Resiliens i helsetjenesten

Forskningsprosjektet Resiliens i helsetjenesten (RiH) har som hovedmål å endre forståelse av kvalitet i helsetjenesten gjennom å etablere et nytt rammeverk for resiliens, og med dette endre fokuset i forskning på kvalitet i helsetjenesten.

Published Endret
Fakta
Prosjektleder

Professor Siri Wiig

Prosjektperiode

2018 - 2024

Finansiering

Forskningsrådet – FRIPRO TOPPFORSK, UiS, NTNU Gjøvik, Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Budsjett

66 millioner

Silotenkning i kvalitetsarbeid har ført til manglende resultater. Vi har behov for en ny tilnærming for å sikre kvalitet og sikkerhet i helsetjenestene.

Siri Wiig , prosjektleder
Collaborative learning
Foto: Steinar Figved

Kvalitet i helsetjenesten er et høyt prioritert område på den globale agendaen. Kvalitet innebærer pasientsikkerhet, kontinuitet i helsetjenestene, pasientsentrerte tjenester og gode kliniske resultater. Prosjektet ønsker å endre forståelsen av kvalitet i helsetjenesten og den tilhørende forskningen.

Tradisjonelt har forskningen blitt gjennomført i "siloer" uten en tverrfaglig og helhetlig tilnærming. Dette har ført til manglende resultater hvor det fokuseres på enkeltstående tiltak og metoder som i mindre grad er tilstrekkelige for å forstå kvalitet i helsetjenesten fullt ut.

Rammeverk for helhetlig forståelse av kvalitet

Ved å bruke en samarbeidstilnærming som inkluderer pasienter, pårørende, klinikere og andre interessegrupper og helseaktører, ønsker prosjektet å bli en kunnskapsbase gjennom utviklingen av et rammeverk for resiliens i helsetjenesten. Resiliens er en innovativ tilnærming som synliggjør evnen organisasjoner og individer har til å forutse, kontrollere, reagere på, og lære av forstyrrelser og variasjon. Dette innebærer bruken av interne (f.eks forståelse, erfaring) og eksterne (f.eks kollegaer, nettverk, regulering) ressurser for å tilpasse seg endringer og utfordringer som oppstår i det daglige arbeidet og likevel oppnå høy kvalitet på helsetjenestene. I motsetning til tradisjonell kvalitetsforskning som ofte fokuserer på feil i tjenestene og hvordan disse skal løses er resilienstilnærmingen interessert i å studere det store antallet hendelser og prosesser som er suksessfulle. Disse er vesentlige for å forstå hvordan høy kvalitet skapes på tvers av tjenester, organisasjoner og i det daglige arbeidet.

RiH prosjektet har fem sammenkoblede aktiviteter: RiH teoretisk rammeverk (WP1), Involvering av pasienter og aktører (WP2), studier av resiliens i ulike norske helsesettinger (WP3), Internasjonale komparative resiliensstudier (WP4) og Rammeverk for samarbeidslæring (WP5).

Les mer om prosjektet og se publikasjoner i Forskningsrådets prosjektbank.

Forskere i prosjektet

Professor i kvalitet og sikkerhet i helsesystemer
51834288
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Professor i risiko- og sårbarhetsanalyse
51832268
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Førsteamanuensis i sykepleievitenskap/helsevitenskap
51834291
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Førsteamanuensis i helsevitenskap
51834254
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Senterkoordinator
51834204
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Postdoktor innen kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten
51831298
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Førsteamanuensis i sykepleievitenskap/helsevitenskap
51832988
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
Doktorgradsstipendiat i kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten
51833148
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Vitenskapelig assistent
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Ekstern u/betaling
51832881
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Stipendiat innenfor kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Førsteamanuensis innen sikkerhet i helsetjenesten
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Førsteamanuensis i helsevitenskap
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Postdoktor innen kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten
51834289
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi

Partnere

Expert Advisory Board

Tilbake til SHARE