Engasjerende leseundervisning på mellomtrinnet

Forskningsprosjektet Engasjer skal gi lærere mer kunnskap om lesevansker på mellomtrinnet, og om hva som kjennetegner effektive tiltak for elever som strever.

Publisert Sist oppdatert
Fakta om Engasjer
Undersøker

lesevansker på mellomtrinnet og søker kunnskap om hva som kjennetegner effektive tiltak.

Et samarbeid

mellom Bærum kommune og Lesesenteret. Elever på femte trinn i Bærum deltar.

Støttet av

Norges Forskningsråd med 7 mill. kr fra 2020-2024. Gå til prosjektets sider hos NFR.

Mellomtrinnet er en kritisk fase for elever som strever med lesing.

Professor Oddny Judith Solheim , prosjektleder i Engasjer

Om Engasjer

Hovedmålet med Engasjer er å gi skoleledere og lærere et solid handlingsgrunnlag for å planlegge, utvikle og gjennomføre tiltak for svake lesere på mellomtrinnet.

elevgruppe med skrivebøker
Femteklassinger i Bærum kommune deltar i ENGASJER. (Illustrasjonsfoto)

Over en femtedel av norske elever på 5. trinn skårer på laveste mestringsnivå i nasjonale prøver i lesing (2018). Elever med lave leseferdigheter har økt risiko for å miste engasjement for skolearbeidet, oppnå svake læringsresultater og siden falle ut av videregående skole og arbeidsliv. Denne situasjonen fører til redusert livskvalitet for enkeltindivid og har store samfunnsmessige kostnader.

Mellomtrinnet er en kritisk fase

Mellomtrinnet er en kritisk fase for disse elevene. Læringstrykket øker og elevene møter stadig mer komplekse fagtekster. Likevel rapporterer et urovekkende høyt antall lærere at de ikke setter inn tiltak for elever som blir hengende etter i lesing. Skolene har behov for mer kunnskap om lesevansker og hva som kjennetegner effektive tiltak på mellomtrinnet. De trenger også eksempler på hvordan denne kunnskapen tar form i en klasseromspraksis.

Samarbeid mellom forskere og skoler

I Engasjer vil Bærum kommune og forskere ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking ved Universitetet i Stavanger samarbeide for å komme disse utfordringene i møte. Vi vil utvikle en digital portal, som både vil være en kunnskapsbase om lesevansker og gi praktiske eksempler på effektive og engasjerende tiltak

I Engasjer vil samarbeidet mellom elever, lærere, skoleledere  og forskerne sikre at innholdet i portalen er tilpasset skolenes kunnskapsbehov, og at tiltakene som beskrives er gjennomførbare i norsk skolekontekst. 

Hovedmål i prosjektet

Hovedmålet med Engasjer er å gi skoleledere og lærere et solid handlingsgrunnlag for å planlegge, utvikle og gjennomføre tiltak for svake lesere på mellomtrinnet. For å nå dette målet har vi satt oss tre delmål.

1.           Kartlegge hvilke forutsetninger skolene har for å gjennomføre tiltak for svake lesere på mellomtrinnet

2.           Utvikle innhold til portalen som lærere kan ta i bruk for å planlegge og gjennomføre tiltak som er i overensstemmelse med internasjonal forskning på feltet

3.           Utvikle og pilotere et undervisningsopplegg for svake lesere på mellomtrinnet. Opplegget er basert på ny, internasjonal forskning, men tilpasset en norsk skolehverdag.

På denne måten får læreren både tilgang til kunnskap om lesevansker og tiltak, og et helt konkret undervisningsopplegg.

Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd

podkast

Lytt deg til kunnskap og inspirasjon om engasjerende undervisning

Engasjerende undervisning er et tema som vi vet mange er opptatt av, og vil lære mer om. Derfor har Engasjer-prosjektet nå lansert en podkast, der forskere og lærere samtaler om hva som virker, og hvordan du kan legge opp til en engasjerende undervisning i dine timer.

Jente med to tomler opp. Tekst: Lesesenteret. Engasjerende undervisning! Lytt der du finner podkaster.

I de tre første episodene av podkasten forteller professor Oddny Judith Solheim om hvordan vi kan forstå engasjementsbegrepet. Vi anbefaler at du hører disse først!

I de neste episodene møter du lærere, forskere og fagpersoner i samtale om hvordan de selv har jobbet med engasjement, særlig knyttet opp mot lesing og skriving.

Podkasten retter seg mot lærere på alle trinn.

Du finner Engasjerende undervisning her, eller alle andre steder der du pleier å lytte til podkast (Spotify, Apple podcasts o.l.).

Har du tilbakemeldinger eller spørsmål? Send oss gjerne en e-post på lesesenteret@uis.no!

God lytting!

