Tilbud om kompetanseutvikling

Læringsmiljøsenteret samarbeider med kommuner gjennom statlige ordninger for kompetanseutvikling. Det finnes tre forskjellige ordninger: KO-løftet, Rekomp og Dekomp.

Published Sist oppdatert
KO-løftet

Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

Målgruppe

- ansatte i PPT - ansatte i andre tverrfaglige tjenester i kommunene og fylkeskommunene som inngår i laget rundt barnet og eleven - barnehageeiere - skoleeiere

Rekomp

Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage

Målgruppe

- barnehagelærere - ledere - andre ansatt i barnehager - andre i organisasjonen rundt som bidrar til kvalitet i tilbudet til barn

Dekomp

Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i grunnskole og videregående skole

Målgruppe

- lærere - ledere - andre ansatte i skoler - andre i organisasjonen rundt som bidrar til kvalitet i tilbudet til barn og unge

Tre voksne som samarbeider. Stemningen er god.
Vil dere samarbeide med oss om kompetanseutvikling i barnehage eller skole? Foto: Getty Images.

Rekomp og Dekomp

Tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring

Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage og desentralisert ordning for kompetanseutvikling i grunnskole og videregående skole er to av flere tilskuddsordninger som skal støtte kollektiv kompetanseutvikling i barnehager og skoler.

Den kollektive kompetanseutviklingen skal styrke kunnskap og kompetanse, og slik fremme utvikling, læring og trivsel og bidra til et likeverdig tilbud for alle barn og unge.

Det er barnehage- og skoleeiere som har ansvar for utvikling av kompetansen blant ansatte og ledere i barnehager og skole. Målet for tilskuddsordningen er økt kvalitet gjennom styrket kollektiv kompetanse i barnehager og skoler.

Kompetanseutviklingstiltak skal være basert på lokale behov, og være organisert gjennom partnerskap med universitet eller høyskole. Det er statsforvalteren i hvert enkelt fylke som forvalter tilskuddsordningene, og offentlige og private barnehage- og skoleeiere melder kompetansebehov til samarbeidsforumet i fylket.

Barnehage- og skoleeiere skal vurdere kompetanseutviklingsbehov, og barnehage-/skoleeier skal samarbeide i partnerskap med universitet eller høyskole om å vurdere de lokale behovene. Læringsmiljøsenteret ved UiS er et av flere nasjonale sentre og kan inngå i partnerskap i alle landets fylker.

Et partnerskap er et likeverdig og gjensidig forpliktende samarbeid, som har kompetanseutvikling som mål. Samarbeidet skal bidra til å forbedre praksis i barnehager og skoler, samtidig som det kan videreutvikle lærerutdanningene. Samarbeidet skal også bidra til at kompetansetiltakene blir forskningsbaserte, praksisrettet og relevante.

Involvering av universitetet eller høgskolen tidlig i prosessen gir bedre mulighet for at tiltakene svarer på barnehagenes og skolenes behov.

Å drive utviklingsarbeid i partnerskap skal bidra til langsiktig og målrettet samarbeid mellom barnehage- og skoleeiere, universiteter og høgskoler og ansatte i barnehager og skoler. Partnerskapet skal legge til rette for god vekselsvirking i utvikling av teori og praksis:

 • Vurdering av kompetansebehov sammen med ansatte og ledere i barnehager og skoler
 • Definering av mål
 • Vurdering av aktuelle tiltak
 • Utvikling av langsiktige planer
 • Utvikling og gjennomføring av tiltak
 • Vurdering av måloppnåelse

Har du spørsmål? Ta kontakt med:

Førsteamanuensis / avdelingsleder
51833050
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
Seniorrådgiver
51833122
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon NSLA Avd. Stavanger
Ko-løftet

Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

KO-løftet er en del av de statlige tilskuddsordningene til kollektiv etterutdanning i barnehage og skole.

Gjennom tilskuddsordningen skal kommuner og private eiere, barnehager og skoler vurdere kompetansebehov og gjennomføre kollektive kompetansetiltak. Ordningen skal bidra til å bygge en grunnleggende kompetanse for å ivareta inkludering og tilrettelegging i tråd med målsettingene for kompetanseløftet. (Utdanningsdirektoratet, 2022).

Målene for KO-løftet er følgende:

 • alle barn og elever opplever å få et godt tilpasset og inkluderende tilbud i barnehage og skole
 • alle barn og unge skal få mulighet til utvikling, mestring, læring og trivsel - uavhengig av sine forutsetninger
 • barnehager, skoler, PP-tjenesten og andre i laget rundt barnet og eleven m¨jobbe sammen for å skape et inkluderende fellesskap
 • det pedagogiske tilbudet må tilpasses slik at alle får et best mulig utgangspunkt for utvikling og læring

KO-løftet er et statlig initiert tiltak for ledere og ansatte i barnehager, skoler & SFO og PP-tjenesten, som skal bidra til at den spesialpedagogiske hjelpen er tett på de barn og unge som har behov for det (Utdanningsdirektoratet, 2022). I KO-løftet skal kommuner/fylkeskommuner inngå partnerskap med UH-miljø (universitet/høyskolemiljø).

Vurdering av lokale kompetansebehov og identifisering av utviklingstiltak utgjør første fase i KO-løftet, mens implementering av utviklingstiltakene utgjør den andre fasen. Til dette formålet har Læringsmiljøsenteret/UiS i samarbeid med LearnLab utviklet et interaktivt kartlegging- og utviklingsverktøy som er basert på kunnskap om lærende organisasjoner og kunnskap om hva som kjennetegner organisasjoner som er inkluderende. Verktøyet kartlegger kompetansebehov innenfor fem grunnleggende verdier (kjerneverdier):

 • Å verdsette ulikhet
 • Støtte alle barn og unge
 • Samhandling i laget rundt
 • Læring og utvikling i profesjonsfellesskap
 • Ivareta barn med særskilte behov

Verktøyet inneholder tre steg som gjennomføres i de deltakende enhetene:

 1. Reflektere sammen og utvikle en felles forståelse for hva Kompetanseløftet er og definere de mest sentrale begrep i strategien.
 2. Med utgangspunkt i sentrale kjerneverdier, kartlegges de ansattes opplevelse av virksomhetens praksis innenfor inkluderende praksis, ledelse og samhandlingen i laget rundt barn og unge.
 3. Resultater fra kartlegging i sted 1 og 2, samt andre relevante data, er utgangspunketet for å analysere, drøfte og prioritere videre utviklingsbehov og tiltak.

Læringsmiljøsenteret ved UiS vil bistå lokalt nivå med å fastsette lokale mål for KO-løftet, basert på resultatene fra kartlegging og analyse av de kommunale og private enhetene som deltar.

Læringsmiljøsenterets rolle i KO-løftets fase to vil bestå av støtte til de lokale implementeringsprosessene, blant annet ved å formidle forskningsbasert kunnskap, veilede arbeidsgrupper og ledelse på kommunalt/fylkeskommunalt og lokalt nivå og generelt støtte individuelle og kollektive læringsprosesser.

Har du faglige spørsmål? Ta kontakt med våre ledere for KO-løftet:

Førstelektor i pedagogikk
51834572
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
Førstelektor i pedagogikk
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn

Ved spørsmål om partnerskap, ta kontakt med:

Førsteamanuensis / avdelingsleder
51833050
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
Seniorrådgiver
51833122
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon NSLA Avd. Stavanger

Kanskje du vil lese mer om dette:

Hvor godt trives barn i barnehagen?

Hva mener barna selv om egen trivsel i barnehagen, og hva kjennetegner miljøet der barna sier at de trives? Det skal det...

Ensomme elever har økt sjanse for frafall

Elever som er ensomme på videregående skole, har større sjanse for å falle fra og ikke fullføre utdanningen, viser ny fo...

