Hopp til hovedinnhold

Geovitenskap - Bachelorstudium i ingeniørfag


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Vekting (Sp)

180

Studieprogramkode

B-PETGEO

Studienivå

Bachelor studium

Fører til grad

Bachelor i ingeniørfag

Varighet

6 Semestre

Grunnstudium

Ja

Undervisningsspråk

Norsk

For å oppnå graden bachelor i ingeniørfag må kandidaten ha bestått minst 180 studiepoeng bestående av følgende emnegrupper:

 • 30 studiepoeng fellesemner som består av grunnleggende matematikk, ingeniørfaglig systemtenkning og innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder. Emnene er felles for alle studieprogram.
 • 50 studiepoeng programemner som består av tekniske fag, realfag og samfunnsfag. Programemnene er felles for alle studieretningene.
 • 70 studiepoeng tekniske spesialiseringsemner som gir en tydelig retning innen eget ingeniørfag, og som bygger på programemner og fellesemner.
 • 30 studiepoeng valgfrie emner som bidrar til faglig spesialisering, enten i bredden eller i dybden.

For hvert enkelt emne gis en beskrivelse som redegjør for:

 • Arbeids- og undervisningsformer
 • Pensumlitteratur
 • Evalueringsformer
 • Vurderingsformer
 • Læringsutbytte

Bacheloroppgaven er obligatorisk for alle og inngår i tekniske spesialiseringsemner med 20 studiepoeng. Oppgaven skal være forankret i reelle problemstillinger fra samfunns- og næringsliv eller forsknings- og utviklingsarbeid og inneholde vitenskapelig teori og metode.

UiS legger vekt på å kunne tilby alle studium som planlagt, men må ta forbehold om tilstrekkelig med ressurser og/eller studenter til å gjennomføre tilbudet. Over tid vil det være naturlig at det faglige innholdet og tilbudet av emner endres på grunn av den generelle utviklingen innen fagområdet, bruk av teknologi og endringer i samfunnet for øvrig. Alle emner og studieprogram revideres årlig.

Hva lærer du?

En kandidat med fullført og bestått 3-årig bachelorgrad i geovitenskap skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • K-1: Kandidaten har grunnleggende kunnskaper om generell geovitenskap, herunder fysisk geologi, sedimentologi, strukturgeologi og geofysikk. Kandidaten har kunnskap som bidrar til relevant spesialisering, bredde eller dybde.
 • K-2: Kandidaten har grunnleggende kunnskaper i matematikk, naturvitenskap og relevante samfunns- og økonomifag, og kunnskap om hvordan disse danner basisen for, og kan integreres i, geovitenskap.
 • K-3: Kandidaten har kunnskap om fagets historie og utvikling, og kunnskap om ingeniørens rolle i samfunnet. Kandidaten har kunnskap om konsekvenser som følger av industriell virksomhet basert på geologisk innsikt.
 • K-4: Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid, relevant metodikk og arbeidsmåte innen eget fagfelt.

Ferdigheter

 • F-1: Kandidaten kan anvende sin kunnskap i matematiske, fysiske, kjemiske og geologiske emner for å formulere, spesifisere, planlegge og løse geovitenskapelige problemstillinger på en velbegrunnet og systematisk måte.
 • F-2: Kandidaten behersker digital utviklingsmetodikk, og kan særlig anvende programmer for modellering og simulering av geovitenskapelige problemstillinger.
 • F-3: Kandidaten kan identifisere, planlegge og gjennomføre prosjekter, eksperimenter og simuleringer, samt analysere, tolke og bruke data, både selvstendig og i team.
 • F-4: Kandidaten kan finne, vurdere, og utnytte geologisk viten på en kritisk måte innen sitt område, og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling, både skriftlig og muntlig.
 • F-5: Kandidaten kan bidra til nytenkning, innovasjon, kvalitetsstyring og entreprenørskap ved utvikling og realisering av bærekraftige og samfunnsnyttige produkter, systemer og/eller løsninger.
 • F-6: Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting, kontakt med fagmiljø og praksis.

Generell kompetanse

 • G-1: Kandidaten har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger innenfor sitt fagområde og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv.
 • G-2: Kandidaten kan formidle geovitenskapelig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk, og kan bidra til å synliggjøre hva geologisk innsikt kan brukes til og hvilken samfunnsmessig nytte dette har og mulige konsekvenser.
 • G-3: Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon.
 • G-4: Kandidaten kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.
 • G-5: Kandidaten kan identifisere sikkerhets-, sårbarhets-, personverns- og datasikkerhetsaspekter i produkter og systemer som anvender IKT.
Hva kan du bli?

Studiet i geovitenskap utdanner studentene til blant annet industribedrifter med tilknytning til olje- og gassvirksomhet, miljø, konstruksjon og offentlige etater.

Fullført bachelorgrad kvalifiserer til å søke opptak til videre masterstudier ved UiS.

