Om Lesesenteret

Lesesenteret er landets ledende fagmiljø innen lesing og leseopplæring, og kjennetegnes av et ambisiøst og kreativt arbeidsfellesskap.

Published Endret

Lesesenteret er landets ledende kompetansemiljø innen lesing og leseopplæring.

Professor Kjersti Lundetræ , Senterleder

Et forskningssenter i tett samspill med praksisfeltet

Lesesenteret leder og deltar i en rekke store forsknings- og utviklingsprosjekt innenfor skole og utdanning. Vi er nær på praksisfeltet, og har både nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.

førsteklassejente rekker opp hånda
Lesesenterets primæroppgave er å bidra til økt kvalitet i leseopplæringen. (Foto: Elisabeth Tønnessen)

Lesesenterets hovedoppgave er å bidra til økt kvalitet i leseopplæringen – gjennom arbeid med språk, tekst og kommunikasjon i barnehagen og lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag i grunnopplæringen. Vi skal også bidra til at barnehager og skoler får økt kompetanse til å tolke og operasjonalisere rammeplanen og læreplanverket. Målgruppene våre er skole- og barnehageeiere, ledere og ansatte i barnehager og skoler, PP-tjenesten og lærerutdanningene.

Lesesenteret består av rundt 60 dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er et senter ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved Universitetet i Stavanger (UiS).

Videreutdanninger og kompetanseutvikling

Lesesenteret tilbyr en rekke samlings- og nettbaserte videreutdanninger for lærere, barnehagelærere og ansatte i PPT.

Lesesenteret inngår også i langsiktige partnerskap med barnehager og skoler gjennom desentralisert kompetanseutvikling (DeKom) og regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling (ReKom).

Nettsiden Språkløyper er et viktig verktøy for Lesesenterets arbeid med kompetanseutvikling i barnehager, på barnetrinn, ungdomstrinn og videregående skole. Her formidles forskningsbasert kunnskap om arbeid med språk, lesing og skriving.

Forskning og undervisning

Ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, UiS, har Lesesenteret oppgaver knyttet til forskingforskerutdanning, undervisning og veiledning. Lesesenteret bidrar inn i grunnskolelærerutdanningen ved UiS på tema som leseopplæring, lese- og skrivevansker og vurdering av leseferdighet.

Lesesenteret bidrar også inn i fakultetets barnehagelærerutdanning og master i barnehagevitenskap på tema som språkutvikling og arbeid med språk og tekst i barnehagen.

Videre har vi emneansvar ved master i spesialpedagogikk og på master i nordisk og lesevitenskap.
Lesesenteret er også en viktig aktør i fakultetets forskerutdanning/ph.d.

Senterleder Kjersti Lundetræ har faglig og administrativt ansvar for virksomheten.

Lesesenterets mandat

Lesesenteret er en del av Universitetet i Stavanger og er organisert under Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora. I fakultetet har senteret oppgaver knyttet til forskning, forskerutdanning, undervisning og veiledning.

Lesesenteret - inngangsparti
Lesesenteret holder til i samme bygg som Petroleumstilsynet. Her fra hovedinngangen.

Fra tilsagnsbrevet til UiS 2018:

1.3 Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking

Kunnskapsdepartementet viser til beslutning om at ansvaret for Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking overføres til Universitetet i Stavanger fra og med 1. januar 2018, jf. Prop. 1 S (2017-2018) og Meld. St. 21 (2016–2017) Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen. Tidligere avtaler og mandater mellom departementet og de nasjonale sentrene i grunnopplæringen er dermed ikke lenger gjeldende.

Departementet forventer at Universitet i Stavanger benytter de overførte midlene til å bidra til at barn, unge og voksne kan få en likeverdig og tilpasset opplæring av høy kvalitet i et inkluderende fellesskap. Universitetet i Stavanger skal bidra til økt kvalitet i leseopplæringen – gjennom arbeid med språk, tekst og kommunikasjon i barnehagen og lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag i grunnopplæringen.

