Spesialpedagogikk i barnehagen

Videreutdanningen Spesialpedagogikk i barnehagen gir barnehagelærere en helhetlig tilnærming til spesialpedagogikk. På dette studiet får du tilgang til forskningsbasert kunnskap om barns læring og utvikling, med særlig vekt på mestring av språk og deltakelse i det sosiale fellesskapet.

Published Endret
Fakta
Varighet

1 år / 2 semester

Undervisningsform

Samlingsbasert (med mulighet for digital deltakelse)

Opptakskrav

Bachelorgrad i barnehagelærerutdanning eller tilsvarende. Det er et krav at studenten er i arbeid tilknyttet barnehagefeltet gjennom hele studiet.

Studiepoeng

30 (15 + 15)

Neste oppstart

Høst 2023

Det er et økende behov for spesialpedagogisk kompetanse i barnehagen.
Om Kompetanse for fremtidens barnehage

Hva?

Kompetanse for fremtidens barnehage ble lansert i 2013, som del av en større kompetansestrategi for alle barnehageansatte. Gjennom ordningen finnes en rekke kompetansetiltak, slik som fagskoleutdanninger for barnehageansatte og videreutdanningstilbud for barnehagelærere, som tilbys gjennom Utdanningsdirektoratet (Udir) sin studiekatalog.

Hvordan?

Videreutdanningene er organisert som deltidsstudier med to-tre samlinger på to til tre dager hvert semester. Studiene har finansieringsordninger som gjør det mulig for deg som er i arbeid å ta studiet på deltid uten å tape inntekt.

Les mer om ordningen her.

spesialpedagogikk i barnehagen

Studiebeskrivelse

Det er et økende behov for spesialpedagogisk kompetanse i barnehagen. Barnehagelæreren har en sentral rolle i utviklingen og bevaringen av et inkluderende leke- og læringsmiljø for barn med behov for ekstra støtte. I videreutdanningen Spesialpedagogikk i barnehagen får du som er barnehagelærer kunnskap om spesialpedagogikk med særlig vekt på mestring av språk og sosial deltakelse.

kvinne med armene i kors i en barnehage. Barn leker i bakgrunnen.
Barnehagelærer? Ta videreutdanning ved UiS!

Nært forbundet med praksis

Studiet er bygget opp rundt fire hovedtematikker: Språk- og kommunikasjonsvansker, inkludering, metodiske tilnærminger og spesialpedagogiske profesjonsfellesskap. Inkluderingspraksiser i barnehagen står sentralt  i dette studiet, og studentene skal diskutere og reflektere over barnehagens praksis, holdninger og verdier sett i sammenheng med barn med særlige behov.  

Det er lagt vekt på at studiet er nært forbundet med barnehagelærerens arbeidshverdag. Studentene vil få en innføring i ulike teoretiske tilnærminger og forståelser, og skal vurdere, analysere og gjøre utprøvinger i sin egen praksis. Studiet gjennomføres på deltid over ett år, og det er et krav om at du må være i jobb tilknyttet barnehagefeltet hele studietiden.

Kan gi innpass på master i barnehagevitenskap

Videreutdanningen Spesialpedagogikk i barnehagen er på masternivå. Det er ikke tilknyttet et studieprogram, men det kan søkes på innpass i master i barnehagevitenskap.

Tilbudet er delvis nettbasert med hybrid løsning, med to samlinger à tre dager hvert semester. Med hybrid løsning menes at studenten kan delta på samlingene digitalt eller fysisk. Det er derfor mulig å ta denne videreutdanningen for barnehagelærere over hele landet. Aktiviteter utenom samlingene foregår på nett.

Les mer og søk fra 1. februar (lenke til Utdanningsdirektoratet).

Informasjon om studiet:

Samlinger 2023/24
Høst 2023:

11.-13. september 23.-25. oktober

Vår 2024:

29.-31. januar 11.-13. mars

Les mer om våre videreutdanninger

Lurer du på noe? Ta kontakt med våre studiekoordinatorer!

Førstekonsulent
51831617
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF
Rådgiver
51833145
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF
Rådgiver
51833556
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF

Faglig ansvarlige

Førsteamanuensis i utdanningsvitenskap/lesevitenskap
51833275
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Universitetslektor i spesialpedagogikk
51831302
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking

Les mer om våre videreutdanninger >>>

Videreutdanning for barnehagelærere og lærere

UiS tilbyr en rekke videreutdanninger og studier for barnehagelærere og lærere. Her kan du lese mer om våre tilbud.

Veiledning for nyutdannede lærere i barnehage, grunnskole og videregående opplæring

Det er ikke alt man kan lære i utdanningen. Noe lærer man først når man kommer ut i yrket. Veiledning av nyutdannede lær...

Studietilbud ved Lesesenteret

"Lese- og skrivevansker i sakkyndighetsarbeid - videreutdanning for PPT" har oppstart januar 2024, og søknadsportalen er...

Psykisk helsepedagogikk

Universitetet i Stavanger tilbyr 4 emner a 15 studiepoeng i Psykisk helsepedagogikk.

Profesjonsveiledning i utdanning og yrke (veiledning i barnehage)

Ønsker du å bli praksislærer eller å kunne veilede nyutdannede barnehagelærere og andre barnehagetilsatte? Da er deltids...

Mobbing - forebygging og håndtering i skole og barnehage

Videreutdanning for deg som ønsker å bli bedre til å håndtere mobbeproblematikk i praksis. 

Kompetanse for kvalitet- videreutdanning for lærere

Ønsker du å styrke din kompetanse som lærer? Da bør du søke videreutdanning gjennom Kompetanse for kvalitet ved Universi...

Kompetanse for fremtidens barnehage- videreutdanninger for barnehagelærere

Styrk din kompetanse som barnehagelærer med videreutdanning tilpasset jobbhverdagen din. Nytt høsten 2023: Digital kompe...

IKT i læring og undervisning

Universitetet i Stavanger tilbyr 4 emner a 15 studiepoeng i læring og undervisning.

Digital kompetanse i barnehagen

Arbeider du som barnehagelærer? Ønsker du å få en relevant, forskningsbasert og praksisnær kompetanse om bruk av digital...

Barns språkutvikling og språklæring

Videreutdanningsstudiet Barns språkutvikling og språklæring er på masternivå og tilbys i to varianter: Du kan studere ne...

Barnehage- og skolemiljø og ledelse

Videreutdanning for ledere i barnehage og skole som ønsker økt kunnskap og ferdigheter for å fremme trygge og gode lærin...