Praktisk pedagogisk utdanning i utøvende og skapende kunstfag


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Vekting (stp)

60

Studieprogramkode

P-PPUMUDA

Studienivå

Praktisk pedagogisk utdanning

Fører til grad

Heltid/deltid

Deltid

Varighet

4 Semestre

Grunnstudium

Nei

Undervisningsspråk

Norsk

Praktisk-pedagogisk utdanning er et påbygningsstudium som sammen med utøvende utdanning i de nevnte utøvende kunstfagene kvalifiserer for arbeid som pedagog på mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen, i kommunale kulturskoler og i ulike typer frivillig kulturvirksomhet. Sammen med universitets- eller høgskoleutdanning av høyere grad (master, cand.philol, el lign) kan studiet kvalifisere for undervisning også på dette opplæringsnivået, samt på videregående skole.

Studiet passer for kandidater som har tatt utøvende fagutdanning i de nevnte kunstfag, og som ønsker pedagogisk og didaktisk kompetanse i tillegg til denne. Studentene skal gjennom studiet bli bevisst sitt faglige ståsted, sin praksisteori og sine holdninger til pedagogisk arbeid. Gjennom praksisopplæring og teoristudier skal de utvikle kyndighet og evne til refleksjon. Det legges vekt på å gi grunnlag for allsidig utøvende og pedagogisk yrkesinnsats. I kontakten med praksisfeltet integreres derfor både pedagogiske og utøvende og skapende områder.

Læringsutbytte

Kandidaten skal etter fullført praktisk-pedagogisk utdanning ha følgende samlede læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

Kandidaten

 • har inngående pedagogisk og fagdidaktisk kunnskap for relevante trinn/målgruppe
 • har bred forståelse for kunstfagenes plass, rolle og funksjon i vårt
 • opplæringssystem, samfunn og kulturliv
 • har bred forståelse for skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og opplæringsløpet
 • har inngående kunnskap om og evne til å holde seg oppdatert på gjeldende lov- og planverk for profesjonsutøvelsen
 • har bred kunnskap om barne- og ungdomskultur og barns og ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale og kulturelle kontekster
 • har bred kunnskap om læringsarenaer, læringsstrategier og arbeidsmetoder generelt og særlig i respektive fag
 • har kunnskap om barn og unge i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om vold og seksuelle overgrep, og om barn og unges rettigheter i et nasjonal og internasjonalt perspektiv

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan planlegge, gjennomføre og reflektere over undervisning basert på forsknings- og utviklingsarbeid og erfaringsbasert kunnskap
 • kan lede og legge til rette for undervisningsforløp som fører til gode faglige og sosiale lærings- og utviklingsprosesser
 • kan bruke varierte arbeidsmetoder, differensiere og tilpasse undervisningen i samsvar med gjeldende læreplanverk, og skape motiverende og inkluderende læringsmiljø
 • kan beskrive kjennetegn på kompetanse, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og faglige utvikling
 • kan identifisere særskilte behov hos barn og unge, herunder identifisere tegn på vold eller seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten raskt kunne iverksette nødvendige tiltak

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan formidle pedagogiske og fagdidaktiske problemstillinger på et avansert nivå
 • innehar en profesjonell holdning og kan kritisk reflektere over faglige, profesjonsetiske og fag- og utdanningspolitiske spørsmål
 • kan med stor grad av selvstendighet videreutvikle egen kompetanse og bidra til både kollegers og skolens utvikling
 • kan bygge relasjoner til elever og foresatte, og samarbeide med aktører som er relevante for skoleverket og institusjoner og organisasjoner i kunst- og kulturlivet

Rammeplan

Fagplanen bygger på Forskrift om rammeplan for Praktisk-pedagogisk utdanning, av 21. desember 2015, fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet.

Hva kan du bli?

Dersom du har praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og utøvende utdanning i musikk, dans eller teater/drama, kan du arbeide som pedagog innen ditt fagfelt på mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen, i kulturskole og i kulturvirksomhet. Har du universitets- eller høgskoleutdanning av høyere grad kan du bli kvalifiserert for undervisning i videregående skole og ved universitet og høgskoler.

Emneevaluering

Studentevaluering foregår i samsvar med UiS sitt kvalitetssystem og tilhørende tilpasninger ved Fakultet for utøvende kunstfag ved UiS. 

Studieplan og emner

 • Obligatoriske emner

 • Veivalg for deltidsstudenter: musikk, dans eller drama/teater

  • Veivalg musikk

 • Obligatoriske emner

 • Veivalg for deltidsstudenter: musikk, dans eller drama/teater

  • Veivalg musikk

  • Veivalg drama/teater

   • PPU470: Fagdidaktikk - drama og teater

    Første år, semester 1

    Fagdidaktikk - drama og teater (PPU470)

    Studiepoeng: 20

  • Veivalg dans

Utveksling

Det er i utgangspunktet ikke tilrettelagt for utvekslingsopphold gjennom PPU-programmet. 

Opptakskrav

Opptakskrav: For opptak til PPU i utøvende og skapende kunstfag (60 studiepoeng) kreves det at søkerne har oppnådd en bachelorgrad på minimum 180 studiepoeng i utøvende eller skapende kunstfag, hvor 90 studiepoeng av disse skal være fra utøvende emner (didaktisk spesialisering) i kunstfaget musikk, dans eller teater/drama.

Språkkrav i norsk og engelsk skal være bestått i henhold til UiS regelverk.


Søknad: Lokalt opptak.

Søknadsfrist: 1. mars

Kontaktinformasjon

Fakultet for utøvende kunstfag, Tlf. 51 83 40 00, e-post: musikk-dans@uis.no