Nettverk for pårørendeforskning

Nettverk for pårørendeforskning samler fag- og forskningsmiljøer, representanter fra praksisfeltet og andre interessegrupper for å styrke forskning innen pårørendestøtte og pårørendeinvolvering.

Publisert Sist oppdatert
Pårørende

Med pårørende menes alle som har nær tilknytning til mennesker som rammes av sykdom. Det vil si familiemedlemmer, venner, utvidet nettverk eller kollegaer.

Så langt det lar seg gjøre er det pasienten eller brukeren selv som definerer hvem som er sine pårørende.

Logoen til Nettverk for pårørendeforskning

Det er behov for mer forskning om pårørendes rolle og effekt, nytte og sikkerhet knyttet til ulike tiltak. Det omhandler blant annet utvikling av kunnskap om pårørendes egne behov for støtte og informasjon, og hvordan pårørende kan involveres og inkluderes i helse- og velferdstjenestene.

Pårørende har en sentral rolle i tilknytning til utøvelsen av samfunnets helse- og sosialtjenester, og deres innsats utgjør om lag 110.00 årsverk i Norge. Best mulig involvering av pårørende i helsetjenestene står derfor høyt på den helsepolitiske agendaen i Norge. Forskning har vist at pårørende har egne behov for hjelp, informasjon og støtte, uavhengig av pasientens eller brukerens diagnose. Dette kan gjelde informasjon om sykdommen og rettigheter, men også veiledning i hvordan håndtere rollen som pårørende, og formen for involvering i tjenestene til den de er pårørende til.

Nettverk for pårørendeforskning samler fag- og forskningsmiljøer, representanter fra praksisfeltet og andre interessegrupper for utvikling, formidling og synliggjøring av kunnskap og kompetanse innen pårørendefeltet. Slik vil nettverket bidra til at pårørendeinvolvering og pårørendestøtte blir en naturlig og integrert del av helse- og velferdstjenestene.

Nettverket ble etablert ved UiS i 2013 med formål om:

  • å bidra til økt kunnskap knyttet til pårørende sin rolle i sivilsamfunnet, i helse- og velferdstjenester, i utdanning og i forskning
  • å formidle kunnskap og skape arenaer som fremmer forsknings- og utviklingsprosjekter innen pårørendefeltet

Aktuelt

Samlet ansatte og studenter med interesse for pårørendearbeid

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og Nettverk for pårørendeforskning ved Det helsevitenskapelige...

Ønsker sterkere søkelys på pårørenderollen

Maja Hassel er selv pårørende og synes temaet «Pårørende – fra ekstraoppgave til inkludert?» under årets Pårørendekonfer...

Alice Kjellevold mottok hederspris

Professor emerita Alice Kjellevold har over mange år belyst utfordringer i helsetjenesten og hvilke rettigheter og mulig...

Evaluerte pårørendeveilederen for Helsedirektoratet

Inger Johanne Bergerød har bidratt i utarbeidelsen av en rapport som evaluerer implementeringen av pårørendeveilederen, ...

Pårørendes motivasjon ved demens

Disputas: Hvordan påvirkes pårørende sin motivasjon til å ta vare på en forelder med demens over tid? Det har Heidi Domb...

Fleire gode dagar heime (HEIME)

Forskingsprosjektet HEIME skal styrka helsefremmande og tverrfagleg praksis i kommunale helse- og omsorgstenester til el...

Pårørande si rolle i kreftbehandling

Disputas: Sjukehusa kan heve kvaliteten i kreftomsorga dersom dei lærer av tilbakemeldingane og erfaringane frå dei pårø...

Sykehusene får ny guide for å involvere de pårørende til kreftpasienter

Det kan øke sikkerheten for pasientene, mener eksperter.

Hva motiverer voksne pårørende til å hjelpe hjemmeboende foreldre med demens?

Blant pårørende kan demenssykdom medføre store belastninger. Forskere ved UiS har derfor sett nærmere på hva som motiver...

