Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta

Vekting (Sp)

180

Studieprogramkode

B-BARNEV

Studienivå

Bachelor studium

Fører til grad

Bachelor i barnevern

Heltid/deltid

Heltid

Varighet

6 Semestre

Grunnstudium

Ja

Undervisningsspråk

Norsk

Barnevernspedagogutdanningen i Norge er en sosialarbeiderutdanning som retter seg særskilt mot arbeid med barn og unge som befinner seg i utsatte livssituasjoner. Barnevernspedagogen skal kunne identifisere behov og gi rett hjelp til rett tid. Barnevernspedagogen har særlig kompetanse til å løse oppgaver innen barnevernet og på andre arenaer hvor barn og unge i en utsatt livssituasjon befinner seg.

Barnevernspedagogens yrkesutøvelse kan beskrives som både barnevernfaglig- og sosialpedagogisk arbeid. Barnevernfaglig arbeid tar utgangspunkt i barn og unges livssituasjon og rettigheter, og anerkjenner barn og unges behov for trygghet, omsorg, forståelse og kjærlighet. I barnevernspedagogens kompetanse ligger også kompetanse til å forebygge og avdekke omsorgssvikt og bidra til at barn og unge får forsvarlige tjenester. For å kunne bidra til å sikre barn og unges deltakelse i endringsarbeid i eget liv, er også det sosialpedagogiske fokus på sosial læring, mestring, inkludering og relasjonsarbeid sentralt.

Med utgangspunkt i fokus på barnets beste skal barnevernspedagogen kunne arbeide forebyggende på individ-, gruppe- og samfunnsnivå, samt sørge for at barn, unge og deres familier fra ulike grupper i samfunnet får likeverdige tjenestetilbud. For å kunne møte barn, unge og deres familier med forståelse, empati og anerkjennelse må barnevernspedagogen som profesjonsutøver være etisk bevisst, reflektert og samarbeidsorientert. Barnevernspedagogen skal også bidra til fag- og tjenesteutvikling til beste for utsatte barn, unge og deres familier.

Barnevernspedagogstudiet er et heltidsstudium.

Fjerde semester er satt av til praksis i relevante yrkessituasjoner. Det er mulighet for utveksling i løpet av studietiden.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har bred kunnskap om barnevernets samfunnsmandat, samarbeidspartnere, ansvars- og oppgavefordeling i velferdsforvaltningen, tverrfaglig, tverretatlig og tverrprofesjonelt samarbeid
 • har bred kunnskap om vurdering og forståelse av barns beste, barn og familiers rettigheter, gjeldende norsk og internasjonal rett som er relevant for barnevernsfeltet, samt relevant juridisk metode
 • har bred kunnskap om barns oppvekst, barndom, sosialisering, læring, danning og utvikling, familie- og nettverksarbeid, samspill og utviklingsstøttende omsorg.
 • har bred kunnskap om omsorgssvikt, overgrep og vold, rus og psykisk helse; mulige årsaksforhold, uttrykk og konsekvenser
 • har bred kunnskap om kommunikasjon, konflikthåndtering og samarbeid i et samfunn preget av mangfold, og kunnskap om inkludering, ikke-diskriminering og likestilling, slik at kandidaten bidrar til å sikre likeverdige tjenester for alle grupper i samfunnet
 • har kunnskap om samers status og rettigheter som urfolk, og samiske barns rett til oppvekstforhold der deres etniske, språklige og kulturelle tilknytning vektlegges
 • har kunnskap om egen profesjon og profesjonsetikk, etiske verdier, dilemma og problemstillinger i barnevernsfeltet
 • har kunnskap om ulike pedagogiske metoder og tiltak innenfor miljøterapeutisk og annet barnevernfaglig arbeid
 • har kunnskap om vitenskapsteori og samfunnsvitenskapelig metode, og kjennskap til relevante fagdebatter, forsknings- og utviklingsarbeid, og innovasjonsprosesser
 • kan oppdatere sin kunnskap om sammenhenger mellom helse, utdanning, arbeid, sosioøkonomiske faktorer, levekår, både overfor enkeltpersoner og grupper i samfunnet, for å bidra til god folkehelse og arbeidsinkludering
 • har digital kompetanse, deriblant kunnskap om barns digitale hverdagsliv, digital sikkerhet, og kan bistå i utviklingen av og bruke egnet teknologi både på individ- og systemnivå

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende forskningskunnskap, erfaringskunnskap og kunnskap fra barn, unge og foreldre som grunnlag for kunnskapsbasert praksis i møte med barn, unge og familier i egne tjenester, og henvise videre ved behov
 • kan anvende kunnskapsbaserte metoder, relevante rettsregler, teorier og faglig skjønn på en kultursensitiv måte til det beste for barn og familier i et samfunn med kulturelt mangfold
 • kan bruke erfaringer og kunnskap til å bygge relasjoner, samarbeide og kommunisere på en måte som fremmer inklusjon og deltakelse, og sikrer barn og unges medvirkning
 • kan anvende et bredt og flerfaglig kunnskapsgrunnlag i miljøterapeutisk- og sosialpedagogisk arbeid, samt beherske forebyggende og helsefremmende arbeid på arenaer der barn og unge oppholder seg
 • kan anvende faglig kunnskap til å kommunisere og samarbeide hensiktsmessig med barn, unge og foresatte, og kan samtale med barn om tema som omsorgssvikt, vold og overgrep
 • kan anvende faglig kunnskap og kompetanse til å initiere og lede tverrfaglig, tverretatlig og tverrprofesjonelt samarbeid
 • kan reflektere over kritisk over egen og tjenestens praksis, maktforhold og profesjonalitet i møte med barn og familier
 • kan anvende faglig kunnskap på en metodisk og vitenskapelig måte til fagutvikling, kvalitetsforbedring og tjenesteinnovasjon

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan bruke kunnskaper og erfaringer til å undersøke, tilrettelegge, gjennomføre, dokumentere, analysere, vurdere og evaluere barnevernfaglig arbeid på en etisk og faglig forsvarlig måte
 • kan utrede, analysere, planlegge, gjennomføre, begrunne, evaluere og dokumentere barnevernfaglig arbeid selvstendig og sammen med andre
 • kan dokumentere og formidle faglige vurderinger, muntlig og skriftlig
 • har innsikt i og kan ivareta barn, unge og familiers rettigheter og bidra til å sikre barnets beste og likeverdige tjenester i et samfunn preget av mangfold
 • kan bruke kunnskap, ferdigheter og erfaringer til å møte barn, unge og familier i en utsatt livssituasjon med forståelse, empati og anerkjennelse
 • har innsikt i egen forforståelse, holdninger og verdier og betydningen av relasjonskompetanse i barnevernfaglig arbeid og kan håndtere etiske problemstillinger innen fagområdet og egen tjenesteutøvelse

Fagplan

Programbeskrivelsen bygger på Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger fastsatt av Kunnskapsdepartementet 6. september 2017, og Forskrift om nasjonal retningslinje for barnevernspedagogutdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet 15. mars 2019.

De to forskriftene definerer de nasjonale rammene for barnevernspedagogutdanningen, og med formål om å sikre at utdanningsinstitusjonene tilbyr en praksisnær og forskningsbasert utdanning med høy faglig kvalitet og relevans.

Hva kan du bli?

Graden bachelor i barnevern gir yrkestittel barnevernspedagog. Barnevernspedagoger arbeider i kommunal eller statlig barneverntjeneste, i institusjoner, i barne- og ungdomspsykiatri, i forebyggende og oppsøkende arbeid, innen skole, barnehage, på barn og unges fritidsarena og i frivillige organisasjoner.

Graden kvalifiserer til masterstudier i barnevern, og andre relevante utdanninger på mastergradsnivå.

Emneevaluering

For å sikre kvalitet i studieprogrammet og et godt læringsmiljø for studenter og undervisere, gjennomføres det tidligdialoger i alle emner hvert semester, samt standardisert emneevaluering minimum hvert tredje år. Evalueringen av studieprogrammet og emnene er forankret i universitetets kvalitetssystem.

