Ti leseråd til foreldre

Vil du hjelpe barnet ditt med å trene og videreutvikle leseferdighetene sine? Her får du ti gode råd.

Publisert Sist oppdatert

far og datter ved kjøkkenbordet
Snakk om verden! Barn får tilgang til ord gjennom språket og vet at de bruker språket til å sette ord på opplevelser, hendelser og lignende. (Foto:Getty.)

1. Øv på bokstav-lyd forbindelsen

For å lære å lese må barnet være sikker på koblingen mellom bokstav og lyd. Det kan være lurt å legge inn små bokstav/lyd øvinger i hverdagen. En måte å gjøre dette på er at du skriver ned en bokstav på ryggen til barnet og barnet skal framkalle lyden. Eller barnet kan skrive på din rygg og du skal fremkalle lyden. Det er dessuten utviklet egne apper som ”LES” og ”Ordlek. Her finnes det flere små øvinger hvor barnet nettopp får treng koplingen mellom lyd og bokstav.

2. Snakk om innholdet i teksten

Å lese er mer enn å bare avkode, også for små lesere. Derfor er det viktig å venne barnet til å reflekter og tenke over det en leser. Det gjelder både når barnet leser selv og når en voksen leser høyt for barnet.

3. Snakk om verden

Mange av de små som strever med lesing gjør det fordi ord ikke gir mening for dem. Det er for mange ord de ikke forstår. Barn får tilgang til ord gjennom språket og vet at de bruker språket til å sette ord på opplevelser, hendelser og lignende. Det er derfor viktig å snakke om liver og verden; for eksempel om jobben fin, fritidsaktiviteter, nyheter, bøker. Slik får barnet utvidet sine kunnskaper, og gjennom det også tilgang til nye ord og begrep. Bruk kunnskapen din, enten du har kunnskap om biler, politikk, eller fiskestenger, ikke tenk at det blir for vanskelig.

4. Still spørsmål som inviterer til språkbruk

I en travel hverdag er det lett å stille kontrollspørsmål som, har du hatt det fint, har du rydde rommet, pusset tennene osv. Slike spørsmål gir lite språk, fordi de ofte kan besvares med et enkelt ”ja” eller ”nei”. Still heller spørsmål hvor barnet må fortelle, som: Hva gjorde dere på fotballtreninga i dag? Fortell meg om bursdagsselskapet.

5. Les hele ord

Noen ganger kan det være lurt å få barnet til å lese hele ord. En begynnerleser vil stave seg gjennom ord ved å si lyd for lyd for eksempel s-o-l. Det kan være strevsomt å lese på denne måten, og vi som kan lese leser heller ikke slik. En måte å få barnet til å lese hele ord på, er å be de om å se på ordet, lese det inni seg og så si det høyt. Slike øvinger er særlig godt egnet til ord som enten går igjen mange ganger i teksten, eller på ord som vi uttaler annerledes  eksempelvis ”jeg” og ”det”.

6. Les høyt sammen med barnet

Noen ganger kan det være lurt å lese leseleksa høyt sammen med barnet. Slik får barnet en følelse av at det kan lese og du som voksen får vist hvordan lesingen skal høres ut. Det er viktig å tilpasse stemmen din slik at du les svakere når du hører barnet greier seg mer og mer alene.

7. La barnet ditt skrive

Mange barn oppdager koblingen mellom lyd og bokstav når de skriver. Ha derfor skrivesaker lett tilgjengelig, blyanter og penner av ulike slag og ulike typer ark. Det er fint å gjøre skrivingen meningsfull for barnet: La det for eksempel skrive ”snop” på handlelisten for helgen. Ellers gir skriving på datamaskin eller nettbrett også viktig skrivetrening.

8. Les bøker for barna

Høytlesning gir mange fordeler: Det er sosialt samlende for både voksne og barn, det gir gode modeller for skriving og barn får tilgang til opplevelser som ikke er tilgjengelig uten bøker.