Universitetet i Stavanger skal videreføre arbeidet med forskningsformidling og praksisnær aktivitet og bistand basert på relevant forskning. Aktuelle målgrupper for arbeidet er lærerutdanningene, skole- og barnehageeiere, ledere og ansatte i barnehager og skoler og PP-tjenesten. Universitetet i Stavanger skal bidra til at barnehager og skoler får økt kompetanse til å tolke og operasjonalisere rammeplanen og læreplanverket. Universitetet i Stavanger skal videre støtte andre institusjoner og særlig lærerutdanningene i deres arbeid med kompetanseutvikling i skolene og barnehagene. Ved behov skal Universitetet i Stavanger også være rådgiver for nasjonale utdanningsmyndigheter innenfor leseopplæring og leseforskning.

Avtale(r) om tilleggsoppdrag som er inngått mellom senteret og Utdanningsdirektoratet før Universitet i Stavanger formelt overtar ansvaret for senteret 01.01 2018, vil gjelde inntil videre. 

Pressekontakter og informasjon:

Senterleder
51833260
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Seniorrådgiver
51833206
Lesesenteret
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF
Kommunikasjonsrådgiver
51832023
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF

Lesesenterets historie

Fra 1989 og fram til i dag har Lesesenteret hatt forskjellige oppdragsgivere, ulike mandater og forskjellige målgrupper. Forsking på lesing og leseopplæring har allikevel vært det sentrale hele veien

oversiktsbilde ullandhaug
Lesesenteret har vært tilknyttet det som nå er Universitetet i Stavanger fra starten.

1989
Senter for leseforsking ble etablert ved daværende Stavanger lærerhøgskole. Formålet var å drive forskning og forskningsformidling på fagområdet lese- og skrivevansker og dysleksi.

1992
Gjennom en Stortingsbeslutning blir senteret landsdekkende spesialkompetansesenter. Senteret fikk nye oppgaver som inkluderte å yte tjeneste overfor barnehager, skoleverket og PP-tjenesten innen kompetanseutvikling, kompetansespredning og rådgivning, samt forskning. Budsjett og oppdrag kom direkte fra Statped. Senteret beholdt sin lokalisering og faglige tilknytning til Stavanger lærerhøgskole.

1995
Senteret blir lagt inn under daværende Høgskolen i Stavanger, organisert som en frittstående grunnenhet direkte under styret. Nå ble midlene til senteret tildelt over høgskolens budsjett, og senteret fikk ikke lenger egne oppdragsbrev.

2003
Utdanningsdepertamentet bestemte at det skulle etableres et Nasjonalt senter for leseopplæring i tilknytning til det tidligere Senter for leseforsking

2004
Senter for leseforsking blir nasjonalt senter underlagt Utdanningsdirektoratet. Nytt navn på senteret blir Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking (kortform: Lesesenteret). Høgskolen i Stavanger blir universitet, og senteret blir organisatorisk plassert under Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Stavanger, men beholdt faglig og administrativ autonomi i forhold til utadrettede oppgaver. Lesesenteret er ett senter, men for sine oppdrag og finansiering av tre oppdragsgivere; - Utdanningsdirektoratet, Statped og Universitetet i Stavanger.

Kontakt oss

E-post: lesesenteret@uis.no Telefon: +47 51 83 32 00 Åpningstider: 08.00-15.30 Besøksadresse: Professor Olav Hanssens vei 10, 4021 Stavanger Postadresse: Lesesenteret, Universitetet i Stavanger, Postboks 8600 Forus, 4036 Stavanger

Få med deg nyheter fra Lesesenteret

Vil du holde deg oppdatert på nyheter om forskningen ved Lesesenteret, og aktuelle saker om kurs, konferanser, studier og andre aktiviteter? Følg oss på Facebook og Instagram @lesesenteret.