Har forska på skriveutviklinga hos førsteklassingar – handskrift eller tastatur?

Elevar i første klasse si skriveutvikling blir ikkje påverka om dei lærer å skriva tekstane for hand, eller om dei skriv på eit digitalt verktøy, viser ei ny doktorgradsavhandling frå Universitetet i Stavanger.

Publisert Sist oppdatert

jente i klasserom

Det er stipendiat Eivor Finset Spilling som har forska på skriveutviklinga til førsteklassingar. Prosjektet ser på om elevane si utvikling i å skriva forteljingar blir påverka om ein skriv digitalt eller skriv for hand.

- Per i dag finst det lite forsking som kan hjelpa oss å avgjera om born bør skriva for hand eller på tastatur når dei lærer å skriva, seier Eivor Finset Spilling.

Tal frå utdanningsdirektoratet viser at rundt 80 prosent av landets skular leverer ut eigne digitale verktøy til alle elevar på 1. og 2. trinn. Det gjer at mange nyttar nettbrett og Chromebookar i den tidlege skriveopplæringa i første klasse. Samtidig har me lite kunnskap om born i byrjaropplæringa lærer best av å skriva på papir eller digitalt.

Ikkje vesentlege forskjellar

Førsteklassingar frå 18 skular deltok i undersøkinga til Spilling, der nokon lærte tekstkomposisjon berre på papir, nokon berre på tastatur og ei siste gruppe som skreiv både på papir og digitalt.

Elevane som lærte å skrive for hand og elevane som lærte å skrive på nettbrett, viste i hovudsak lik utvikling av forteljekompetansen sin gjennom det første skuleåret. Dei elevane som skreiv på nettbrett, hadde betre nøyaktigheit på staving, mellomromsbruk og teiknsetting enn dei som skreiv for hand, men samtidig viste dei liten eller inga utvikling av desse teksttrekka gjennom skuleåret. Elevar som skreiv for hand, hadde ei større utvikling av desse trekka gjennom året. Spilling samanlikna også forteljingane som elevane som fekk kombinert handskrifts- og digital opplæring, produserte for hand og på tastatur, og ho fann ingen skilnader i kvalitet eller lengde. For elevar med svake lese- og skriveferdigheiter frå start, viste det seg ikkje å vere nokre fordelar å komponere teksten enten på papir eller digitalt.

Før ein gjer klare anbefalingar om skriving på papir eller skriving digitalt, bør framtidig forsking undersøka vidare korleis dei to skrivemåtane kan påverka kvarandre i byrjaropplæringa, i tillegg til å sjå vidare på om ein blir påverka når ein går frå å læra å skriva på nettbrett over til å seinare læra å skriva for hand, og motsett.

Velkomen til disputas
Ny doktorgrad: Eivor Finset Spilling

Tittel på avhandlinga: "Handwriting versus keyboarding in first grade: Which modality best supports written composition performance and learning" Leiar av disputasen: Professor Kjersti Lundetræ, senterleiar ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking, UiS.

Bedømmingskomité:

Nina Vandermeulen, Institutt for språkstudier, Umeå Universitet, Sverige Førsteamanuensis Ahmet Yamac, Fakultet for utdanningsvitenskap, Erciyes University, Tyrkia Professor Jenny Thomson, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking, UiS/ University of Sheffield, UK Hovudrettleiar: Førsteamanuensis Vibeke Rønneberg, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking, UiS Medrettleiarar: Professor Wenche Mork Rogne, Institutt for språk og litteratur, Høgskolen i Volda og førsteamanuensis Mark Torrance, School of Social Sciences, Nottingham Trent University. Om stipendiaten: Eivor Finset Spilling er høgskulelektor ved Høgskulen i Volda. DigiHand: DigiHand er eit samarbeid mellom Lesesenteret, UiS og Høgskulen i Volda. Forskningsprosjektet har som mål å gje meir kunnskap om digitalisering i barneskulen.