9. Snakk sammen om lesinga

Det kan være nytt for mange barn å sette ord på hvordan de opplevde sin egen lesing. Still spørsmål som: Hvordan var det å lese denne teksten? Var noen ord vanskelige/lette å lese? Det er også mulig å plukke ut vanskelige ord i teksten og å trene på å gjenkjenne disse ordene.

10. Les selv

Når du som voksen leser selv, er du en lesende modell for ditt bar. Det trenger ikke å være bøker! Nettaviser, magasiner og brosjyrer er også lesing.

Av Anne Håland.

Få flere tips fra Lesesenteret:

Slik kan vi skape eit leseløft

For nokre år sidan las norske tiåringar betre enn dei hadde gjort nokon gong før. Så snudde det. Dei fleste er samde om ...

Slik vekket læreren leseiveren hos elevene

Elevene i 7B på Grannes skole har like mye tilgang til telefoner, nettbrett og Tiktok som andre ungdommer. Allikevel har...

Ljubljana-manifestet om viktigheten av å kunne lese lange tekster

Dybdelesing og evnen til å lese lange og komplekse tekster er våre viktigste verktøy for å utvikle analytisk og kritisk ...

Leik og lesing som satsing i barnehagen

Gjesdal kommune sette seg som mål å ha meir fokus på lesing og språkopplæring i kommunen sine barnehagar. Dette starta s...

Kreftpasienter fikk økt livskvalitet av å delta i litteraturgrupper

Åpne samtaler knyttet til litteratur, følelsen av fellesskap og å bestemme over eget liv, kan være grunner til at å delt...

Én bok ga tre undervisningsopplegg i norsk

Slik ble biografien "Min Skyld" av Abid Raja brukt som utgangspunkt til tre ulike undervisningsopplegg i en førsteklasse...

Ungdomsskoleelever liker å bli lest høyt for

Høytlesing er ikke bare for småtrinnet. Ungdomsskoleelever som ble lest høyt for i norskundervisningen likte det, viser ...

En god sofakrok kan faktisk føre til mer høytlesing

Tidligere forskning konkluderer med at lesing er viktig for barn og deres utvikling, men hva med foreldrene? Hva tenker ...

Høytlesing i norsktimen på ungdomsskolen? Så absolutt, mener forsker

Av og til må vi stole på at det å lese sammen, oppleve en tekst og snakke sammen om den, er mer enn nok, mener leseforsk...

Nasjonalt lesesenter sine lesetips!

De fleste har fått med seg at det å gjøre barn positive til lesing, er noe av det viktigste du kan gjøre som forelder. H...

Når foreldre liker å lese, kan det utjevne andre sosiale forskjeller

Foreldre som er glade i å lese, får barn som er flinke lesere. Dette må skolen og barnehagene ta på alvor i en tid der b...

Blogg: Kritisk lesing i skolen kan skape engasjement og god litteraturundervisning

Kritisk lesing bidrar til økt engasjement blant elevene – og en demokratisering i vurderingen av ny litteratur, skriver ...

Lesetips til elever på mellomtrinnet

Trenger du boktips til elever på mellomtrinnet? I dette heftet finner du 35 barnebøker, kategorisert etter leseerfaring....

Vekk leselysten gjennom norskundervisningen

Ungdom leser mindre enn før. Hvorfor er det i så fall et problem? Og hva kan norsklæreren gjøre for å vekke leselysten s...

Se digital Nasjonal konferanse om lesing 2021

Nasjonal konferanse om lesing 2021: "Gode leseopplevelser i barnehage og skole" gikk digitalt. Her finner du konferansen...

Førsteklassinge kan reflektere og skrive

I denne praksisfortellingen kan du lese hvordan du kan invitere til undring og refleksjon hos de yngste skoleelevene.

Tips til gode leseprosjekter i skolen

Gode leseprosjekter i skolen stimulerer elevenes lyst til videre lesing. Her er noen gode råd før dere setter i gang.

Å utdype øyeblikket: Slik kan du bruke dramatisering i leseundervisningen

Å utvide øyeblikket vil si å stoppe opp i lesing eller skriving og gjøre noe: Dramatisere en person i en tekst for å utd...

