Resiliens i helsetjenesten

Forskningsprosjektet Resiliens i helsetjenesten (RiH) har som hovedmål å endre forståelse av kvalitet i helsetjenesten gjennom å etablere et nytt rammeverk for resiliens, og med dette endre fokuset i forskning på kvalitet i helsetjenesten.

Published Endret
Fakta
Prosjektleder

Professor Siri Wiig

Prosjektperiode

2018 - 2023

Finansiering

Forskningsrådet – FRIPRO TOPPFORSK, UiS, NTNU Gjøvik, Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Budsjett

66 millioner

Silotenkning i kvalitetsarbeid har ført til manglende resultater. Vi har behov for en ny tilnærming for å sikre kvalitet og sikkerhet i helsetjenestene.

Siri Wiig , prosjektleder
Leger i møterom
Silotenkning og mangel på tverrfaglighet har ført til manglende forskningsresultater (Foto: Elisabeth Tønnessen).

Kvalitet i helsetjenesten er et høyt prioritert område på den globale agendaen. Kvalitet innebærer pasientsikkerhet, kontinuitet i helsetjenestene, pasientsentrerte tjenester og gode kliniske resultater. Prosjektet ønsker å endre forståelsen av kvalitet i helsetjenesten og den tilhørende forskningen. Tradisjonelt har forskningen blitt gjennomført i "siloer" uten en tverrfaglig og helhetlig tilnærming. Dette har ført til manglende resultater hvor det fokuseres på enkeltstående tiltak og metoder som i mindre grad er tilstrekkelige for å forstå kvalitet i helsetjenesten fullt ut.

Rammeverk for helhetlig forståelse av kvalitet

Ved å bruke en samarbeidstilnærming som inkluderer pasienter, pårørende, klinikere og andre interessegrupper og helseaktører, ønsker prosjektet å bli en kunnskapsbase gjennom utviklingen av et rammeverk for resiliens i helsetjenesten. Resiliens er en innovativ tilnærming som synliggjør evnen organisasjoner og individer har til å forutse, kontrollere, reagere på, og lære av forstyrrelser og variasjon. Dette innebærer bruken av interne (f.eks forståelse, erfaring) og eksterne (f.eks kollegaer, nettverk, regulering) ressurser for å tilpasse seg endringer og utfordringer som oppstår i det daglige arbeidet og likevel oppnå høy kvalitet på helsetjenestene. I motsetning til tradisjonell kvalitetsforskning som ofte fokuserer på feil i tjenestene og hvordan disse skal løses er resilienstilnærmingen interessert i å studere det store antallet hendelser og prosesser som er suksessfulle. Disse er vesentlige for å forstå hvordan høy kvalitet skapes på tvers av tjenester, organisasjoner og i det daglige arbeidet.

RiH prosjektet har fem sammenkoblede aktiviteter: RiH teoretisk rammeverk (WP1), Involvering av pasienter og aktører (WP2), Empiriske studier av resiliens i ulike norske helsesettinger (WP3), Internasjonale komparative resiliensstudier (WP4) og Rammeverk for samarbeidslæring (WP5).

Les mer om prosjektet og se publikasjoner i Forskningsrådets prosjektbank.

Forskere i prosjektet

Professor
51834288
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Professor
51832268
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Førsteamanuensis
51834291
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Postdoktor
51834254
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Vitenskapelig assistent
51834204
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Postdoktor
51831298
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Førsteamanuensis
51832988
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
Doktorgradsstipendiat
51833148
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Vitenskapelig assistent
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Ekstern u/betaling
51832881
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Stipendiat
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Førsteamanuensis
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Førsteamanuensis
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi

Partnere

Expert Advisory Board

Tilbake til SHARE