Kontakt

Høgskulelektor, HiV

Doktorgrader ved UiS:

Har forsket på tiltak som gir den beste kombinasjonen av idrett og skole for idrettselevers utvikling

Cathrine Nyhus Hagum disputerer 30. mai for graden philosophae doctor ved UiS. Nyhus Hagum vil forsvare avhandlingen: “T...

Ni faktorer som påvirker barnas motivasjon når de skal skrive tekster

En ny doktorgradsavhandling fra Universitetet i Stavanger bidrar med kunnskap om hva som påvirker elevenes motivasjon nå...

Barna skriver med bedre flyt når bokstaver settes i en sammenheng

En ny doktorgradsavhandling har utforsket faktorer som påvirker flyt i pennebevegelser når førsteklassingene går i gang ...

Kodelek og matematikk kan hjelpe barn til å ta i bruk kritisk tenkning

En ny doktorgrad trekker frem tre ting som kan være særlig viktige for at barns skal utvikle sine evner innen høyere ord...

Hvordan kan PP-rådgiveren bli en inkluderingsagent i skolen?

En ny doktorgrad har vært med å bidra til utvikling av en samarbeidspraksis mellom PP-tjeneste og skole som involverer e...

Hvordan sosionomstudenter veiledes når de er i praksis

Praksis er en viktig del av utdanningen for å bli en selvstendig profesjonsutøver. Veiledningen bidrar sterkt til å avgj...

Menn og yngre har høyest lederambisjoner blant sykepleiere

Ledere som støtter, lytter og verdsetter ansatte er svært viktig for sykepleieres ambisjoner om videre karrierevalg i he...

Disputaser ved UiS 2024

Her finner du en oversikt over alle disputasene som er gjennomført ved UiS i 2024.

Likestilling som tema i samfunnsfag

Hvordan kommer likestilling som samfunnsverdi og likestillingsrelaterte tema til uttrykk i samfunnsfagundervisningen i v...

Bruk av CLASS i barnehagen førte til økt samspillskvalitet

Samspillskvaliteten mellom barna og de ansatte i barnehagen økte ved bruk av observasjonsverktøyet CLASS, viser funn fra...

Design av autonome undervannsfarkoster

Yucong Ma har forsket på dynamisk analyse og design av selvgående undervannsfarkoster.

Doktorgrad om hvordan elevers tankesett påvirker læringsresultater

Elin Svensen disputerte for ph.d.-graden i sosiologi, sosialt arbeid, kultur og samfunn ved Det samfunnsvitenskapelige f...

Fedre føler seg ekskludert på helsestasjonen

Selv om foreldre ser på det å få barn som et felles prosjekt, framstår helsestasjonen som en kvinneverden hvor mor og ba...

Unge, enslige flyktninger trenger omsorg og forståelse

Vi har hittil visst lite om hvordan barn og unge på flukt selv opplever og håndterer dette. Deres stemmer og erfaringer ...

Påvirkes politiske prosesser av politikeres følelser?

Jean Ferreira disputerte for ph.d.-graden innen digitalisering ved det Samfunnsvitenskapelige fakultet 1. november 2023.

Hvordan lykkes med rask respons i sykehus?

Rask respons er avgjørende når en pasients tilstand forverrer seg. Men hva kan man gjøre når systemer som skal sikre det...

Simulering av turbulens og vindforhold for flytende havvindturbiner

Rieska Mawarni Putri har forsket på vindforholdene rundt flytende havvindturbiner. 18. oktober forsvarte hun doktoravhan...

Musikk hjelper barnehagebarn å se egne og andres muligheter og verdi

Bevisst bruk av musikkaktiviteter i barnehagen kan hjelpe barna til å utvikle empati og påvirke oppfatningen deres av se...

Hva påvirker tiendeklassingers tanker om medborgerskap og statsborgerskap?  

Hva har undervisningen om medborgerskap i skolen og den offentlige debatten om innvandring å si for elevenes oppfatninge...

Korleis tilby tannbehandling til dei med tannlegeskrekk

Korleis kan tortur- og overgrepsutsette og personar med tannlegeskrekk få tannbehandling? Emilie Bryne har forska på net...

Har forsket på rekonvalesens etter kreft hos eldre

Kristina Sundt Eriksen har forska på kva for nokre psykososiale og fysiske faktorar som er viktige for rekonvalesens når...

Første med doktorgrad i kunstnarleg utviklingsarbeid ved UiS

– Ein disputas innanfor kunstnarleg ph.d. er ikkje kvardagskost her i landet, seier dekan Harald Eikaas ved Fakultet for...

Klinisk observasjon av eldre pasientar i heimetenesta

I heimetenesta er systematisk observasjon av pasientar mangelfull og det er lite kunnskap om korleis helsepersonell oppd...

Doktorgrad om ruspasienter, bedring og tilbakefall

Fredrik Dreyer Moe disputerte for ph.d.-graden i sosiologi, sosialt arbeid og kultur & samfunn ved Det samfunnsvitenskap...

Advarer mot eksplosiver i naturen

Ammunisjon som ligg igjen i norsk natur utgjer ein stadig større trussel mot samfunnstryggleiken. Det er tidskritisk å f...

Trening kan forebygge demens

Kan måling av volumet i en kjevemuskel bidra til at færre blir demente? Det har Miguel Germán Borda forsket på.

Hvordan redusere bruken av tvang i psykisk helsevern

Bruken av tvang i psykisk helseverntjeneste er omdiskutert. Spesialist i psykiatri Kjetil Hustoft har forsket på hvordan...

Hvordan henter bedrifter informasjon fra industrielle markeder?

Erik Mehl disputerte for ph.d.-graden i ledelse, økonomi og reiseliv ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiS 21....

Forskningsprosjekt om forbedringsprosesser i politiet

Felix Preshanth Santhiapillai ved UiS har forsket på hvordan man kan bruke Lean-tenkning til å forbedre arbeidet i Sør-V...

Gode resultater etter bruk av simulering kombinert med praksis

Førsteårsstudenter i sykepleie opplevde økt kunnskap, selvtillit og mestring etter å ha kombinert simuleringstrening med...

Innvandrarar sitt møte med norsk arbeidsliv

Korleis opplever innvandrarar forholdet mellom integrering og arbeid i møtet med norsk arbeidsliv?

Analyser av vindturbiner med to rotorer

Omar El Beshbichi har forsket på vindturbiner med to rotorer. Denne uken forsvarte han doktorgraden sin.

Disputaser ved UiS 2023

Her finner du en oversikt over alle disputasene som er gjennomført ved UiS i 2023.

Hva skjer når elever jobber med vanskelige historiske hendelser?

Hva skjer når det undervises i et historisk tema som vekker følelser og moralsk fordømmelse og elever skal ta perspektiv...

Destinasjonar med vinterturisme lir mindre av sesongsvingingar

Oddne Skrede har forska på norske reiselivsbedrifter og deira omgjevnader: Korleis konkurrerer dei med kvarandre? Og kor...

Disputas om omsorgsovertakelser i barnevernet

Marte Tonning Otterlei har forsket på foreldre og barnevernsarbeideres erfaringer med omsorgsovertakelser. Hun disputert...

Disputas om selvmordsrisiko og psykosesymptomer

Pasienter som har psykosesymptomer i en depresjon, har klart større risiko for selvmord enn pasienter uten slike symptom...

Disputas om teamarbeid og pasientsikkerhet i sykehus

Oddveig Reiersdal Aaberg har forsket på interprofesjonelt teamarbeid og pasientsikkerhetskultur i sykehusavdelinger.

Hvordan kan lærere lære mer av å snakke med hverandre?

Samtaler mellom lærere kan føre til videreføring av etablerte rutiner og undervisningspraksis, viser tidligere forskning...

Hvordan kan vi best støtte opp under ferdighetsutvikling hos barn?

Hvordan kan vi best lære hvordan et tiltak påvirker barns læring og utvikling? Hvilke ferdigheter er det viktig å støtte...