Hopp til hovedinnhold

Fakultet for utdanningsvitskap og humaniora

Fakultetet er heim til eit omfattande forskingsmiljø innanfor utdanningsvitskaplege og humanistiske fag. Vi tilbyr lærarutdanningar på alle nivå, frå barnehage til lektor, idrettsstudiar og utdanningar innan spesialpedagogikk, språk, religion, historie, drama og kunst og handverk. Her kan du ta forskarutdanning, og jobbe saman med leiande forskarar og delta i spanande forskingsprosjekt.

Publisert: Endret:
Faktaboks
Tilsette

410

Dekan

Odd Magne Bakke

Stipendiatar

47

Besøksadresse

Hagbard Line-huset

Studentar

3300

– For å bli en god spillpedagog må du være genuint interessert i spill, og ha tro på at spill har en verdi i seg selv, sier universitetslektor Paolo Haaland Scarbocci.

Om fakultetet

Fakultetet er organisert i tre institutt, to nasjonale kompetansesenter, to forskingssenter og ein fakultetsadministrasjon. Frå januar 2020 er fakultetet leia av dekan Odd Magne Bakke.

Fakultetet byr på relevante utdanningar som er fagleg krevjande og utfordrande, men som gir rom for meistring. Vi er opptekne av at studentane som går ut frå oss skal vere godt trente i kritisk og analytisk tenking, ha evne til etisk refleksjon og vere bevisste på behovet for kontinuerleg læring og profesjonsfagleg utvikling. Vi utdannar lærarar og vi vidareutdannar dei som allereie er i jobb i skule og barnehage.

Med Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret), Lesesenteret, Filiorum – senter for barnehageforsking og Kunnskapssenter for utdanning er vi eit nasjonalt nav innan utdanningsforsking. Ved å trekke på forskingsmiljøa ved fakultetet styrkar vi utdanningane og gjennom det studentane.

Fagkrinsen på fakultetet inkluderer også humanistiske fag som språk, litteratur, religion, kultur og historie.

I tillegg til dei fire sentra er utdanning og forsking organisert i tre institutt:

Institutt for barnehagelærarutdanning

Institutt for grunnskolelærarutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Institutt for kultur- og språkvitskap

Institutt og sentre ved fakultetet

Relevant forsking i front

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora har samla forskinga innan ni programområde som jobbar på tvers av dei organisatoriske skillelinene ved fakultetet. Desse har vist seg å vere sentrale i oppbygging av forskinga og forskingsmiljø.

Leiar ved Kunnskapssenter for utdanning, Elaine Munthe, taler ved opninga av senteret ved UiS. Foto: Anja Kristin Bakken

Vi har fire nasjonale forskingssenter, og desse er drivkrefter som bidreg til at vi har forskingsmiljø som ligg i front både nasjonalt og på utvalde område, internasjonalt.  

I tillegg er UiS del i Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering (SpedAims), ei langsiktig satsing som skal styrke den spesialpedagogiske forskninga i Noreg.

Det tette samarbeidet med praksisfeltet speglar seg i sterk relevans for utdanningsforsking frå UiS.

Forskarutdanning

Fakultetet driv omfattande forskarutdanning, og har eit ph.d.-program i utdanningsvitskap og humaniora.

For tida har vi 78 kandidatar (57 kandidatar på ph.d.-programmet i utdanningsvitskap og 21 kandidatar i lesevitskap). Vi har også offentleg ph.d., i samarbeid med Stavanger kommune.

Forskarskular

Nasjonal forskarskule for miljøhumaniora (NoRS-EH) blir leia av Dolly Jørgensen ved Greenhouse, og vart etablert i 2019. Vidare er fakultetet partnar i følgjande forskarskular: NAFOL (Nasjonal forskarskule i lærarutdanning,), PROFRES (PROFessional RESearch), WNGER II (Western Norway Graduate School Educational Research) og TLBR (tekst, lyd, bild og rom).

Forskningsområde ved Fakultet for utdanningsvitskap og humaniora

Kvinnelig lærer i klasserom underviser studenter

Studiar ved UH-fakultetet

Fakultet for utdanningsvitskap og humaniora tilbyr studium på bachelor- master- og ph.d.-nivå innan utdanningsvitskaplege fag, humanistiske fag, idrett, drama og kunst og handverk.