Metoder for brukerinvolvering i tilsyn og regulering i helsetjenesten

En ny artikkel fra SHARE og samarbeidspartnere handler om hvordan brukerinvolvering er en del av regulering og tilsyn i ...

Familien må med i rusbehandlinga

Rusbehandling blir mest effektiv dersom familien involveres. Kvifor skjer det så sjeldan då? spør sosiolog Anne Schanche...

Motiverte pårørende: Tre ting som kreves for å stå i stormen

KRONIKK: Voksne pårørende er livsviktige for personer med langvarig sykdom og for velferdsstaten. Nyere forskning har sa...

Derfor må vi høre de etterlattes stemme når pasienter dør

KRONIKK: Involvering av etterlatte i tilsynssaker i helsevesenet styrker kvaliteten i saksbehandlingen, skriver Lene Sch...

Kreftomsorgen blir bedre om de pårørende blir hørt

Kreft rammer ikke bare pasienten, men også pasientens nærmeste. En ny studie viser at kreftomsorgen kan bli betydelig be...

Hvordan involvere etterlatte etter uønskede hendelser i helsetjensten?

En ny perspektivartikkel fra SHARE reflekterer over hvordan man kan involvere familier i undersøkelser når pasienter dør...

Pårørende betyr trygghet for eldre pasienter

Eldre syke stiller ingen spørsmål, setter ingen krav og vil ikke blande seg inn i legens jobb. Derfor spiller de pårøren...

Strategi for nettverket 2024-2028

Medlemmer i nettverket har bidratt til utvikling av en strategi for perioden 2024-2028.

To kvinner ved siden av hverandre
Nettverket får innspill fra både pårørenderepresentanter, beslutningstakere og helsepersonell (Foto: Pexels).

Medlemmer i nettverket har bidratt til utvikling av en strategi for perioden 2024-2028 som inneholder en tydeliggjøring av formål, målsetninger, forskningsområder og ressurser i Nettverk for pårørendeforskning.

Som del av strategiarbeidet er det etablert en referansegruppe for nettverket bestående av pårørenderepresentanter og interesseorganisasjoner, beslutningstakere i helse-, omsorgs- og velferdstjenesten og representanter med fag- og forskerkompetanse fra ulike miljøer i landet. Gruppen skal gi anbefalinger og innspill i forbindelse med veivalg og aktiviteter i nettverket, samt bidra med faglig og operasjonell kunnskap.

Du kan se medlemmene i referansegruppen og lese mandatet for gruppen her.

Vil du bli medlem?

Nettverket samler personer med interesse for pårørendefeltet. Det er gratis å være medlem, og du bestemmer selv hvor aktiv du vil være.

Studenter rundt et bord
Nettverket har per november 2019 omlag 170 medlemmer (Foto: Elisabeth Tønnessen).

Det vil bli muligheter for deling av kunnskap, erfaringsutveksling og utvikling av felles prosjekter og søknader om finansiering. Nettverket arrangerer også årlige samlinger for sine medlemmer. Disse koordineres av Universitetet i Stavanger. Oppsummeringer fra tidligere samlinger er tilgjengelige for nedlastning nederst på denne siden.

Meld din interesse til koordinatorene av nettverket, og du blir da satt på nettverkets e-postliste. Du kan også bli med i nettverkets gruppe på Facebook. Søk opp gruppen Nettverk for pårørendeforskning på Facebook og be om å bli medlem.

Nettverk for pårørendeforskning er også en partner i Pårørendekonferansen som arrangeres i september hvert år. Under konferansen presenteres nyere forskning, fag og pårørendeerfaringer og årets pårørendekommune kåres.

Besøk Pårørendekonferansen sin nettside for mer informasjon.

Nettverkskoordinatorer

Postdoktor innen kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten
University of Stavanger
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Stipendiat innen kvalitet og sikkerhet i helsesystemer
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Rådgiver
Det helsevitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen HV