Tilbud om kompetanseutvikling

Læringsmiljøsenteret samarbeider med kommuner gjennom statlige ordninger for kompetanseutvikling. Det finnes tre forskjellige ordninger: KO-løftet, Rekomp og Dekomp.

Published Endret
KO-løftet

Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

Målgruppe

- ansatte i PPT - ansatte i andre tverrfaglige tjenester i kommunene og fylkeskommunene som inngår i laget rundt barnet og eleven - barnehageeiere - skoleeiere

Rekomp

Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage

Målgruppe

- barnehagelærere - ledere - andre ansatt i barnehager - andre i organisasjonen rundt som bidrar til kvalitet i tilbudet til barn

Dekomp

Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i grunnskole og videregående skole

Målgruppe

- lærere - ledere - andre ansatte i skoler - andre i organisasjonen rundt som bidrar til kvalitet i tilbudet til barn og unge

Tre voksne som samarbeider. Stemningen er god.
Vil dere samarbeide med oss om kompetanseutvikling i barnehage eller skole? Foto: Getty Images.

Rekomp og Dekomp

Tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring

Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage og desentralisert ordning for kompetanseutvikling i grunnskole og videregående skole er to av flere tilskuddsordninger som skal støtte kollektiv kompetanseutvikling i barnehager og skoler.

Den kollektive kompetanseutviklingen skal styrke kunnskap og kompetanse, og slik fremme utvikling, læring og trivsel og bidra til et likeverdig tilbud for alle barn og unge.

Det er barnehage- og skoleeiere som har ansvar for utvikling av kompetansen blant ansatte og ledere i barnehager og skole. Målet for tilskuddsordningen er økt kvalitet gjennom styrket kollektiv kompetanse i barnehager og skoler.

Kompetanseutviklingstiltak skal være basert på lokale behov, og være organisert gjennom partnerskap med universitet eller høyskole. Det er statsforvalteren i hvert enkelt fylke som forvalter tilskuddsordningene, og offentlige og private barnehage- og skoleeiere melder kompetansebehov til samarbeidsforumet i fylket.

Barnehage- og skoleeiere skal vurdere kompetanseutviklingsbehov, og barnehage-/skoleeier skal samarbeide i partnerskap med universitet eller høyskole om å vurdere de lokale behovene. Læringsmiljøsenteret ved UiS er et av flere nasjonale sentre og kan inngå i partnerskap i alle landets fylker.

Et partnerskap er et likeverdig og gjensidig forpliktende samarbeid, som har kompetanseutvikling som mål. Samarbeidet skal bidra til å forbedre praksis i barnehager og skoler, samtidig som det kan videreutvikle lærerutdanningene. Samarbeidet skal også bidra til at kompetansetiltakene blir forskningsbaserte, praksisrettet og relevante.

Involvering av universitetet eller høgskolen tidlig i prosessen gir bedre mulighet for at tiltakene svarer på barnehagenes og skolenes behov.

Å drive utviklingsarbeid i partnerskap skal bidra til langsiktig og målrettet samarbeid mellom barnehage- og skoleeiere, universiteter og høgskoler og ansatte i barnehager og skoler. Partnerskapet skal legge til rette for god vekselsvirking i utvikling av teori og praksis:

 • Vurdering av kompetansebehov sammen med ansatte og ledere i barnehager og skoler
 • Definering av mål
 • Vurdering av aktuelle tiltak
 • Utvikling av langsiktige planer
 • Utvikling og gjennomføring av tiltak
 • Vurdering av måloppnåelse

Har du spørsmål? Ta kontakt med:

Førsteamanuensis / avdelingsleder
51833050
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
Sen.rådgiver
51833122
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon NSLA Avd. Stavanger
Ko-løftet

Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

KO-løftet er en del av de statlige tilskuddsordningene til kollektiv etterutdanning i barnehage og skole.

Gjennom tilskuddsordningen skal kommuner og private eiere, barnehager og skoler vurdere kompetansebehov og gjennomføre kollektive kompetansetiltak. Ordningen skal bidra til å bygge en grunnleggende kompetanse for å ivareta inkludering og tilrettelegging i tråd med målsettingene for kompetanseløftet. (Utdanningsdirektoratet, 2022).

Målene for KO-løftet er følgende:

 • alle barn og elever opplever å få et godt tilpasset og inkluderende tilbud i barnehage og skole
 • alle barn og unge skal få mulighet til utvikling, mestring, læring og trivsel - uavhengig av sine forutsetninger
 • barnehager, skoler, PP-tjenesten og andre i laget rundt barnet og eleven m¨jobbe sammen for å skape et inkluderende fellesskap
 • det pedagogiske tilbudet må tilpasses slik at alle får et best mulig utgangspunkt for utvikling og læring

KO-løftet er et statlig initiert tiltak for ledere og ansatte i barnehager, skoler & SFO og PP-tjenesten, som skal bidra til at den spesialpedagogiske hjelpen er tett på de barn og unge som har behov for det (Utdanningsdirektoratet, 2022). I KO-løftet skal kommuner/fylkeskommuner inngå partnerskap med UH-miljø (universitet/høyskolemiljø).