Elevers engasjement varierer fra time til time

– Engasjement er ikke en gitt egenskap hos elever og kan påvirkes av blant annet omgivelsene og interaksjoner med lærere...

LIFE - livsmestring i teori og praksis

Livsmestring har vært et tverrfaglig tema i skolen siden høsten 2020. Forskningsprosjektet LIFE skal undersøke hvordan s...

Meir leik i småskulen har gjeve gode resultat

Eit auka læringsutbytte og færre åtferdsutfordringar hjå elevane samt eit betre klassemiljø. Dette kan vere nokre av for...

Avhandling: Higher-Order Thinking in Early Childhood Education and Care: Mediating young children's higher-order thinking skills. The role of mathematics, coding toys and educators

Målet med Enrico Pollarolos avhandling har vært å lære mer om høyere ordens tenkeferdigheter i barnehagen. Bestillingsnu...

Avhandling: Systemrettet sakkyndighetsarbeid i pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) - en eksplorerende studie av samarbeidsutfordringer

Joachim Kolnes har i sin avhandling hatt som mål å skaffe kunnskap om tverrprofesjonelle samarbeidsutfordringer som opp...

Kodelek og matematikk kan hjelpe barn til å ta i bruk kritisk tenkning

En ny doktorgrad trekker frem tre ting som kan være særlig viktige for at barns skal utvikle sine evner innen høyere ord...

Hvilken betydning kan barnehage, skole og SFO ha for sosial utjevning?

– Det har vært et spennende og lærerikt arbeid, sier professor Ingunn Størksen om å sitte i en regjeringsoppnevnt Eksper...

Lærere og forskere hjelper nyutdannede lærere med overgangen til praksis

Overgangen fra student til lærer eller barnehagelærer kan være krevende. I nye TV-sendinger får studenter og nyutdannede...

Sats på gode veilederordninger for nyutdannede barnehagelærere

Det er ikke i alle yrker man går rett fra studier og over til å ha lederansvar. Slik er det for mange nyutdanna barnehag...

– Dagens oppdragelse gjør barna mindre robuste

Det er én ting som fungerer for å gjøre barn mer robuste, sier forsker.

Hvordan kan PP-rådgiveren bli en inkluderingsagent i skolen?

En ny doktorgrad har vært med å bidra til utvikling av en samarbeidspraksis mellom PP-tjeneste og skole som involverer e...

Kan vi noen gang bli kvitt mobbing?

Andelen elever som opplever mobbing øker for andre år på rad. – Det er urovekkende, og uansett hvor godt vi jobber, vil ...

Holdningene til skolefravær blant skoleansatte fagpersoner

En ny, systematisk kunnskapsoversikt er den første i sitt slag som kartlegger den eksisterende forskningen på fagpersone...

Ressursbok om ROBUST i revidert utgave

En ny utgave av ressursboken til undervisningsopplegget ROBUST kommer i løpet av første halvår 2024.

Kompetanseheving i Resilient-prosjektet

I løpet av våren 2024 gjennomfører vi kompetanseheving for kontrollgruppen i forskningsprosjektet Resilient.

Avhandling: Exploring professionals’ perceptions of a districtwide implementation of a CLASS-related intervention

Cecilie Evertsen har i sin avhandling undersøkt hvordan norske fagpersoner i barnehagesektoren opplever det å bruke CLAS...

Bruk av CLASS i barnehagen førte til økt samspillskvalitet

Samspillskvaliteten mellom barna og de ansatte i barnehagen økte ved bruk av observasjonsverktøyet CLASS, viser funn fra...

Mer lek for de yngste elevene på skolen

Tidlig læring danner grunnlaget for å klare seg godt i skoleløpet – men måten barna lærer på er også avgjørende.

Dykkar inn i implementeringa av undervisningsopplegget ROBUST

I si doktorgrad undersøkjer Jeanette Halvorsen om undervisningsopplegget ROBUST har vorte implementert som planlagt. – D...

