Avdeling for kvalitet og helseteknologi

Avdeling for kvalitet og helseteknologi skal bidra med kunnskap som gir pasientar og brukarar helsetenester av høg kvalitet. Tilsette har fokus på pasienttryggleik, helseteknologi, samhandling og brukarmedverknad.

Published Endret
Fakta
Tilsette

87

Avdelingleiar

Nina Hjertvikrem

Stipendiatar

22

Finn tilsette

Vitskapleg tilsette

Besøksadresse

Paviljong 15 ved Kjell Arholms hus 

Avdelingsleder
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi

Om avdelinga

simulering anestesi og operasjonssykepleie
Vi utdannar studentar med evne til kvalitetsbetring i praksis (Foto: SAFER).

Avdeling for kvalitet og helseteknologi har ein fagprofil som legg stor vekt på pasienttryggleik, helseteknologi, pasientrettar, samhandling og involvering av pasientar, brukarar og pårørande. Dette er satsingsområde for framtidas nasjonale og internasjonale helsetenester.

Vi vektlegg ei tverrfagleg tilnærming og involvering av studentar, pasientar, brukarar og helsepersonell i alle kjerneaktivitetar. Vi satsar på simuleringsbasert opplæring og utdanningsforsking, fordi vi vil at helsepersonell og studentar skal læra i trygge, men realistiske omgivnader for å kunna takla morgondagens helseutfordringar.

Avdelinga har kompetanse som dekker alle nivå i helsetenestene, frå overordna rettsleg regulering og policyutvikling, til pasientnær behandling i kommunale-, spesialist- og prehospitale tenester, og samhandling mellom desse, både nasjonalt og internasjonalt

Fagområde ved avdelinga er:

  • Kvalitetsbetring og pasienttryggleik
  • E-læring, simulering og helseteknologi
  • Medverknad og samhandling
  • Rettsleg regulering

Aktuelt

Samlet ansatte og studenter med interesse for pårørendearbeid

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og Nettverk for pårørendeforskning ved Det helsevitenskapelige...

Samarbeid for ei berekraftig helseteneste

Det helsevitskaplege fakultet ved UiS, SAFER – Stavanger Acute Medicine Foundation for Education and Research og Utvikli...

Klinisk observasjon av eldre pasientar i heimetenesta

I heimetenesta er systematisk observasjon av pasientar mangelfull og det er lite kunnskap om korleis helsepersonell oppd...

Var vertskap for amerikansk delegasjon

Forskningssenteret SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og Statens undersøkelseskommisjon for helse...

Vant pris for fremragende tiltak innen utdanning

Ingunn Aase (UiS) og Conrad Bjørshol (SUS) mottok prisen under prisutdelingen ved Det medisinske fakultet ved UiB onsdag...

Fire forskere tilknyttet SHARE fullførte doktorgrad

På 18-årsdagen til UiS feiret 61 kandidater fullført doktorgrad i 2022. Elleve av kandidatene er fra Det helsevitenskape...

Deltar i nasjonalt arbeid for å bedre håndteringen av alvorlige hendelser i helsetjenesten

Forsker Sina Furnes Øyri ved Universitetet i Stavanger har nylig blitt medlem i to viktige nasjonale arbeidsgrupper knyt...

Får finansiering til doktorgradsprosjekt om digital hjemmeoppfølging

Prosjektet Digital støtte til egenomsorg ved hjertesvikt får 2.379.000 kr fra Stiftelsen DAM, øremerket til finansieri...

Utviklet lederguide for kvalitets- og sikkerhetsarbeid

Terese Johannessen har i sitt doktorgradsarbeid vært med å utvikle en lederguide som gjennom tre steg støtter lederne i ...

Siv Hilde Berg tildeles prisen "Årets stemme"

Hun tildeles Psykologtidsskriftets nyetablerte pris «Årets stemme» for kronikken «Det er ikke farlig å ha vondt», som ha...

Kronikken «Det er ikke farlig å ha vondt» er mest lest i 2021

UiS-forsker Siv Hilde Berg stiller spørsmål om helsetjenesten er på feil kurs i kronisk smerterehabilitering med bruk av...

"Nullvisjon for pasientskader - en retorisk skivebom?"

Systemer som legger opp til et ensidig søkelys på svikt og straff av enkeltmennesker, kan ifølge kronikkforfatterne ha n...

Fagessay om nullvisjonen mot selvmord

Selvmordsfeltet kan lære av nullvisjonen i veitrafikken. Det krever samtidig en betydelig satsning og en tilpasning til ...

Innovative løsninger under Covid-19 pandemien

Covid-19 pandemien utløste en krise for helsesystemer over hele verden. Denne studien har hatt som målsetting å forstå h...

Innfører ultralyd i undervisningen av spesialsykepleiere

Fagmiljøet i ultralyd ved UiS har samarbeidet med masterutdanningen i spesialsykepleie for å gi opplæring i bruk av ultr...

Ungdoms medvirkning i psykiske helsetjenester

Resultatene av en nylig publisert systematisk litteraturstudie gir innsikt i hva ungdom og helsepersonell tenker rundt b...

Tilsyn uten å sjekke nok

KRONIKK: Svakhetstrekk ved dagens tilsynsordning i helsetjenesten viser at vi har å gjøre med et uforløst myndighetsoppd...

Sykepleielæreres erfaringer med simulering som pedagogisk metode i Afrika sør for Sahara

Ny studie presenterer perspektiver på simulering som pedagogisk metode fra sykepleielærere i land sør for Sahara i Afrik...

Hvordan blir kvalitet forstått på sykehjem og i hjemmetjenesten?

Å forstå hva en legger i begrepet kvalitet er viktig dersom en skal jobbe med kvalitetsforbedring.

Skal styrka sjukepleie- og jordmorutdanning i Malawi og Tanzania

UiS er tildelt 18,7 millionar i prosjektstøtte frå Norad til implementering av simuleringsbasert undervisning i sjukep...

Pumps and Pipes Norge

Pumps and Pipes-samarbeidet fremmer teknologi- og kompetanseoverføring mellom olje og gass- og helsesektoren.

Utviklet brukerguide for 360° interaktiv video til utdanningsprosjekter

Det internasjonale Erasmus+-prosjektet, 360ViSi, som er ledet av Universitetet i Stavanger, har laget og publisert en op...

Framtidens yrker: Helseteknolog

– Utdanner du deg innen helse og er i tillegg litt teknologi-interessert, går du spennende tider i møte. Det å kunne bru...

Helsepersonells kapasitet til å oppfatte fare og tilpasse arbeidet er viktig for sikker klinisk praksis

Forskning fra SHARE og Stavanger Universitetssjukehus beskriver hvordan helsepersonell opplever sikker klinisk praksis f...

Disputas om helsekompetanse ved nyresykdom

Rundt 11 prosent av den norske befolkning har kronisk nyresykdom. Hvordan forholder disse seg til de enorme mengdene med...

Bruk av simulering kan førebu helsetenester på handtering av smitteutbrot

Korleis gjennomføra simuleringsaktivitetar som kjem pasientar til gode, og hjelper tilsette i helsetenesta i førebuing p...

Utdanningene må ta sykepleiedokumentasjonen alvorlig

KRONIKK: Sykepleiere kritiseres for å utarbeide tiltaksplaner som er utydelige og lite konkrete. Ansvaret ligger hos de ...

Norway Pumps and Pipes på Forsker-standup

Hva kan medisinsk forskning lære av forskning innen olje- og gassindustrien, og omvendt? Thor Ole Gulsrud, prosjektleder...

Se også