Hopp til hovedinnhold

Avdeling for kvalitet og helseteknologi

Avdeling for kvalitet og helseteknologi skal bidra med kunnskap som gir pasientar og brukarar helsetenester av høg kvalitet. Tilsette har fokus på pasienttryggleik, helseteknologi, samhandling og brukarmedverknad.

Publisert: Endret:
Fakta
Tilsette

87

Avdelingleiar

Thor Ole Gulsrud

Stipendiatar

18

Finn tilsette

Vitskapleg tilsette

Besøksadresse

Paviljong 15 ved Kjell Arholms hus 

Avdelingsleder
51833104
Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for kvalitet og helseteknologi

Om avdelinga

simulering anestesi og operasjonssykepleie
Vi utdannar studentar med evne til kvalitetsbetring i praksis (Foto: SAFER).

Avdeling for kvalitet og helseteknologi har ein fagprofil som legg stor vekt på pasienttryggleik, helseteknologi, pasientrettar, samhandling og involvering av pasientar, brukarar og pårørande. Dette er satsingsområde for framtidas nasjonale og internasjonale helsetenester.

Vi vektlegg ei tverrfagleg tilnærming og involvering av studentar, pasientar, brukarar og helsepersonell i alle kjerneaktivitetar. Vi satsar på simuleringsbasert opplæring og utdanningsforsking, fordi vi vil at helsepersonell og studentar skal læra i trygge, men realistiske omgivnader for å kunna takla morgondagens helseutfordringar.

Avdelinga har kompetanse som dekker alle nivå i helsetenestene, frå overordna rettsleg regulering og policyutvikling, til pasientnær behandling i kommunale-, spesialist- og prehospitale tenester, og samhandling mellom desse, både nasjonalt og internasjonalt

Fagområde ved avdelinga er:

  • Kvalitetsbetring og pasienttryggleik
  • E-læring, simulering og helseteknologi
  • Medverknad og samhandling
  • Rettsleg regulering

Aktuelt

Skeptisk til forenklet fremstilling av korona-statistikk

Tall og statistikk er en viktig del av beslutningsgrunnlaget for de som skal ta avgjørelser. Jo Røislien, professor i me...

Vellykket heldigitalt symposium for SHARE

SHARE ved UiS arrangerte i slutten av november et heldigitalt internasjonalt symposium for forskere som er tidlig i karr...

Kronikken «Det er ikke farlig å ha vondt» er mest lest i 2021

UiS-forsker Siv Hilde Berg stiller spørsmål om helsetjenesten er på feil kurs i kronisk smerterehabilitering med bruk av...

"Nullvisjon for pasientskader - en retorisk skivebom?"

Systemer som legger opp til et ensidig søkelys på svikt og straff av enkeltmennesker, kan ifølge kronikkforfatterne ha n...

Utdanning innen prehospital akuttmedisin får Helse Vest-pris

Godt samarbeid mellom UiS og SUS gjennom flere år for å etablere utdanning innen prehospital akuttmedisin er blitt beløn...

Fagessay om nullvisjonen mot selvmord

Selvmordsfeltet kan lære av nullvisjonen i veitrafikken. Det krever samtidig en betydelig satsning og en tilpasning til ...

Inkluderte ungdom i forskning på mental helse

Petter Viksveen har publisert en forskningsartikkel med ti medforfattere i alderen 18 til 23 år om opplevelsen av å være...

SHARE bidrag på Pasientsikkerhetskonferansen 2021

Resiliens er i år et av temaene på pasientsikkerhetskonferansen 2021. Hele fire forskere fra SHARE skal bidra med faglig...

Positiv tilbakemelding etter digital workshop

Den første digitale workshopen i NORHED II-prosjektet var vellykka, og utvikling av simuleringbasert opplæring er i rute...

Innovative løsninger under Covid-19 pandemien

Covid-19 pandemien utløste en krise for helsesystemer over hele verden. Denne studien har hatt som målsetting å forstå h...

Innfører ultralyd i undervisningen av spesialsykepleiere

Ultralydgruppen SUSTAIN ved UiS har samarbeidet med masterutdanningen i spesialsykepleie for å gi opplæring i bruk av ul...

Ungdoms medvirkning i psykiske helsetjenester

Resultatene av en nylig publisert systematisk litteraturstudie gir innsikt i hva ungdom og helsepersonell tenker rundt b...

Tilsyn uten å sjekke nok

KRONIKK: Svakhetstrekk ved dagens tilsynsordning i helsetjenesten viser at vi har å gjøre med et uforløst myndighetsoppd...

