Spørsmål og svar om bokstavlæring på første trinn

Mange har spørsmål om hvorfor Nasjonalt lesesenter anbefaler at førsteklassinger lærer to bokstaver i uka, og hvordan man kan kombinere dette med god norskundervisning og en lekende tilnærming til undervisningen. Her har vi svart på de vanligste spørsmålene.

Publisert Sist oppdatert

liten jente skriver i skrivebok.
Å gi elevene tilgang til alle bokstavene gir mulighet for en rik, meningsfull og gjerne lekbasert undervisning i lesing og skriving på første trinn. (Illustrasjonsfoto: Getty)


Hvorfor anbefaler Nasjonalt lesesenter at elevene blir introdusert for to bokstaver i uka?

Bakgrunnen for anbefalingen er forskning og muligheten til å gi elevene tilpasset opplæring. En studie vi har gjennomført med 952 førsteklassinger i 51 klasser viser at elever i klasser med «rask» bokstavprogresjon både leser bedre i slutten av 1. trinn og har mindre sannsynlighet for å ha bekymringsfullt lave leseferdigheter ved første klasse, enn elever som fulgte en langsom progresjon.

Å lære å lese er noe av det aller viktigste elevene skal lære på skolen, og å ha sikker bokstavkunnskap er en viktig forutsetning for en god lese- og skriveutvikling. I mange år har det vært en nærmest udiskutabel praksis å gå sakte frem i bokstavinnlæringen. Dette er imidlertid en praksis som er fundert på tradisjon, men som ikke er basert på forskning.

Hva er forskjellen på å gå langsomt og raskere frem med bokstavene?

I en sakte progresjon får elevene arbeide mye med bokstavene de lærer først, og lite med bokstavene de lærer sist. I en rask progresjon, derimot, får læreren bedre mulighet til å tilpasse opplæringa til den enkelte elev og legge til rette for ekstra øving på de bokstavene den enkelte elev eventuelt synes er vanskelige.

Vil ikke to bokstaver i uka være tungt for elever som strever med å lære seg å lese?

Mange kvier seg for å gå for fort frem med bokstavene i bekymring for de elevene som strever. Men for elever som synes det er vanskelig å lære bokstavene, kan en rask progresjon gjøre at læreren enda tidligere legger merke til vansker hos eleven, og kan gi tidligere hjelp.

Å bruke mindre tid på den første runden med bokstaver vil også frigjøre tid til meningsfull og gjerne lekbasert skriving og lesing og gi bedre muligheter for tilpasset opplæring. Da er det også mulig å repetere bokstavene flere ganger i løpet av året, for de som trenger det.

En raskere progresjon gir elevene mulighet til å arbeide med alle bokstavene gjennom meningsfull skriving og lesing over tid, og man unngår å få lite tid på å lære bokstavene som ellers ville blitt introdusert på våren.

Hva er det vanlig at en førsteklassing kan?

Mange førsteklassinger kan mange bokstaver allerede når de møter opp første skoledag. Over 90 prosent av førsteklassingene kan skrive navnet sitt ved skolestart, og flertallet av skolestarterne kan allerede over halvparten av bokstav-lyd-kombinasjonene.

Mange elever skjønner også prinsippet for hvordan bokstavlyder trekkes sammen til ord svært raskt. Men før de har lært alle bokstavene, er det begrenset hvor mange ord de kan lese og skrive. Kan de flere bokstaver, vil de få muligheten til å lese og skrive mer. Et av de aller viktigste momentene med å gi elevene tilgang til flere bokstaver, er nettopp at det gir mulighet for mer meningsfull lesing og skriving.

Liten gutt skriver med blyant
Det kan være lurt å bruke relativt kort tid på å arbeide med hver enkelt bokstav, og så legge til rette for flere repetisjoner i løpet av året. (Illustrasjonsfoto: Getty)

Betyr «rask» bokstavgjennomgang at elevene skal lære å lese i første klasse?

Å introdusere elevene for bokstavene det første halvåret i første klasse endrer ikke målet for norske elever, som er at de skal kunne lese med sammenheng og forståelse i løpet av 2. trinn.

Mange lærere erfarer likevel at mange elever lærer overraskende raskt når de får tilgang til flere bokstaver, og at de fleste elevene kan lese og skrive enkle ord og setninger i løpet av første klasse. Samtidig får elever som strever med å lære bokstaver bruke både første og andre klasse på å lære å skrive og lese, og det blir bedre mulighet til å gi en ekstra, tidlig innsats til de som trenger det.

Hvor raskt er raskt?

Vi ser at mange lærere velger å undervise i to bokstaver i uka, så dette virker til å være en grei progresjon i en travel førsteklassehverdag. Vi anbefaler å bruke 10-15 minutter på å introdusere hver bokstav, for å heller bruke tid på å la elevene ta bokstavene i bruk gjennom rike og meningsfulle lese- og skriveaktiviteter, gjerne gjennom lek.

Skal man virkelig være gjennom alfabetet før jul i første klasse?

For å kunne tilpasse undervisningen både til de elevene som allerede er godt i gang med lesing og skriving, og de elevene som synes det er vanskelig, kan det være lurt å bruke relativt kort tid på å arbeide med hver enkelt bokstav. Da har dere vært innom hele alfabetet i løpet av det første halvåret på skolen.

Men det er veldig viktig at det ikke er meningen at man skal gå gjennom bokstavene en gang for alle! Målet er å gi elevene tidlig tilgang til bokstavene, slik at de kan lese og skrive meningsfulle tekster mens de er i gang med å lære bokstavene - dette skjer samtidig, allerede fra det første halvåret. Det er viktig at du i tillegg legger til rette for flere repetisjoner i løpet av året.

Ved å gi elevene rike, engasjerende og meningsfulle skriveoppgaver og tilpassa tekster, gjerne iscenesatt gjennom lek, får elevene oppleve både mestring og utfordringer på sitt nivå.

De fleste elevene lærer bokstavene raskt, men spriket mellom elevene kan være stort. Læreren bør sjekke bokstavkunnskapen hos elevene flere ganger i løpet av første klasse, for eksempel ved hjelp av Nasjonalt lesesenters bokstavprøve. Når en elev har sikker bokstavkunnskap, er det ikke nødvendig å kartlegge ham eller henne igjen.

Hva mener dere med meningsfull lesing og skriving, og hvor blir det av lekbasert undervisning inne i dette?

Meningsfulle aktiviteter handler både om å ta utgangspunkt i elevenes interesser og det de er engasjerte i, og å få elevene til å bli interesserte i tekster, skriveoppgaver og tema som de ikke kan så mye om fra før. Dette kan fint kombineres med en lekbasert tilnærming til læring.

Vi har eksempler på førsteklassinger som skriver brev hjem, som skriver brev til ordføreren, som leker forlag og lager bøker, og som leker forskere.

Det er altså ingen motsetning mellom lekbasert, meningsfull lese- og skriveundervisning og en noe raskere bokstavprogresjon - snarere tvert imot!

Her kan du lese om meningsfull lesing og skriving på første trinn:

Senterleder
51833260
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking

Les mer om god begynneropplæring:

Førsteklassinge kan reflektere og skrive

I denne praksisfortellingen kan du lese hvordan du kan invitere til undring og refleksjon hos de yngste skoleelevene.

Manual: På sporet: ABC, les, skriv, forstå

På sporet er et forskningsbasert treningsopplegg for elever som står i fare for å utvikle lese- og skrivevansker. Manual...

Fagspesifikk skriving på barneskolen

Barneskoleelever som sliter med lesing og skriving drar god nytte av fagspesifikke skrivepraksiser.

Læring gjennom leik på 1. trinn

Me kan utnytta rolleleiken i begynneropplæringa i mykje større grad enn mange gjer i dag. For leiken opnar opp for eleva...

Skriv brev til klassebamsen

Mange førsteklasser har en egen klassebamse. Å skrive og lese brev til klassebamsen, er med på å gjøre skrivinga lekpreg...

Skriftspråkstimulerande leik

Då seksåringane byrja på skulen, heitte det at dei skulle ha med seg leiken frå barnehagen og at denne leiken skulle n...

5 råd til bruk av modelltekstar

Å bruka modelltekstar, eller eksempeltekstar som det heiter i Kunnskapsløftet, gir mange fordelar i skriveopplæringa. Fø...

Er du lærar på 1. trinn - då er det for seint å starta med skriving etter jul!

Skriving er viktig for å læra seg å lesa! Det er nemleg slik at mange barn skjønar koplinga mellom lyd og bokstav når de...

Brev til læreren gir førsteklassinger skrivetrening

Førsteklassingene ved Vaulen skole skriver brev til læreren sin to ganger i uka når de har hjemmeskole. Det motiverer – ...

Leseråd til foreldre

Har du lyst å hjelpe barnet ditt i gang med lesingen? Her er 10 gode råd!

Lykkes med meningsfull skriving i første klasse

De fleste førsteklassinger bruker mest tid på å øve på bokstavene. Men i denne førsteklassen skriver elevene brev hjem f...

Raske bokstaver: Utnytt mulighetene!

I førsteklasser som går gjennom alle bokstavene før jul, ligger det store muligheter for en spennende lese- og skriveund...

Hvordan lærer barn egentlig å skrive?

STIPENDIATINTERVJUET: Da elever begynte å skrive på tastatur, oppdaget forskerne at vi trenger mer kunnskap om håndskrif...