Hopp til hovedinnhold

Nettverk for pårørendeforskning

Nettverk for pårørendeforskning samler fag- og forskningsmiljøer, representanter fra praksisfeltet og andre interessegrupper for å styrke forskning innen pårørendestøtte og pårørendeinvolvering.

Publisert: Endret:
Pårørende

Med pårørende menes alle som har nær tilknytning til mennesker som rammes av sykdom. Det vil si familiemedlemmer, venner, utvidet nettverk eller kollegaer.

Så langt det lar seg gjøre er det pasienten eller brukeren selv som definerer hvem som er sine pårørende.

Det er behov for mer forskning om pårørendes rolle og effekt, nytte og sikkerhet knyttet til ulike tiltak. Det omhandler blant annet utvikling av kunnskap om pårørendes egne behov for støtte og informasjon, og hvordan pårørende kan involveres og inkluderes i helse- og velferdstjenestene.

Pårørende har en sentral rolle i tilknytning til utøvelsen av samfunnets helse- og sosialtjenester, og deres innsats utgjør om lag 110.00 årsverk i Norge. Best mulig involvering av pårørende i helsetjenestene står derfor høyt på den helsepolitiske agendaen i Norge. Forskning har vist at pårørende har egne behov for hjelp, informasjon og støtte, uavhengig av pasientens eller brukerens diagnose. Dette kan gjelde informasjon om sykdommen og rettigheter, men også veiledning i hvordan håndtere rollen som pårørende, og formen for involvering i tjenestene til den de er pårørende til.

Nettverk for pårørendeforskning samler fag- og forskningsmiljøer, representanter fra praksisfeltet og andre interessegrupper for utvikling, formidling og synliggjøring av kunnskap og kompetanse innen pårørendefeltet. Slik vil nettverket bidra til at pårørendeinvolvering og pårørendestøtte blir en naturlig og integrert del av helse- og velferdstjenestene.

Nettverket ble etablert ved UiS i 2013 med formål om:

  • å bidra til økt kunnskap knyttet til pårørende sin rolle i sivilsamfunnet, i helse- og velferdstjenester, i utdanning og i forskning
  • å formidle kunnskap og skape arenaer som fremmer forsknings- og utviklingsprosjekter innen pårørendefeltet

Aktuell forskning

Digital samling i Nettverk for pårørendeforskning

Den årlige samlingen i Nettverk for pårørendeforskning ble avviklet digitalt på grunn av den utfordrende Korona-situasjo...

Hva motiverer voksne pårørende til å hjelpe hjemmeboende foreldre med demens?

Blant pårørende kan demenssykdom medføre store belastninger. Forskere ved UiS har derfor sett nærmere på hva motiverer v...

Metoder for brukerinvolvering i tilsyn og regulering i helsetjenesten

En ny artikkel fra SHARE og samarbeidspartnere handler om hvordan brukerinvolvering er en del av regulering og tilsyn i ...

Motiverte pårørende: Tre ting som kreves for å stå i stormen

Voksne pårørende er livsviktige for personer med langvarig sykdom og for velferdsstaten. Nyere forskning har satt søkely...

Derfor må vi høre de etterlattes stemme når pasienter dør

Involvering av etterlatte i tilsynssaker i helsevesenet styrker kvaliteten i saksbehandlingen.

Kreftomsorgen blir bedre om de pårørende blir hørt

Kreft rammer ikke bare pasienten, men også pasientens nærmeste. En ny studie viser at kreftomsorgen kan bli betydelig be...

Strategi for nettverket 2019-2023

Medlemmer i nettverket har bidratt til utvikling av en strategi for perioden 2019-2023.

Nettverket får innspill fra både pårørenderepresentanter, beslutningstakere og helsepersonell (Foto: Pexels).

Medlemmer i nettverket har bidratt til utvikling av en strategi for perioden 2019-2023 som inneholder en tydeliggjøring av formål, målsetninger, forskningsområder og ressurser i Nettverk for pårørendeforskning.

Som del av strategiarbeidet er det etablert en referansegruppe for nettverket bestående av pårørenderepresentanter og interesseorganisasjoner, beslutningstakere i helse-, omsorgs- og velferdstjenesten og representanter med fag- og forskerkompetanse fra ulike miljøer i landet. Gruppen skal gi anbefalinger og innspill i forbindelse med veivalg og aktiviteter i nettverket, samt bidra med faglig og operasjonell kunnskap.

Du kan se medlemmene i referansegruppen og lese mandatet for gruppen her.

Vil du bli medlem?

Nettverket samler personer med interesse for pårørendefeltet. Det er gratis å være medlem, og du bestemmer selv hvor aktiv du vil være.

Nettverket har per november 2019 omlag 170 medlemmer (Foto: Elisabeth Tønnessen).

Det vil bli muligheter for deling av kunnskap, erfaringsutveksling og utvikling av felles prosjekter og søknader om finansiering. Nettverket arrangerer også årlige samlinger for sine medlemmer. Disse koordineres av Universitetet i Stavanger. Oppsummeringer fra tidligere samlinger er tilgjengelige for nedlastning nederst på denne siden.

Meld din interesse til koordinatorene av nettverket, og du blir da satt på nettverkets e-postliste. Du kan også bli med i nettverkets gruppe på Facebook. Søk opp gruppen Nettverk for pårørendeforskning på Facebook og be om å bli medlem.

Nettverk for pårørendeforskning er også en partner i Pårørendekonferansen som arrangeres i september hvert år. Under konferansen presenteres nyere forskning, fag og pårørendeerfaringer og årets pårørendekommune kåres.

Besøk Pårørendeprogrammet sine sider for mer informasjon.

Nettverkskoordinatorer

University of Stavanger
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Koordinator Nettverk for pårørendeforskn
51834289
Fakultetsadministrasjonen HV
Rådgiver
51834288
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Professor
Organisering

Nettverk for pårørendeforskning er organisert ved forskningssenteret
SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten ved UiS.
Nettverkskoordinatorene vil legge til rette for involvering av pårørende i aktuelle forskningsprosjekter ved senteret.