Begynneropplæring
1.–7. trinn

I dette studiet vil du lære mer om hva som kjennetegner god begynneropplæring særlig knyttet til lesing, skriving og regning. Studiet gir lærere på 1.-7. trinn forskningsbasert kunnskap og erfaring med begynneropplæring og tidlig innsats. Studiet er innenfor Kompetanse for kvalitet.

Published Endret
Fakta
Varighet

1 år / 2 semester

Neste oppstart

Høst 2023

Undervisningsform

Samlingsbasert

Studiepoeng

30

Opptakskrav

Grunnskolelærerutdanning, allmennlærerutdanning eller barnehagelærerutdanning med tilleggsutdanning, minst 60 studiepoeng for å undervise i barneskolens 1. til 7. trinn (GLSM/PAPS). Søker må være ansatt i en lærerstilling i grunnskolen.

Dette studiet passer for deg som jobber på 1.-7. trinn!
Om Kompetanse for kvalitet

Hva?

Kompetanse for kvalitet (ofte kalt KFK) er navnet på etter- og videreutdanningene til Utdanningsdirektoratet (Udir). Studiene består av emner på 15 studiepoeng per semester. Du kan søke på ett eller flere emner.

Hvordan?

Videreutdanningene er organisert som deltidsstudier med 2-3 samlinger på 2-3 dager hvert semester. Studiene har finansieringsordninger som gjør det mulig for deg som er i arbeid å ta studiet på deltid uten å tape inntekt.

Les mer om Kompetanse for kvalitet.

begynneropplæring

Studiebeskrivelse

Studiet Begynneropplæring tar sikte på å styrke læreres kompetanse i den første lese- og skriveopplæringen, og den videre opplæringen i lesing, skriving og regning på 1.- 7. trinn.

lærer og elev ved tavla
Din egen yrkespraksis vil være utprøvingsarena og refleksjonsgrunnlag.

Studiet inneholder både en teoretisk og en fagdidaktisk tilnærming til lesing, skriving og regning i skolen. Det faglige innholdet i studiet henger sammen med gjeldende læreplan (KL20), og det vil være utprøving i praksis med vekt på å knytte teori og praksis sammen. Den forskningsbaserte kunnskapen kan bidra til hvordan skolen så tidlig som mulig kan være med og utjevne forskjeller. Et slikt perspektiv bidrar til at elever med ulike forutsetninger og ulik språklig bakgrunn i størst mulig grad skal oppleve å lykkes med de grunnleggende ferdighetene lesing, skriving og regning.

Studiet tilbys lærere fra 1. - 7. trinn og passer for lærere i alle fag. Din egen yrkespraksis vil være utprøvingsarena og refleksjonsgrunnlag. Det er derfor en forutsetning at du er i jobb og kan ha praktisk utprøving på egen skole mellom samlingene.

Begynneropplæring består av ett emne og gir 30 studiepoeng. Studiet er samlingsbasert med seks samlinger a to dager- tre samlinger om høsten og tre om våren. Mellom hver samling vil det være leseperioder og gjennomføring av ulike arbeidskrav. Canvas brukes som læringsplattform.

Hva lærer du?

Det overordnete målet er å gi ny forskningsbasert kunnskap og erfaring med begynneropplæring, særlig knyttet til lesing, skriving og regning.

Sentrale tema er overgangen barnehage/skole med vekt på god skolestart, lek og livsmestring. Videre vil du få kunnskap om språk, lese, skrive og regneutvikling samt metoder og prinsipper i begynneropplæringen. Du lærer om skriveoppgaver og arbeidsmåter som fremmer elevenes engasjement, kreativitet og aktivitet og gir elevene mulighet til å være utforskende i sin egen læring. Videre vil du få kunnskap om bruk av skjønnlitteratur og annen litteratur i begynneropplæringen, kartlegging og tiltak for god lese-skrive og regneundervisning, og hvordan forebygge lese, skrive og matematikkvansker. Studiet innebærer også forskningsbasert kunnskap om tidlig innsats og tilpasset opplæring og muntlighet og digitale ferdigheter i begynneropplæringen.

Informasjon om studiet

Emnebeskrivelse
Samlinger 2023/2024
Høsten 2023:

29.-31. august 17.-19. oktober 21.-23. november

Våren 2024:

9.-11. januar 5.-7. mars 2.-4. april

Lurer du på noe? Kontakt våre studiekoordinatorer!

Førstekonsulent
51831617
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF
Rådgiver
51833145
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF
Rådgiver
51833556
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF

Faglige kontaktpersoner

Universitetslektor i lesevitenskap/spesialpedagogikk
51833261
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Universitetslektor i spesialpedagogikk
51833628
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking