Ph.d. - program i Kjemi og biovitenskap

Kjemi og biovitenskap er en retning innenfor doktorgradsprogrammet i teknologi og naturvitenskap ved UiS. Studieretningen har fordypninger innen kjemi, biologisk kjemi og miljøteknologi. Doktorgradsstudiet er knyttet til forskningen innenfor hvert av disse spesialiseringsområdene.

Publisert Sist oppdatert

Hva forsker vi på?

Kjemi og biovitenskap er en retning innenfor doktorgradsprogrammet i teknologi og naturvitenskap ved UiS. Studieretningen har fordypninger innen kjemi, biologisk kjemi og miljøteknologi. Doktorgradsstudiet er knyttet til forskningen innenfor hvert av disse spesialiseringsområdene.
Forskningen i kjemi og biovitenskap ved UiS omfatter reparasjon av DNA-skader, omsetning av næringsstoffer, nedbrytning av pesticider og miljøgifter, miljøvennlige produksjons-kjemikalier for oljeindustrien, biologiske rytmer, bioaktive komponenter i mat, reaksjonskinetikk, signaltranduksjonsveier, studier av enzymer, modellering av kjemiske og biologiske prosesser, rense- og separasjonsteknologi, plastiddeling og plastidutvikling. studier av ulike former for kreft, prosesser som fører til neurodegenerative eller immunologiske sykdommer slik som Parkinsons sykdom eller Sjøgrens syndrom.
En fellesnevner for store deler av forskningstema innenfor PhD programmet kan sies å være innflytelse av miljøet (gjennom for eksempel stråling, næringsstoffer, lys/mørke, miljøgifter) på organismer og deres adaptasjon til slike faktorer, og vice versa, innflytelse av mikroorganismer på komponenter i miljøet.
Doktorgradsprogrammet er bygget rundt en felles akademisk og teknologisk plattform. Denne plattformen omfatter i dag proteinkjemi/enzymologi, genteknologi, spektroskopiske metoder, analytisk og fysikalsks/biofysikalsk kjemi, organisk syntese, celle/vevs-kultur, respirometri, anvendt mikrobiologi og renseteknologi. Videre vil plattformen omfatte ekspertise for modellering av kjemiske og biologiske prosesser, praktisk anvendelse av bioinformatikk samt anvendelse av reguleringstekniske aspekter innen biologiske signal- og kontrollprosesser.

Opplæringsdel

Opplæringsdelen skal inneholde den faglige og metodiske skoleringen som er nødvendig for arbeidet med avhandlingen. Studiet er bygget opp med en opplæringsdel på 30 studiepoeng og en forskningsdel på 150 studiepoeng. Læringsutbyttet er dels dekket opp ved emner som igjen er delt inn i tre typer: programemner, studieemner og prosjektemner, alle på 10 studiepoeng hver.

Disse emnene er obligatoriske for alle stipendiater ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Studieemnene velges etter prosjektspesialisering. Det kan også velges studieemner fra andre universiteter. I så fall må emnet dekke læringsutbytte for studiet.

Prosjektemnene er veilederstyrte. Innholdet i prosjektemnene justeres etter ph.d.-prosjektets behov. Det tilbys følgende prosjektemner:

I tillegg dekkes læringsutbytte ved gjennomføring av forskning dokumentert ved ph.d.-avhandling, disputas, konferansedeltakelse med presentasjon, forsknings-/utenlandsopphold og utarbeidelse av vitenskapelige artikler.

Læringsutbytte

Kandidaten

 • er i kunnskapsfronten innenfor fagområdet kjemi og biovitenskap og behersker det aktuelle fagområdets vitenskapsteori og problemstillinger og metoder
 • er i kunnskapsfronten innenfor sin valgte spesialdisiplin
 • kan vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen av ulike metoder og prosesser i forskning og faglige utviklingsprosjekter
 • kan bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier, metoder, fortolkninger og dokumentasjonsformer innenfor fagområdet

Kandidaten

 • kan formulere problemstillinger, planlegge og gjennomføre forskning og faglig utviklingsarbeid
 • kan drive forskning og faglig utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå
 • kan håndtere komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap og praksis innenfor de aktuelle fagområdene

Kandidaten

 • kan identifisere nye relevante etiske problemstillinger og utøve sin forskning med faglig integritet
 • kan styre komplekse tverrfaglige arbeidsoppgaver og prosjekter
 • kan formidle forsknings- og utviklingsarbeid gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler
 • kan delta i debatter innenfor fagområdet i internasjonale fora
 • kan vurdere behovet for, ta initiativet til og drive innovasjon

Opptakskrav

For å bli tatt opp på doktorgradsstudiet i kjemi og biovitenskap må søkeren normalt ha femårig mastergrad i miljøteknologi, kjemi, bioteknologi eller tilsvarende. Søkeren skal ha en sterk faglig bakgrunn. For søkere med utdanning fra en norsk utdanningsinstitusjon, skal veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet være B eller bedre.

Alle ledige stipendiatstillinger lyses ut her.

Faglig leder:

Instituttleder
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi