Ph.d. - program i Offshoreteknologi, maskin og bygg

Offshoreteknologi, maskin og bygg er en retning innenfor doktorgradsprogrammet i teknologi og naturvitenskap ved UiS. Studieretningen har fordypninger innen bygg- og offshorekonstruksjoner, maskinteknikk og materialteknologi, marin- og undervannsteknologi samt industriell teknologi og driftsledelse. Doktorgradsstudiet er knyttet til forskningen innenfor hvert av disse spesialiseringsområdene.

Published Endret

Hva forsker vi på?

Innenfor bygg- og offshorekonstruksjoner drives det forskning omkring konstruksjoner både på land og offshore. Forskningen omfatter analyse av utmatting og brudd av stålkonstruksjoner, spesielt rørledninger offshore, analyse av vindinduserte svingninger av slanke konstruksjoner, analyse av dynamisk respons av offshore plattformer og annet.
Innenfor maskinteknikk er forskning omkring modulering, analyse og systemutvikling innenfor komplekse maskintekniske systemer, operasjoner og prosesser. Forskningsaktivitetene fokuserer på utvikling av metoder og teknikker ved hjelp av moderne dataverktøy for tungeberegninger som elementmetoder og strømningsanalyser (CFD) samt anvendelser innenfor optimalisering av diverse geometriske profiler for effektiv energikonvertering (i bl.a. bølgeenergi, gassturbiner og vindturbiner), materialmodellering, produktutvikling, produksjon og integrerte operasjoner og systemer. Innenfor materialteknologi er forskningsaktiviteten hovedsakelig rettet mot bruk av transmisjonselektronmikroskopi (TEM) til karakterisering av materialer.
Marin- og undervannsteknologi integrerer forskningsvirksomheten med fagområdet offshore konstruksjonsteknikk. Aktiviteten er i første rekke konsentrert om sikkerhet og pålitelighet av konstruksjoner, rekvalifisering av offshore konstruksjoner, konstruksjonsdynamikk, effektive energisystemer og brønnintervensjon.
Forskningsvirksomheten innen industriell teknologi og driftsledelse er integrert med CIAM (Centre for Industrial Asset Management). Aktuelle områder er prestasjonsstyring, vedlikeholdsteknologi og styring, pålitelighetsbasert inspeksjonsplanlegging, tilstandsovervåkning, integrerte operasjoner, risikobaserte beslutninger og arbeidsprosesser, industrielle tjenester, optimalisering av kostnader, menneske-teknologi-organisasjon.

Opplæringsdel

Opplæringsdelen skal inneholde den faglige og metodiske skoleringen som er nødvendig for arbeidet med avhandlingen. Studiet er bygget opp med en opplæringsdel på 30 studiepoeng og en forskningsdel på 150 studiepoeng. Læringsutbyttet er dels dekket opp ved emner som igjen er delt inn i tre typer: programemner, studieemner og prosjektemner, alle på 10 studiepoeng hver.

Disse emnene er obligatoriske for alle stipendiater ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Studenten velger ett av disse emnene avhengig av hvilken spesialisering som velges. Det kan også velges studieemner fra andre universiteter. I så fall må emnet dekke læringsutbytte for studiet.

Prosjektemnene er veilederstyrte. Innholdet i prosjektemnene justeres etter ph.d.-prosjektets behov. Det tilbys følgende prosjektemner:

I tillegg dekkes læringsutbytte ved gjennomføring av forskning dokumentert ved ph.d.-avhandling, disputas, konferansedeltakelse med presentasjon, forsknings- / utenlandsopphold og utarbeidelse av vitenskapelige artikler.

Læringsutbytte

Kandidaten

 • er i kunnskapsfronten innenfor fagområdet offshoreteknologi og behersker fagområdets vitenskapsteori og problemstillinger og metoder
 • er i kunnskapsfronten innenfor minst ett av fagområdene: marin- og undervannsteknologi, industriell teknologi og driftsledelse, bygg- og offshore konstruksjoner, maskinteknikk og materialteknologi
 • kan vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen av ulike metoder og prosesser i forskning og faglige utviklingsprosjekter
 • kan bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier, metoder, fortolkninger og dokumentasjonsformer innenfor fagområdet

Kandidaten

 • kan formulere problemstillinger, planlegge og gjennomføre forskning og faglig utviklingsarbeid
 • kan drive forskning og faglig utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå
 • kan håndtere komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap og praksis innenfor offshoreteknologi

Kandidaten

 • kan identifisere nye relevante etiske problemstillinger og utøve sin forskning med faglig integritet
 • kan styre komplekse tverrfaglige arbeidsoppgaver og prosjekter
 • kan formidle forsknings- og utviklingsarbeid gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler
 • kan delta i debatter innenfor fagområdet i internasjonale fora
 • kan vurdere behovet for, ta initiativet til og drive innovasjon

Opptakskrav

For å bli tatt opp på doktorgradsstudiet i offshoreteknologi, maskin og bygg må søkeren normalt ha femårig mastergrad i teknologi eller matematisk-naturvitenskapelige fag. Innslaget av matematisk-naturvitenskapelige fag i opptaksgrunnlaget skal ha et omfang som minst svarer til det som er fastsatt i rammeplan for bachelorgrad i ingeniørfag. Søkeren skal ha en sterk faglig bakgrunn. For søkere med utdanning fra en norsk utdanningsinstitusjon, skal veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet være B eller bedre.

Alle ledige stipendiatstillinger lyses ut her.

Kontakt

Instituttleder
51831197
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for maskin, bygg og materialteknologi