Fakultet for utdanningsvitskap og humaniora

Fakultetet er heim til eit omfattande forskingsmiljø innanfor utdanningsvitskaplege og humanistiske fag. Vi tilbyr lærarutdanningar på alle nivå, frå barnehage til lektor, idrettsstudiar og utdanningar innan spesialpedagogikk, språk, religion, historie, drama og kunst og handverk. Her kan du ta forskarutdanning, og jobbe saman med leiande forskarar og delta i spanande forskingsprosjekt.

Published Endret
Faktaboks
Tilsette

410

Dekan

Odd Magne Bakke

Stipendiatar

47

Besøksadresse

Hagbard Line-huset

Studentar

3300

– For å bli en god spillpedagog må du være genuint interessert i spill, og ha tro på at spill har en verdi i seg selv, sier universitetslektor Paolo Haaland Scarbocci.

Om fakultetet

Fakultetet er organisert i tre institutt, to nasjonale kompetansesenter, to forskingssenter og ein fakultetsadministrasjon. Frå januar 2020 er fakultetet leia av dekan Odd Magne Bakke.

Fakultetet byr på relevante utdanningar som er fagleg krevjande og utfordrande, men som gir rom for meistring. Vi er opptekne av at studentane som går ut frå oss skal vere godt trente i kritisk og analytisk tenking, ha evne til etisk refleksjon og vere bevisste på behovet for kontinuerleg læring og profesjonsfagleg utvikling. Vi utdannar lærarar og vi vidareutdannar dei som allereie er i jobb i skule og barnehage.

Med Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret), Lesesenteret, Filiorum – senter for barnehageforsking og Kunnskapssenter for utdanning er vi eit nasjonalt nav innan utdanningsforsking. Ved å trekke på forskingsmiljøa ved fakultetet styrkar vi utdanningane og gjennom det studentane.
Fagkrinsen på fakultetet inkluderer også humanistiske fag som språk, litteratur, religion, kultur og historie.
I tillegg til dei fire sentra er utdanning og forsking organisert i tre institutt:
Institutt for barnehagelærarutdanning
Institutt for grunnskolelærarutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Institutt for kultur- og språkvitskap

Institutt og sentre ved fakultetet

Relevant forsking i front

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora har samla forskinga innan ni programområde som jobbar på tvers av dei organisatoriske skillelinene ved fakultetet. Desse har vist seg å vere sentrale i oppbygging av forskinga og forskingsmiljø.

Leiar ved Kunnskapssenter for utdanning, Elaine Munthe, taler ved opninga av senteret ved UiS. Foto: Anja Kristin Bakken

Vi har fire nasjonale forskingssenter, og desse er drivkrefter som bidreg til at vi har forskingsmiljø som ligg i front både nasjonalt og på utvalde område, internasjonalt.  

I tillegg er UiS del i Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering (SpedAims), ei langsiktig satsing som skal styrke den spesialpedagogiske forskninga i Noreg.

Det tette samarbeidet med praksisfeltet speglar seg i sterk relevans for utdanningsforsking frå UiS.

Forskarutdanning

Fakultetet driv omfattande forskarutdanning, og har eit ph.d.-program i utdanningsvitskap og humaniora.

For tida har vi 78 kandidatar (57 kandidatar på ph.d.-programmet i utdanningsvitskap og 21 kandidatar i lesevitskap). Vi har også offentleg ph.d., i samarbeid med Stavanger kommune.

Forskarskular

Nasjonal forskarskule for miljøhumaniora (NoRS-EH) blir leia av Dolly Jørgensen ved Greenhouse, og vart etablert i 2019. Vidare er fakultetet partnar i følgjande forskarskular: NAFOL (Nasjonal forskarskule i lærarutdanning,), PROFRES (PROFessional RESearch), WNGER II (Western Norway Graduate School Educational Research) og TLBR (tekst, lyd, bild og rom).

Forskningsområde ved Fakultet for utdanningsvitskap og humaniora

Kvinnelig lærer i klasserom underviser studenter

Studiar ved UH-fakultetet

Fakultet for utdanningsvitskap og humaniora tilbyr studium på bachelor- master- og ph.d.-nivå innan utdanningsvitskaplege fag, humanistiske fag, idrett, drama og kunst og handverk.

I tillegg har vi ein brei portefølje for deg som er interessert i årsstudium eller etter- og vidareutdanning.

Sjå alle dei ordinære studietilboda våre.

Etter- og vidareutdanningstilbod ved fakultetet.

Som student ved fakultetet kan du bli undervist av nokre av dei fremste forskarane innanfor sine felt. Lærarstudentane blir utrusta med solid digital kompetanse gjennom Didaktisk Digital Verkstad.

Vi kan hjelpe deg til å bli lærar for dei aller minste og heilt opp til dei eldste, vi har heile spekteret innan lærarutdanningar frå barnehage og grunnskule til lektor. Med ei fagspesifikk mastergrad kan du også på med PPU til å bli faglærar.  

Med humanistiske fag på timeplanen får du kunnskap om sosiale og politiske forhold i nåtid og fortid, ulike religionar sitt tilhøve til etikk, samfunn og livssyn, samtidig som du lærar å sjå samanhengar. Du lærer å forstå endringar og vi set deg i stand til å ta del i utviklinga. I ei verd der avstandane blir kortare er språk og kulturforståing nøkkelen til godt samarbeid på tvers og utvikling for å få mål frå det heilt lokale og til FN sine berekraftsmål.

Vi er også opptekne av at praksis i det reelle arbeidslivet der ute ikkje berre er for profesjonsstudentane på lærarstudia, men også ein del av studieløpet for humanistane.

Samarbeidsarenaer

Fakultetsleiinga

Fakultetet blir leia av dekan Odd Magne Bakke og fakultetsdirektør Karoline Holmboe Høibo. Brita Strand Rangnes og Per Henning Uppstad er prodekan for utdanning og forsking. Kåre Andreas Folkvord er leiar for samarbeid med utdanningssektoren. Institutt- og senterleiarar inngår i leiargruppa.

Dekan
51832341
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsdirektør
51833278
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Førstelektor
51831554
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
Professor
51831268
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Leder for samarbeid med utdanningssektor
51833277
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Instituttleder
51833474
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Instituttleder
51831337
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
Instituttleder
51833489
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Senterleder
51833260
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Senterleder
51834023
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Senterleder
51833530
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Kunnskapssenter for utdanning

Aktuelt frå fakultetet

The Nordic Journal of Systematic Reviews in Education (NJSRE) is launched!

Check our Call for papers and get in touch. We look forward to your contribution!

– Skulerådgjevarane har ei nesten umogleg oppgåve

Norske skular har ulik praksis for elevane sitt tilbod om rådgjeving. – Retningslinene for tilbodet må verte tydelegare,...

Voksne som krenker barn på skolen – et globalt problem

Over hele verden finnes det barn som blir utsatt for mobbing av voksne på skolen. Disse elevene kan også ha økt risiko f...

PUST - Profesjonsfaglig utviklingsprosjekt i Stavanger og Tromsø

PUST er et treårig forskningsbasert kompetansehevingsprosjekt hvor målet er å utvikle og styrke barnehagepersonalets pro...

Avhandling: Balansekunst: Skolens rådgivning i møter mellom kontekstuelle, relasjonelle og politiske forventninger

Ida Holth Mathiesen har i sin avhandling undersøkt rådgivning i møter med forventninger fra skolen, lokalsamfunnet og el...

Bli med på webinaret “Making teaching attractive”

Hvorfor er det slik at færre vil bli lærere i noen land, men ikke i alle land? Hva er hovedforskjellene, og hvilke mulig...

Join us for a webinar on “Making teaching attractive”

Why do fewer people want to become teachers in some countries, but not in all countries? What are some of the main diffe...

Slik kan russetiden bli mer inkluderende

Inndeling i russegrupper fører til mer utenforskap blant russen. Dette kan få store konsekvenser – både for de som står ...

