Svært kompetente lesere

Ikke alle elever med spesielle talenter føler at de får nok stimulans og støtte fra læreren, og det kan være vanskelig å vite hvordan en kan legge undervisningen til rette for at elever med særlige evner og talenter innenfor lesing skal få dette.

Publisert Sist oppdatert

gutt leser bok
Svært kompetente lesere finnes på alle klassetrinn

Prinsippet om tilpasset opplæring er nedfelt i opplæringsloven § 1-3, og utdypes i  Kunnskapsløftets prinsipp for opplæringa:

«Alle elevar skal i arbeidet med faga få møte utfordringar som gir dei noko å strekkje seg mot, og som dei kan meistre på eiga hand eller saman med andre. Dette gjeld også elevar med særlege vanskar eller særlege evner og talent på ulike område»

(Utdanningsdirektoratet , 2006

Ikke alle elever med spesielle talenter føler at de får nok stimulans og støtte fra læreren i norsk skole i dag (Børte m.fl., 2016; Idsøe m.fl., 2009; Kunnskapsdepartementet, 2017), og det kan være vanskelig å vite hvordan en kan legge undervisningen til rette for at elever med særlige evner og talenter skal få dette. I denne artikkelen vil vi beskrive hva som kjennetegner elever med særlig kompetanse når det gjelder lesing og hvordan en i undervisningen kan støtte disse elevenes utvikling av leseferdigheter samt vedlikeholde motivasjonen deres ved å gi dem noe å strekke seg mot.

Svært kompetente lesere finnes på alle klassetrinn

Vi bruker for det meste betegnelsen svært kompetente lesere i denne teksten, bortsett fra ett sted, hvor det handler om elever med stort læringspotensial. Disse begrepene kan overlappe hverandre, men gjør det ikke nødvendigvis: Elever med stort læringspotensial er ikke nødvendigvis svært kompetente lesere og vice versa. 

Vi finner leserprofilen svært kompetente lesere på alle klassetrinn. Disse er ikke en ensartet gruppe, og faktisk finner vi kanskje større forskjeller blant disse elevene enn i elevgruppen ellers. Likevel vil vi peke på noen fellestrekk blant de svært kompetente leserne, som høy grad av selvstendighet og presisjon samt svært høy kvalitet i refleksjoner rundt teksters form og innhold. Dessuten kjennetegnes de av generelt gode språklige ferdigheter.

Kjennetegn på svært kompetente lesere

Noen av de svært kompetente leserne har lært seg å lese selv, gjerne før skolestart, og de trekker med seg de gode språkferdighetene sine inn i tekstforståelsen når de leser. Mange av dem søker selv etter lesemuligheter, de leser ofte og de «tørster» etter innsikt og kunnskap gjennom lesing (Reis, 2008; Housand & Reis, 2009). Vi må også regne med at de svært kompetente leserne skårer høyt på lesetester som måler hele elevgruppen, som for eksempel nasjonale prøver i lesing.

rammeverket for grunnleggende ferdigheter beskrives lesere med gode ferdigheter slik:

  • Velger strategier tilpasset teksten og formålet. Er bevisst på egen lesing og reflekterer over anvendte strategier.
  • Finner detaljert og implisitt informasjon i tekster med ukjent form eller innhold.
  • Viser helhetlig og detaljert forståelse av komplekse tekster. Kan systematisere og trekke slutninger på bakgrunn av implisitt informasjon.
  • Vurderer komplekse tekster om ukjente emner på en kritisk måte. Trekker inn faglige og samfunnsmessige perspektiver. (Utdanningsdirektoratet, 2012).
ung gutt i grønn t-skjorte leser i en bok. bokhylle i bakgrunnen.
Mange svært kompetente lesere søker selv etter lesemuligheter, de leser ofte og de «tørster» etter innsikt og kunnskap gjennom lesing

Aktivt medskapende, målrettede og meningssøkende

Generelt er svært kompetente lesere, uavhengig av alder, mer aktivt medskapende, målrettede og meningssøkende enn mindre kompetente lesere. God leseforståelse er alltid et resultat av at man har god kunnskap om emnet man leser om, ettersom det gjør elevene i stand til å lese på en annen måte enn man gjør i møte med tekster som omhandler emner man ikke kan så mye om. Svært kompetente lesere kjennetegnes da også av både mye kunnskap, målrettet strategibruk med både overflatestrategier og dybdestrategier samt indre motivasjon/individuell interesse. De er ikke like interessert i alle tema, men de benytter sine velutviklede strategier og faglige interesse til videre framgang (Alexander, 2005). Deres gode forutsetninger skaper en positiv spiral fordi tekstene blir mer tilgjengelige for dem, hvilket gjør at de leser mer og tilegner seg stadig mer kunnskap og flere ferdigheter, som igjen resulterer i mer lesing. John Guthrie legger ekstra vekt på engasjement når han beskriver gode lesere. Engasjerte lesere er i følge ham elever med god forståelse av komplekse tekster, elever som er villige til å bruke tid, innsats og utholdenhet i arbeidet med tekster, og har som mål å lære (Guthrie, Wigfield, & Klauda, 2012). 