Til deg som er lærer eller foresatt i Engasjer

Kontaktpersoner i Engasjer

Professor i spesialpedagogikk
51833136
HG-O-216
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Rådgiver
51832830
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF
Seniorrådgiver
51833206
Lesesenteret
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF

Medarbeidere i prosjektet >>>

Professor i spesialpedagogikk
51833136
HG-O-216
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Professor i spesialpedagogikk
51831268
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Førsteamanuensis i spesialpedagogikk
51833244
OD - 1st floor
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Førsteamanuensis i lesevitenskap
51831152
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Førsteamanuensis II
Professor i statistikk
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Stipendiat i utdanningsvitenskap/spesialpedagogikk
51831170
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Universitetslektor i spesialpedagogikk
51833628
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Universitetslektor i lesevitenskap
51832330
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Førsteamanuensis i utdanningsvitenskap/lesevitenskap
51833272
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Senioringeniør
51832722
Divisjon for utdanning
NettOp UiS
Rådgiver
51831457
Kitty Kiellands Hus, 3.etasje
Divisjon for utdanning
NettOp UiS
Tjenesteleder, Bærum kommune
Leseveileder, Nordre Follo
Rådgiver/sosiallærer, Nordsæter skole
Lærer, Sandved skole
Førsteamanuensis i lesevitenskap
51833114
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Førsteamanuensis i lesevitenskap/spesialpedagogikk
51833274
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Senterleder
51833260
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Universitetslektor i utdanningsvitenskap
51831162
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Førsteamanuensis i utdanningsvitenskap/spesialpedagogikk/lesevitenskap
51832384
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking

Forskningsprosjekter ved Lesesenteret:

Slik kan vi skape eit leseløft

For nokre år sidan las norske tiåringar betre enn dei hadde gjort nokon gong før. Så snudde det. Dei fleste er samde om ...

Konferanse: Leseferdigheter i endring. Hva forteller PIRLS om norske elevers lesing?

Norske tiåringer leser dårligere enn før, viser den internasjonale leseundersøkelsen PIRLS 2021. Hvordan kan vi forstå n...

StøDig: God bruk av læringsteknologi i barneskolen

Hvordan kan læringsteknologi brukes på en god måte i lese-, skrive- og språkopplæringen på 1. til 4. trinn? Det skal for...

Ny kunnskap om skolefritidsordningen gjennom internasjonalt samarbeid: – Målet er å heve kvaliteten på SFO.

SFO-tilbudet er varierende, og det er lite kunnskap om hva som egentlig skjer i skolefritidsordningen. Nå skal UiS-forsk...

Økt lærertetthet alene er ikke nok for at elevene skal lære mer

Forskningen er tydelig: For at økt lærertetthet skal ha betydning for læring og trivsel blant elever og lærere, må skole...

Fremmer elevenes engasjement for skriving gjennom internasjonalt samarbeid

En spillplattform drevet av kunstig intelligens vil gi barn muligheten til å skrive på tvers av landegrenser. Dette kan ...

Human Reading Assessment: Hvordan kan KI brukes i leseprøver - og hva har det å si for elevene?

I "Human Reading Assessment" skal forskere ved Lesesenteret undersøke hvordan kunstig intelligens kan gjøre at leseprøve...

Vil gi barn god undervisning i skapende skriving

Norsklærere i barneskolen skal undervise barn i skapende og kreativ skriving, men mange savner kunnskap om hvordan. I ...

Sprell: Samtalebaserte lesepraksiser

I Sprell samarbeider forskere med barnehagelærere og foreldre om å utvikle flerspråklige digitale bildebøker for barn.

Lærere skal få mer kunnskap om sammenhengen mellom motivasjon og lesing

Forskningsprosjektet Les for meg handler om å vurdere barns lesing mens de leser engasjerende tekster høyt.

Teaching to Be

Prosjektet “Teaching to Be'' er en intervensjonsstudie som har som mål å utvikle og undersøke et digitalt verktøy som ka...

Gameplay: På tide å tenke nytt om lesevansker

Vi fanger opp for få elever som står i faresonen for å utvikle lese- og skrivevansker. Målet med Gameplay er å redusere ...

Skriveteknologi for elever med dysleksi

Forskernettverket Text Performers har utviklet læringsmetoder og bidratt med mer kompetanse på hvordan skriveteknologi k...

DigUp: Ein digital undervisningsplanleggar for lærarar

DigUp er ein digital undervisningsplanleggar som er utvikla for å støtte lærarar i arbeidet med å laga gode planar for e...

Kva har nettbrett å seie for elevane sine skriveferdigheiter?

Forskingsprosjektet DigiHand svarar på behovet for meir kunnskap om digitalisering i barneskulen.

Digitale verktøy og lesing i barnehagen

Lesesenteret forsker på hvordan digitale tekster kan brukes i barnehagens språkarbeid.

Norske femteklassingers lesing: PIRLS 2021

Resultatene fra den internasjonale leseundersøkelsen PIRLS 2021 viser at det er en betydelig nedgang i norske tiåringers...

Adaptive vurderingsverktøy for bedre læring

Fremtidens prøver vil tilpasse seg nivået til eleven, gi individuell tilbakemelding og bedre mulighet for tilpasset oppl...

På Sporet: Effektive tiltak mot lese- og skrivevansker

På Sporet er et forskningsbasert forebyggende undervisningsopplegg for elever som er i faresonen for å utvikle lesevansk...

Two Teachers: Forskning på effekten av økt lærertetthet

I Two Teachers har forskerne undersøkt betydningen av økt lærertetthet for elevenes læring. Studien viser at økt lærerte...