Undervisningsopplegg til demokrati i praksis: Politisk påvirkningsarbeid og aktivisme

Et undervisningsopplegg til "Demokrati i praksis". Elevene finner en sak de vil aksjonere for, og gjennom former for kampanjearbeid lærer de hvordan man kan endre politisk eller sosial urettferdighet.

Published Endret

Hender og tablets

Urettferdighet opprører oss, og sjelden er rettferdighetssansen sterkere enn hos ungdom. Det finnes mange saker på den politiske dagsorden som kan provosere, og som elevene gjerne kan ha lyst til å si sin mening om. Målet med dette undervisningsopplegget er å vise elevene at de kan påvirke i saker de mener er urettferdige.

For å skape endringer i lokalsamfunnet eller i verden, kan en drive med det som kalles aktivisme eller politisk påvirkningsarbeid. Å være en god aktivist og påvirkningsagent krever som alt annet øvelse. Artikkelen "Kan ungdom redde verden?" (Faktafyk, 2012 - Foreningen !les) inneholder nærmest en oppskrift på hvordan en kan påvirke samfunnet og eventuelt bidra til å skape endringer. Bruk artikkelen og gjennomfør en kampanje for å forsøke og endre forhold til det bedre i lokalsamfunnet.

Undervisningsopplegget er i stor grad praksisrettet og krever at elevene er interessert og engasjert i saken som velges. Gjennom å kjempe for en sak de tror på, skal elevene lære om de ulike aksjonsmåtene. Undervisningsopplegget nedenfor har fire deler som kan gjennomføres samlet eller enkeltvis.

Faget Demokrati i praksis står nært både samfunnsfag, norsk og RLE, og undervisningsoppleggene som følger kan brukes inn mot et eller flere av disse fagene.  Det er ønskelig å kombinere læring om (kunnskapsorientering), læring for (verdiorientering) og læring gjennom (praksisorientering).

Undervisningsopplegget steg for steg:

 • 1. Bakgrunn: Les artikkelen «Kan ungdom redde verden?» (se under).
  Finn eksempler på former for aktivisme.
 • 2. Finn ut mer om de ulike typene aktivisme.
  Hva er fordelene/ulempene med de ulike formene? Diskuter om det er greit å bryte lover for å endre på samfunnet. Hvor går grensene for aktivisme og sivil ulydighet som kan bidra til et mer demokratisk samfunn?
 • 3. Bli kjent med ungdomsorganisasjoner som jobber for å påvirke politiske saker. Eksempelvis Spire, Changemakers eller Press - eller andre, lokale.
 • 4. Finn en lokal kampsak og gjennomfør en kampanje

Gjennomføring av kampanjen

 • 1. Elevene leter opp saker som engasjerer dem. Læreren kan forberede et knippe aktuelle saker til vurdering.
  Bli enige om én bestemt sak i klassen, eller del elevene i mindre grupper som jobber med hver sine saker. Ved uenighet arrangeres avstemming. Sakene bør være lokale (for eksempel: «ønske om flere fritidstilbud på hjemstedet», «få slutt på mobbingen på skolen» eller «tryggere skolevei») men kan også evnt. være nasjonale/internasjonale saker (sjekk hjemmesidene til ungdomsorganisasjonene nevnt under lenker for tips til saker dere kan støtte). 
  Aktivistene må samlet finne ut: Hva skal det aksjoneres for? Mot hvem? Hvor? Hvordan?
 • 2. Aktivistene må altså enes om hva de ønsker å oppnå, og finne de tilgjengelige virkemidlene som egner seg best for å nå målet.
  Vurder f.eks. om det er best å bruke sosiale medier, skrive leserinnlegg, gå i demonstrasjonstog, dele ut løpesedler eller om andre aksjoner er mer egnede. Det bør lages en plan for hvordan en skal gå frem, med arbeidsfordeling og med tidsplan.
  Aktivistene bør ta utgangspunkt i hva den enkelte aktivist er god på, og kan bidra best med.
 • 3. Etterpå: Evaluer kampanjen: Ble de hørt/sett, fikk de gjennomslag for synspunktene, hvilke virkemiddel fungerte/fungerte ikke? Bør kampanjen evnt. fortsette, med hvilke virkemidler? Osv.