Studieplan og emner

 • Obligatoriske emner

  • BBA301: Komplekse tema i arbeid med utsatte barn og unge

   Tredje år, semester 5

   Komplekse tema i arbeid med utsatte barn og unge (BBA301)

   Studiepoeng: 15

  • BBA302: Samarbeid og mestring av yrkesrollen

   Tredje år, semester 5

   Samarbeid og mestring av yrkesrollen (BBA302)

   Studiepoeng: 15

  • BBABAC: Bacheloroppgave

   Tredje år, semester 6

   Bacheloroppgave (BBABAC)

   Studiepoeng: 15

  • BBA303: Refleksjon, endring, innovasjon og mangfold

   Tredje år, semester 6

   Refleksjon, endring, innovasjon og mangfold (BBA303)

   Studiepoeng: 15

 • Obligatoriske emner

  • BBA201: Sosialpedagogisk arbeid med barn og unge

   Andre år, semester 3

   Sosialpedagogisk arbeid med barn og unge (BBA201)

   Studiepoeng: 15

  • BBA202: Saksbehandling i barnevernstjenesten

   Andre år, semester 3

   Saksbehandling i barnevernstjenesten (BBA202)

   Studiepoeng: 15

  • BBA301: Komplekse tema i arbeid med utsatte barn og unge

   Tredje år, semester 5

   Komplekse tema i arbeid med utsatte barn og unge (BBA301)

   Studiepoeng: 15

  • BBA302: Samarbeid og mestring av yrkesrollen

   Tredje år, semester 5

   Samarbeid og mestring av yrkesrollen (BBA302)

   Studiepoeng: 15

  • BBABAC: Bacheloroppgave

   Tredje år, semester 6

   Bacheloroppgave (BBABAC)

   Studiepoeng: 15

  • BBA303: Refleksjon, endring, innovasjon og mangfold

   Tredje år, semester 6

   Refleksjon, endring, innovasjon og mangfold (BBA303)

   Studiepoeng: 15

 • Velg 4. semester praksis gjennom UiS eller som utveksling

  • 4. semester praksis gjennom utveksling

  • 4. semester praksis gjennom UiS

   • BBAP20: Kunnskapsbasert praksis

    Andre år, semester 4

    Kunnskapsbasert praksis (BBAP20)

    Studiepoeng: 30

 • Obligatoriske emner

  • BBA101: Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

   Første år, semester 1

   Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø (BBA101)

   Studiepoeng: 15

  • BBA102: Utsatte barn og unge

   Første år, semester 1

   Utsatte barn og unge (BBA102)

   Studiepoeng: 15

  • BBA103: Velferdspolitikk og velferdsorganisering

   Første år, semester 2

   Velferdspolitikk og velferdsorganisering (BBA103)

   Studiepoeng: 15

  • BBA104: Velferdsrett

   Første år, semester 2

   Velferdsrett (BBA104)

   Studiepoeng: 15

  • BBA201: Sosialpedagogisk arbeid med barn og unge

   Andre år, semester 3

   Sosialpedagogisk arbeid med barn og unge (BBA201)

   Studiepoeng: 15

  • BBA202: Saksbehandling i barnevernstjenesten

   Andre år, semester 3

   Saksbehandling i barnevernstjenesten (BBA202)

   Studiepoeng: 15

  • BBA301: Komplekse tema i arbeid med utsatte barn og unge

   Tredje år, semester 5

   Komplekse tema i arbeid med utsatte barn og unge (BBA301)

   Studiepoeng: 15

  • BBA302: Samarbeid og mestring av yrkesrollen

   Tredje år, semester 5

   Samarbeid og mestring av yrkesrollen (BBA302)

   Studiepoeng: 15

  • BBABAC: Bacheloroppgave

   Tredje år, semester 6

   Bacheloroppgave (BBABAC)

   Studiepoeng: 15

  • BBA303: Refleksjon, endring, innovasjon og mangfold

   Tredje år, semester 6

   Refleksjon, endring, innovasjon og mangfold (BBA303)

   Studiepoeng: 15

 • Velg 4. semester praksis gjennom UiS eller som utveksling

  • 4. semester praksis gjennom utveksling

  • 4. semester praksis gjennom UiS

   • BBAP20: Kunnskapsbasert praksis

    Andre år, semester 4

    Kunnskapsbasert praksis (BBAP20)

    Studiepoeng: 30

Utveksling

Utvekslingssemester
4. semester.
Som student på bachelor i barnevern har du muligheten til å reise ett semester på utveksling i utlandet. Dette er en unik mulighet til å få internasjonal erfaring og til å få utdanningen din til å skille seg ut.

Opplegg for utvekslingen - praksis
Utvekslingen i 4. semester omfatter praksisdelen av utdanningen din. Gjennom et av våre partneruniversitet i utlandet vil du få tilbud om en godkjent praksisplass med veileder. Hvilke institusjoner vi får praksisplasser ved vil variere fra år til år, og vi anbefaler derfor at du velger ut ifra hvilket land du har lyst til å reise til.

SV-fakultetet har egne retningslinjer for rangering av søkere. Søknad om utenlandspraksis sendes internasjonal koordinator, på eget søknadsskjema. De som ønsker å søke om utveksling, må ha bestått alle førsteårs eksamener på studiet før utreise.

Studenter som velger praksisstudium i utlandet forplikter seg til å holde løpende kontakt med ansvarlig for utveksling og tildelt kontaktlærer gjennom praksisperioden.

Det er en forutsetning med aktiv deltakelse på informasjonsmøte i etterkant av praksisoppholdet i påfølgende semester.

For å reise ut på vårsemesteret må du søke innen 1. september året før.

For nærmere informasjon om utveksling, se http://student.uis.no/utveksling/

Kontaktperson

Veiledning: Internasjonal koordinator, Institutt for sosialfag Heidi Lie Eriksen

Forhåndsgodkjenning: Studiekonsulent, Institutt for sosialfag Yri Helene Ljosdal

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  Artesis Plantijn University College Antwerpen

  Antwerpen er en nydelig by, med historie tilbake til middelalderen. Nærmeste storby er Brussel.

  Central Queensland University

  Central Queensland University (CQU) i Rockhampton har et flott campusområde og er et universitet der personlig oppfølging og samarbeid med foreleserne tillegges stor vekt. Dersom du foretrekker en rolig og avslappet livsstil i Australias "outback", er CQU et godt valg.

  Fachhochschule Münster

  Professionshøjskolen VIA University College

  Aarhus kommune i Jylland er hovedsete for VIA University College som er en samlebetegnelse for syv høyskoler i Danmark som tilbyr en rekke profesjonsutdanninger.

  UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

  Har du lyst å reise på utveksling, men samtidig være i nærheten av Norge? Da kan Danmark være et godt alternativ for deg! University College Lillebælt (UCL) er en profesjonshøyskole som tilbyr en rekke studieprogram innenfor blant annet sykepleie, sosialt arbeid og fysioterapi. Er du interessert i å få et innblikk i hvordan det er å jobbe som sykepleier i Danmark samt å utvide din faglige horisont så er University College Lillebælt et bra valg for deg!

  University of Havana

 • Australia

  Central Queensland University

  Central Queensland University (CQU) i Rockhampton har et flott campusområde og er et universitet der personlig oppfølging og samarbeid med foreleserne tillegges stor vekt. Dersom du foretrekker en rolig og avslappet livsstil i Australias "outback", er CQU et godt valg.

 • Belgia

  Artesis Plantijn University College Antwerpen

  Antwerpen er en nydelig by, med historie tilbake til middelalderen. Nærmeste storby er Brussel.

 • Cuba

  University of Havana

 • Danmark

  Professionshøjskolen VIA University College

  Aarhus kommune i Jylland er hovedsete for VIA University College som er en samlebetegnelse for syv høyskoler i Danmark som tilbyr en rekke profesjonsutdanninger.

  UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

  Har du lyst å reise på utveksling, men samtidig være i nærheten av Norge? Da kan Danmark være et godt alternativ for deg! University College Lillebælt (UCL) er en profesjonshøyskole som tilbyr en rekke studieprogram innenfor blant annet sykepleie, sosialt arbeid og fysioterapi. Er du interessert i å få et innblikk i hvordan det er å jobbe som sykepleier i Danmark samt å utvide din faglige horisont så er University College Lillebælt et bra valg for deg!

 • Tyskland

  Fachhochschule Münster

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse og politiattest og medisinsk testing .

Dette studiet har krav om politiattest. Politiattest søkes gjennom Studentweb etter du har takket ja til studieplass og fått studierett på studieprogrammet. Følg instruksjonene i Studentweb.

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 20. april kl. 14.00 (kun i 2022 - 15. april er vanlig frist).

Kontaktinformasjon

Institutt for sosialfag, telefon 51834139

Instituttleder: Morten Tønnessen

Kontorsjef: Stig Helleren

Studieprogramleder: Lars André Nysæther