Ny bok synleggjer betydinga av teamarbeid i helsetenesta

Gjennom boka «Teamarbeid i helsetjenesten». Fra et kvalitets- og pasientsikkerhetsperspektiv» ønsker forfattarane å frem...

Sykepleielæreres erfaringer med simulering som pedagogisk metode i Afrika sør for Sahara

Ny studie presenterer perspektiver på simulering som pedagogisk metode fra sykepleielærere i land sør for Sahara i Afrik...

Kunsten å kommunisera det kompliserte

Å formidla komplisert informasjon er ikkje alltid så enkelt, men det kan òg lærast. Jo Røislien gjesta Påfyll for å læra...

Hvordan blir kvalitet forstått på sykehjem og i hjemmetjenesten?

Å forstå hva en legger i begrepet kvalitet er viktig dersom en skal jobbe med kvalitetsforbedring.

Tilbake i jobb etter sjukdom

I Magasinet til Stavanger Aftenblad fortel to kvinner om sin veg tilbake i jobb etter kreftbehandling. Forskarar skal un...

Hva nå for pårørende?

KRONIKK: Bent Høie har gitt oss en nasjonal pårørendestrategi. Men hva er strategien? spør koordinator for Nettverk for ...

Skal styrka sjukepleie- og jordmorutdanning i Malawi og Tanzania

UiS er tildelt 18,7 millionar i prosjektstøtte frå Norad til implementering av simuleringsbasert undervisning i sjukeple...

Ledet utviklingen av et nasjonalt opplæringsprogram i intensivbehandling av covid-19 pasienter

Une Stømer ved Det helsevitenskapelige fakultet har, i regi av Helse Vest, ledet arbeidet med et nasjonalt opplæringspro...

Støtte fra Universitetsfondet til satsing på ultralyd

Universitetet i Stavanger får 3 millioner fra Universitetsfondet til satsing på ultralyd i utdanning og forskning innen ...

Pumps and Pipes Norge

Pumps and Pipes-samarbeidet fremmer teknologi- og kompetanseoverføring mellom olje og gass- og helsesektoren.

Hege Langli Ersdal er ny professor ved UiS

​Hege Langli Ersdal er utnevnt til professor II i simulering og globale helseutfordringer ved Det helsevitenskapelige fa...

Stephen Sollid er professor i akuttmedisin ved UiS

Stephen J M Sollid er tildelt opprykk til professor i prehospital akuttmedisin ved Det helsevitenskapelige fakultet. Det...

Utviklet brukerguide for 360° interaktiv video til utdanningsprosjekter

Det internasjonale Erasmus+-prosjektet, 360ViSi, som er ledet av Universitetet i Stavanger, har laget og publisert en op...

Norges første temanummer om pasientsikkerhet

Kommunene har ansvar for god pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenestene. Men det har skortet på forskning på fagfelt...

Kan ultralydundervisning digitalt vera like effektivt som på campus?

Korleis kan ein løyse undervisning innan ultralyd i en pandemisituasjon, og på tvers av landegrenser, på best mogleg måt...

Framtidens yrker: Helseteknolog

– Utdanner du deg innen helse og er i tillegg litt teknologi-interessert, går du spennende tider i møte. Det å kunne bru...

EU-støtte til nytt simuleringskurs innan akuttmedisin

Saman med ni partnarar, har Det helsevitskaplege fakultet ved UiS fått omlag 10 millionar kroner frå EU til utvikling av...

Samhandling på tvers av profesjonar

Dei fleste som har ei helse- eller sosialfagleg utdanning vil i arbeidslivet samarbeide med andre på tvers av profesjona...

Helsepersonells kapasitet til å oppfatte fare og tilpasse arbeidet er viktig for sikker klinisk praksis

Forskning fra SHARE og Stavanger Universitetssjukehus beskriver hvordan helsepersonell opplever sikker klinisk praksis f...

Disputas om helsekompetanse ved nyresykdom

Rundt 11 prosent av den norske befolkning har kronisk nyresykdom. Hvordan forholder disse seg til de enorme mengdene med...

Bruk av simulering kan førebu helsetenester på handtering av smitteutbrot

Korleis gjennomføra simuleringsaktivitetar som kjem pasientar til gode, og hjelper tilsette i helsetenesta i førebuing p...

Utdanningene må ta sykepleiedokumentasjonen alvorlig

KRONIKK: Sykepleiere kritiseres for å utarbeide tiltaksplaner som er utydelige og lite konkrete. Ansvaret ligger hos de ...

Norway Pumps and Pipes på Forsker-standup

Hva kan medisinsk forskning lære av forskning innen olje- og gassindustrien, og omvendt? Thor Ole Gulsrud, prosjektleder...

Se også