Vekk leselysten til guttene!

Unge gutter har ofte lavere leselyst og dårlige leseferdigheter enn jenter. Hvis guttene leser mer, blir de også flinker...

Bok i bruk: Den farlege reisa av Erna Osland

En praksisfortelling om hvordan boka er brukt på 6. trinn.

Svært kompetente lesere

Har du elever som er svært kompetente lesere? Les hvordan du kan legge til rette for at elever med særlige evner og tale...

Undervisningsopplegg i samfunnsfag: Internasjonalisering og verdensøkonomi

Denne praksisfortellingen er et eksempel på felles, organisert øving i et vanskelig tema i samfunnsfag: Verdensøkonomi, ...

Kjønnsforskjeller i norske elevers leseferdigheter

Resultatene fra PISA, PIRLS og Nasjonale prøver i lesing viser kjønnsforskjeller i norske elevers leseferdigheter. Selv ...

Bruk nynorske teikneseriar i undervisninga!

Bruk av nynorske teikneseriar kan vera ein motiverande og spanande innfallsvinkel til norskundervisinga. I denne artikke...

Litterære samtalar med elevar på Helse og oppvekst

Då ho tok utgangspunkt i elevane sine eigne erfaringar, fekk læraren på Helse og oppvekst betre litterære samtalar med e...

Frå dikt til teikneserie

Korleis kan ein gjere eit Garborg-dikt om til ein teikneserie? I dette undervisingsopplegget får elevane arbeide med dik...

Hvordan gjennomføre litterære samtaler

Samtale om tekst er en sentral arbeidsform i norskfaget på ungdomstrinnet.

Elever retter et kritisk blikk på litteraturundervisningen

Det er en spenning mellom hva elevene mener er kjernen i litteraturfaget, og hvordan litteratur faktisk undervises i nor...

Med teksten i fokus

Førsteamanuensis Hanne Egenæs Staurseth arbeider i desentralisert ordning i Utdanningsregion Midt-Rogaland med å legge t...

Blogg: La dei eldste elevane lese for dei yngste

Litterære møter på tvers av alder er ein meiningsfull aktivitet som har fordelar både for dei eldste og dei yngste, skri...

Blogg: Sett av tid til elevenes egen lesing!

Lesing på fritiden er én ting, men hva med tid brukt på lesing på skolen? Er vi gode nok til å legge til rette for at al...

Slik lykkes du med leseapper

Hvis elevene skal ha noe igjen for lære å lese-spill, må spillene bli brukt på riktig måte. Her er 6 ting du må huske på...

På Sporet-manualen

Manualen På sporet inneholder instruksjoner til 100 undervisningsøkter og er utarbeidet med tanke på å fremme ferdighete...

Hefte: Leik og læring

Til deg som skal ha lese- og skriveopplæring på 1. trinn! Er du i gang med planlegginga av neste skuleår? Lurer du på ko...

Hefte: Gutter og lesing

"Gutter og lesing" har lesetips til gutter, faglige artikler om gutters tekstvalg, og er obligatorisk for deg som brenne...

Hefte: Bok og språk i bruk i SFO

I forbindelse med at det ble innført tilbud om leksehjelp for alle barn fra 1.-4. trinn på SFO utviklet Lesesenteret et ...

Studie: Viktig å jobbe med elevenes tro på seg selv

Seksåringers tro på seg selv påvirker hvordan leseferdighetene deres utvikler seg i første klasse. Derfor må selvtillite...

Høgtlesing kan gje ungdomsskuleelevar meistringskjensle

Sjølv dei som synest det er vanskeleg å lese, kjende meistring då dei vart sette til å lese for førsteklassingar.

Brosjyre: Samarbeid mellom SFO og foreldre om barnas fritidslesing!

Folderen "Bok og språk i bruk overalt: tips og ideer" inneholder en oppfordring til foreldre og ansatte ved SFO om å sam...

Manual: På sporet: ABC, les, skriv, forstå

På sporet er et forskningsbasert treningsopplegg for elever som står i fare for å utvikle lese- og skrivevansker. Manual...