Vurdering av lokale kompetansebehov og identifisering av utviklingstiltak utgjør første fase i KO-løftet, mens implementering av utviklingstiltakene utgjør den andre fasen. Til dette formålet har Læringsmiljøsenteret/UiS i samarbeid med LearnLab utviklet et interaktivt kartlegging- og utviklingsverktøy som er basert på kunnskap om lærende organisasjoner og kunnskap om hva som kjennetegner organisasjoner som er inkluderende. Verktøyet kartlegger kompetansebehov innenfor fem grunnleggende verdier (kjerneverdier):

 • Å verdsette ulikhet
 • Støtte alle barn og unge
 • Samhandling i laget rundt
 • Læring og utvikling i profesjonsfellesskap
 • Ivareta barn med særskilte behov

Verktøyet inneholder tre steg som gjennomføres i de deltakende enhetene:

 1. Reflektere sammen og utvikle en felles forståelse for hva Kompetanseløftet er og definere de mest sentrale begrep i strategien.
 2. Med utgangspunkt i sentrale kjerneverdier, kartlegges de ansattes opplevelse av virksomhetens praksis innenfor inkluderende praksis, ledelse og samhandlingen i laget rundt barn og unge.
 3. Resultater fra kartlegging i sted 1 og 2, samt andre relevante data, er utgangspunketet for å analysere, drøfte og prioritere videre utviklingsbehov og tiltak.

Læringsmiljøsenteret ved UiS vil bistå lokalt nivå med å fastsette lokale mål for KO-løftet, basert på resultatene fra kartlegging og analyse av de kommunale og private enhetene som deltar.

Læringsmiljøsenterets rolle i KO-løftets fase to vil bestå av støtte til de lokale implementeringsprosessene, blant annet ved å formidle forskningsbasert kunnskap, veilede arbeidsgrupper og ledelse på kommunalt/fylkeskommunalt og lokalt nivå og generelt støtte individuelle og kollektive læringsprosesser.

Har du faglige spørsmål? Ta kontakt med våre ledere for KO-løftet:

Universitetslektor i pedagogikk
51834572
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
Førstelektor i pedagogikk
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn

Ved spørsmål om partnerskap, ta kontakt med:

Førsteamanuensis / avdelingsleder
51833050
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
Sen.rådgiver
51833122
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon NSLA Avd. Stavanger

Kanskje du vil lese mer om dette:

Elever med konsentrasjonsvansker opplever mindre læringsstøtte

Ny forskning viser at elever som rapporterte om manglende konsentrasjon også opplevde liten grad av læringsstøtte fra læ...

Publikasjonar frå INTERACT-prosjektet

Artiklar frå projektet. Bruk DOI-lenka for å lese abstraktet.

Hvor godt fungerer læringsappene som blir brukt i skolen?

Skjermen trenger ikke være en fiende, så lenge skolen, foreldre og barn vet hvordan den bør brukes, mener UiS-forsker.

Viktigheten av sanser i lesingen

Den nye digitaliseringsstrategien har ført til en ny debatt om skjermtid og lesing i skolen. Det er andre spørsmål som e...

– For få norske barnebøker som viser ulike familieformer

Nå skal et nytt forskningsprosjekt undersøke om barn og unge i norske skoler og barnehager får lese bøker som handler o...

Ønsker å endre læringsmiljø med spørsmålsapp

Hvordan kan man gjøre om på et utrygt læringsmiljø i en klasse der noen blir utsatt for mobbing til å bli ett som føles ...

Hvordan kan læreren fremme tilhørighet i flerkulturelle klasser?

For å oppleve tilhørighet må elevene føle seg trygge i klassen. Men hvordan får man det til, og hvilken rolle har lærere...

Forskere mener små barn bør lære å tenke kritisk

Ved å svare på åpne spørsmål lærer barna i barnehagen en ferdighet som er viktig også når de blir voksne.

Selvregulering i barnehagen

Selvregulering hjelper barna til å tenke før de handler, og er grunnleggende for barnas sosiale fungering og akademiske ...

En god sofakrok kan faktisk føre til mer høytlesing

Tidligere forskning konkluderer med at lesing er viktig for barn og deres utvikling, men hva med foreldrene? Hva tenker ...

Hvordan få til kollektiv profesjonell læring blant lærere?

En ny studie viser at det er en vei å gå for skoler når det gjelder å tilrettelegge for kollektive profesjonelle lærings...

PARTICIPATE - Foreldre og teknologi i digital mobbing

Digital mobbing er en stor utfordring over hele verden. PARTICIPATE-prosjektet omhandler dette forskningstemaet i relasj...

– Skulerådgjevarane har ei nesten umogleg oppgåve

Norske skular har ulik praksis for elevane sitt tilbod om rådgjeving. – Retningslinene for tilbodet må verte tydelegare,...

Voksne som krenker barn på skolen – et globalt problem

Over hele verden finnes det barn som blir utsatt for mobbing av voksne på skolen. Disse elevene kan også ha økt risiko f...

Avhandling: Balansekunst: Skolens rådgivning i møter mellom kontekstuelle, relasjonelle og politiske forventninger

Ida Holth Mathiesen har i sin avhandling undersøkt rådgivning i møter med forventninger fra skolen, lokalsamfunnet og el...

Slik kan russetiden bli mer inkluderende

Inndeling i russegrupper fører til mer utenforskap blant russen. Dette kan få store konsekvenser – både for de som står ...

Barns opplevelse av lukt og dufter

Lukter endrer seg i forskjellig vær. Om det regner eller om solen skinner, finnes det interessante lukter både ute og in...

Forskningsprosjekt skal gjøre undervisningen mer engasjerende

Lærer Olaug Ueland får tilbakemeldinger på undervisningen fra en personlig coach. Målet er at samhandlingen med elevene ...

Kvaliteten i barnehagene økte etter at de ansatte ble observert på jobb

Barnehageansatte opplevde høyere yrkesstolthet og samspillskvalitet etter at kommunen begynte å jobbe mer systematisk me...

Vil gi barn tilgang til digitale læremidler av høy kvalitet

Mange barn og unge bruker digitale læremidler daglig, men rapporter viser at mange av disse har minimal eller negativ læ...

Hva er fidelitetssjekklisten, og hvem er den for?

Alle lærerne og coachene i tiltaksgruppen i INTERACT får tilgang til «Fidelitetssjekkliste». – Dette er en sjekkliste fo...

– Elever ønsker anerkjennelse i møte med skolens rådgivere

Uklare politiske retningslinjer og få ressurser gjør at elever får tilgang til svært ulikt rådgivningstilbud i skolen. I...

Disse skolene er med i INTERACT

Totalt 12 skoler og 100 lærere fra Rogaland og Møre og Romsdal er med i forskningsprosjektet INTERACT. – Det er stort ...

Foreldre er lite fornøyde med skolens oppfølging i mobbesaker

Innvandrerforeldre var likevel mer fornøyde enn etnisk norske foreldre, ifølge en studie. – Kanskje forventer de mindre ...

Mobber selv om de vet at det er galt – skolenes tiltak virker ikke

Elever som mobber andre vet at det de gjør er galt, men bruker moralsk frakobling for å unngå å håndtere de negative føl...

Bokstart - prosjektevaluering

Forskere ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger og Universitetet i Oslo har utarbeidet en rapport som op...

Jobber sammen for barnas beste

– Gjennom SELMA-prosjektet blir ny forskning og kunnskap gjort tilgjengelig, og sammen bidrar vi til noe nytt for hele d...

Avhandling: The Role of Social and Emotional Competencies

Lene Vestad har i sin avhandling funnet ut at dersom elevene opplever skolefaglig mestringstro, gode relasjonsferdighete...

Viktig diskusjon om mobbedefinisjon på internasjonal konferanse

Over 1000 personer deltok på konferanse der diskusjon om mobbedefinisjonen stod sentralt. – Det er svært viktig med en k...

Når lukt spiller hovedrollen

– Vi må snakke mer om lukt, sier Natalia Kucirkova. Tirsdag 14. juni var hun med på åpningen av utstillingen "De tre små...

Derfor er det viktig at barnehagene får påvirke forskningen

– SELMA er et eksempel på et prosjekt hvor det er et sterkt ønske om å få til samarbeid og medvirkning i alle ledd. På...

– Godt å vere i gong med INTERACT-prosjektet

INTERACT-prosjektet er i gong for alvor, og no er rekrutteringsprosessen av lærarar over. Til saman skal lærarar frå 12 ...

Hvilken betydning har sosiale og emosjonelle ferdigheter for elevenes trivsel?

Dersom elevene opplever skolefaglig mestringstro, gode relasjonsferdigheter og emosjonsregulering når de begynner i ungd...

Avhandling: Instructional support in Norwegian classrooms

Maren Stahl Lerang har i sin avhandling funnet ut at kvaliteten på undervisningsstøtte varierer mellom klasserom. Bestil...

Avhandling: Supported to stay in school

Maren Stabel Tvedt har i sin avhandling funnet ut at elever som opplever et lite støttende læringsmiljø er mer tilbøyeli...

God sosial og emosjonell kompetanse gjør elevene mindre stressa

Dersom elevene kan regulere egne følelser og har gode relasjonsferdigheter, kan det fremme motivasjon og forebygge emosj...

Læringsmiljøkonferansen 2022 - fysisk og digital

7.-8. november 2022 arrangerer vi Læringsmiljøkonferansen for tredje gang.

Hvorfor tenker elever i videregående skole på å slutte?

Elever som opplever et lite støttende læringsmiljø er mer tilbøyelige til å tenke at det ikke er noe vits i å fortsette ...

Vil sette læringsstøtte på agendaen

Norske lærere er blant de beste i verden til å skape gode relasjoner til elevene, men kvaliteten på læringsstøtte varier...

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere gikk til forsker ved Læringsmiljøsenteret

Natalia Kucirkova har vunnet Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere innen humaniora og samfunnsvitenskap for 2022...