Trente på kommunikasjon i HelseCampus

Paramedisinstudenter på tredje studieår og sykepleiere fra kommunehelsetjenesten deltok på en felles treningsdag. Det sentrale læringsmålet var kommunikasjon mellom flere instanser i akuttkjeden. Dette ble belyst gjennom fire separate caseoppgaver.

Published Endret

Hva er viktig å rapportere i kontakt med 113? Hvordan kommuniserer ambulansepersonell og sykepleiere sammen i primærhelsetjenesten? Hvordan kommuniserer ambulansepersonell videre inn til Stavanger Universitetssykehus? Hva ønsker vi av hverandre slik at vi sammen kan ivareta pasientsikkerheten på best mulig måte? Dette er noen av de sentrale spørsmålene som ble brukt som utgangspunkt for den felles treningsdagen i HelseCampus Stavanger.

Heidi Synnøve Isberg er fagrådgiver og prosjektleder ved Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Rogaland. Hun ønsket deltakerne velkommen og presenterte kommunikasjonsverktøyet ISBAR (Identifikasjon, Situasjon, Bakgrunn, Aktuelt og Råd). Det er et kommunikasjonsverktøy som er tatt i bruk i helsetjenesten for å sikre en trygg og strukturert kommunikasjon. ISBAR kan tilpasses for bruk mellom alle nivåer og profesjoner i helsetjenesten.

Samarbeidet om caseoppgaver

Etter gjennomgangen ble de fremmøtte delt inn i grupper, der formålet var å ha en jevn fordeling av sykepleiere og paramedisinstudenter. Hver gruppe hadde også en instruktør. Før hver oppgave diskuterte de internt hva som er viktig. Under selve utførelsen var det andreårsstudenter i bachelor i sykepleie ved UiS som spilte pasienter. Det gikk på rundgang hvem som deltok, snakket i telefonen og var observatører. Etter gjennomførelsen hadde gruppen en debrief, der de diskuterte hva som kunne ha blitt gjort bedre.

Tre kvinnelige paramedisinere og to kvinnelige sykepleiere som hjelper en pasient.

Paramedisinstudentene måtte samarbeide med sykepleierne fra kommunehelsetjenesten for at pasienten skulle få best mulig hjelp.

Helsepersonell som hjelper en sengeliggende pasient.

Kommunikasjon sto sentralt i de ulike caseoppgavene.

Fornøyd med læringsutbyttet

– Inntrykket mitt av denne dagen er veldig bra. Vi som er paramedisinstudenter, blir brukt mest til kommunikasjon for de som jobber som sykepleiere. De kan gi rapport til oss. Vårt læringsutbytte er mer å se hvordan disse sykepleierne jobber og informasjonsdeling. Begge parter er innforstått med hva slags informasjon som bør deles når man møtes ute i arbeid, sier Ingrid Arnesen.

Hun mener det er veldig viktig å ha med sykepleiere fra kommunehelsetjenesten på disse øvelsene, ettersom de møter hverandre ofte under arbeid i reelle situasjoner. En av årsakene til dette er at sykepleiere samler inn nødvendig informasjon for paramedisinere, som skal videre på en ambulansetur, som igjen ofte er kort.

– Jeg har fått en større forståelse av hva som skjer før paramedisinere kommer inn døren. Det å kunne stå og se på hva som blir gjort mens vi sitter på ambulansestasjonen og så får et utkall er veldig verdifullt, sier Arnesen.

Sykepleier (uten uniform) og paramedisiner foran en ambulanse.
Fra venstre: Sander Eiken-Engelgård og Ingrid Arnesen fikk godt utbytte av å delta på treningsdagen i HelseCampus.
Gir bedre grunnlag for håndtering av reelle situasjoner

Sander Eiken-Engelgård er sykepleier ved Lura bo- og aktivitetssenter. Han synes også det gir høyt læringsutbytte å samarbeide med paramedisinstudenter.

– Alt vi gjør her er for å løfte vår egen kunnskap og gjøre hverandre bedre på tvers av institusjoner. Både at vi blir gode til å formidle informasjon til de som trenger det og at vi får vite hvilken informasjon de ønsker fra oss. Vi har en god informasjonsformidling og et godt samarbeid, sier Eiken-Engelgård.

 Tror du denne treningsdagen kan gjøre det lettere neste gang det faktisk skjer noe i arbeidshverdagen?

– Absolutt. Det er vanskelig å sette seg inn i en situasjon som er simulert sammenlignet med en reell situasjon. Det fører imidlertid at du reflekterer mer over hva du har gjort, hvordan du kunne håndtert det annerledes og hvordan du kunne ha formidlet informasjonen bedre. Det gjør at simulering er gull verdt – at vi faktisk kan sette oss ned og snakke om det som har skjedd. Det blir det ikke så mye tid til i en reell situasjon, svarer Eiken-Engelgård avslutningsvis.

Tekst og foto: Eigil Kloster Osmundsen

Aktuelt fra Det helsevitenskapelige fakultet

Samarbeid for ein berekraftig helseteneste

Det helsevitskaplege fakultet ved UiS, SAFER – Stavanger Acute Medicine Foundation for Education and Research og Utvikli...

Verdifullt samarbeid om sommarskule for doktorgradskandidatar

– Sommarskulen skil seg frå andre kurs ved at mykje av læringa ligg i den aktive deltakinga og høvet til å diskutere og ...

Høythengende EU-tildeling til helsetjenesteforskning

Forskere ved Universitetet i Stavanger har sikret seg 6 millioner euro i fra det prestisjetunge forskningsprogrammet Hor...

Ingvil Hellstrand får Universitetsfondets formidlingspris

UiS-forskaren hoppar elegant frå likestilling og kjønnsmangfald, velferd og omsorgsforsking til kunstig intelligens og s...

Var vertskap for amerikansk delegasjon

Forskningssenteret SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og Statens undersøkelseskommisjon for helse...

UiS-student er ny nestleder i NSF Student

Sykepleierstudenten Kristoffer Andreas Haugen skal frem til neste sommer fungere som nestleder i NSF Student, som er en ...

Jakob og Desirée er studentassistenter for sykepleierstudenter

Desirée Wennerlund og Jakob Hummelsund Grung har det siste året jobbet som studentassistenter. – Det beste med denne job...

Feiret fullført mastergrad

Denne uken kunne masterstudentene ved Det helsevitenskapelige fakultet slippe jubelen løs. Etter innlevering av masterop...

UiS starter distriktsvennlig sykepleierutdanning i Dalane

Fra høsten 2024 skal Universitetet i Stavanger utdanne sykepleiere i Dalane. – Et viktig tilbud for regionen, sier lokal...

SHARE-forsker får forbedringspris fra Helse Nord

Postdoktor Ellinor Haukland og Avdeling for kreft og lindrende behandling ved Nordlandssykehuset får prisen for sitt for...

Eksoskjeletter kan redusere arbeidsbelastning for sykepleiere

Eksoskjelett kan være et godt hjelpemiddel for operasjonssykepleiere under lange operasjoner, mener studenter og forsker...

Samskaping mellom utdanning og kommunale tjenester

Tett samarbeid med Bergåstjern og Stokka sykehjem har vært avgjørende for resultater i forskningsprosjekt om kvalitet i ...

Oppmodar til involvering av ungdom i forsking

Åtte unge medforskarar og to forskarar ved Universitetet i Stavanger deler kvifor dei meiner forskarar bør engasjera ung...

Vant pris for fremragende tiltak innen utdanning

Ingunn Aase (UiS) og Conrad Bjørshol (SUS) mottok prisen under prisutdelingen ved Det medisinske fakultet ved UiB onsdag...

Overgangen fra student til sykepleier

Tredjeårsstudenter på sykepleierutdanningen ved UiS deltok på et fagseminar der målet var at fagpersoner skulle gjøre de...

Digital ressurs gir trygghet for sykepleierstudenter og veiledere i praksis

Første års sykepleierstudenter har nylig gjennomført sin første praksisperiode. En digital ressurs utviklet ved Universi...

Spiller med piller

Legemiddelregning kan være utfordrende for en del sykepleiestudenter. Med «Pillespillet» kan de spille seg gode.

Reisebrev fra Madagaskar

For første gang sender Universitetet i Stavanger studenter i helsesykepleie på praksisutveksling. Her kan du lese et rei...

Fornyer master i helsevitenskap med studieretninger som er relevante for tjenestene

Til høsten kan du fordype deg i folkehelse eller pasientsikkerhet som del av masterutdanningen i helsevitenskap ved Univ...

Feirer nytt forskningssamarbeid innen helse

Stavanger kommune inngår et forskningssamarbeid med Universitetet i Stavanger og VID vitenskapelige høgskole. Sammen ska...

DigiVis - et skikkelig nyttig verktøy for praksisveiledere i sykehjem

Praksisveiledere for førsteårsstudenter i sykehjemspraksis er samstemte i sine foreløpige tilbakemeldinger: DigiVis er e...

Topper Studiebarometeret for andre år på rad

Bachelor i paramedisin ved UiS har en overordnet tilfredshet på 4,9 av 5 mulige poeng i Studiebarometeret. Ingen studier...

Resultatene fra Studiebarometeret 2022 er klare

Paramedisin-studentene topper listen over de mest fornøyde studentene ved Universitetet i Stavanger.

Filmatiserer fortellinger til etisk refleksjon i helsetjenesten

– Når en fortelling utspiller seg på en scene eller filmatiseres, kan det gi en ny og annen forståelse enn ved tilegnels...

Vil etablere et nasjonalt Safer Births nettverk

I forskningsprosjektet Safer Births jobber forskere for å forbedre overvåkning og behandling av nyfødte etter fødsel og ...

Hva slags teknologisk og digital kompetanse skal sykepleiere ha?

Kompetanseområdet teknologi og digital kompetanse i sykepleierutdanningen er uklart. En felles grunnleggende forståelse ...

Ta forskningsresultater raskere i bruk i helsetjenesten!

Prosessen med å overføre forskning til praksis tar all for lang tid. Har vi råd til å vente når helseutfordringer står i...

Arrangerer nordisk konferanse i Stavanger

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS skal arrangere Nordic College of Caring Science (NCCS) sin internasjonale forsk...

Fikk pris for forskning på pasientsikkerhet

Professor Siri Wiig, en av pilarene i fagmiljøet innen pasientsikkerhet ved UiS, er tildelt Lyses forskningspris for 202...

Ønsker sterkere søkelys på pårørenderollen

Maja Hassel er selv pårørende og synes temaet «Pårørende – fra ekstraoppgave til inkludert?» under årets Pårørendekonfer...

Simulering bør erstatte deler av praksis i sykepleierutdanningen

– Vi står i fare for å utdanne sykepleiere som ikke har fått tilgang til kvalitetsmessige gode læresituasjoner. Dette er...

Deltar i nasjonalt arbeid for å bedre håndteringen av alvorlige hendelser i helsetjenesten

Forsker Sina Furnes Øyri ved Universitetet i Stavanger har nylig blitt medlem i to viktige nasjonale arbeidsgrupper knyt...

Får finansiering til doktorgradsprosjekt om digital hjemmeoppfølging

Prosjektet Digital støtte til egenomsorg ved hjertesvikt får 2.379.000 kr fra Stiftelsen DAM, øremerket til finansieri...

UiS skal tilby master i psykologi

UiS styrker satsningen sin på psykologifeltet og skal nå tilby psykologi på masternivå.

Ulike tilnærminger til fremtidens helsesektor

Forskningsprosjektet Caring Futures inviterte fem ulike aktører i regionen til en panelsamtale på Sølvberget om utfordri...

Samlet ulike interessegrupper innenfor omsorgsteknologi

HelseCampus Stavanger samlet forskere, klinikere, leverandører og pårørende til å dele perspektiver innenfor etikk i utv...

Diskuterte møtet mellom teknologi og mennesker

Både forfatteren Cathrine Knudsen og kunstneren Kari Telstad Sundet er opptatt av denne tematikken. Førsteamanuensis Ing...

– Endelig skjer det

Etter et langt og tett samarbeid kunne Ingvil Hellstrand (UiS) og kurator Hege Tapio holde åpningstalene sine for å mark...

Ny rapport setter søkelys på tidlig innsats tidlig i livet

En ny rapport fra barnehageforskere ved Universitetet i Stavanger har sett på forhold som bidrar til å hindre og fremme ...

Får 14,6 mill. til forskning på psykisk helse blant minoritetsungdom

Prosjektet ved UiS skal undersøke den psykiske helsen blant urfolkungdom og etniske minoritetsungdom, for å kunne utvikl...