Mia skal forske på inkludering og teknologibruk i barnehagen

Mia Johansen (26) har nettopp signert en historisk kontrakt som medforsker i forskningsprosjektet DiCoTe ved Universitet...

Forskningsprosjekt skal gjøre undervisningen mer engasjerende

Lærer Olaug Ueland får tilbakemeldinger på undervisningen fra en personlig coach. Målet er at samhandlingen med elevene ...

Ny senterleder med store ambisjoner

Ulric Björck starter opp i stillingen som ny senterleder ved Læringsmiljøsenteret 1. mars 2023. – Det blir spennende, og...

Student i Stavanger? Nå søker vi forskningsassistenter!

Vi trenger studenter eller andre som er interesserte i barns utvikling, og som har mulighet til å jobbe i januar, til å ...

Fjerde utgave av Norsk Barnehageforskningskonferanse vel gjennomført

26. – 28. oktober 2022 inviterte BARNkunne – Senter for barnehageforskning ved Høgskulen på Vestlandet til den årlige ba...

Evaluering av lektorutdanningene offentliggjort i dag

Rapporten fra arbeidet med å evaluere lektorutdanningen for trinn 8-13 er lagt fram. NOKUT-komiteen peker på fire område...

Digitalt bibliotek for ukrainske barn vokser stadig

Da krigen brøt ut i Ukraina og mange ukrainske barn og deres familier ble drevet på flukt, tok barnehageforskere ved Uni...

UiS skal tilby master i psykologi

UiS styrker satsningen sin på psykologifeltet og skal nå tilby psykologi på masternivå.

Norges første SFO-utdanning til UiS

UiS oppretter utdanning i skolefritidspedagogikk fra høsten 2023. – Med denne nye utdanningen fyller vi et helt konkret ...

Ling Guo er KSUs nye postdoktor

Skal jobbe med systematiske kunnskapsoversikter innen spesialpedagogikk de neste to årene.

Kva kan gjerast for å stansa mobbinga?

I dag, 3. november, er den internasjonale dagen mot vald og mobbing blant barn og unge. Kunnskapssenter for utdanning (K...

FINNUT-kartet er oppdatert

Ny og oppdatert versjon av det levende kartet som gir oversikt over resultatene i prosjektet Forskning og innovasjon i u...

Elefantteateret: Et etterlengtet kulturtilbud for de aller minste

Ett år er gått siden Elefantteateret åpnet dørene for aller første gang. Siden da har teateret, som drives av FILIORUM-f...

Podkast: Å digitalisere skolen i unntakstider

Mange kommuner har arbeidet mye med å utvikle lærernes digitale kompetanse. Den tredje podkasten fra GrunnDig-prosjektet...

– Elever ønsker anerkjennelse i møte med skolens rådgivere

Uklare politiske retningslinjer og få ressurser gjør at elever får tilgang til svært ulikt rådgivningstilbud i skolen. I...

Disse skolene er med i INTERACT

Totalt 12 skoler og 100 lærere fra Rogaland og Møre og Romsdal er med i forskningsprosjektet INTERACT. – Det er stort ...

SpedAims-prosjektet presentert på konferanse i Belgia

Serap Keles, førsteamanuensis ved Kunnskapssenter for utdanning (KSU), la fram protokollen til den systematiske kunnskap...

Fordelar og ulempar med digital vurdering

Eit nytt forskingsnotat presenterer ein studie som ser på moglege fordelar og ulemper for eleven og læraren ved å bruke ...

FILIORUM-forskere med ny bok om barnehageutvikling

Barnehagen har de siste årene stått ovenfor en rekke nye reformer og endringer, og det stilles i dagens samfunn høye kra...

Sola-seminaret: For deg som er nyutdannet lærer eller barnehagelærer

Sola-seminaret er en møteplass for nyutdannede barnehagelærere, lærere, veiledere, styrere, rektorer, og barnehage- og s...

Ny rapport setter søkelys på tidlig innsats tidlig i livet

En ny rapport fra barnehageforskere ved Universitetet i Stavanger har sett på forhold som bidrar til å hindre og fremme ...

Skal tenåringens biologiske klokke bestemme skoletiden?

Bør skoledagen begynne senere for at tenåringene skal få sove ut, eller legger de seg da bare enda senere? Forskningen g...

Foreldre er lite fornøyde med skolens oppfølging i mobbesaker

Innvandrerforeldre var likevel mer fornøyde enn etnisk norske foreldre, ifølge en studie. – Kanskje forventer de mindre ...

Nytt forskningssenter for miljøhumaniora ved UiS

The Greenhouse ble etablert som en forskningsgruppe i 2017, og markerte seg raskt på verdensbasis som et ledende fagmilj...

Mobber selv om de vet at det er galt – skolenes tiltak virker ikke

Elever som mobber andre vet at det de gjør er galt, men bruker moralsk frakobling for å unngå å håndtere de negative føl...

Turnus-tenesta slit på annankvar lege - forsking seier meditasjon kan hjelpa stressa medisinstudentar

Éin av to legar seier dei har fått dårlegare psykisk helse i løpet av turnusperioden. Kortvarige og individfokuserte min...

Flere vil ta master i barnehagevitenskap

Søkertallene til master i barnehagevitenskap ved UiS gikk opp med 44 prosent fra forrige gang, i sterk kontrast til ned...

Greenhouse-forelesninger om grønn omstilling

Høsten 2022, ønsker Universitetet i Stavanger tolv gjesteforskere og kunstnere fra hele verden velkommen til å samarbeid...

Barbara Maria Sageidet er ny professor

Ph.d. Barbara Maria Sageidet ved Institutt for barnehagelærerutdanning, Universitet i Stavanger har fått kvalifikasjonso...

Hvordan kan en mangfoldig elevgruppe få en bedre skole?

En ny bok om elevmangfold gir flerfaglige perspektiver på hva som skal til for at en mangfoldig elevgruppe skal få en be...

Jobber sammen for barnas beste

– Gjennom SELMA-prosjektet blir ny forskning og kunnskap gjort tilgjengelig, og sammen bidrar vi til noe nytt for hele d...

Fakultetsadministrasjonen

Administrasjonen har ansvar for forvaltning, rådgiving og saksbehandling ved fakultetet.

Fakultetsadministrasjonen ved Fakultet for utdanningsvitskap og humaniora held til i Hagbard Lines hus, 2. etasje i A-blokka. Fakultetsdirektør Karoline Holmboe Høibo leiar administrasjonen.

Opningstider i ekspedisjonen er:

Måndag til fredag klokka 08.30-11.30 og 12.00-14.00.

Telefon: 51 83 34 00

Finn tilsette i fakultetsadministrasjonen.

Fakultetsstyre

Fakultetsstyret har ansvar for å bestemme overordna mål, prioriteringar og strategiar for fakultetet.

Dette inneber mellom anna å fastsetje studietilbod, og fremme forslag til universitetsstyret og utdanningstutvalet basert på det,  samt definere område for satsingar innan forsking og samfunnskontakt.

Styret på fakultetet 2021-2025

Leiar: Jørn Pedersen (Stavanger kommune)

Nestleiar: Hilde Inntjore (Universitetet i Agder)

Vitskapleg tilsette: Frode Skarstein, June Junge, Klaus Johan Myrvoll, Briten Russdal-Hamre

Teknisk/administratrivt tilsette: Kjersti Gjedrem

Styredokument og møteoversikt finn du i utvalsportalen.

Planar og rapportar

Her finn du bakgrunnsmateriale for deg som er nærare interessert i Fakultet for utdanningsvitskap og humaniora.

Her kan du lesa årsrapporten for 2020, og her kan du laste den ned som pdf.

Du er kanskje også interessert i:

Didaktisk digital verkstad (DDV)

Bli med ein tur inn i framtidas klasserom

Pedagogiske app'ar

Til bruk i lærarutdanningar, skule og barnehage

UNESCO-chair

Professorat i mangfald, inkludering og utdanning