Tilbud om kompetanseutvikling

Læringsmiljøsenteret samarbeider med kommuner gjennom statlige ordninger for kompetanseutvikling. Det finnes tre forskjellige ordninger: KO-løftet, Rekomp og Dekomp.

Publisert Sist oppdatert
KO-løftet

Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

Målgruppe

- ansatte i PPT - ansatte i andre tverrfaglige tjenester i kommunene og fylkeskommunene som inngår i laget rundt barnet og eleven - barnehageeiere - skoleeiere

Rekomp

Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage

Målgruppe

- barnehagelærere - ledere - andre ansatt i barnehager - andre i organisasjonen rundt som bidrar til kvalitet i tilbudet til barn

Dekomp

Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i grunnskole og videregående skole

Målgruppe

- lærere - ledere - andre ansatte i skoler - andre i organisasjonen rundt som bidrar til kvalitet i tilbudet til barn og unge

Tre voksne som samarbeider. Stemningen er god.
Vil dere samarbeide med oss om kompetanseutvikling i barnehage eller skole? Foto: Getty Images.

Rekomp og Dekomp

Tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring

Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage og desentralisert ordning for kompetanseutvikling i grunnskole og videregående skole er to av flere tilskuddsordninger som skal støtte kollektiv kompetanseutvikling i barnehager og skoler.

Den kollektive kompetanseutviklingen skal styrke kunnskap og kompetanse, og slik fremme utvikling, læring og trivsel og bidra til et likeverdig tilbud for alle barn og unge.

Det er barnehage- og skoleeiere som har ansvar for utvikling av kompetansen blant ansatte og ledere i barnehager og skole. Målet for tilskuddsordningen er økt kvalitet gjennom styrket kollektiv kompetanse i barnehager og skoler.

Kompetanseutviklingstiltak skal være basert på lokale behov, og være organisert gjennom partnerskap med universitet eller høyskole. Det er statsforvalteren i hvert enkelt fylke som forvalter tilskuddsordningene, og offentlige og private barnehage- og skoleeiere melder kompetansebehov til samarbeidsforumet i fylket.

Barnehage- og skoleeiere skal vurdere kompetanseutviklingsbehov, og barnehage-/skoleeier skal samarbeide i partnerskap med universitet eller høyskole om å vurdere de lokale behovene. Læringsmiljøsenteret ved UiS er et av flere nasjonale sentre og kan inngå i partnerskap i alle landets fylker.

Et partnerskap er et likeverdig og gjensidig forpliktende samarbeid, som har kompetanseutvikling som mål. Samarbeidet skal bidra til å forbedre praksis i barnehager og skoler, samtidig som det kan videreutvikle lærerutdanningene. Samarbeidet skal også bidra til at kompetansetiltakene blir forskningsbaserte, praksisrettet og relevante.

Involvering av universitetet eller høgskolen tidlig i prosessen gir bedre mulighet for at tiltakene svarer på barnehagenes og skolenes behov.

Å drive utviklingsarbeid i partnerskap skal bidra til langsiktig og målrettet samarbeid mellom barnehage- og skoleeiere, universiteter og høgskoler og ansatte i barnehager og skoler. Partnerskapet skal legge til rette for god vekselsvirking i utvikling av teori og praksis:

 • Vurdering av kompetansebehov sammen med ansatte og ledere i barnehager og skoler
 • Definering av mål
 • Vurdering av aktuelle tiltak
 • Utvikling av langsiktige planer
 • Utvikling og gjennomføring av tiltak
 • Vurdering av måloppnåelse

Har du spørsmål om rekomp eller dekomp? Ta kontakt med oss

Førstelektor i pedagogikk
51834572
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
Seniorrådgiver
51833122
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon NSLA Avd. Stavanger
Ko-løftet

Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

KO-løftet er en del av de statlige tilskuddsordningene til kollektiv etterutdanning i barnehage og skole.

Gjennom tilskuddsordningen skal kommuner og private eiere, barnehager og skoler vurdere kompetansebehov og gjennomføre kollektive kompetansetiltak. Ordningen skal bidra til å bygge en grunnleggende kompetanse for å ivareta inkludering og tilrettelegging i tråd med målsettingene for kompetanseløftet. (Utdanningsdirektoratet, 2022).

Målene for KO-løftet er følgende:

 • alle barn og elever opplever å få et godt tilpasset og inkluderende tilbud i barnehage og skole
 • alle barn og unge skal få mulighet til utvikling, mestring, læring og trivsel - uavhengig av sine forutsetninger
 • barnehager, skoler, PP-tjenesten og andre i laget rundt barnet og eleven m¨jobbe sammen for å skape et inkluderende fellesskap
 • det pedagogiske tilbudet må tilpasses slik at alle får et best mulig utgangspunkt for utvikling og læring

KO-løftet er et statlig initiert tiltak for ledere og ansatte i barnehager, skoler & SFO og PP-tjenesten, som skal bidra til at den spesialpedagogiske hjelpen er tett på de barn og unge som har behov for det (Utdanningsdirektoratet, 2022). I KO-løftet skal kommuner/fylkeskommuner inngå partnerskap med UH-miljø (universitet/høyskolemiljø).

Vurdering av lokale kompetansebehov og identifisering av utviklingstiltak utgjør første fase i KO-løftet, mens implementering av utviklingstiltakene utgjør den andre fasen. Til dette formålet har Læringsmiljøsenteret/UiS i samarbeid med LearnLab utviklet et interaktivt kartlegging- og utviklingsverktøy som er basert på kunnskap om lærende organisasjoner og kunnskap om hva som kjennetegner organisasjoner som er inkluderende. Verktøyet kartlegger kompetansebehov innenfor fem grunnleggende verdier (kjerneverdier):

 • Å verdsette ulikhet
 • Støtte alle barn og unge
 • Samhandling i laget rundt
 • Læring og utvikling i profesjonsfellesskap
 • Ivareta barn med særskilte behov

Verktøyet inneholder tre steg som gjennomføres i de deltakende enhetene:

 1. Reflektere sammen og utvikle en felles forståelse for hva Kompetanseløftet er og definere de mest sentrale begrep i strategien.
 2. Med utgangspunkt i sentrale kjerneverdier, kartlegges de ansattes opplevelse av virksomhetens praksis innenfor inkluderende praksis, ledelse og samhandlingen i laget rundt barn og unge.
 3. Resultater fra kartlegging i sted 1 og 2, samt andre relevante data, er utgangspunketet for å analysere, drøfte og prioritere videre utviklingsbehov og tiltak.

Læringsmiljøsenteret ved UiS vil bistå lokalt nivå med å fastsette lokale mål for KO-løftet, basert på resultatene fra kartlegging og analyse av de kommunale og private enhetene som deltar.

Læringsmiljøsenterets rolle i KO-løftets fase to vil bestå av støtte til de lokale implementeringsprosessene, blant annet ved å formidle forskningsbasert kunnskap, veilede arbeidsgrupper og ledelse på kommunalt/fylkeskommunalt og lokalt nivå og generelt støtte individuelle og kollektive læringsprosesser.

Har du faglige spørsmål om KO-løftet? Ta kontakt med oss

Universitetslektor i psykologi
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
Førstelektor i pedagogikk
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn

Ved spørsmål om partnerskap, ta kontakt med oss

Førstelektor i pedagogikk
51834572
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
Seniorrådgiver
51833122
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon NSLA Avd. Stavanger