Har utviklet digitale undervisningsopplegg om kompleksiteten i mobbing

Sammen med Learnlab har Læringsmiljøsenteret utviklet digitale ressurser for at skolene lettere kan involvere foreldre o...

God selvregulering hos barn kan avgjøre hvilke liv de får

God selvregulering kan ikke bare gjøre hverdagen bedre for barna. Det kan også ha noe å si for hvordan det går med dem r...

Kapasitetsbygging i barnehagen

Å bygge kapasitet i personalgruppen er en forutsetning for å skape god kvalitet i en barnehage. Ledere som fokuserer på ...

Mobbing i barnehagen - kva veit me og kva kan me gjera?

Kva finst av kunnskap om mobbing i barnehagen og korleis blir fenomenet diskutert i den norske barnehagekonteksten? Fo...

Verdens største konferanse om mobbing til Norge

Aldri før har så mange barn og unge rapportert om mobbing i Norge. Internasjonalt er omfanget av mobbing også økende. Nå...

Innovasjonspris for verktøy som skal bedre klassemiljø

Verktøyet skal gi skoler viktig kunnskap om ensomhet, vennskap, uro og inkludering i klassen. For dette er Læringsmiljøs...

Fikk pris for forskning på barns bruk av medier og teknologi

Hun er en av Norges fremste tech-kvinner og en internasjonalt anerkjent forsker innen pedagogisk teknologi, barns lesing...

Bok: Sosial og emosjonell kompetanse i skolen

Boken tar for seg sentrale sosiale og emosjonelle kompetanser for elever på mellomtrinnet og i ungdomsskolen, og beskriv...

– Emosjonsregulering er avgjørende for læring

– Å beherske emosjonsregulering er viktig for å mestre læring, det sosiale samspillet og hvordan elevene har det med se...

– Foreldre kan ha en stor betydning i arbeidet mot digital mobbing

Et nytt internasjonalt forskningsprosjekt skal finne ut om foreldre kan ha en viktigere rolle enn tidligere antatt når d...

Hvilke roller inntar lærere, foreldre og elever under utviklingssamtaler?

En ny, systematisk kunnskapsoversikt fra Kunnskapssenter for utdanning (KSU) og Læringsmiljøsenteret ser nærmere på hva ...

Hvordan ser inkluderende praksis ut sett innenfra?

Et nytt forskningsprosjekt skal undersøke hvordan hovedsakelig barn og unge med særskilte læringsbehov og deres foreldre...

Elever med konsentrasjonsvansker opplever mindre læringsstøtte

Ny forskning viser at elever som rapporterte om manglende konsentrasjon også opplevde liten grad av læringsstøtte fra læ...

Publikasjonar frå INTERACT-prosjektet

Artiklar frå projektet. Bruk DOI-lenka for å lese abstraktet.

– Å jobbe med mobbeproblematikk er noe av det viktigste vi gjør

I Drangedal kommune har vonde fortellinger om mobbing preget lokalsamfunnet i mange år. Hvordan tar en kommune tak når s...

UiS-professor aktuell med nytenkende barnebok

Professor Natalia Ingebretsen Kucirkova er aktuell med barneboka «Den magiske nøkkelen», en fortelling om nøkkelen til k...

– En merkedag for SFO-ene over hele landet

Denne uka startet de aller første studentene som skal ta en bachelorgrad i skolefritidspedagogikk i Norge på UiS. – Dett...

– Kapasitetsbygging er en forutsetning for kvalitetsutvikling

Pål Roland er redaktør og medforfatter for en ny bok om ledelse og prosesser knyttet til kapasitetsbygging i utdanningss...

Hvor godt fungerer læringsappene som blir brukt i skolen?

Skjermen trenger ikke være en fiende, så lenge skolen, foreldre og barn vet hvordan den bør brukes, mener UiS-forsker.