Studieplan og emner
 • Obligatoriske emner

  • Bacheloroppgave i geo- og energiressurser

   Tredje år, semester 5

   Bacheloroppgave i geo- og energiressurser

   Studiepoeng: 20

  • Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

   Tredje år, semester 6

   Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

   Studiepoeng: 10

 • Anbefalte valgemner 4. og 5. semester

  • Grunnleggende tolkningsmetoder av undergrunnsdata

   Tredje år, semester 5

   Grunnleggende tolkningsmetoder av undergrunnsdata

   Studiepoeng: 10

  • Introduksjon til geografiske informasjonssystemer

   Tredje år, semester 5

   Introduksjon til geografiske informasjonssystemer

   Studiepoeng: 10

  • Petrologi

   Tredje år, semester 5

   Petrologi

   Studiepoeng: 10

 • Andre valgemner 5. semester

 • Utveksling 5. semester

Utveksling

Utvekslingssemester
5. semester

Opplegg for utvekslingen
I 5. semester på bachelorprogrammet i geovitenskap er det lagt til rette for et studieopphold i utlandet.

Det er satt opp 30 studiepoeng valgemner i 5. semester. I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er også viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.

Studenter som ønsker å reise utenlands må ta kontakt med instituttet i god tid for nærmere avtale om individuelle utdanningsløp.

Flere muligheter
I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene. Finn ut mer.

Noen av geologiemnene som er satt opp i studieplanen inneholder ekskursjoner/feltarbeid som er lagt til andre land.

Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:
Karina Sanni

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling
 • Alle land

  California State University-Bakersfield

  California State University, Bakersfield (CSUB) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største offentlige universitet.

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

  Colorado School of Mines

  Colorado School of Mines (CSM) er et offentlig universitet kjent verden over for sin gode ingeniørutdannelse.

  The University of Adelaide

  Universitetet ligger i Adelaide, Australias femte største by. Med sine 1.2 millioner innbyggere er Adelaide en trygg, kosmopolitisk by som er betraktelig rimeligere å bo i enn flere sammenlignbare byer i landet. Universitetet er medlem av Group of Eight, en koalisjon av de åtte ledende universitetene i Australia.

  The University of Western Australia

  University of Western Australia (UWA) er et av de ledende universitetene i Australia som medlem av den såkalte Group of Eight, og rangert blant de 100 beste universitetene i verden. Et opphold ved dette universitetet vil sikre deg et godt faglig utbytte.

  University of Houston

  Houston ligger i den amerikanske delstaten Texas, og er kjent som verdens energihovedstad. Byen er også et finans- og oljesentrum i USA.

  University of North Dakota

  University of North Dakota er et offentlig forskningsuniversitet med historie tilbake til 1883. Universitetet er kjent for sin forskning innen luftfart, helsefag, ernæring, energi og miljø og ingeniørfag. I tillegg får du ekte nordamerikansk campus-stemning.

  Uppsala universitet

  “In Uppsala you walk in the gardens of Linnaeus, follow in the footsteps of Nobel laureates, and at the same time meet today’s and tomorrow’s smartest teachers and researchers.”

 • Australia

  The University of Adelaide

  Universitetet ligger i Adelaide, Australias femte største by. Med sine 1.2 millioner innbyggere er Adelaide en trygg, kosmopolitisk by som er betraktelig rimeligere å bo i enn flere sammenlignbare byer i landet. Universitetet er medlem av Group of Eight, en koalisjon av de åtte ledende universitetene i Australia.

  The University of Western Australia

  University of Western Australia (UWA) er et av de ledende universitetene i Australia som medlem av den såkalte Group of Eight, og rangert blant de 100 beste universitetene i verden. Et opphold ved dette universitetet vil sikre deg et godt faglig utbytte.

 • Sverige

  Uppsala universitet

  “In Uppsala you walk in the gardens of Linnaeus, follow in the footsteps of Nobel laureates, and at the same time meet today’s and tomorrow’s smartest teachers and researchers.”

 • USA

  California State University-Bakersfield

  California State University, Bakersfield (CSUB) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største offentlige universitet.

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

  Colorado School of Mines

  Colorado School of Mines (CSM) er et offentlig universitet kjent verden over for sin gode ingeniørutdannelse.

  University of Houston

  Houston ligger i den amerikanske delstaten Texas, og er kjent som verdens energihovedstad. Byen er også et finans- og oljesentrum i USA.

  University of North Dakota

  University of North Dakota er et offentlig forskningsuniversitet med historie tilbake til 1883. Universitetet er kjent for sin forskning innen luftfart, helsefag, ernæring, energi og miljø og ingeniørfag. I tillegg får du ekte nordamerikansk campus-stemning.

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse og matematikk R1 (S1 og S2) og R2 og Fysikk 1 eller 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning.

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april.

Kontaktinformasjon - studentsider

Studiekoordinator Karina Sanni  Epost: karina.sanni@uis.no  Tlf: 51831145 Kan nås på kontorets drop-inn tid for studenter mandag-fredag fra kl 12-14.00, KE C-323

Studieprogramleder  Nestor Cardozo  Tlf: 51832391