I tillegg har vi ein brei portefølje for deg som er interessert i årsstudium eller etter- og vidareutdanning.

Sjå alle dei ordinære studietilboda våre.

Etter- og vidareutdanningstilbod ved fakultetet.

Som student ved fakultetet kan du bli undervist av nokre av dei fremste forskarane innanfor sine felt. Lærarstudentane blir utrusta med solid digital kompetanse gjennom Didaktisk Digital Verkstad.

Vi kan hjelpe deg til å bli lærar for dei aller minste og heilt opp til dei eldste, vi har heile spekteret innan lærarutdanningar frå barnehage og grunnskule til lektor. Med ei fagspesifikk mastergrad kan du også på med PPU til å bli faglærar.  

Med humanistiske fag på timeplanen får du kunnskap om sosiale og politiske forhold i nåtid og fortid, ulike religionar sitt tilhøve til etikk, samfunn og livssyn, samtidig som du lærar å sjå samanhengar. Du lærer å forstå endringar og vi set deg i stand til å ta del i utviklinga. I ei verd der avstandane blir kortare er språk og kulturforståing nøkkelen til godt samarbeid på tvers og utvikling for å få mål frå det heilt lokale og til FN sine berekraftsmål.

Vi er også opptekne av at praksis i det reelle arbeidslivet der ute ikkje berre er for profesjonsstudentane på lærarstudia, men også ein del av studieløpet for humanistane.

Samarbeidsarenaer

Fakultetsleiinga

Fakultetet blir leia av dekan Odd Magne Bakke og fakultetsdirektør Karoline Holmboe Høibo. Brita Strand Rangnes og Per Henning Uppstad er prodekan for utdanning og forsking. Kåre Andreas Folkvord er leiar for samarbeid med utdanningssektoren. Institutt- og senterleiarar inngår i leiargruppa.

Dekan
51832341
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsdirektør
51833278
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Fakultetsadministrasjonen UH
Førstelektor
51831554
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for kultur- og språkvitenskap
Professor
51831268
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Leder for samarbeid med utdanningssektor
51833277
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Instituttleder
51833474
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Instituttleder
51831337
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for kultur- og språkvitenskap
Instituttleder
51833489
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for barnehagelærerutdanning
Senterleder
51833260
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Senterleder
51834023
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Senterleder
51833530
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Kunnskapssenter for utdanning

Aktuelt frå fakultetet

UiS med gode plasseringer innen flere fagfelt i internasjonal ranking

Times Higher Educations rangering av universitetenes kvalitet innen fagfeltene økonomi og ledelse, utdanningsvitenskap o...

Livet under og etter pandemien -Verdensdagen for psykisk helse 2021

Hva kan du som voksen gjøre for å hjelpe ditt barn etter pandemien? Her kan du se video fra Læringsmiljøsenterets Klara ...

Elevers tro på å mestre læringsaktiviteter i skolen er forbundet med sosiale og emosjonelle kompetanser

Spesielt interessant er det at elevenes emosjonsregulering har en klar sammenheng med mestringstro. Dette ser ut til å v...

Spontan bruk av utetid i barnehagen

En ny studie viser at barnehagelærere i varierende grad planlegger hvordan de skal bruke utetiden i barnehagen til forhå...

Professor ved Læringsmiljøsenteret en av tre forfattere bak stor EU-rapport om psykisk helse i skolen

Simona Caravita har vært sentral i arbeidet med NESET-rapporten (Network of Experts working on the Social dimension of E...

Nå åpner Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering (SpedAims)

SpedAims samler krefter fra de beste fagmiljøene i Norge for å heve kvaliteten på forskning og praksis innen spesialpeda...

Forsker fra Læringsmiljøsenteret utmerket seg i skarp konkurranse

Natalia Kucirkova, forsker ved Læringsmiljøsenteret, UiS, er nytt medlem i Akademiet for yngre forskere, AYF. Akademiet ...

Disputas om hvordan lærere forstår undervisning av akademisk språk

Torsdag 30. september kl 10.00-14.00. Hege Rangnes disputerer for ph.d. med en avhandling om hvordan lærere forstår unde...

Land som gjør det bra i PISA-undersøkelsen har én ting felles: Høy grad av likestilling

Det mest gjennomgående ved land som er «skolevinnere» er hvor likestilt kjønnene i befolkningen er. Forsker Janine Campb...

Har utviklet app for barns bevegelseslek

Fysisk aktivitet og lek er en viktig del av barnehagehverdagen. Nå har universitetslektor Synnøve Eikeland ved Institutt...

Derfor er implementeringsteori viktig i utdanningsforskning

Endringsarbeid i barnehage og skole er ofte krevende. Implementeringsteori kan være en nyttig ressurs for å lykkes i dis...

Simona Caravita valgt inn som rådsmedlem i EADP

Professoren ved Læringsmiljøsenteret og UiS har blitt en del av rådet i den europeiske forskerorganisasjonen European As...

Familiefred for enhver pris?

Cecilie Evertsen, forsker ved Læringsmiljøsenteret, møter Vigdis Hjorth til samtale om mekanismer som berører oss alle; ...

En hel verden av mobbeforskere kom til Læringsmiljøsenteret og UiS via skjermen

Den internasjonale EADP-konferansen, med nærmere 200 forskere fra 34 land, ble loset digitalt i land av Læringsmiljøsent...

Fem ledige stipendiatstillinger tilknyttet FILIORUM – Senter for barnehageforskning

Vi har hele fire ledige stipendiatstillinger knyttet til tre store forskningsprosjekter innen barnehage, samt en stipend...

Apekatten Ani Banani hjelper forskere med å studere barns tidlige matematikk-utvikling

Norske og internasjonale forskere ønsker å bruke nettbrett-testen som er utviklet av Læringsmiljøsenteret og UiS. En omf...

Trude Hoel er ny professor

Ph.d. Trude Hoel ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger har fått kvalifikasjonsopprykk til professor i lesevitenska...

Spørsmål frå publikum

Under arrangementet «Kva no, SFO?» under Arendalsuka kom det inn spørsmål frå tilhøyrarar i salen og frå dei som fulgde ...

Internasjonal konferanse om mobbing arrangeres digitalt av UiS og Læringsmiljøsenteret fredag

Læringsmiljøsenteret og Universitetet i Stavanger har ansvar for den digitale EADP-konferansen med nesten 200 forskere f...

Informativ debatt om SFO og ny rammeplan på Arendalsuka

Viktige spørsmål om innhaldet i skulefritidsodninga blei belyst under Læringsmiljøsenteret sitt arrangement onsdag denne...

Ny bokserie om SFO skal auka kompetansen hjå dei tilsette

SFO har lenge vore eit felt med lite tilgjengeleg litteratur, men nå kjem fem bøker som skal gi SFO-tilsette forskingsba...

Lær meir om bruk av musikk i grunnskulen

UiS har ledige studieplassar for deg som vil ta etterutdanning i musikkfaget i grunnskulelærarutdanninga. Bli med allere...

Nye 80 millioner til banebrytende forskning på UiS

UiS fikk i tøff konkurranse med forskere fra hele landet tilslag på åtte forskningsprosjekt, de fleste i kategorien bane...

Nytt senter samler toppkompetansen på spesialpedagogisk forskning

Et nytt forskningssenter skal samle krefter fra de beste fagmiljøene i Norge for å heve kvaliteten på forskning og praks...

Millioner til forskning på digital kompetanseheving for barnehagelærere

Forskingsprosjektet DiCoTe, ledet av barnehageforskere fra FILIORUM og Institutt for barnehagelærerutdanning ved UiS, ha...

24 millionar til forsking på barns lesing og koding

To samarbeidsprosjekt ved UiS fekk nettopp innvilga sine søknader frå Forskingsrådet. Det eine prosjektet skal lage verk...

En inspirator trer av

Forsker og førsteamanuensis emerita Ingerid Bø har hatt en lang og innholdsrik karriere innen akademia. Nå pensjonerer h...

Rådet for kunstnerisk utviklingsarbeid og museal virksomhet

RKUMV - Rådet for kunstnerisk utviklingsarbeid og museal virksomhet - har ansvar for å kvalitetssikre registreringen av ...

