Lærer studentane å bruka AI

Det vil vera avgjerande å meistra AI-teknologi i framtida. Som student ved Handelshøgskolen ved UiS lærer du korleis du kan bruka AI-teknologi i studiane og arbeidslivet.

Publisert Sist oppdatert

Sidan ChatGPT vart lansert i november i fjor, har kunstig intelligens vore heftig debattert. I utdanningssektoren har diskusjonane spesielt handla om juks og korleis ein kan hindra bruk.

På Handelshøgskolen ved UiS har fagmiljøet gått motsett veg. Studentane blir oppmoda til å ta i bruk kunstig intelligens og faglærarane integrerer AI-teknologi i undervisninga.

Fakultetet har også ein klar policy for bruk av AI, nye masterstudentar fekk ei innføring i bruk av kunstig intelligens ved semesterstart, og skolen har ein AI-portal som studentane kan utforska mulighetene i teknologien og læra seg gode måtar å bruka AI på.

– Handelshøgskolen ved UiS er antakeleg unik i universitets-Noreg når det gjeld den positive og systematiske tilnærminga vår til å få AI inn i lærings- og undervisningsprosessar, seier økonomiprofessor Gorm Kipperberg.

Kipperberg har vore ein av pådrivarane for at fakultetet skulle ta ein posisjon innanfor AI, saman med Yuko Onozaka, Tom Brökel og Thomas Laudal.

AI-bot som læringsassistent

Med AI-portalen kan studentane utforska teknologien, bruka AI til å læra nye ting og trena seg på korleis dei kan utnytta potensialet i kunstig intelligens. Portalen består av fleire ulike boter som kvar har ulike bruksområde.

AI-bot HHUIS
Skjermbilete av AI-portalen til fakultetet. Portalen er meint til å visa potensialet som ligg i AI og korleis ein kan dra nytte av teknologien til å læra seg nye ting på ein betre og meir effektiv måte.

Til dømes har den ein AI-læringsassistent som kan hjelpa deg med å styrkja matematikkunnskapane dine eller lære deg programmeringsspråket R. R blir brukt i økonomifaget til å laga statistiske berekningar og datavisualisering.

AI-portalen har også ein bot som kan brukast til å forbetra tekst eller lære deg korleis du skriv gode leietekstar (promts) slik at ChatGPT svarer på nøyaktig det du ber om.

Den kan også fungera som ein lærar som hjelper deg til å bli god i forhandlingar. Boten simulerer eit scenario og opptrer som motparten, samtidig som han også gir deg tilbakemeldingar på korleis du kan bli betre.

Nye undervisnings- og vurderingsmetodar

Yuko Onozaka har vore ein av pådrivarane for å integrera AI i undervisninga og læringsaktivitetane på fakultetet.

Professor i økonomi og leiar for masterprogrammet i økonomi og administrasjon, Yuko Onozaka, fortel at ho ser på AI som er kraftig verktøy som kan forbetra læringa til studentane.

– AI-læringsassistenten vår er eit godt døme. Den er tilgjengeleg heile døgnet, gir personleg assistanse og skaper eit trygt rom for alle typar spørsmål. Målet er å berika læringsopplevinga og byggja sjølvtilliten til studentane, seier Onozaka.

Kvifor er det viktig at utdanningsinstitusjonar underviser studentar i korleis ein bruker AI?

– AI vil endra måten me lever og jobbar på. Derfor bør me som utdanningsinstitusjon hjelpa dei med å liggja eit steg framfor og gjera ein forskjell i verda.

Kva innverknad trur du at AI vil ha på utdanning og universitet i framtida?

– AI har allereie byrja å endra utdanningslandskapet. Denne nye konteksten gjer at me må revurdera dei tradisjonelle vurderingsmetodane me bruker. Utover å berre leggja til rette for personleg læring, opnar også AI for innovative undervisnings- og læringsmetodar. Nokre av desse har me kanskje ikkje føresett endå.

Korleis har tilbakemeldingane frå studentane vore så langt?

– Tilbakemeldingane har vore positive. Studentane våre er nysgjerrige på AI, og mange set pris på å få rettleiing og praktisk innblikk i korleis dei kan bruka kunstig intelligens.

Tekst: Silje Marnburg Ellefsen

Mange studenter i et auditorium

Nyheter frå Handelshøgskolen ved UiS

Ola Kvaløy utnevnt til utvalg om sirkulær økonomi

Regjeringen setter ned en ekspertgruppe for å se på virkemidler for å redusere ressursbruken og bidra til en mer sirkulæ...

Senter for innovasjonsforskning opprettes som forskningssenter i fem nye år

Det nåværende senterets funksjonstid utløp den 31. desember 2023. Søknaden om å etablere senteret på ny ble godkjent av ...

Roald Martinussen 70 år

Vi gratulerer vår kjære kollega, dosent Magnus Roald Martinussen med 70-årsdag søndag 28. januar.

Menn og yngre har høyest lederambisjoner blant sykepleiere

Ledere som støtter, lytter og verdsetter ansatte er svært viktig for sykepleieres ambisjoner om videre karrierevalg i he...

Nytt årsstudium i økonomi og ledelse

Lyst til å teste økonomistudier? Nå kan du ta et årsstudium i økonomi og ledelse ved Universitetet i Stavanger!

Doktorgrad om hvordan elevers tankesett påvirker læringsresultater

Elin Svensen disputerte for ph.d.-graden i sosiologi, sosialt arbeid, kultur og samfunn ved Det samfunnsvitenskapelige f...

Ser verden med nye briller etter fullført Executive MBA

– Jeg kommer til å få nytte av denne graden både i jobben min i politiet og i politikken sier Mushrifa Ali Mubarak. Hun ...

Studentar konkurrerte om beste konsulentrapport

Også i år fekk studentane i kurset “Economics of Motivation” prøva seg som konsulentar i arbeidslivet for å testa ut teo...

Nordens største økonomifestival – for sjuende gang

Tradisjonen tro inntar økonomer, samfunnsdebattanter, politikere og fagfolk en rekke scener og puber i Stavanger i slutt...

Kven fortener å bli «Årets alumn» 2023?

Handelshøgskolen ved UiS gir årleg ut pris til ein tidlegare student som har utmerka seg. Nå har du sjansen til å sende ...

Bli studentassistent ved Handelshøgskolen!

Handelshøgskolen UiS er på jakt etter dyktige og motiverte studentar som ønskjer å kombinere studiane med jobb hausten 2...

Øk barnetrygden og innfør løpende barnehageopptak for å forhindre at fattigdom går i arv

Ekspertgruppen om barn i fattige familier leverte tirsdag 17. oktober sine anbefalinger til barne- og familieminister Kj...

Møt Mona, ein av dei første masterstudentane i rettsvitskap i Stavanger

Denne hausten starta dei første studentane på det nye masterstudiet i rettsvitskap ved Universitetet i Stavanger. Om to ...

Marte Solheim tildelt pris for framifrå bidrag til regionsforsking

Marte Solheim er tildelt Regional Studies Associations pris "Distinguished Service Award" for 2023. Prisen blir delt ut ...

Rune Dahl Fitjar blir ny leder for Senter for innovasjonsforskning

Fitjar er professor i innovasjonsstudier og kommer fra stillingen som prorektor for innovasjon og samfunn ved Universite...

UiS-forskere hevder seg på internasjonal ranking

Ron Boschma og Bjørn Terje Asheim, begge tilknyttet Senter for innovasjonsforskning ved UiS, er på Research.coms rangeri...

Nytt studieprogramråd for Master i økonomi og administrasjon opprettet

Rådet består eksterne interessenter fra samfunn- og næringsliv og akademia. Hensikten med rådet er å forbedre kvaliteten...

Ola Kvaløy fortsetter som dekan ved Handelshøgskolen

Dekan ved Handelshøgskolen ved UiS, Ola Kvaløy, får fornyet sitt åremål med fire nye år.

Gode søkertall til ny jusutdanning i Stavanger

Fra høsten 2023 tilbyr Universitetet i Stavanger for første gang full jusutdanning. Det har hatt effekt på søkingen til ...

Handelshøgskolen ved UiS øker forskningsproduksjonen og kvaliteten

Forskerne ved Handelshøgskolen ved UiS produserte mer forskning og publiserte flere artikler i topptidsskrifter i 2022 e...

– Eg vil beskrive programmet som førsteklasses, prestisjefylt, utfordrande, engasjerande og i verdsklasse

Hesam har studert master i økonomi og administrasjon på Handelshøgskolen ved UiS, og spesialiserte seg innan stategisk m...

Guro fikk en forsmak på arbeidslivet i Stavanger tingrett

Jurister jobber ikke bare med jus. De skal også håndtere mennesker, argumentere godt, overbevise retten, forstå andre og...

UiS fornyar avtalen med Norway Summit

Handelshøgskolen ved UiS har fornya avtalen med den framståande næringslivskonferansen Norway Summit.

Målet til Chandan er å bli ein banebrytande marknadsførar og gründer

Derfor tar han ein mastergrad i økonomi og administrasjon på Handelshøgskolen ved UiS.

Ja til master i rettsvitskap ved UiS!

Nokuts sakkyndige komite har godkjent søknaden om at Handelshøgskolen ved UiS kan opprette eit toårig masterprogram i re...

– Det er eit stort behov for revisorar, så det å velje ei ettertrakta utdanning var motiverande

Karen Høyland Ollestad valde UiS for å kome tettare i kontakt med det lokale næringslivet.

Robert Kreuzbauer har fått opprykk til professor i strategi

Forskinga hans fokuserer på den teoretiske og studien av bedrifter sine innovasjons- og merkevarestrategi, og ...

– Eg valde å studere økonomi og administrasjon fordi det er ei allsidig og framtidsretta utdanning

Gjennom bachelorgraden lærer Stine Risnes seg alt frå etikk til rekneskap og marknadsføring.

Sara tar ein bachelor rettsvitskap og er spesielt interessert i internasjonal jus

Sara Beitz set også stor pris på det internasjonale miljøet på UiS.

Anerkjent pris til forskar ved Handelshøgskolen ved UiS

Elham Ghazimatin vert tildelt prisen «Robert Lusch Early Career Research Award» for hennar forsking innan marknadsføring...

Vil ha redusert skatt på arbeid, men auka skatt på konsum

Forslaget vil kunne gje både meir verdiskaping og høgare skatteinntektar, meiner Ola Kvaløy, ein av to UiS-forskarar som...

– Det eg likte best med UiS og Handelshøgskolen er graden av internasjonalisering

Handelshøgskolen ved UiS og Senter for innovasjonsforsking har hatt to gjesteforskarar på besøk dette semesteret.

Årets Alumn ved Handelshøgskolen ved UiS er Eimund Nygaard

Alumniprisen «Årets Alumn» vert gjeve til tidlegare studentar frå Handelshøgskolen ved UiS som har utmerka seg i samfunn...

– Det å få moglegheita til å publisere eiga forsking betyr mykje

To masterstudentar frå Handelshøgskolen ved UiS har fått publisert studien frå masteroppgåva si i ein internasjonal jour...

Lærer om motivasjon på arbeidsplassen gjennom å jobbe som konsulentar

I faget Economics of Motivations på Handelshøgskolen ved UiS har studentane fått prøvd seg som konsulentar - som til slu...

– Dette er ein utmerka prestasjon av våre studentar

Tre masterstudentar frå Handelshøgskolen ved UiS er i finalen i den internasjonale marknadsføringskonkurransen DMC.

Karl på Nordens største økonomifestival

– Alt er økonomi, oppsummerer økonomistudent Karl-Erik Martinsen etter å deltatt på sitt første Kåkånomics; Nordens stør...

Masterstudentane tok med casearbeidet ut til vindkraftpark

– Det var perfekt at me kunne dra ut og sjå det på ekte, seier professor Gorm Kipperberg.

Fagmiljøet i rettsvitskap blir styrka igjen: Andrea Minto er ny professor

Andrea Minto er tildelt kvalifikasjonsopprykk til professor i rettsvitskap på Handelshøgskolen ved UiS.

– Det faglege tilbodet var attraktivt og svært treffande for mine interessar

Marie Larsen Gellein har tatt éin bachelorgrad og to mastergrader på Handelshøgskolen ved UiS. Det er det fleire grunnar...