Anbefalt litteratur:

Redaktør og forfatter Jan Inge Reilstad, redaksjon og forfattere Trond Egil Toft og Karoline Reilstad. Takk til Foreningen !les og Heidi Sofie Kvanvig.

Finn flere ressurser fra Lesesenteret

Tekstnær lesing: Lesing av komplekse tekstar

Close Reading, eller "Tekstnær lesing" på norsk, er ei grundig utforsking av ein kompleks tekst. Gjennom å arbeide med t...

Lesetips til elever på mellomtrinnet

Trenger du boktips til elever på mellomtrinnet? I dette heftet finner du 35 barnebøker, kategorisert etter leseerfaring....

Engasjerte elever lærer mer og er mer fornøyde

Motiverte elever lærer mer, men noen kjeder seg sånn på skolen at de risikerer å droppe ut. Hva er egentlig engasjerende...

Slik kan du jobbe med autentiske tekster - et undervisningsopplegg fra 4. trinn

Diskusjonen om heliumsballonger på 17. mai ble en verdifull inngang til å jobbe med lesing og skriving i naturfag. Les h...

Korleis utvikle den faglege skrivinga til elevane?

Lesing og skriving av sakprega tekstar har med den nye læreplanen fått større fokus i skulen. Korleis kan undervisninga ...

Lydbok som redskap for læring

Lydbøker kan være et nødvendig og verdifullt supplement til den tradisjonelle læreboka for elever som strever med lesing...

Vekk leselysten til guttene!

Unge gutter har ofte lavere leselyst og dårlige leseferdigheter enn jenter. Hvis guttene leser mer, blir de også flinker...

Skriving i fagene er knyttet til fagets tenke- og væremåte

Elever på 5. trinn brukte modelltekster da de skulle skrive fagtekster. Les hvordan de posisjonerer seg som fagtekstskri...

Elever må undervises i de ulike fagenes språk og tekstkulturer

Hva er forskjellen på en fysikkrapport og et essay? Elevene er avhengige av å forstå fagenes ulike tekstkulturer for å k...

Hvordan påvirkes ungdom av media- og nettbruk?

Vi tror at ungdommer er eksperter på bruk av media, men gjelder det alle? Og hvordan påvirkes ungdom av nettbruken. Arti...

Å lese en fagtekst

En fagtekst, uansett hvor den er publisert, er skrevet for å utvide og utvikle leserens innsikt. Men veien fra fagtekst ...

”Som lyn og eksplosjonar”: Å utvikle ordforråd

I møte med nye tekstar må nye ord og uttrykk presenterast og gjennomarbeidast, og denne artikkelen viser korleis.

Hvordan kartlegger vi elevenes lesestrategier?

Artikkelen viser hvordan en kan kartlegge lesestrategier generelt, og ser på fire utvalgte strategier.

Tekstkompetanse – ikke bare skriftkompetanse

For å forstå og selv kunne lage gode, sammensatte tekster, trenger elevene øvelse i å oppdage samspillet mellom ulike ut...

Svært kompetente lesere

Har du elever som er svært kompetente lesere? Les hvordan du kan legge til rette for at elever med særlige evner og tale...

Praktisk arbeid med lesing og tekst

Denne filmen viser ulike sider ved det å lesa, alt frå engasjement i høve til tekst, til avkoding og forståing

Et undervisningsopplegg om Grunnloven, 17. mai, valg og demokrati

Målet for dette undervisningsopplegget til "Demokrati i praksis" er at elevene gjennom involvering skal lære om Grunnlov...

Om å lese HMS-tekster i yrkesfag

I filmen Fra paragraf til praksis viser vi hvordan faglærere på Vg2 anleggsteknikk bruker læringsstrategier for å gi ele...

– Språk er kongeveien til kunnskap

Hva er forskjellen på en fysikkrapport og et essay? Elever i videregående er avhengige av å forstå fagenes ulike tekstku...

Læringsstrategier i flere fag

Praktiske eksempler for ungdomstrinnet og videregående opplæring.

Fokus på ord og omgrep

- eit undervisningsopplegg med fleirspråklege elevar på 4. trinn.

Selvregulering – en utfordring både for lærer og elev i større, selvstendige arbeider

En studie i Vg3 medier og kommunikasjon viser at elever som arbeider selvstendig både har bruk for mye tid til å jobbe i...

Tverrfaglig prosjektarbeid om propaganda i medier og kommunikasjon, norsk og historie

Å arbeide tverrfaglig er viktig for elevenes helhetlige kompetanse og evne til å se sammenheng mellom flere fagområder. ...

To undervisningstips med sakprosatekstar

Revolvarintervju og reklame – korleis kan du bruke det i undervisinga di? I denne artikkelen finn du to undervisingsoppl...

Å være leselærer i Teknikk og industriell produksjon

Yrkesfaglæreren kan i praksis være leselærer ved å arbeide systematisk over tid med tekster i sine programfag. Filmen "Å...

Å skrive i norsk og i yrkesfag

Skriving er ein grunnleggjande ferdigheit også i yrkesfaglege programfag på vidaregåande skule.

Blogg: Inn i Fagfornyelsen: Hva mener vi med praksis?

Når skoleforskere og skoleledere skal samarbeide om Fagfornyelsen, må vi først bli enige om hva vi mener med begrepet «p...

Blogg: Å tenke sjæl og mene – foran Fagfornyelsen

FAGFORNYELSEN: Min første appell til profesjonsfellesskapene på norske skoler er å kombinere to posisjoner: Å anerkjenne...

Hefte: Leik og læring

Til deg som skal ha lese- og skriveopplæring på 1. trinn! Er du i gang med planlegginga av neste skuleår? Lurer du på ko...

Bok i bruk i barnehagen: Språkstimulering gjennom leseaktiviteter

Hvordan kan vi styrke barnehagens arbeid med språkstimulering? Hvilke sammenhenger finner vi mellom språkstimulering og ...

Fagbok: Les for meg, pliiis! Om barn, litteratur og språk

Barns møte med tekst har stor verdi. Leseaktiviteter, som høytlesning og samtaler rundt tekst gir opplevelser og glede. ...

Hefte: Gutter og lesing

"Gutter og lesing" har lesetips til gutter, faglige artikler om gutters tekstvalg, og er obligatorisk for deg som brenne...

Hefte: Bok og språk i bruk i SFO

I forbindelse med at det ble innført tilbud om leksehjelp for alle barn fra 1.-4. trinn på SFO utviklet Lesesenteret et ...

Hefte: Fagbok i bruk i alle fag i videregående skole

Når ungdommar i vidaregåande skole les, er det nokre føresetnader som må vere oppfylt for at dei skal kunne lære av lesi...

Hefte: Læringsstrategier i flere fag

Praktiske eksempler for ungdomstrinnet og videregående opplæring.

Hefte: Når skriftspråket blir utfordrende

Heftet er utarbeidet for å gi lærere på 1. 2. og 3. trinn råd om hvordan de kan følge opp elever som strever med å lære ...

Hefte: Hvordan planlegge for høytlesing?

I dette heftet gir førstelektor Toril Frafjord Hoem forskningsbaserte tips til hvordan du kan planlegge bokvalg, forbere...

Slik får du engasjerte elever

Med gjennomtenkte grep kan læreren få umotiverte ungdommer til å bli engasjerte lesere.

Elever som strever med leseflyt og «den andre leseopplæringen»

Mange er opptatt av at elever skal ha høy nok lesehastighet. Men det er slett ikke sikkert at en elev som leser med høy ...

Nettsted for skolebibliotekarer om informasjonskompetanse

Program for skolebibliotekutvikling ved Universitetet i Agder har et nyttig nettsted for skolebibliotekarer.