Høythengende, britisk bokpris til Natalia Kucirkova

Professor Natalia Kucirkova har vunnet The UKLA Academic Book Award 2021 for sin bok ‘How and Why to Read and Create Chi...

Nye eksterne medlemmer i fakultetsstyrene

Universitetsstyret har oppnevnt nye eksterne styremedlemmer til fakultetsstyrene.

– Alle barn fortjener et trygt og godt barnehagemiljø

Det er kommet strengere og tydeligere regler for å sikre barns rett til et trygt og godt barnehagemiljø. Nå er Marianne ...

Kva no, SFO?

Skulefritidsordninga her til lands får rammeplan frå hausten av. Kva vert innhaldet? Og kva bør kjenneteikne SFO i framt...

Hverdagspraksiser: Bacheloroppgave gir viktig innsikt i hvordan programmering kan brukes i barnehagen

Barnehagelærerstudentene Caroline Eltervåg og Liv Ingeborg Tengesdal har lenge vært interessert i hvordan digitale verkt...

Barnehagelærerstudent søkes til arbeid med Didaktisk digitalt verksted

Har du lyst å lære mer og prøve deg som veileder for andre studenter og ansatte innen bruk av teknologi i læringssituasj...

Trosset korona

Dro til UiS på utveksling.

Nytt prosjekt gir studenter muligheten til å forske på hverdagspraksiser i norske barnehager

For å få mer kunnskap om hvordan hverdagen ser ut i norske barnehager har FILIORUM – Senter for barnehageforskning ved U...

Hvordan gi førsteklassingene en best mulig skolestart?

En god kommunikasjon mellom barnehage og skole er viktig for at barn som skal begynne på skolen får en god start. – Skol...

Forsker på hvordan barnehager og PPT kan samarbeide for å utvikle mer inkluderende praksiser

FILIORUM-forsker Stein Erik Ohna deltar i det treårige forskningsprosjektet ‘Samarbeid om utvikling av kompetanse for in...

Slik kan du hjelpe elever tilbake til skolen

Disse tiltakene kan få elever som sitter hjemme til å komme tilbake på skolebenken.

Blir vi kvitt mobbing og trakassering i barnehagen?

I januar 2021 ble barnehageloven endret. Den nye loven sier at barnehagen skal ha nulltorelanse mot krenkelser, utesteng...

Fakultetsadministrasjonen

Administrasjonen har ansvar for forvaltning, rådgiving og saksbehandling ved fakultetet.

Fakultetsadministrasjonen ved Fakultet for utdanningsvitskap og humaniora held til i Hagbard Lines hus, 2. etasje i A-blokka. Fakultetsdirektør Karoline Holmboe Høibo leiar administrasjonen.

Opningstider i ekspedisjonen er:

Måndag til fredag klokka 08.30-11.30 og 12.00-14.00.

Telefon: 51 83 34 00

Finn tilsette i fakultetsadministrasjonen.

Fakultetsstyre

Fakultetsstyret har ansvar for å bestemme overordna mål, prioriteringar og strategiar for fakultetet.

Dette inneber mellom anna å fastsetje studietilbod, og fremme forslag til universitetsstyret og utdanningstutvalet basert på det,  samt definere område for satsingar innan forsking og samfunnskontakt.

Styret på fakultetet 2021-2025

Leiar: Jørn Pedersen (Stavanger kommune)

Nestleiar: Hilde Inntjore (Universitetet i Agder)

Vitskapleg tilsette: Frode Skarstein, June Junge, Klaus Johan Myrvoll, Briten Russdal-Hamre

Teknisk/administratrivt tilsette: Kjersti Gjedrem

Styredokument og møteoversikt finn du i utvalsportalen.

Planar og rapportar

Her finn du bakgrunnsmateriale for deg som er nærare interessert i Fakultet for utdanningsvitskap og humaniora.

Her kan du lesa årsrapporten for 2020, og her kan du laste den ned som pdf.

Du er kanskje også interessert i:

Didaktisk digital verkstad (DDV)

Bli med ein tur inn i framtidas klasserom

Pedagogiske app'ar

Til bruk i lærarutdanningar, skule og barnehage

UNESCO-chair

Professorat i mangfald, inkludering og utdanning