Hopp til hovedinnhold

Fakultet for utdanningsvitskap og humaniora

Fakultetet er heim til eit omfattande forskingsmiljø innanfor utdanningsvitskaplege og humanistiske fag. Vi tilbyr lærarutdanningar på alle nivå, frå barnehage til lektor, idrettsstudiar og utdanningar innan spesialpedagogikk, språk, religion, historie, drama og kunst og handverk. Her kan du ta forskarutdanning, og jobbe saman med leiande forskarar og delta i spanande forskingsprosjekt.

Publisert: Endret:
Faktaboks
Tilsette

410

Dekan

Odd Magne Bakke

Stipendiatar

47

Besøksadresse

Hagbard Line-huset

Studentar

3300

– For å bli en god spillpedagog må du være genuint interessert i spill, og ha tro på at spill har en verdi i seg selv, sier universitetslektor Paolo Haaland Scarbocci.

Om fakultetet

Fakultetet er organisert i tre institutt, to nasjonale kompetansesenter, to forskingssenter og ein fakultetsadministrasjon. Frå januar 2020 er fakultetet leia av dekan Odd Magne Bakke.

Fakultetet byr på relevante utdanningar som er fagleg krevjande og utfordrande, men som gir rom for meistring. Vi er opptekne av at studentane som går ut frå oss skal vere godt trente i kritisk og analytisk tenking, ha evne til etisk refleksjon og vere bevisste på behovet for kontinuerleg læring og profesjonsfagleg utvikling. Vi utdannar lærarar og vi vidareutdannar dei som allereie er i jobb i skule og barnehage.

Med Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret), Lesesenteret, Filiorum – senter for barnehageforsking og Kunnskapssenter for utdanning er vi eit nasjonalt nav innan utdanningsforsking. Ved å trekke på forskingsmiljøa ved fakultetet styrkar vi utdanningane og gjennom det studentane.

Fagkrinsen på fakultetet inkluderer også humanistiske fag som språk, litteratur, religion, kultur og historie.

I tillegg til dei fire sentra er utdanning og forsking organisert i tre institutt:

Institutt for barnehagelærarutdanning

Institutt for grunnskolelærarutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Institutt for kultur- og språkvitskap

Institutt og sentre ved fakultetet

Relevant forsking i front

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora har samla forskinga innan ni programområde som jobbar på tvers av dei organisatoriske skillelinene ved fakultetet. Desse har vist seg å vere sentrale i oppbygging av forskinga og forskingsmiljø.

Leiar ved Kunnskapssenter for utdanning, Elaine Munthe, taler ved opninga av senteret ved UiS. Foto: Anja Kristin Bakken

Vi har fire nasjonale forskingssenter, og desse er drivkrefter som bidreg til at vi har forskingsmiljø som ligg i front både nasjonalt og på utvalde område, internasjonalt.  

I tillegg er UiS del i Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering (SpedAims), ei langsiktig satsing som skal styrke den spesialpedagogiske forskninga i Noreg.

Det tette samarbeidet med praksisfeltet speglar seg i sterk relevans for utdanningsforsking frå UiS.

Forskarutdanning

Fakultetet driv omfattande forskarutdanning, og har eit ph.d.-program i utdanningsvitskap og humaniora.

For tida har vi 78 kandidatar (57 kandidatar på ph.d.-programmet i utdanningsvitskap og 21 kandidatar i lesevitskap). Vi har også offentleg ph.d., i samarbeid med Stavanger kommune.

Forskarskular

Nasjonal forskarskule for miljøhumaniora (NoRS-EH) blir leia av Dolly Jørgensen ved Greenhouse, og vart etablert i 2019. Vidare er fakultetet partnar i følgjande forskarskular: NAFOL (Nasjonal forskarskule i lærarutdanning,), PROFRES (PROFessional RESearch), WNGER II (Western Norway Graduate School Educational Research) og TLBR (tekst, lyd, bild og rom).

Forskningsområde ved Fakultet for utdanningsvitskap og humaniora

Kvinnelig lærer i klasserom underviser studenter

Studiar ved UH-fakultetet

Fakultet for utdanningsvitskap og humaniora tilbyr studium på bachelor- master- og ph.d.-nivå innan utdanningsvitskaplege fag, humanistiske fag, idrett, drama og kunst og handverk.

I tillegg har vi ein brei portefølje for deg som er interessert i årsstudium eller etter- og vidareutdanning.

Sjå alle dei ordinære studietilboda våre.

Etter- og vidareutdanningstilbod ved fakultetet.

Som student ved fakultetet kan du bli undervist av nokre av dei fremste forskarane innanfor sine felt. Lærarstudentane blir utrusta med solid digital kompetanse gjennom Didaktisk Digital Verkstad.

Vi kan hjelpe deg til å bli lærar for dei aller minste og heilt opp til dei eldste, vi har heile spekteret innan lærarutdanningar frå barnehage og grunnskule til lektor. Med ei fagspesifikk mastergrad kan du også på med PPU til å bli faglærar.  

Med humanistiske fag på timeplanen får du kunnskap om sosiale og politiske forhold i nåtid og fortid, ulike religionar sitt tilhøve til etikk, samfunn og livssyn, samtidig som du lærar å sjå samanhengar. Du lærer å forstå endringar og vi set deg i stand til å ta del i utviklinga. I ei verd der avstandane blir kortare er språk og kulturforståing nøkkelen til godt samarbeid på tvers og utvikling for å få mål frå det heilt lokale og til FN sine berekraftsmål.

Vi er også opptekne av at praksis i det reelle arbeidslivet der ute ikkje berre er for profesjonsstudentane på lærarstudia, men også ein del av studieløpet for humanistane.

Samarbeidsarenaer

Fakultetsleiinga

Fakultetet blir leia av dekan Odd Magne Bakke og fakultetsdirektør Karoline Holmboe Høibo. Brita Strand Rangnes og Per Henning Uppstad er prodekan for utdanning og forsking. Kåre Andreas Folkvord er leiar for samarbeid med utdanningssektoren. Institutt- og senterleiarar inngår i leiargruppa.

Dekan
51832341
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsdirektør
51833278
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Fakultetsadministrasjonen UH
Førstelektor
51831554
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for kultur- og språkvitenskap
Professor
51831268
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Leder for samarbeid med utdanningssektor
51833277
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Instituttleder
51833474
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Instituttleder
51831337
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for kultur- og språkvitenskap
Instituttleder
51833489
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for barnehagelærerutdanning
Senterleder
51833260
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Senterleder
51834023
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Senterleder
51833530
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Kunnskapssenter for utdanning

Aktuelt frå fakultetet

Tv-debatt: Er sommarferien for lang?

KSU-leiar Elaine Munthe stilte opp då TV2 ville ha eit forskingsblikk på om sommerferien for norske skuleelevar burde vo...

Skal forske på foreldra si rolle i digital mobbing

PARTCIPATE-prosjektet er tildelt 6 millionar kroner til forsking på digital mobbing og foreldra si rolle. – Det er svært...

– Kan styrke UiS sin posisjon internasjonalt

Tre av fagmiljøa ved UiS har motteke til saman om lag 15 millionar kroner til forsking på digital mobbing, antibiotikare...

Digital sommerskole for fjerde gang

Didaktisk digitalt verksted (DDV) arrangerer for fjerde gang digital sommerskole. Dette er et åpent arrangement, og alle...

Hvilken betydning har sosiale og emosjonelle ferdigheter for elevenes trivsel?

Dersom elevene opplever skolefaglig mestringstro, gode relasjonsferdigheter og emosjonsregulering når de begynner i ungd...

Årsmelding 2021: Fakultet for utdanningsvitskap og humaniora

Her får du oversikt over aktivitet og resultat innanfor sentrale satsingområder for Fakultet for utdanningsvitskap og hu...

Terri Pigott i gang som professor 2 ved KSU

Professoren frå Georgia State University starta denne veka som KSUs nyaste ressurs på meta-analysar og systematic review...

KSU og Filiorum var med da Forandringsfabrikken lanserte rapport om barns opplevelse av barnehagen

I rapporten «Trygt for oss» har 722 barnehagebarn delt sine erfaringer og gitt råd om hva som er en trygg barnehage for ...