Må møtes med forventning og relevante tekster

Det er ikke gitt at elever som har gode forutsetninger for å lykkes med skolearbeidet, vil fortsette den positive utviklingen gjennom skoleårene. Det finnes mange elever som til tross for gode ferdigheter, investerer svært lite i arbeidet på skolen. Også svært kompetente lesere kan lett begynne å kjede seg, hekte seg av læringsarbeidet og minimere innsatsen dersom de ikke møter reelle utfordringer i emner som interesserer dem. En forutsetning for å lykkes med å fremme motivasjon og prestasjoner til elever som er svært kompetente lesere, er å møte dem med høye forventninger om deres bidrag, skape relevans ved å la dem lese tekster som oppleves virkelighetsnære og møte dem med en genuin interesse for hva de kan få til i bearbeidingen av tekster. Økt grad av utfordringer og økt valgfrihet kan også skape og opprettholde det personlige engasjementet og gi økt lyst til læring (Alexander, 2005; Kunnskapsdepartementet, 2011; Solheim, 2014). De svært kompetente leserne bør i tillegg gis gode muligheter for dybdelæring (Kunnskapsdepartementet, 2014). Dette fordi denne arbeidsmåten møter med deres tørst etter ny og relevant, dvs. for dem viktig, kunnskap. 

Målet med leseaktiviteten virker styrende på hva, hvorfor og hvordan vi leser. Dersom målformuleringene for den enkelte lesesituasjonen oppleves som lite stimulerende, vil det kunne påvirke både opplevelse, utbytte og motivasjon. Derfor er det viktig at lærere utvikler eksplisitte målformuleringer for sine svært kompetente lesere. Det er mulig å forvente større presisjon og en tidligere utviklet evne til refleksjon rundt mer avanserte tekster av de svært kompetente leserne enn av de øvrige elevene. Lærere kan stimulere de svært kompetente leserne ved å sette mer ambisiøse mål for dem i samtale- og  skriveoppgaver.

jente leser i bok
Det er mulig å forvente større presisjon og en tidligere utviklet evne til refleksjon rundt mer avanserte tekster av de svært kompetente leserne enn av de øvrige elevene.

Arbeid gjerne med multiple tekster om ulike temaer

Kunnskapssamfunnet forutsetter en form for lesekompetanse der leseren kan forstå og integrere informasjon fra flere ulike kilder (Bråten og Strømsø, 2007). Å la de svært kompetente leserne arbeide med multiple tekster om ulike temaer kan være et godt utgangspunkt for å utvikle enda mer fleksibel forståelse og dypere læring. En fleksibel forståelse innebærer at kunnskapen om et emne blir mindre låst til en spesifikk kilde og et bestemt perspektiv. Å bygge opp en integrert forståelse av et tema basert på flere og til dels motstridende tekster er en krevende oppgave som forutsetter både forkunnskap om temaet og aktiv bruk av dybdestrategier (Bråten, Anmarkrud, Brandmo, & Strømsø, 2014; Skaftun & Solheim, 2014). En slik arbeidsmetode kan være aktuell i mange fag. 

Det å lese multiple tekster om et emne kan dessuten gi elevene øvelse i  å reflektere over hvordan forfatterperspektiv, sjangre og tekstutforming bidrar til å påvirke leserens forståelse av et emne på ulike måter (Hoem og Nielsen 2014). Svært kompetente lesere kan spesielt utfordres til å reflektere over teksters perspektiver og sjangres muligheter og begrensninger med hensyn til å frambringe mening. Skjønnlitterære tekster vil bl.a. kunne utdype og utvide elevenes forståelsen av ulike temaer og utvikle elevenes evne til empati (Andersen 2011).

Lærerne kan stimulere elevene til å velge litteratur fra et bredt utvalg tekster, uten nødvendigvis å gå til voksenlitteraturen, og de svært kompetente leserne kan gjerne utfordres til å finne tekster selv. Norsk barne- og ungdomslitteratur består også av rik, avansert, ambisiøs og eksperimentell litteratur. Bok i bruk-heftene fra Lesesenteret legger til rette for en gradering og tilpassing av utvalget av tekster mellom ulike lesere. I dette materiellet blir betegnelsen særlig erfarne lesere brukt om de svært kompetente leserne. Utvalget av litteratur er gjort med oppmerksomheten rettet mot at ulike lesere krever ulike typer tekster i ulike faser av leseutviklingen sin.

Gode muligheter i problembasert arbeid

Det er viktig at elevene får bruke det de har lært i meningsfulle kontekster. I arbeid med tekster ligger det rike muligheter i problembasert arbeid, og gjennom å introdusere vitenskapelige metoder i for eksempel naturfag og samfunnsfag kan en gjennomføre en mer utforskende type lese- og skrivearbeid. Når elevene får arbeide med reelle problemstillinger, kan de oppleve undervisningen som mer utfordrende, relevant og motiverende. Pauline Gibbons (2009) kaller slike oppgaver for «oppgaver uten tak» – eller rike/autentiske vurderingsoppgaver. Slike oppgaver oppfordrer også til refleksjon rundt innhold og form i tekstene elevene har lest.

Svært kompetente lesere kan være, men er ikke nødvendigvis, svært kompetente skrivere. Det er viktig at disse elevene blir bevisste på og lærer hvordan de kan overføre tekstkompetansen sin til egen skriving. Det å studere tekstmønstre og å bruke ulike modelltekster kan for eksempel gi rike muligheter til utvikling.

Omvendt undervisning, altså hvor elevene setter seg inn i et emne i forkant av undervisningen, gir også mange muligheter for individuell fordypning og åpner dermed for utfordringer for den svært kompetente leser. Denne typen arbeidsmåte fremmer elevenes selvstendighet og gir muligheter for å sette seg ambisiøse og motiverende mål for egen utvikling. For mange enkle og rutinebaserte arbeidsoppgaver knyttet til lesing av fagtekster kan være drepende for interesse og utvikling for alle elever, men særlig for elever med stort læringspotensial.

Rik respons fra medelever og lærere er viktig for at disse elevene skal få videreutvikle og fremme egen forståelse av faglige problemstillinger og tekster.

Læringsfremmende respons

Svært kompetente lesere på alle trinn trenger, som alle andre elever, konkrete tilbakemeldinger og ikke minst framovermeldinger når det gjelder det faglige arbeidet. Å gi elevene muligheter for å få rik respons fra medelever og lærere er viktig slik at de kan videreutvikle og fremme egen forståelse av faglige problemstillinger og tekster. Elevene bør selv delta i å utvikle kriterier for faglig kvalitet og selv gi respons til andre ut fra disse. En slik responskultur gir mange rom for å fremme motivasjon og utvikling. 

Metakognisjon og selvregulering

Elevers læringseffektivitet varierer i takt med om de tar i bruk selvregulerende strategier eller ikke. Selvregulering er når elevene setter opp oppnåelige mål for seg selv og bruker effektive strategier for å nå disse målene. Videre overvåker de  læringsarbeidet, evaluerer sine metoder og reflekterer over egen læringseffektivitet. Svært kompetente lesere har ofte ressurser til å være selvregulerte og dermed være selvstendige i sitt arbeid med lesing og læring, men de svært kompetente leserne kan også trenge hjelp til å bli mer bevisst på hva som fremmer deres egen læring.

Arbeidet med de svært kompetente leserne må knyttes opp til vurderingsforskriften og opplæringslovens pålegg om en tilpasset opplæring for alle.  

Les mer om tilpasset opplæring:

Spørsmål og svar om bokstavlæring på første trinn

Mange har spørsmål om hvorfor Lesesenteret anbefaler at førsteklassinger lærer to bokstaver i uka, og hvordan man kan ko...

Blogg: Vi kan ikke bare vente og se med elever som har læringsvansker

Å bruke «den blå prikken» til å konkludere med at tidlig innsats er unødvendig, slik Jørg Arne Jørgensen gjør i sin kron...

Materiell: Veiledet lesing

Det kan være utfordrende å gi hver enkelt elev tilpasset leseopplæring samtidig som du skal ta hensyn til en hel gruppe ...

Sosial bakgrunn viktigere for lesing enn å snakke norsk hjemme

Elever deles ofte inn i kategorier alt etter hvilket språk de snakker hjemme. Men hvis vi fokuserer for mye på språklig ...

Blogg: Lese- og skriveteknologi kan gi bedre inkludering

«Jeg sitter ikke lenger i klasserommet og føler meg dum,» forteller en elev med vansker som har fått opplæring i lese- o...

Oversikt over småbøker

På denne sida finn du ei oversikt over dei småbøkene som er tilgjengelege på bokmål og nynorsk.

Lese- og skriveteknologi kan gi bedre inkludering

«Jeg sitter ikke lenger i klasserommet og føler meg dum,» forteller en elev med vansker som har fått opplæring i lese- o...

Lydbok som redskap for læring

Lydbøker kan være et nødvendig og verdifullt supplement til den tradisjonelle læreboka for elever som strever med lesing...

