Masteroppgave – Master i transformasjon og nyskaping E-MTNMAS

Masteroppgaven vil gi deg mulighet til fordyping i et tema du er spesielt interessert i. Her kan du kombinere relevant arbeidserfaring med designdrevet faglig innsikt i en reell problemstilling relatert til ledelse, transformasjon og nyskaping.

Publisert Sist oppdatert
Fakta
Studiepoeng

30

Nivå

Mastergrad

Undervisningsform

Metodeseminar, veiledning og selvstudium

Antall semester

2

Neste oppstart

TBA

Søknadsfrist

TBA

Pris

60.000,- + semesteravgift

I arbeidet med masteroppgaven kan du sette søkelys på én transformasjons- eller nyskapingsprosess, og gjerne en problemstilling du står i på jobb. Her har du mulighet for å gjøre en forskjell!

Professor Trude Furunes

Innhold

Masteroppgaven er et obligatorisk emne i Master i transformasjon og nyskaping, og skal være et uttrykk for kandidatens evne til å kombinere relevant arbeidserfaring med designdrevet faglig innsikt i en reell problemstilling relatert til ledelse, transformasjon, og nyskaping.

Bilde av kvinne som studerer.

Emnet innebærer en fordypning i et tema med basis i praktisk problemstilling. Kandidater velger selv hvilke transformasjon- eller nyskapingsprosesser de ønsker å fordype seg i. Oppgaven kan være teoretisk eller av mer praktisk natur. Det forventes at det anvendes en vitenskapelig tilnærming som viser forståelse, refleksjon, og modning.

Som med alle emner som inngår i master i transformasjon og nyskaping bygger masteroppgaven på designprosessen oppdag - definer - utvikle - lever (double diamond), og en inkluderende forståelse av ledelse som tilretteleggingen av og levering på formål, justering, og forpliktelse (DAC ontologien)

Med forbehold om endringer.

Målgruppen er ansatte i privat, offentlig, og frivillig sektor som ønsker å bidra til den transformasjon og nyskaping som kreves for å levere på det grønne skiftet.

Kunnskap

Etter endt kurs skal du:

  • ha avansert forskningsbasert og designdrevet kunnskap innen fagområdene ledelse, transformasjon, og nyskaping, og spesialisert innsikt i et avgrenset område
  • ha inngående kunnskap om fagområdets vitenskapelige og faglige teorier og metoder relevant til avgrenset område for spesialisering
  • kunne analysere og formulere en avgrenset problemstilling og sette denne inn i et større perspektiv

Ferdigheter

Etter kurset skal du kunne:

  • analysere relevante eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor avgrenset problemstilling, arbeide med praktisk og teoretisk problemdefinisjon og -løsning, og ha en utviklet kompetanse for systemtenkning samt mellommenneskelige, strategiske, foregripende, og normative kompetanser til støtte for bærekraftig utvikling
  • bruke relevante metoder for forskning og faglig og/eller kreativt utviklingsarbeid samt omfavne alternative fremtider, risiko og usikkerhet
  • planlegge og gjennomføre et avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

Generell kompetanse

Etter å ha fullført mastergraden skal du kunne:

  • formidle omfattende arbeid og beherske fagområdets uttrykksformer
  • kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og allmennheten
  • bidra til transformasjon og/eller nyskaping i etablerte og nye organisasjoner, og i samfunnet generelt

Seminar og selvstendig prosjekt under veiledning. Det gjennomføres metodeseminar. Undervisningen er vanligvis kl. 08.30 - 15.30 på datoer oppgitt ved start av semester.

Masteroppgaven er et selvstendig prosjektarbeid under veiledning. Oppgaven kan helt eller delvis utføres ved en organisasjon, etter avtale med veileder.

TBA

Masteroppgave og muntlig eksamen (100%; individuell karakter; A-F med muntlig justering; endelig karakter fastsettes etter muntlig eksamen). Må støttes av relevant teori og kritisk forståelse av denne.

Den muntlige eksaminasjonen består av en prosjektpresentasjon og påfølgende drøfting av prosjektet med sensorene, til sammen ca. 30 minutter. Den muntlige eksamen kan justere den samlede vurderingen av masteroppgaven med én karakter. Kandidaten vil bli opplyst om utgangskarakteren før muntlig eksamen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering                                   

Kandidaten må ha levert og fått godkjent prosjektbeskrivelse innen gitt frist for å kunne levere eksamen.

Bestått obligatoriske emner på 20 studiepoeng og valgemner på 40 studiepoeng (totalt 60 studiepoeng).

Om professor Trude Furunes

Trude Furunes er professor i ledelse og en del av teamet som har utviklet masterprogrammet i transformasjon og nyskaping. Hun er opptatt av at universitetet utvikler utdanningstilbud som er interessante for kandidater som er i jobb.

Trude Furunes, Instituttleder NHS

Trude er sjefsredaktør for Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, instituttleder ved Norsk hotellhøgskole ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiS og tilknyttet UNESCO Chair i Ledelse, Nyskaping og Fremtidskyndighet.

Kontaktpersoner

Seniorrådgiver
51833728
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning
Førstekonsulent
51831501
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning