Ph.d. - program i Energiteknologi og geovitenskap

Energiteknologi og geovitenskap er en retning innenfor doktorgradsprogrammet i teknologi og naturvitenskap ved UiS. Studieretningen har fordypninger innen reservoarteknologi, boring og brønn, naturgassteknologi og petroleumsgeologi. Doktorgradsstudiet er knyttet til forskningen innenfor hvert av disse spesialiseringsområdene.

Publisert Sist oppdatert

Hva forsker vi på?

Innenfor fagfeltet reservoarteknologi forskes det blant annet på å modellere og måle kjemisk-fysiske prosesser fra poreskala og oppover med tanke på å øke utvinningsgraden fra oljeholdige bergarter. Det forskes også på å modellere kobling mellom fluidstrøm og bergartsmekanikk med samme formål.
Forskningen innen fordypningen boring og brønn går blant annet på automatiserte boreprosesser, brønndesign, komplettering og boreoperasjoner. Sentrale forskningstemaområder inkluderer borestrengsdynamikk, borehullsintegritet, strøm og friksjon i brønner og sandkontroll.
Naturgassfordypningen er ment å inkludere forskning innen alle tema relatert til produksjon, strømning, foredling og transport av naturgass. Det forskes også på hydratdannelse.
Hovedtyngden av forskningen innen petroleumsgeologi konsentreres om å forstå de prosesser og mekanismer som danner og former reservoarer og petroleumssystemer. Dette inkluderer både å beskrive egenskaper til reservoarer og dannelse, migrasjon og akkumulasjon av hydrokarboner.

Opplæringsdel

Opplæringsdelen skal inneholde den faglige og metodiske skoleringen som er nødvendig for arbeidet med avhandlingen. Studiet er bygget opp med en opplæringsdel på 30 studiepoeng og en forskningsdel på 150 studiepoeng. Læringsutbyttet er dels dekket opp ved emner som igjen er delt inn i tre typer: programemner, studieemner og prosjektemner, alle på 10 studiepoeng hver.

Disse emnene er obligatoriske for alle stipendiater ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Studenten velger ett av disse emnene avhengig av hvilken spesialisering som velges. Det kan også velges studieemner fra andre universiteter. I så fall må emnet dekke læringsutbytte for studiet.

Prosjektemnene er veilederstyrte. Innholdet i prosjektemnene justeres etter ph.d.-prosjektets behov. Det tilbys følgende prosjektemner:

I tillegg dekkes læringsutbytte ved gjennomføring av forskning dokumentert ved ph.d.-avhandling, disputas, konferansedeltakelse med presentasjon, forsknings-/utenlandsopphold og utarbeidelse av vitenskapelige artikler.

Læringsutbytte

Kandidaten

 • er i kunnskapsfronten innenfor fagområdet petroleumsteknologi og behersker fagområdets vitenskapsteori og problemstillinger og metoder
 • er i kunnskapsfronten innenfor minst et av fagområdene reservoarteknologi, boring og brønn, naturgassteknologi eller petroleumsgeologi
 • kan vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen av ulike metoder og prosesser i forskning og faglige utviklingsprosjekter
 • kan bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier, metoder, fortolkninger og dokumentasjonsformer innenfor fagområdet

Kandidaten

 • kan formulere problemstillinger, planlegge og gjennomføre forskning og faglig utviklingsarbeid
 • kan drive forskning og faglig utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå
 • kan håndtere komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap og praksis innenfor petroleumsteknologi

Kandidaten

 • kan identifisere nye relevante etiske problemstillinger og utøve sin forskning med faglig integritet
 • kan styre komplekse tverrfaglige arbeidsoppgaver og prosjekter
 • kan formidle forsknings- og utviklingsarbeid gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler
 • kan delta i debatter innenfor fagområdet i internasjonale fora
 • kan vurdere behovet for, ta initiativet til og drive innovasjon

Opptakskrav

For å bli tatt opp på doktorgradsstudiet i energiteknologi og geovitenskap må søkeren normalt ha femårig mastergrad i teknologi eller matematisk-naturvitenskapelige fag. Innslaget av matematisk-naturvitenskapelige fag i opptaksgrunnlaget skal ha et omfang som minst svarer til det som er fastsatt i rammeplan for bachelorgrad i ingeniørfag. Søkeren skal ha en sterk faglig bakgrunn. For søkere med utdanning fra en norsk utdanningsinstitusjon, skal veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet være B eller bedre.

Alle ledige stipendiatstillinger lyses ut her.

Faglige ledere:

Instituttleder
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energi- og petroleumsteknologi
Instituttleder
51832259
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser