Begynneropplæring 1.–7. trinn

I dette studiet vil du lære mer om hva som kjennetegner god begynneropplæring med vekt på grunnleggende ferdigheter (1.-7). Studiet gir lærere fortrinnsvis på 1.- 4. trinn forskningsbasert kunnskap og erfaring med begynneropplæring og tidlig innsats. Studiet er innenfor Kompetanse for kvalitet.

Publisert Sist oppdatert
Fakta
Varighet

1 år / 2 semester

Neste oppstart

Høst 2024

Opptakskrav

Grunnskolelærerutdanning, allmennlærerutdanning eller barnehagelærerutdanning med tilleggsutdanning, minst 60 studiepoeng for å undervise i barneskolens 1. til 7. trinn (GLSM/PAPS). Søker må være ansatt i en lærerstilling i grunnskolen.

Undervisningsform

Samlingsbasert

Studiepoeng

30

Opptak

Søknadsfristen har gått ut. I enkelte tilfeller kan det bli åpnet for et direkte lokalt opptak i mai. Dette annonseres i så fall på våre nettsider. Vikar- og stipendordninger fra Udir vil da bortfalle.

Emnet passer deg som vil ha ny og oppdatert kunnskap om begynneropplæringa.
Få økonomisk støtte for å ta videreutdanning

Flere av UiS sine videreutdanningsfag inngår i ordningen Kompetanse for kvalitet.

Når et emne er med i denne ordningen kan du søke økonomisk støtte gjennom Utdanningsdirektoratet. Det finnes i to ordninger: en vikarordning og en stipendordning.

Ordningen søker du på gjennom Udir. Merk at søknadsfristen for ordningen kan være annerledes enn fristen for å søke på selve faget du vil ta.

Les mer om Kompetanse for kvalitet.

begynneropplæring

Studiebeskrivelse

Studiet Begynneropplæring tar sikte på å styrke læreres kompetanse i den første lese- og skriveopplæringen, og den videre opplæringen i grunnleggende ferdigheter på 1. - 4. trinn.

lærer og elev ved tavla
Din egen yrkespraksis vil være utprøvingsarena og refleksjonsgrunnlag.

Studiet inneholder både en teoretisk og en fagdidaktisk tilnærming til grunnleggende ferdigheter i skolen. Det faglige innholdet i studiet henger sammen med gjeldende læreplan (LK20), og det vil være utprøving i praksis med vekt på å knytte teori og praksis sammen. Den forskningsbaserte kunnskapen kan bidra til hvordan skolen så tidlig som mulig kan være med og utjevne forskjeller. Et slikt perspektiv bidrar til at elever med ulike forutsetninger og ulik språklig bakgrunn i størst mulig grad skal oppleve å lykkes med de grunnleggende ferdighetene lesing, skriving og regning, muntlighet og digitale ferdigheter.

Studiet tilbys lærere fra 1. - 7. trinn og passer for lærere i alle fag. Din egen yrkespraksis vil være utprøvingsarena og refleksjonsgrunnlag. Det er derfor en forutsetning at du er i jobb og kan ha praktisk utprøving på egen skole mellom samlingene.

Begynneropplæring består av ett emne og gir 30 studiepoeng og gjennomføres på deltid over ett år. Tilbudet er delvis nettbasert. I hvert semester (høst og vår) er det tre fysiske samlinger på tre dager. Mellom hver samling vil det være leseperioder og gjennomføring av ulike arbeidskrav. Canvas brukes som læringsplattform.

Hva lærer du?

Det overordnete målet er å gi ny forskningsbasert kunnskap og erfaring med begynneropplæring, særlig knyttet til de grunnleggende ferdighetene.

Sentrale tema er overgangen barnehage/skole med vekt på god skolestart, lek og livsmestring. Videre vil du få kunnskap om språk, lese, skrive og regneutvikling samt metoder og prinsipper i begynneropplæringen. Du lærer om skriveoppgaver og arbeidsmåter som fremmer elevenes engasjement, kreativitet og aktivitet og gir elevene mulighet til å være utforskende i sin egen læring. Videre vil du få kunnskap om bruk av skjønnlitteratur og annen litteratur i begynneropplæringen, kartlegging og tiltak for god lese-skrive og regneundervisning, og hvordan forebygge lese, skrive og matematikkvansker. Studiet innebærer også forskningsbasert kunnskap om tidlig innsats og tilpasset opplæring og muntlighet og digitale ferdigheter i begynneropplæringen.

Informasjon om studiet

Samlinger 2024/2025
Høsten 2024:

3.-5. september 15.-17. oktober 19.-21. november

Våren 2025:

7.-9. januar 4.-6. mars 1.-2. april

Faglige kontaktpersoner

Universitetslektor i spesialpedagogikk
51833628
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking

Lurer du på noe? Kontakt våre studiekoordinatorer!

Rådgiver
51831617
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF
Rådgiver
51833145
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF