Om Lesesenteret

Lesesenteret er landets ledende fagmiljø innen lesing og leseopplæring, og kjennetegnes av et ambisiøst og kreativt arbeidsfellesskap.

Published Endret

Lesesenteret er landets ledende kompetansemiljø innen lesing og leseopplæring.

Professor Kjersti Lundetræ , Senterleder

Et forskningssenter i tett samspill med praksisfeltet

Lesesenteret leder og deltar i en rekke store forsknings- og utviklingsprosjekt innenfor skole og utdanning. Vi er nær på praksisfeltet, og har både nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.

førsteklassejente rekker opp hånda
Lesesenterets primæroppgave er å bidra til økt kvalitet i leseopplæringen. (Foto: Elisabeth Tønnessen)

Lesesenteret er et forskningssenter ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved Universitetet i Stavanger (UiS) og et nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning med mandat fra Kunnskapsdepartementet. Lesesenterets hovedoppgave er å bidra til økt kvalitet i leseopplæringen – gjennom arbeid med språk, tekst og kommunikasjon i barnehagen og lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag i grunnopplæringen. Vi skal også bidra til at barnehager og skoler får økt kompetanse til å tolke og operasjonalisere rammeplanen og læreplanverket. Målgruppene våre er skole- og barnehageeiere, ledere og ansatte i barnehager og skoler, PP-tjenesten og lærerutdanningene.

Lesesenteret består av rundt 60 dyktige og engasjerte medarbeidere.

Videreutdanninger og kompetanseutvikling

Lesesenteret tilbyr en rekke samlings- og nettbaserte videreutdanninger for lærere, barnehagelærere og ansatte i PPT.

Lesesenteret inngår også i langsiktige partnerskap med barnehager og skoler gjennom desentralisert kompetanseutvikling (DeKom) og regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling (ReKom).

Nettsiden Språkløyper er et viktig verktøy for Lesesenterets arbeid med kompetanseutvikling i barnehager, på barnetrinn, ungdomstrinn og videregående skole. Her formidles forskningsbasert kunnskap om arbeid med språk, lesing og skriving.

Forskning og undervisning

Ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, UiS, har Lesesenteret oppgaver knyttet til forskingforskerutdanning, undervisning og veiledning. Lesesenteret bidrar inn i grunnskolelærerutdanningen ved UiS på tema som leseopplæring, lese- og skrivevansker og vurdering av leseferdighet.

Lesesenteret bidrar også inn i fakultetets barnehagelærerutdanning og master i barnehagevitenskap på tema som språkutvikling og arbeid med språk og tekst i barnehagen.

Videre har vi emneansvar ved master i spesialpedagogikk og på master i nordisk og lesevitenskap.
Lesesenteret er også en viktig aktør i fakultetets forskerutdanning/ph.d.

Senterleder Kjersti Lundetræ har faglig og administrativt ansvar for virksomheten.

Lesesenterets mandat

Lesesenteret er et forskningssentere ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, UiS, og nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking med mandat fra Kunnskapsdepartementet.

Lesesenteret - inngangsparti
Lesesenteret holder til ved Universitetet i Stavanger, i samme bygg som Petroleumstilsynet.

Fra tilsagnsbrevet til UiS 2018:

1.3 Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking

Kunnskapsdepartementet viser til beslutning om at ansvaret for Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking overføres til Universitetet i Stavanger fra og med 1. januar 2018, jf. Prop. 1 S (2017-2018) og Meld. St. 21 (2016–2017) Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen. Tidligere avtaler og mandater mellom departementet og de nasjonale sentrene i grunnopplæringen er dermed ikke lenger gjeldende.

Departementet forventer at Universitet i Stavanger benytter de overførte midlene til å bidra til at barn, unge og voksne kan få en likeverdig og tilpasset opplæring av høy kvalitet i et inkluderende fellesskap. Universitetet i Stavanger skal bidra til økt kvalitet i leseopplæringen – gjennom arbeid med språk, tekst og kommunikasjon i barnehagen og lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag i grunnopplæringen.

Universitetet i Stavanger skal videreføre arbeidet med forskningsformidling og praksisnær aktivitet og bistand basert på relevant forskning. Aktuelle målgrupper for arbeidet er lærerutdanningene, skole- og barnehageeiere, ledere og ansatte i barnehager og skoler og PP-tjenesten. Universitetet i Stavanger skal bidra til at barnehager og skoler får økt kompetanse til å tolke og operasjonalisere rammeplanen og læreplanverket. Universitetet i Stavanger skal videre støtte andre institusjoner og særlig lærerutdanningene i deres arbeid med kompetanseutvikling i skolene og barnehagene. Ved behov skal Universitetet i Stavanger også være rådgiver for nasjonale utdanningsmyndigheter innenfor leseopplæring og leseforskning.

Avtale(r) om tilleggsoppdrag som er inngått mellom senteret og Utdanningsdirektoratet før Universitet i Stavanger formelt overtar ansvaret for senteret 01.01 2018, vil gjelde inntil videre. 

Lesesenterets strategi, 2022 - 2030

Lesesenterets strategi ble vedtatt av senterrådet i 2022.

barn med ipad

 

Visjon

Tilgang til og deltakelse i skriftkulturelle fellesskap for alle 

Strategiens forankring

Lesing og språklige ferdigheter er en forutsetning for læring i skole og utdanning og fullverdig deltakelse i samfunnslivet. Lesesenteret arbeider for at flest mulig på en best mulig måte skal få tilgang til skriftkulturelle fellesskap, og slik kunne oppleve demokratisk medborgerskap. Strategien til Lesesenteret er forankret i senterets visjon og mandat og i strategien til UiS og UH-fakultetet. I UiS- og UH-strategien bidrar vi særlig til ambisjonen Læring for livet.  

Vi er et tverrfaglig miljø som samler, skaper og sprer kunnskap om lesing og språklige ferdigheter, i spennet fra barnehage og skole til høyere utdanning. Lesesenteret har oppgaver innen tre virksom- hetsområder: forskning, utdanning og samfunnskontakt. I våre forsknings- og utviklingsprosjekt samarbeider vi med praksisfelt, myndigheter, lærerutdanninger og andre forskningsmiljø. Gjennom forskning, utdanning og samfunnskontakt er senteret en premissleverandør på feltene arbeid med språk og lesing i barnehagen; tidlig innsats; begynneropplæring; fagspesifikk og fagovergripende lesing i hele skoleløpet; leseprøver og lese- og skrivevansker.

Mandat

Mandat gitt av Kunnskapsdepartementet til Universitetet i Stavanger januar 2018 presiserer følgen- de føringer av betydning for Lesesenterets virksomhet: 

Departementet forventer at Universitet i Stavanger benytter de overførte midlene til å bidra til at barn, unge og voksne kan få en likeverdig og tilpasset opplæring av høy kvalitet i et inkluderende fellesskap. Universitetet i Stavanger skal bidra til økt kvalitet i leseopplæringen – gjennom arbeid med språk, tekst og kommunikasjon i barnehagen og lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag i grunnopplæringen. 

Universitetet i Stavanger skal videreføre arbeidet med forskningsformidling og praksisnær aktivitet og bistand basert på relevant forskning. Aktuelle målgrupper for arbeidet er lærerutdanningene, skole- og barnehageeiere, ledere og ansatte i barnehager og skoler og PP-tjenesten. Universitetet i Stavanger skal bidra til at barnehager og skoler får økt kompetanse til å tolke og operasjonalisere rammeplanen og læreplanverket. Universitetet i Stavanger skal videre støtte andre institusjoner og særlig lærerutdanningene i deres arbeid med kompetanseutvikling i skolene og barnehagene. Ved behov skal Universitetet i Stavanger også være rådgiver for nasjonale utdanningsmyndigheter innenfor leseopplæring og leseforskning. 

Forskning og innovasjon 

Vi er et ambisiøst og ledende forsknings- og innovasjonsmiljø som særlig utforsker utfordringer som har stor relevans for praksisfeltet. Lesesenteret skal være pådriver for samfunnsrelevant forskning og innovasjon av høy kvalitet innen våre fagfelt. Vi driver både grunnforskning og an- vendt forskning. Forskningen har betydning for utdanningspolitikk og for kompetanse og praksis i barnehager, skoler, lærerutdanning og PP-tjeneste. 

Vi skal: 

- fremme kvalitet i arbeidet med lesing gjennom forskningsdrevet innovasjon i barnehage og skole
- utnytte forskningspotensialet i utviklingsprosjekter i barnehage og skole
- utvikle innovasjons- og forskningsprosjekter av høy kvalitet som søkes finansiert fra et bredt spekter av finansieringskilder, som EU, NFR og NordForsk
- legge til rette for å videreutvikle ansatte sin kompetanse innen forskningsmetoder
- ha en kontinuerlig, åpen diskusjon om forskningsetiske problemstillinger
- ha nasjonale og internasjonale samarbeid med anerkjente forskningsmiljø
- publisere i et omfang som er i tråd med UiS sine føringer
- publisere forskning av høy kvalitet og øke publiseringen i internasjonale tidsskrift med høy impact-factor
- bidra til å styrke norsk fagspråk og det nordiske forskningsfellesskapet

Samfunnsengasjement

Senteret skal være pådriver og rådgiver for nasjonale utdanningsmyndigheter innenfor fagområdet lesing og leseopplæring, i tråd med visjon og mandat. 

Vi arbeider for å ha god dialog med myndighetene, andre UH-institusjoner, barnehage- og skoleeiere samt PP-tjenesten. Vi skal være en attraktiv samarbeidspartner for barnehage- og skoleeiere og prioritere nye prosjekter i tråd med senterets visjon og mandat. Vi er engasjert i samfunnsdebatten knyttet til våre felt og er aktive formidlere gjennom ulike medier. Nettressursen Språkløyper er Lesesenterets hovedplattform for formidling av nytenkning og forskning til ansatte i barnehager og skoler. 

Vi skal:

- prioritere samarbeid som kan frambringe ny kunnskap og drive fagfeltet videre
- støtte utviklingsarbeid i kommuner som har særlige utfordringer knyttet til språk og lesing
- ha en tett kobling mellom forskningsdrevet innovasjon, videreutdanninger og samarbeid med praksisfeltet
- delta aktivt i den offentlige samtalen og ha referansemakt i media på tema knyttet til våre fagfelt
- formidle sentrale forskningsfunn på norsk til relevante målgrupper i utdanningssektoren
- skape arenaer for formidling av forskningsbasert kunnskap til praksisfeltet og tilby digitale ressurser som kan støtte barnehager og skolers kompetanseutviklingsarbeid

Utdanning 

Lesesenteret skal tilby forskningsbasert og praksisrelevant utdanning av høy kvalitet som retter seg mot ansatte i barnehage og skole, PPT og UH, samt studenter ved UiS. Vi skal utvikle og tilby et spekter av videreutdanninger knyttet til lesing og språklige ferdigheter som kan nå lærere på alle nivå fra barnehage til UH, fortrinnsvis på masternivå. 

Vi skal: 

- bidra inn i UiS sine lærerutdanninger
- videreutvikle varierte undervisningsformer
- legge til rette for at masterstudenter skriver oppgaver knyttet til forsknings- og innovasjonsprosjekter ved senteret
- legge til rette for et godt og støttende stipendiatfellesskap
- tilby doktorgradskurs og utdanne selvstendige, kritiske forskere på et nivå som kan gi grunnlag for en internasjonal forskerkarriere
- være rigget for å søke nasjonale og internasjonale utdanningsprosjekt fra f.eks. HK-Dir., Erasmus+ og .

Organisasjon og ressurser 

De vitenskapelig og administrativt ansattes samlede kompetanse er senterets viktigste ressurs. Lesesenteret skal være kjennetegna av høy trivsel og ser på et godt arbeidsmiljø som en viktig verdi. Vi er et nysgjerrig, kreativt og tverrfaglig senter og legger til rette for et stort engasjement gjennom mulighet til medvirkning og kompetanseutvikling for alle ansatte.  

Som kollegialt miljø har vi rom for faglig uenighet, konstruktiv kritikk og diskusjon. Vi er en lærende organisasjon og arbeider kontinuerlig for å forbedre kvaliteten innen de tre virksomhetsområdene våre: forskning, samfunnskontakt og utdanning. Lesesenteret skal ha ekstern finansiering som genererer stor aktivitet innen alle virksomhetsområdene. 

Pressekontakter og informasjon:

Senterleder
51833260
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Seniorrådgiver
51833206
Lesesenteret
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF
Kommunikasjonsrådgiver
51832023
Lesesenteret
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF

Lesesenterets historie

Fra 1989 og fram til i dag har Lesesenteret hatt forskjellige oppdragsgivere, ulike mandater og forskjellige målgrupper. Forsking på lesing og leseopplæring har allikevel vært det sentrale hele veien

oversiktsbilde ullandhaug
Lesesenteret har vært tilknyttet det som nå er Universitetet i Stavanger fra starten.

1989
Senter for leseforsking ble etablert ved daværende Stavanger lærerhøgskole. Formålet var å drive forskning og forskningsformidling på fagområdet lese- og skrivevansker og dysleksi.

1992
Gjennom en Stortingsbeslutning blir senteret landsdekkende spesialkompetansesenter. Senteret fikk nye oppgaver som inkluderte å yte tjeneste overfor barnehager, skoleverket og PP-tjenesten innen kompetanseutvikling, kompetansespredning og rådgivning, samt forskning. Budsjett og oppdrag kom direkte fra Statped. Senteret beholdt sin lokalisering og faglige tilknytning til Stavanger lærerhøgskole.

1995
Senteret blir lagt inn under daværende Høgskolen i Stavanger, organisert som en frittstående grunnenhet direkte under styret. Nå ble midlene til senteret tildelt over høgskolens budsjett, og senteret fikk ikke lenger egne oppdragsbrev.

2003
Utdanningsdepertamentet bestemte at det skulle etableres et Nasjonalt senter for leseopplæring i tilknytning til det tidligere Senter for leseforsking

2004
Senter for leseforsking blir nasjonalt senter underlagt Utdanningsdirektoratet. Nytt navn på senteret blir Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking (kortform: Lesesenteret). Høgskolen i Stavanger blir universitet, og senteret blir organisatorisk plassert under Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Stavanger, men beholdt faglig og administrativ autonomi i forhold til utadrettede oppgaver. Lesesenteret er ett senter, men for sine oppdrag og finansiering av tre oppdragsgivere; - Utdanningsdirektoratet, Statped og Universitetet i Stavanger.

Kontakt oss

E-post: lesesenteret@uis.no Telefon: +47 51 83 32 00 Åpningstider: 08.00-15.30 Besøksadresse: Professor Olav Hanssens vei 10, 4021 Stavanger Postadresse: Lesesenteret, Universitetet i Stavanger, Postboks 8600 Forus, 4036 Stavanger

Få med deg nyheter fra Lesesenteret

Vil du holde deg oppdatert på nyheter om forskningen ved Lesesenteret, og aktuelle saker om kurs, konferanser, studier og andre aktiviteter? Følg oss på Facebook og Instagram @lesesenteret.