Korleis kan ein trygge nyutdanna lærarar i klasseleiing?

Lærarar som er gode på klasseleiing stressar mindre. Utviklingsprogram som skal gjere ferske lærarar trygge i klasseromm...

UiS vil tilby Norges første universitetsgrad i skolefritidspedagogikk

Mens våre naboland i Norden har tilbudt høyere utdanningsgrader innenfor skolefritidspedagogikk i flere tiår, finnes det...

Naturkveld på Arkeologisk museum: Hvordan løser vi klimakrisen uten å forverre naturkrisen?

UiS og Norsk klimastiftelse inviterer til åpent kveldsmøte: En samtale om hvordan vi kan løse klimakrisen og naturkrisen...

Offentlig sektor-ph.d. og nærings-ph.d.

Kunne tenkt deg en doktorgrad og forskerkompetanse innenfor utdanningsvitenskap og humaniora? Har din virksomhet et særs...

God sosial og emosjonell kompetanse gjør elevene mindre stressa

Dersom elevene kan regulere egne følelser og har gode relasjonsferdigheter, kan det fremme motivasjon og forebygge emosj...

Bli med på webinar om meta-analyse!

13. mai blir det webinar om meta-analyse med professor Terri Pigott, Kunnskapssenter for utdanning.

Debatt: Skoleferie og skoleforskning

Debatten om organisering av skoleåret har pågått den siste uken, og KSU har bidratt med et forskningsmessig blikk i disk...

UiS leiar historieprosjekt om Årdal

Bygdebokverket for Årdal skal nyskrivast og utvidast med gardshistoriske framstillingar og forteljingar. Prosjektet skal...

Ledig stilling førsteamanuensis/førstelektor/ universitetslektor i norsk

Institutt for barnehagelærerutdanning (IBU) ved Universitetet i Stavanger har ledig en vikariatstilling som førsteamanue...

Forsker fra Læringsmiljøsenteret utmerker seg på ny

Natalia Kucirkova, forsker ved Læringsmiljøsenteret, UiS, er nytt medlem i Global Young Academy, GYA. Akademiet kunne ve...

Hvordan bli i stand til å ivareta funksjonshemmede i undervisningen?

Ny forskning ser nærmere på hvordan man i framtiden kan inkludere alle elever i skolen, uavhengig av helsetilstand og ba...

Astrid Guldbrandsen ny ansatt ved KSU

Startet som førsteamanuensis ved Kunnskapssenter for utdanning 1. april.

Korleis gjera overgangen frå barne- til ungdomsskulen best mogleg?

Foreldre og skule står sentrale i høve til korleis barn opplever overgangen til ungdomsskulen. Dei kan utgjera ein forsk...

– Et tettere samarbeid mellom skolen og lærerutdanningene kan gjøre lærerstudenter bedre forberedt

Mange unge lærere slutter i jobben i løpet av de første fem årene i yrket. Lærerutdanningen må inneholde mer praksis, og...

KSU inviterer til seminar med Dr. Yasemin Allsop, University College London

Seminaret arrangeres 5. april i Didaktisk digitalt verksted, Hagbard Lines Hus, og er for ansatte og studenter ved UiS.

Kristianlyst skole er nyeste tilskudd i universitetsskolefamilien ved UiS

UiS inngikk høsten 2021 en avtale med Kristianlyst skole om å være universitetsskole i perioden fram til 2025.

Henrik likte dei engasjerte faglærararane

Den ferske generalsekretæren i Senterungdommen les islandske aviser for å halde språkkunnskapane ved like.

- Lab-arbeid er kjekt!

Møt Eirik Midbøe Lunde, lektorstudent med lidenskap for formidling av realfag.

Hvordan påvirker livets 1000 første dager barnets fremtid?

Å sørge for at barn har systemer rundt seg som støtter deres psykiske og fysiske utvikling i de 1000 første dagene av li...

Bli studentassistent ved Institutt for barnehagelærerutdanning!

Institutt for barnehagelærerutdanning ved UiS søker motiverte studenter som ønsker å kombinere studiene med faglig relev...

Ledige studieplasser på PPU

Praktisk-pedagogisk utdanning ved UiS har ledige studieplasser for oppstart høsten 2022.

Digitale verktøy kan utvikle elevers algoritmiske tenkning

Programmer som Scratch og andre digitale verktøy brukt av lærere kan være med på å gi elever større forståelse for algor...

Nytt EU-prosjekt setter søkelys på kulturell forståelse i barnehagelærerutdanningene

Barnehageforskere fra Universitetet i Stavanger er partnere i RECOdE, et nytt Erasmus+prosjekt som skal utvikle barnehag...

CHAOS-symposium 2022: Religion og kriminalitet

CHAOS-symposiet er et årlig fagarrangement for religionsvitere i Skandinavia og er tilknyttet det fagfellevurderte tidss...

Gjør som Simen - bli studentassistent ved KSU du også!

Student ved lærerutdanningen på UiS? Søk på jobben som studentassistent ved Kunnskapssenter for utdanning (KSU) og få re...

Fleirkulturelle barnehagar - korleis skape eit positivt læringsmiljø?

Barnehagelærarar som gir kjenslemessig støtte, er varme og tydelege, legg til rette for leik og læring mellom barn av ul...

Barnehageleder kjenner igjen mange av problemstillingene som tas opp i KSUs kunnskapsoversikt om flerspråklige barn i barnehage

Kunnskapsoversikten bekrefter mye av det vi allerede jobber med. Samtidig gir den oss noen nye perspektiver, sier Carina...

Se debatten om livsmestring i skolen

Er «livsmestring» i skolen en mulighet til å gjøre barn og unge i stand til å håndtere livets utfordringer, eller setter...

- Gleder meg til en jobb der ingen dager er like

Anav Patial Sivertsen ble overrasket over hvor bra og intimt studentmiljøet er i Stavanger da han flyttet hit, og liker ...

Alle nye barnehagelærerstudenter får en mentor

Hjelper studentene i gang slik at de raskt mestrer overgangen fra videregående til universitet.

Ny rapport: Nordiske tilnærminger til vurdering og evaluering i barnehagen

Finnes det en felles nordisk modell eller en karakteristisk nordisk tilnærming til evaluering og vurdering av kvalitet i...

Fordeler og ulemper med nettbrett – dette mener elevene

Mange foreldre og politikere mener mye om digitaliseringen i skolen, ikke minst om elevenes omfattende skjermbruk. Men h...

Fakultetsadministrasjonen

Administrasjonen har ansvar for forvaltning, rådgiving og saksbehandling ved fakultetet.

Fakultetsadministrasjonen ved Fakultet for utdanningsvitskap og humaniora held til i Hagbard Lines hus, 2. etasje i A-blokka. Fakultetsdirektør Karoline Holmboe Høibo leiar administrasjonen.

Opningstider i ekspedisjonen er:

Måndag til fredag klokka 08.30-11.30 og 12.00-14.00.

Telefon: 51 83 34 00

Finn tilsette i fakultetsadministrasjonen.

Fakultetsstyre

Fakultetsstyret har ansvar for å bestemme overordna mål, prioriteringar og strategiar for fakultetet.

Dette inneber mellom anna å fastsetje studietilbod, og fremme forslag til universitetsstyret og utdanningstutvalet basert på det,  samt definere område for satsingar innan forsking og samfunnskontakt.

Styret på fakultetet 2021-2025

Leiar: Jørn Pedersen (Stavanger kommune)

Nestleiar: Hilde Inntjore (Universitetet i Agder)

Vitskapleg tilsette: Frode Skarstein, June Junge, Klaus Johan Myrvoll, Briten Russdal-Hamre

Teknisk/administratrivt tilsette: Kjersti Gjedrem

Styredokument og møteoversikt finn du i utvalsportalen.

Planar og rapportar

Her finn du bakgrunnsmateriale for deg som er nærare interessert i Fakultet for utdanningsvitskap og humaniora.

Her kan du lesa årsrapporten for 2020, og her kan du laste den ned som pdf.

Du er kanskje også interessert i:

Didaktisk digital verkstad (DDV)

Bli med ein tur inn i framtidas klasserom

Pedagogiske app'ar

Til bruk i lærarutdanningar, skule og barnehage

UNESCO-chair

Professorat i mangfald, inkludering og utdanning