Praksisfortelling: Leseprosjekt med elever med dysleksidiagnose

For elever som strever med lesing kan det være vanskelig å komme i gang med å lese bøker på egenhånd. En måte å gjøre de...

Fokus på ord og omgrep

- eit undervisningsopplegg med fleirspråklege elevar på 4. trinn.

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn

Med utgangspunkt i at alle elever har rett til tilpasset opplæring, har Eli-Margrethe Uglem i dette undervisningsopplegg...

Blogg: Vi må ikke se oss blinde på lesefart

Når man skal vurdere elevers leseferdighet, bør man vurdere andre ting enn hvor raskt de leser, skriver universitetslekt...

Blogg: Sett av tid til elevenes egen lesing!

Lesing på fritiden er én ting, men hva med tid brukt på lesing på skolen? Er vi gode nok til å legge til rette for at al...

Slik lykkes du med leseapper

Hvis elevene skal ha noe igjen for lære å lese-spill, må spillene bli brukt på riktig måte. Her er 6 ting du må huske på...

GraphoGame

Spillet GraphoGame har som mål å lære barna å koble bokstav og bokstavlyd. Det er tilpasset barnets nivå, og kan være et...

App: På Sporet ABC

På Sporet-ABC er utviklet for å fremme bokstavkunnskap, fonemisk bevissthet, lese- og staveferdighet. Appen passer for e...

På Sporet-manualen

Manualen På sporet inneholder instruksjoner til 100 undervisningsøkter og er utarbeidet med tanke på å fremme ferdighete...

Vær oppmerksom på barn med lese- og skrivevansker i familien

Barn med en eller to foreldre som har lese- og skrivevansker har lavere språkferdigheter ved skolestart, tre ganger stør...

Læring gjennom leik på 1. trinn

Me kan utnytta rolleleiken i begynneropplæringa i mykje større grad enn mange gjer i dag. For leiken opnar opp for eleva...

Engasjerende leseundervisning på mellomtrinnet

Forskningsprosjektet Engasjer skal gi lærere mer kunnskap om lesevansker på mellomtrinnet, og om hva som kjennetegner ef...

På sporet - eit svar på kva tidleg innsats i begynnaropplæringa kan vere

Kva er tidleg innsats i lesing? Korleis gjer me det heilt konkret? Dette spørsmålet er dagsaktuelt trass i at tidleg inn...

En av tre lærere har ikke tilgang på spesialisthjelp

En av tre lærere sier at de ikke har tilgang til spesialpedagoger eller andre eksperter når elever sliter med lesingen, ...

Forskere tror flere barn kan ha fordel av å utsette skolestarten

Leseresultatene i PIRLS 2016 viser store nivåforskjeller mellom jenter født tidlig og gutter født sent samme år. Tallene...

Kva skjer når barn får nytt morsmål?

Å bli adoptert er ein stor overgang i livet til eit barn. Utanlandsadopterte blir utsette for eit språkbrot i tillegg ti...

Det er uansvarlig hvis barnehagen ikke prioriterer norsk

– Flerspråklighet er en stor og udiskutabel ressurs – men barnehagens og skolens ansvar er primært norsk, sier professor...

Hefte: Ny start for skriftspråklig utvikling

Tanken om å tilrettelegge individuelle undervisningsopplegg for småskoleelever er ikke ny. Mange skoler landet over har ...

Mest effektivt å gi førsteklassinger hjelp for lesevansker

Elever med lesevansker som får hjelp i første klasse, har langt mer igjen for tiltakene, også på sikt, enn elever som få...

Vær oppmerksom på barn med lese- og skrivevansker i familien

Barn med en eller to foreldre som har lese- og skrivevansker har lavere språkferdigheter ved skolestart, tre ganger stør...

Det er viktig å jobbe med elevenes tro på seg selv

Førsteklassinger med svake tidlige leseferdigheter har betydelig lavere tro på egne ferdigheter enn de andre elevene. De...

Lese- og skrivevansker: Intensive forebyggende tiltak nytter

Norske førsteklassinger med høy sannsynlighet for å utvikle lese- og skrivevansker hadde stor nytte av undervisningsoppl...

På Sporet: Effektive tiltak mot lese- og skrivevansker

På Sporet er et forskningsbasert forebyggende undervisningsopplegg for elever som er i faresonen for å utvikle lesevansk...

Lesevansker hos barn - hvor kan du få hjelp?

Det er systemer som skal fange opp og gi hjelp til elever som ikke er kommet godt i gang med lesing, eller som har lese-...

Rask tilgang til bokstavene gjør at flere førsteklassinger blir gode lesere

Førsteklassinger som får tilgang til alle bokstavene raskere, har mindre sannsynlighet for å ha lave leseferdigheter ved...

Kildeliste til denne artikkelen: