse?

Barns selvregulering i barnehagen henger sammen med akademiske ferdigheter senere i skoleløpet. – De voksne hjemme, i ba...

– Guttediskusjonen i skolen er et blindspor

Gutter og jenter har mye mer til felles enn det som skiller dem, ifølge UiS-forsker Dieuwer ten Braak.

Hvordan føles det å bli mobbet 24 timer i døgnet?

Mellom 50 til 90 prosent av dem som blir mobbet digitalt, blir også mobbet tradisjonelt. – Vi har en gruppe elever som a...

Engasjerte elever lærer mer og er mer fornøyde med livet sitt

Motiverte elever lærer mer, men noen kjeder seg sånn på skolen at de risikerer å droppe ut. Hva er egentlig engasjerende...

Hvordan vet du om barnet ditt går i en god barnehage?

Over 90 prosent av norske barn går i barnehage, men hvordan vet man at barnehagen er god? UiS-forskere svarer på hva som...

Elever ønsker at lærere skal forstå læringsmiljøet med deres øyne

Elever i videregående synes det er fint å bli tatt på alvor og mener kartleggingsverktøyet Spekter kan hjelpe til et bed...

Mindfulness kan dempe stress på skolen

Kunnskap og øvelser i mindfulness kan gjøre at skoleelever takler stress bedre, viser en studie.

Læring for livet

Forskere, fagpersoner og praksisutøvere i faglige samtaler om aktuelle tema. Se sendingene her!

Kan personlige bøker være bra for barns lesing?

Selv om personlige bøker er stort i mange land, er konseptet nytt her til lands. Men kan det bidra til å støtte barns le...

Dukken Henry sørger for at barnehagebarn kan redde liv

Også små barn kan lære å gi førstehjelp.

Derfor bør helsesykepleier holde til nær skolen

Den fysiske avstanden er avgjørende for hvor godt skolen og helsesykepleieren samarbeider.

Podkast: Læringsmiljø i skole og barnehage

Læringsmiljøsenteret har lansert sin nye podkast! Første episode handler om konsekvenser av mobbing.