Hopp til hovedinnhold

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten

Forskningssenteret SHARE utgjør landets fremste fagmiljø innen kvalitet og sikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. Universitetet i Stavanger leder senteret.

Publisert: Endret:
Fakta
Forskere

73

Prosjekter

5

Ph.d-prosjekt

29

SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten ble etablert ved UiS i 2017. Sammen med nasjonale samarbeidspartnere ved NTNU Gjøvik og Stiftelsen Norsk Luftambulanse, utgjør senteret Norges største forskergruppe innen kvalitet og sikkerhet i alle ledd av helsetjenestene. Senteret vil bidra til å endre forståelsen av kvalitet og sikkerhet i dagens helsetjenester gjennom utvikling og bruk av et helhetlig rammeverk for resiliens som omfatter alle nivå i helsetjenestene.

Senteret vil være et internasjonalt anerkjent forskningssenter innen fagfeltet resiliens som gjennom forskning og formidling bidrar til utvikling av ny kunnskap og intervensjoner slik at vi bedre kan definere forholdene som skaper høy kvalitet og god sikkerhet for pasienter.

Det er i dag rundt 70 forskere tilknyttet senteret med bakgrunn som sykepleiere, leger, psykologer, fysioterapeuter, ergoterapeut og innen sosiologi, jus, sikkerhets- og ingeniørfag. Senterets bærebjelke er den solide basen av doktorgradsstipendiater som blant annet forsker på områder som tverrfaglig teamarbeid, samhandling og involvering, velferdsteknologi, regulering og tilsyn, evaluering av forbedringstiltak og analyse av helsetjenester.

Senteret er tilknyttet Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger. Nettverk for pårørendeforskning er også forankret ved forskningssenteret.

Forskningsprosjekter

Aktuelt fra SHARE

Hvordan praktiseres brukerinvolvering på sykehjem og i hjemmetjenesten?

Brukerinvolvering kan bidra til bedre kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten. En ny artikkel fra SAFE-LEAD projektet ser...

Slik kan ledere støttes i arbeidet med kvalitetsforbedring

I prosjektet SAFE-LEAD er det utviklet en guide for ledere til bruk i kvalitetsarbeidet i sykehjem og hjemmetjenesten.

Erfaringer fra innføring av lederforskrift i kvalitetsarbeidet

Ny forskning har undersøkt sykehuslederes perspektiver med å ta i bruk kvalitetsforbedringsforskriften i helse- og omsor...

Sykehusene får ny guide for å involvere de pårørende til kreftpasienter

Det kan øke sikkerheten for pasientene, mener eksperter.

Norges første temanummer om pasientsikkerhet

Kommunene har ansvar for god pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenestene. Men det har skortet på forskning på fagfelt...

Resiliens i prehospitale tjenester - et nytt fokus for fremtidig forskning?

En ny kommentarartikkel diskuterer hvordan resiliensperspektivet kan inkluderes i forskning på prehospitale tjenester.

Digital samling i Nettverk for pårørendeforskning

Den årlige samlingen i Nettverk for pårørendeforskning ble avviklet digitalt på grunn av den utfordrende Korona-situasjo...

Holdninger til teamarbeid i helsetjenesten

Trening på teamarbeid må få større plass i sykepleierutdanningen. Er et spørreskjema som måler holdninger til teamarbeid...

Tre steg til bedre kvalitet i sykehjem og hjemmetjenesten

Noen sykehjem har knekt koden for å gi gode tjenester til beboerne. Hva gjør de som andre ikke gjør?

Forskning på kvalitet i praksisstudier i sykepleieutdanningen

Kvaliteten på veiledning og vurdering i praksisstudier er avgjørende for studentenes læring, faglige utvikling og evne t...

InvolveMENT – for ungdoms psykiske helse

Gjennom forskningsprosjektet vil vi bidra til å styrke tilgangen til og kvaliteten på helsetjenesten for ungdom med psyk...

Kvalitet i praksisstudier på sykehjem

Kvalitet i praksisstudier (QUALinCLINstud) setter søkelyset på sykehjem som læringsarena og har som målsetning å øke kva...

SAFE-LEAD - Ledelse av kvalitet og sikkerhet i kommunehelsetjenesten

Ledere i kommunehelsetjenesten erfarer ofte at de mangler gode verktøy i kvalitet og sikkerhetsarbeidet. Dette vil SAFE-...

Resiliens i helsetjenesten

Forskningsprosjektet Resiliens i helsetjenesten (RiH) har som hovedmål å endre forståelse av kvalitet i helsetjenesten g...

Stress, press og andre utfordringar

Nokre sjukeheimar har knokke koden for korleis gi trygge og gode tenester til pasientane. Kva gjer dei som andre ikkje g...

Helsepolitiker besøkte SHARE

Nestleder i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget besøkte SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten fo...

Disputas om sikkerhet for suicidale pasienter

Hvordan kan vi forstå sikker klinisk praksis for pasienter i selvmordskrise som er innlagt på psykiatrisk avdeling? Det ...

Samvalg for ungdom kan redusere bruken av tvang

Ungdommer har rett til å bli involvert i avgjørelser om egen behandling. En ny studie utforsker ungdoms erfaringer med b...

Helseinformasjon må raskere ut

Prosjektet COVCOM skal forske på effekten av forskningsformidling i kriser.

Pasientsikkerhetskultur i norske sykehjem

Masterstudent Camilla Seljemo har undersøkt hvordan transformasjonsledelse, jobbkrav og jobbressurser påvirker pasientsi...

Forventninger til lederforskrift i helsetjenesten

En ny artikkel fra SHARE beskriver helsemyndighetenes begrunnelser for og forventninger til en ny forskrift for ledelse ...

Metoder for brukerinvolvering i tilsyn og regulering i helsetjenesten

En ny artikkel fra SHARE og samarbeidspartnere handler om hvordan brukerinvolvering er en del av regulering og tilsyn i ...

Hvordan påvirker motridende verdier og krav arbeid med kvalitetsforbedring i sykehus?

Hvordan ledere på sykehus håndterer motstridende verdier og krav, påvirker arbeidet med kvalitetsforbedring. Dette har f...

Nytt rammeverk for forskning på kvalitet og sikkerhet i pasientoverganger

Når en pasient er ferdigbehandlet på sykehus, er det mye som må være på plass for å sikre god kvalitet i overgangen til ...

Hvordan kan helsetjenestene bidra til personsentrert omsorg?

En ny artikkel fra SAFE-LEAD-prosjektet handler om hvilken betydning transformasjonsledelse, arbeidsmiljø og pasientsikk...

Tverrprofesjonelt teamarbeid i operasjonsavdeling

Ny forskning fra SHARE i samarbeid mellom NTNU Gjøvik og UiS har vurdert hvordan et teamtreningsprogram påvirket tverrpr...

Leger og sykepleiere må lære seg å samarbeide

Når pulsen er høy og minuttene teller, er det livsviktig at leger og sykepleiere samarbeider godt. Treningen bør starte ...

Samhandling på tvers av profesjonar

Dei fleste som har ei helse- eller sosialfagleg utdanning vil i arbeidslivet samarbeide med andre på tvers av profesjona...

Helsepersonells kapasitet til å oppfatte fare og tilpasse arbeidet er viktig for sikker klinisk praksis

Forskning fra SHARE og Stavanger Universitetssjukehus beskriver hvordan helsepersonell opplever sikker klinisk praksis f...

Disputas om implementering av retningslinje for bildediagnostikk

Å iverksette den nasjonale faglige retningslinjen for bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser,...

Kontakt

Professor Siri Wiig er leder for SHARE. Lene Schibevaag og Inger Johanne Bergerød er henholdvis forsknings- og senterkoordinatorer. Cecilie Haraldseid-Driftland er kommunikasjon- og formidlingsansvarlig for senteret.

51834288
Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Professor
51834204
Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Vitenskapelig assistent
University of Stavanger
Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Koordinator Nettverk for pårørendeforskn
51834254
Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Postdoktor

Partnere

Forskningssenteret SHARE er ledet av Universitetet i Stavanger. Stiftelsen Norsk Luftambulanse og NTNU Gjøvik hovedsamarbeidspartnere i senteret.

Høy kvalitet og god sikkerhet for pasientene er målet for forskere i SHARE (Foto: Elisabeth Tønnessen).

Universitetet i Stavanger

Forskere ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS utgjør det største fagmiljøet innen kvalitet og sikkerhet i helsesektoren i Norge. Fagmiljøet er anerkjent gjennom deltagelse i offentlige utredninger og høringer, samt internasjonale ekspertgrupper. Det er et tverrfaglig miljø som involverer sykepleie, medisin, psykologi, sosiologi, sikkerhetsfag og ingeniørfag.

Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA) har en omfattende forskningsportefølje innen akutte og prehospitale helsetjenester med et utstrakt samarbeid med ulike kliniske forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt. UiS og SNLA har også et samarbeid gjennom Nettverk for medisin og helse, og gjennom etableringen av masterstudiet i Prehospital Critical Care. Det er viktig for SHARE-senteret at det inngår forskere med klinisk medisinsk forskningskompetanse i samarbeidet. 

NTNU Gjøvik

NTNU Gjøvik etablerte i 2014 et samarbeid med UiS om en egen forskergruppen innen pasientsikkerhet. Det innebærer blant annet at stipendiater ved Gjøvik tas opp på ph.d-program ved UiS. Slik bygges felles kompetanse på tvers av fagmiljøene. Forskergruppen ved NTNU har spesialisert seg på human factors, teamarbeid og utvikling av virkningsfulle instrumenter og intervensjoner.

Samarbeid

Senterstyret

Senterstyret består av syv faste medlemmer og fem varamedlemmer. Alle partnerne er representerte i styret.

Senterstyret ved SHARE i 2019.

Styremedlemmer

Henriette Thune (prodekan for forskning, Det helsevitenskapelige fakultet)
Ann Kristin Wiik (Styreleder SHARE, SNLA)
Åsa Mäkitalo (ekstern repr., Universitetet i Gøteborg)
Mille Falstad (ekstern repr., Mental Helse Ungdom)
Stig Erlend Bjønness (UiS)
Ingrid Tjoflåt (UiS)
Aud Obstfelder (NTNU Gjøvik)

Innkalling til styremøter

Referat fra styremøter 

Samarbeid

Samarbeidspartnere

SHARE har et utstrakt samarbeid med sykehus, norske kommuner og internasjonale samarbeidspartnere.

Stavanger Universitetssjukehus er et av sykehusene det samarbeides med (Foto: Svein Lunde, SUS).

Senterets forskningsaktiviteter innebærer et omfattende samarbeid med sykehus, kommunale helsetjenester, teknologileverandører, tilsynsmyndigheter og bruker- og pasientorganisasjoner.

SHARE har etablert samarbeid med en rekke sykehus, blant annet Stavanger universitetssjukehus, Haukeland universitetssjukehus, Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus og Førde sentralsjukehus. Flere kommuner er også involvert, blant andre Stavanger, Randaberg, Songdalen og Førde. I tillegg er det etablert samarbeid med regionale og nasjonale myndigheter, som fylkesmenn, Helsedirektoratet, Helsetilsynet, Norsk Pasientskadeerstatning, samt pasientorganisasjoner som Norsk pasientforening, Seniorsaken og Pasient- og brukerombudet.

Våre internasjonale samarbeidspartnere utgjør det fremste av tverrfaglig kompetanse innen kvalitet og sikkerhet rettet mot helsesektoren, som Australian Institute of Healthcare Innovation (Australia), Bonn University Hospital (Tyskland), Centre for Public Engagement (England), Erasmus University (Nederland), Kings College London (England) og University of Geneva (Sveits).

Strategier

SHARE forskingsstrategi 2018-2022 (kun tilgjengelig på engelsk)
Strategi for brukerinvolvering 2020-2022 (kun tilgjengelig på engelsk) 
Norsk sammendrag - Strategi for brukerinvolvering
Formidlingsplan 2019-2022 (kun tilgjengelig på engelsk)

Årsrapporter

Årsrapport SHARE 2019 (kun tilgjengelig på engelsk) 
Årsrapport SHARE 2018 (kun tilgjengelig på engelsk)
Årsrapport SHARE 2017